BOROWY STAW

(1557 piscina Borowi) staw, dziś staw Królewiec w Zatorze (UN 12 s. 57), 1 km na SW od Zatora, pierwszy duży staw w grupie stawów na SW od miasta.

[Pow. śl.]

Własn. stwa zator. 1557 staw B. należący do stwa zator. k. Zatora (In. O 1/2 k. 137); 1564 staw B. na gruncie miej. [zator.] dobry i wielki na 117 kop ryb, na Górnicy na przykopie, która idzie z gruntów panów Gierałtowskich [z Gierałtowic]. Nad nim staw Szydłowiecki (LK 1 s. 226).

Uw. Na MTop. 1 : 75000 z r. 1903 zaznaczono nazwę stawu Szydłowiec, czyli dawniejszego Szydłowieckiego, a nad nim ku Zatorowi staw Królewiec. Z kolei wg LK 1 s. 226 staw B. był przed stawem Szydłowieckim idąc od Zatora. Wobec tego staw B. jest identyczny z dzisiejszym stawem Królewiec w obrębie Zatora (UN 12 s. 57). Ponadto na W przy tym stawie znajdują się pola zw. Bory (UN 12 s. 56 i MAd.). Wg Metryki Józefińskiej niwa zw. Górnica w Zatorze graniczyła od E z rz. Skawą, od W z rolami Przeciszowa, od N z rolami Podolsza i rz. Skawą, a od S z Podgórzem miejskim, starą przykopą i gościńcem ośw. Staw Królewski wymieniają już Lustracja z r. 1765 s. 260 i Metryka Józefińska.

Grupa stawów stwa zator. na Górnicy istniała już w r. 1493, kiedy Jan ośw. zezwolił mieszcz. zator. wykopać 2 sadzawki w ich dąbrowach k. sadzawki książęcej między granicami Piotrowic, Gierałtowic i Rudz. Zezwolił też prowadzić wodę do tych stawów z rz. Wieprzówki przez pola w Gierałtowicach. Ze stawów miejskich woda powinna płynąć do stawu książęcego i do lasu (Heck s. 92-4).