GRUSZÓW MAŁY

(1389 Grusow minor, [ok. 1417-23] minor Hrusow), wieś nie zidentyfikowana.

[Woj. krak.?]

1389 Mikołaj kmieć z Jelowic [dziś Lelowice] przeciw Żegocie z G. m. (SP 8 uw. 163/20); [ok. 1417-23] Władysław [Jag.] poświadcza dział dóbr pomiędzy Elżbietą [c. Warsza z Michowa, pow. chęc.] ż. stren. Gniewosza [z Dalewic] a jej braćmi i siostrą [przyrodnimi po matce] Ja[nuszem], Al[bertem=Wojciechem] i Dorotą dziećmi stren. Janusza [z Tuliszkowa, woj. kaliskie] kasztelana [kaliskiego]. Dzieci te otrzymują wsie ,,Dzików” [Dzików, pow. sand.?] i Szczeka [pow. sand.] w ziemi sand. oraz Tomaszkowice, 1 ł. i rolę w K. [!] w ziemi krak., Elżbieta natomiast wieś C. [!] w pow. prosz., która w przypadku jej bezpotomnej śmierci przejdzie na własność dzieci kasztelana. Elżbieta zeznaje, że została spłacona przez kasztelana i jego dzieci z 4 grz. wiana odziedziczonych po matce Spytce [ze Szczeki], która miała tę sumę zapisaną przez jej ojca [a swego męża, Warsza] na Tomaszkowicach, a ponadto dodaje za 2 grz. ww. dzieciom 1/4 cz. wsi m. H. (Liber cancellariae Stanislai Ciołek, hrsg. J. Caro, „Archiv für österreichische Geschichte”, I-II, Bd. 45, H. 2 i Bd. 52, H. 1, Wien 1871-4, II nr 7, s. 54-5)1Część Liber formularum zawierająca ww. dział dóbr powstała jeszcze za życia Stan. Ciołka (zm. 1437); obejmuje ona wzory dokumentów z 1. ok. 1417-23 (AKP 1 s. 174, 193-7). O pokrewieństwie Elżbiety i dzieci kasztelana kaliskiego: A. Gąsiorowski, Tuliszkowski Jan, Janusz, Wielkopolski słownik biograficzny, W. 1983, s. 776; A. Świeżawski, Janusz z Tuliszkowa, PSB, 10, s. 585-6; J. Wroniszewski, Rafał z Michowa, PSB, w druku; UW nr 92, 123, 409); 1423 → Dalewice.

Uw. Zapiska z r. 1389 mogłaby wskazywać, że G. M. leżał w pow. prosz., może k. Gruszowa w par. Wrocimowice. Przy próbach identyfikacji można też brać pod uwagę Gruszów w pow. pilzn., który w czasach nowożytnych dzielił się na Gruszów Mały i Wielki.

1 Część Liber formularum zawierająca ww. dział dóbr powstała jeszcze za życia Stan. Ciołka (zm. 1437); obejmuje ona wzory dokumentów z 1. ok. 1417-23 (AKP 1 s. 174, 193-7). O pokrewieństwie Elżbiety i dzieci kasztelana kaliskiego: A. Gąsiorowski, Tuliszkowski Jan, Janusz, Wielkopolski słownik biograficzny, W. 1983, s. 776; A. Świeżawski, Janusz z Tuliszkowa, PSB, 10, s. 585-6; J. Wroniszewski, Rafał z Michowa, PSB, w druku; UW nr 92, 123, 409).