JĘDRZEJÓW - KLASZTOR

(1140-9 claustrum in Andrev, Andrzeiow, Indrzeiov, monasterium Andrzeoviense, abbacia in Andreov z roczników pol., 1146 abbatia de Andicia in Polonia ze spisów cysterskich, 1154 [1153] claustrum in Brysinch z dok. interpol., 1166-7 ecclesia s. Marie sanctique Adalberti in Andrzeiow z fals., 1192 monachi sancte Marie sanctoque Adalberti de Andrzeiow z kop., 1206 abbas de Andreov z or., 1214 monasterium de Andreoy, 1218-23 Morimundus Minor, ok. 1234 domus de Andreo, 1470-80 monasterium Andrzeyoviense seu Brzeszniczense, quod etiam Morimundus appellatur z DLb.) kl. Cyst., ok. 2 km na NW od centrum m. Jędrzejowa w miejscu zw. Brzeźnica (SG 3 s. 589)1Dziś tylko rzeczka płynąca od kl. przez miasto nosi nazwę Brzeźnica (prawy dopływ Nidy; UN 21 s. 1; HW 134). Zob. też przyp. 5.

- a. Fundacja, kościół i klasztor. 1140-9 proces fundacji kl. Cyst. w A. [czyli w Brzeźnicy] (MPH 2 s. 105, 833, 875; 3 s. 134, 154-5, 346-8, 351; MPHn. 10/2 s. 47, 56, 88, 110, 296, 304; DHn. lib. 5-6 p. 12-3, 37)2Roczniki polskie podają rok 1140 lub 1149 względnie obydwa jako datę fundacji lub zbudowania [założenia] kl. Starania o sprowadzenie Cyst. do Brzeźnicy rozpoczęły się być może ok. 1140 r., a w l. 1140-9 mieści się proces fundacji, w którym wyróżnia się kilka faz, wymagających czasu, nakładu pracy i sporo pieniędzy; 1146 objęcie opactwa w A. w Polsce przez konwent Cyst. z Morimundu w Burgundii (F. Winter, Die Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands, Theil 1, Gotha 1868, s. 333 - wiadomość ze spisów cysterskich)3Zdaniem Z. Kozłowskiej-Budkowej, Jan arcybiskup gnieźnieński, PSB, 10, 1962-4, s. 428, data 1146 w zasadzie odnosi się do objęcia gotowego klasztoru przez pełny konwent. Wydaje się ona pewniejsza, niż zapiski naszych późniejszych roczników. Daty fundacji kl. jędrz. ze źródeł polskich i obcych zebrał skrupulatnie W. Bukowski, Fundacja klasztoru cystersów w Jędrzejowie i jego pierwotne uposażenie, praca magisterska wykonana na UJ. W wykazach cysterskich (większość z nich zebrał L. Janauschek, Originum Cisterciensium, Vindebonae 1877) występuje jeszcze większa rozpiętość dat (1145-64), z których najpewniejsze mieszczą się w l. 1146-7; 1147 pobyt w Polsce mistrza Acharda z Clairvaux, ucznia i współpracownika ś. Bernarda, łączył się m. in. z dopilnowaniem przebiegu zaawansowanej już fundacji kl. jędrz. (M. Plezia, List biskupa Mateusza do św. Bernarda, [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej, W. 1960, s. 123-40)4Autor ten weryfikuje wiadomość Długosza o planach ś. Bernarda wizytowania świeżo założonego kl. jędrz; 1154 [1153] akt fundacyjny dla kl. w B.5Z. Birkenmajerowa, Śląskie sprawy Gryfitów płockich XIII stulecia, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”, t. 6, Katowice 1938, s. 250-1, wysunęła chybiony domysł, że pierwotną siedzibą klasztoru była → Brzeźnica k. Bochni, ale już ok. 1166 r. został on przeniesiony do J. Domysł ten zrodził się stąd. że w XIII w. do bpa płockiego Andrzeja h. Gryf należała, nadana kl. staniąt., wieś Brzeźnica z kościołem. Ta właśnie wieś k. Bochni miała być w XII w. gniazdem tej gałęzi Gryfów. Powrócił do tej sprawy ostatnio P. Sczaniecki, Gryfici z linii brzeźnickiej i benedyktyni, SH, 30, 1987, s. 5, który na dodatek przypisał dopiero mnie błędne, a „autorytatywne głoszenie”, że „opactwo fundowano w Brzeźnicy, na terenie późniejszego miasta Jędrzejowa” (por. np. hasło Chołoszyn), podczas gdy wiedział to już Długosz, pisząc, iż m. J. zostało założone na terenie wsi Brzeźnica. Zresztą dok. z 1154 r. [1153] w sposób, który u nikogo, poza Birkenmajerową, nie budził najmniejszych nawet wątpliwości, wskazuje na stanowiącą centrum zwartego kompleksu majątkowego nad rz. Brzeźnicą wieś Brzeźnicę. Wieś ta zmieniła nazwę na J. wnet po założeniu klasztoru. W tej sprawie → też uwagi B. Kürbis, Cystersi w kulturze (→Źródła i literatura), s. 336 → p. b; 1166-7 w B. zjazd książąt i dostojników zorganizowany przez arcbpa gnieźn. Jana z okazji konsekracji klaszt. kościoła (Mp. 2, 274 - fals.; PSB, 10, 1962-4, s. 429); 1195 w kl. jędrz. przebywał ze swym wojskiem Mieszko Stary przed bitwą z Leszkiem Białym nad rz. Mozgawą, niedaleko klasztoru (DHn. lib. 5-6 p. 162; MPH 2 s. 430, 433, 542); 1210 konsekracja nowego kościoła klaszt. (Mp. 2, 280 - fals.); 1218-23 w kl. A. czyli B. zw. M. M. przebywa kronikarz i były bp krak. Wincenty zw. Kadłubkiem z Kargowa, pochowany w środku chóru kościoła klaszt. (DHn. lib. 5-6 p. 228-9, 237; DLb. 3 s. 104; MPH 2 s. 802, 876, 916; 3 s. 71; MPHn. 5 s. 73, 240; 10/2 s. 32, 58, 91, 123, 163, 297, 304); 1228-37 Konrad maz. w trakcie walk o tron krak. obwarował m.in. kl. jędrz. i obsadził warownię wojskiem (MPH 2 s. 556; DHn. lib. 5-6 p. 272-3, 277); ok. 1234 wwda krak. Teodor nadaje kl. jędrz. terytorium Ludzimierz celem założenia tam nowego kl. Cyst. (ZDM 4, 873); 1238 w kl. caminata hospitum (Mp. 1, 23); 1239 wieś Sędowice leży 2 mile od kl. jędrz. (MPH 6 s. 438); 1260 kl. jędrz. ucierpiał z powodu napadu Tatarów na Polskę - zginęło wielu mnichów i konwersów, szkody w majątku (Mp. 2. 457); 1319 w kościele kl. wczesnogotycka płyta nagrobna z piaskowca z rytym przedstawieniem rycerza z h. Lis na tarczy. Napis majuskułą gotycką: Hic iacet dominus Pacoslaus castelanus Cracoviensis heres de Mstyczów obiit Anno Domini MCCC XIX in die sancti Lamberti [17 IX] (KatZab. 3 z. 3 s. 8-12; Corpus inscriptionum Poloniae, t. 1, Kielce 1978, s. 46-7); zm. ok. 1411 r. Mściwoj z Kozłowa h. Lis i jego ż. Świętochna pochowani w kościele klaszt. (MPH 5 s. 777); 1454 kl. jędrz. zawiera ugodę z dziedzicami Wyganowa [pow. chęc.] w sprawie wybierania dzies. z ich ról folwarcznych. Jeśli zdarzy się, że dziedzice przybędą do klasztoru ze zwłokami któregoś z nich, opat Mik. Odrowąż i jego następcy nie będą negować pochówku w kościele klasztornym, pobiorą jednak 6 gr „occasione erectionis sive motionis lapidum et reformacionis ad sepeliendum ipsum funus” (Mp. 5 B 103); 1470-80 kl. ufundowali w 1140 r. arcbp gnieźn. Jan alias Janik, gdy był jeszcze bpem wrocławskim i jego br. Klemens dziedzice Brzeźnicy z rodu Gryfów6Dopiero Długosz wprowadził do swoich Roczników i DLb. Klemensa jako współfundatora kl. jędrz. Na dok. fundacyjnym Klemens tylko świadkował. Nawet w nekrologu klaszt. został on określony tylko jako brat arcbpa Jana fundatora klasztoru (MPH 5 s. 779). Nie wiadomo też, czy Klemens dał cokolwiek klasztorowi ze swego majątku. Do kl. jędrz. czyli brzeźnickiego pierwszy konwent sprowadzono z Morimundu w Burgundii, dlatego kl. jędrz. nazywają czasem Morimundem. Aż do obecnych [tj. Długosza] czasów w kl. przebywali niemal sami Włosi7Nie jest to całkiem zgodne z prawdą, gdyż z nekrologu jasno wynika, że w XV w. w klasztorze przeważali Polacy. Kościół murowany z kamienia kwadratowego, na środku chóru grobowiec kronikarza i bpa krak. Wincentego zw. Kadłubkiem, który przez 5 lat był bratem w miejscowym kl. Budynki klaszt. murowane, przez ich środek przepływa potok [Brzeźnica], sad z licznymi drzewami (DLb. 3 s. 361-3); 1487 opat jędrz. Mikołaj, przeor Stanisław i brat Dominik w imieniu kl. zobowiązują się zapłacić w wyznaczonym czasie rzeźbiarzowi krak. Witowi [Stwoszowi] 70 fl. węg. pozostałych z sumy należnej mu za pewne rzeźby wykonane przezeń i przekazane do kościoła klaszt. [dziś nie istnieją] (Wypisy 1440-1500, 134; B. Przybyszewski, Nieznane archiwalia dotyczące Wita Stwosza, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1952, nr 2, s. 62-6); 1510-11 dziedzice Wygnanowa w zamian za nadaną kl. dzies. z ról folw. uzyskali niegdyś sepulturę w kościele klaszt. (LBG 1 s. 579).

Kościół kl. NMP i Ś. Wojciecha. Pierwotny z l. polowy XII w., murowany z ciosów piaskowca. Jednonawowy z absydą zachodnią, mieszczącą emporę. Nad absydą ośmioboczna wieża. Zachowana absyda ze śladami podsklepionej empory, fragment fryzu arkadowego i gzymsu, nasada wieży i zachodnie naroża nawy, elementy kamieniarki.

W XIII w. [zapewne w jego początkach] zbudowano nowy kościół z wyzyskaniem partii zachodniej starszego kościoła. Bazylika trójnawowa, filarowa, z transeptem i prosto zamkniętym prezbiterium. W 1977 r. odsłonięto fundament ściany dzielącej dwa ołtarze boczne. Fundament jest z kamieni łączonych zaprawą wapienną; stopień starszego ołtarza w postaci długiego bloku z piaskowca; elementy posadzki glazurowanej tzw. typu wąchockiego.

XIV, XV i XVIII w. przebudowy bazyliki z XIII w.

Klasztor położony przy kościele od S. Założony na planie czworoboku wokół wirydarza. Skrzydło wschodnie z XIII w. rozebrano przed 1914 r. Kapitularz na rzucie zbliżonym do kwadratu ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Zachowane partie murów między kościołem a kapitularzem, później przebudowane, elementy kamieniarki (KatZab. 3 z. 3 s. 8-12; Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w., 1, s. 697-8; Z. Lechowicz, Wyniki badań archeologicznych w zespole klasztornym cystersów w Jędrzejowie w 1977 r., „Spraw. Arch.” 34, 1983, s. 223-31; A. Tomaszewski, Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wr. 1974, s. 124-8).

W krypcie 3 przy wejściu opackim pod chórem obecnego kościoła pochówek dojrzałego mężczyzny, półgr Jana Olbr. (Z. Lechowicz, jw.).

- b. Majątek kl. i jego rozwój. 1154 [1153] arcbp polski [gnieźn.] Jan funduje kl. Cyst. we wsi B. i uposaża go rozporządzalną cz. swego patrymonium czyli wsiami z dzies.: [B], Rakoszyn, Potok [Mały], Łysaków, Łączyn, Raków, Tarszawa [cz., → 1250], Chorzewa. Ponadto bp [krak.] Maur w czasie konsekracji kościoła [par. w B., przejętego z uposażeniem przez Cystersów] nadał mu, zatwierdzone później przez bpa krak. Radosta, dzies. we wsiach: Ożarowice [nie zid.]8Nazwa Osarowici niewątpliwie zepsuta. Długosz czytał ją jako Marowici. Tej nazwy również nie udało się zid, Prząsław, Konary [pow. ksiąs.], Bechlowo, Borów, Przykop [pow. sand.], Linowo [nie zid.], dodając dzies. we wsi Chołoszyn (Mp. 2, 372 - Repert. 55)9W dok. tym w czasie przepisywania interpolowanego tekstu opuszczono nazwę Brysnich, która figurowała jako pierwsza wśród nadanych przez Jana wsi. Interpolacją jest zwrot cum decimis przy wsiach nadanych przez Jana, a także ustęp o dzies. z Chołoszyna, który niewłaściwie wprowadzono do tekstu. Pierwotny dok. fundacyjny nie zawierał nadania kościoła par. w B., gdyż leżało to w kompetencjach bpa krak., który faktycznie nadał kościół Cyst., ale nie zostało to udokumentowane. W trakcie interpolacji „poradzono sobie, utożsamiając klasztor z parafią i odnosząc do opactwa nadania, poczynione na rzecz parafii” (Repert. s. 62). Ostatnio dok. fundacyjnym zajmowała się B. Kürbis, Cystersi w kulturze (→ Źródła i literatura), s. 328-40, ale z punktu widzenia dyplomatyki i krytyki literackiej; 1154 kl. Cyst. w A. założony w dziedzinie zw. B. w diec. krak., należącej do rodu Gryfów, był skromnie uposażony, arcbp gnieźn. Jan, który, gdy jeszcze nie był arcbpem, ufundował ten kl. i dał mu pewne dzies. należące do stołu arcbpiego. Tamtejszemu [kościołowi], zanim należał do klasztoru, podarowali też pewne dzies. bpi krak., najpierw Maur, a potem Radost. Dalej Długosz przytacza treść darowizny arcbpa Jana i bpa Maura, zaczerpniętą z ww. dok. (DHn. lib. 5-6 p. 53-4); 1166-7 Mieszko Stary nadaje kościołowi NMP i Ś. Wojciecha w A. koryto solne w Wieliczce oraz zatwierdza imm. nadany przez jego poprzedników wsiom, kolonom i targowi tegoż kościoła; Kazimierz Sprawiedliwy nadaje temuż 13 wozów soli ruskiej z cła w Sandomierzu oraz zatwierdza imm. jw. (W. Semkowicz, Nieznane nadania na rzecz opactwa jędrzejowskiego z XII w., KH, 24, 1910, s. 66-97; Repert. 63-4 - fals. oparte na autentycznych zapiskach o nadaniach dokonanych podczas konsekracji klaszt. kościoła); arcbp gnieźn. Jan nadaje kościołowi NMP i Ś. Wojciecha w A. w czasie jego konsekracji dzies. należącą do jego stołu z 50 pługów, które później wyznaczy w 9 wsiach: Złotniki, Skotniki, Rębieszyce, Lasochów, Żarczyce [wszystkie wsie w pow. chęc., diec. gnieźn.], Zdanowice i Czaczów [pow. ksiąs., diec. gnieźn.], Brzeźno i Brzegi [pow. chęc., diec. gnieźn.]; odziedziczone po swym krewnym Śmile s. Bodzęty wsie: Ujazd [nie zid.], Zesie [nie zid.], Błonie [pow. sand.], Błoniki [nie zid., woj. sand.?, może k. Błonia], Lanche [może Łączyn, gdzie Śmił mógł mieć część], Skowronno [pow. sand.] i Kamienci10Zapis Kamenci być może jest zepsutą lekcją nazwy Pauenchic. Ta nie zid. osada należała faktycznie do klasztoru jeszcze w 1. połowie XIV w., → 1329; a także kupione przez siebie wsie: Dzierążną [pow. sand.], Buszków, Tropiszów, Białą, Bezden. Bp krak. Giedka nadaje temuż kościołowi dzies. ze wsi nadanych przez arcbpa Jana, a położonych w diec. krak., oraz dzies. z pewnej wsi nad rz. Nidzicą, w której siedzi 2 koniarów, tj. między wsią synów Budziwoja [→ Budziwoja Wieś] i wsią Niegosława (Mp. 2, 21A - tekst 2, wyd. z datą 1174-5; Repert. 65 - fals. oparty na nieznanym tekście); tenże arcbp dokonuje ww. darowizny. W ustępie o dzies. zamiast Chachewici [= Czaczów] jest Rakowici [Raków]. W ustępie o patrymonium Śmiła zostały wymienione dodatkowo wsie: Mierzawa, Pełknice [nie zid.], Krzęcino [może Krzcięcice] i Zdeczce11Zob. uw. na końcu hasła Deszno. Bp krak. Giedka daje kl. dzies. w ww. wsiach oraz dzies. ze wsi Skroniów, Waźlin [dziś Warzyn] i wsi 2 koniarów (Mp. 2, 274 - tekst 1, wyd. pod datą 1174-5; Repert. 66 - fals. oparty na nieznanym tekście); arcbp gnieźn. Jan nadaje kl. jędrz. dzies. z 50 pługów, którą później dokładnie wyznaczy we wsiach: Złotniki, Skotniki, Rębieszyce, Jaszlikowicze [chyba błędnie, zamiast „Lasochouici” czyli Lasochów], Żarczyce, Zdanowice, Czaczów, Brzeźno i Brzegi. Daje też dobra: Ujazd, Błonie, Zerzicze [Zdeczce?], Błoniki, Skowronno, Kamenczicze [czyli Kamienci, zapewne Pawenchic, → przyp. 10], które zostawił mu w spadku jego krewny Śmił, a także kupione przez siebie wsie: Dzierążna, Buszków, Tropiszów, Biała, Bezden i Mierzawa (DHn. lib. 5-6 p. 54 - dane te nie są zgodne z tekstami ww. fals.); bp krak. Giedka nadaje kl. jędrz. dzies. ze swego stołu w położonych w diec. krak. wsiach: Ujazd, Błonie, Senich [= Zesie], Błoniki (Blonica), Skowronno, Pauenchic (→ przyp. 10 i 1329 r.), Brzeźno, Buszków, Opatkowice [par. Sancygniów], Tropiszów, Grębałów, Bezden, Mierzawa, Brynica [Mokra i Sucha], Skroniów, Waźlin i Budziwoja Wieś (Mp. 2, 380 - treść fals. w podrobionym transumpcie z 1210 r.; Repert. 67).

1192, 1212 → Buszków; 1210 bp krak. Wincenty zatwierdza kl. jędrz. posiadanie dzies. Bp Maur nadał, a bp Radost zatwierdził [kościołowi par. w B., przejętemu z uposażeniem przez Cyst.] dzies. we wsiach: Rakoszyn, Potok [Mały], Łysaków, Łączyn, Raków, Tarszawa, Chorzewa, Czaczów, Prząsław, Konary, Michów, Mnichowice [dziś Miechowice] Wielkie i Małe, Bechlowo, Borów, Przykop, Lunowo [Linowo], Chołoszyn; bp Giedka nadał kl. dzies. w kilku wsiach → wyżej 1166-7 r. Bp Wincenty w czasie konsekracji nowego kościoła przekazuje kl. dzies. we wsiach Zdanowice, Wilczyce [nie zid.] i Niegosławice (Mp. 2, 380 - fals.; K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry krakowskiej w XIII w., Wr. 1974, s. 105); 1214 pap. Innocenty III na prośbę kl. jędrz. poleca arcbpowi gnieźn. oraz jego sufraganom i prałatom obronę klasztoru i jego dóbr pod groźbą ekskomuniki na wyrządzających mu szkody (Bullarium Poloniae 1, 106); 1217 po rozpatrzeniu sporu opat Morimundu wyrokuje, iż łąka [w Błoniu] będzie podzielona po połowie przez kl. koprz. i jędrz. (BPAN rps 3514 k. 50); 1221 arcbp gnieźn. Wincenty zatwierdza kl. jędrz. posiadanie z nadania arcbpa Jana dzies. we wsiach: Złotniki, Skotniki, Zdanowice, Raków, Brzeźno i Brzegi (Mp. 2, 386); po 1224 → Czaczów; 1228 ks. Grzymisława odnawia kl. jędrz. przywileje uzyskane od ks. Bolesława, Kazimierza i Leszka Białego. Zwalnia poddanych klaszt. od powołowego, stróży, powozu, budowy grodów, wypraw wojennych, wykonywania przesieki i sądownictwa kasztelana. Poddani wezwani do sądu odpowiadają przed księżną w czasie jej pobytu nad rz. Pilicą [najpewniej w Żarnowcu] lub w Wiślicy. Naruszenie przez kogokolwiek decyzji księżnej zagrożone karą 6 grz. i utratą jej łaski (Mp. 1, 11); 1234 kl. kupuje za 20 grz. czystego srebra dziedziny w Skoruszkowicach [dziś nie istn., leżały k. Konar] (Mp. 1, 17); 1235 Bolesław Wstydl. nadaje kl. jędrz. wsie Chańczę, Boruchnę i Bielewice [pow. wiśl.] z wyznaczonymi granicami, a ich mieszkańców zwalnia od poradlnego, stróży, krowy, powozu i cła oraz budowy grodów i wypraw wojennych, imm. sąd. (ZDM 4, 874); przed 1236 kupno za 65 grz. czystego srebra cz. w Potoku [Małym] (Mp. 1, 19-20); 1236 kl. daje 14 grz. synom Sulisława za zrzeczenie się praw do kupionej od ich ojca za 65 grz. cz. w Potoku (tamże); 1239 komes Pakosław s. Lasoty sprzedaje za 37 grz. srebra kl. jędrz. wieś Olbrachcice, którą ma od swej siostry wdowy po Olbrachcie (Mp. 4, 24).

1241-3 Konrad maz. nadaje kl. jędrz. 2 źreby w Waźlinie, o które zabiegał jego setnik Golec (Mp. 1, 25); 1245 na wiecu w Piasku wobec ks. krak. i sand. Bolesława Wstydl. i ks. Grzymisławy - kaszt. krak. Michał z tytułu swego urzędu wszczął spór z kl. jędrz. o przywileje. Opat zeznał, że posiada dok. imm. Kazimierza [Sprawiedliwego] i Leszka [Białego], a kasztelan zażądał ich okazania. Opat przedstawił te dok. na wiecu w Krakowie, lecz kasztelan naganił ich autentyczność. Bolesław Wstydl., po zbadaniu dok., na wiecu w Chrobrzu [pow. wiśl.] uznaje je za autentyczne i akceptuje ich treść - poddani kl. jędrz. są wolni od stróży, powozu i powołowego, obowiązku budowy grodów i wypraw wojennych oraz od sądownictwa urzędników książęcych (Pol. 3, 24[a]); pap. Innocenty IV zatwierdza ww. dok. (Theiner, Vetera Monumenta Poloniae Vaticana, 84; Bullarium Poloniae 1, 406 - reg.); 1246 Bolesław Wstydl. poświadcza, że kantor płocki i kan. krak. Sulisław zeznał, iż jego ojciec Jan nadał kl. jędrz. wieś Nawarzyce. Darowiznę tę potwierdził przed śmiercią bp mazowiecki [płocki] Andrzej [stryj Sulisława]. Do dok. przywiesili pieczęcie kantor Sulisław i jego stryj Wierzbięta (Mp. 1, 28); kl. kupuje cz. w Przyłęku za 50 grz. srebra i za wieś Maciejowice [pow. prosz.] z osiewkiem jarym i ozimym, 6 wołami, 1 koniem, 2 krowami, 3 świniami, a także za rozległe miejsce w Krakowie, na którym stał ongiś dwór Wierzbięty s. Klemensa (Mp. 1, 29); 1247 legat papieski Opizo wyrokuje w sporze kl. jędrz. z kapitułą krak. o wieś Nawarzyce, która wg zeznań dziekana i kapituły należy do kościoła krak., gdyż została kupiona za kościelne pieniądze od scholastyka krak. Andrzeja. Za radą bpa Prandoty kl. jędrz. zatrzymuje wieś Nawarzyce, dając kapitule wieś Grębałów wraz z dzies. w tej wsi i w Tropiszowie. Przy kl. pozostaje dzies. w Nawarzycach, w tym także z nowizn tamże. Kapituła ma bronić kl. przed roszczeniami krewnych scholastyka lub innych osób. Dzies. przekazane kapitule przechodzą do dyspozycji bpa (KK 1, 29; DLb. 1 s. 162)12W sprawie Tropiszowa → Stan. s. 108-11. Kl. jędrz. wyzbył się dzies. w Tropiszowie, gdyż zapewne wcześniej nie posiadał już tej wsi, zamienił ją być może z Konradem maz. na inną wieś; 1249 ks. łęczycki i kujawski Kazimierz bierze od kl. jędrz. wsie Rakutów i Dąbie w ziemi kujawskiej, które ma z nadania komesa Szczepana „de Kenese” [z Książa] i w zamian daje klasztorowi za zgodą Bolesława Wstydl. i Siemowita maz. wsie Grodzisko, Okalowice [dziś Okołowice], Wszeborzyce [dziś Soborzyce] i Komorno [dziś nie istn.] nad rz. Pilicą w ziemi sier., których granice zostają wyznaczone. Kl. uzyskuje pr. łowienia bobrów [w rz. Pilicy] i poszukiwania kruszców z wyjątkiem złota, srebra, ołowiu i soli. Poddani tych wsi są wolni od stróży, powozu, narębu, budowy i naprawy grodów oraz wypraw wojennych z wyjątkiem najazdu wroga. Będą sądzeni przez księcia lub wwdę. Jeśli książę przyjedzie do ww. wsi, ich mieszkańcy są obow. dać mu 1 krowę i powóz własnymi wozami do najbliższego miejsca pobytu księcia, a ten rezygnuje z przynależnej mu daniny miodowej (K. Maleczyński, Dwa nieznane dokumenty jędrzejowskie z XIII w., KH, 38, 1924, s. 459).

1250 Bolesław Wstydl. zatwierdza kl. jędrz. posiadanie wsi Tarszawy z poddanymi, nadanej mu, wg dok. Leszka Białego, przez Kazimierza [Sprawiedliwego] (Mp. 1, 32); wwda krak. Klemens przysądza kl. jędrz. dziedzinę w Potoku [Małym], którą, wg dok. Leszka Białego, klasztor kupił od Bacha za 5 grz. Kl. daje jego synom 2 woły i 2 krowy za zrzeczenie się praw do tej dziedziny (Mp. 1, 33); kl. koprz. daje kl. jędrz. wieś [cz. wsi] Wszeborzyce w zamian za cz. Błonia (Mp. 2, 433); 1253 opat Teodoryk i konwent kl. koprz. oznajmiają, że poddani kl. jędrz. z Błonia mają wolne przejście przez należącą do kl. koprz. cz. Błonia, którą uzyskał od kl. jędrz. drogą zamiany (BPAN rps 3514 k. 3); 1256 Bolesław Wstydl. uwalnia od stanu mieszkańców wsi klaszt.: Skowronno, Żarczyce, Błonie, Dunajec (Dunayche)13Jest to najpewniej pierwotna nazwa wsi Mnichowice w pow. pilzn. (dok. z 1210 r. jest falsyfikatem, mógł więc już podać zmienioną nazwę D. na M.). Wieś ta leży nad Dunajcem i należała do kl. jeszcze w początkach XVI w. Warto tu dodać, że jeszcze w XV w. sąsiadująca z Mnichowicami wieś szlach. Przybysławice miała drugą nazwę Dunajec. Chyba niesłusznie umieściłem hasło „Dunayche” w SHG Kr. cz. 1 s. 639, Krzesławice, Bezden, Goszcza, Dzierążna, Nawarzyce, Niegosławice, Suchowiche [nie zid., Żukowice?], Skoruszkowice, Olbrachcice, Przyłęk, Słaboszowice, Brynica [Mokra i Sucha], Prząsław, Sudoł, Potok [Mały], Chorzcwa, Czaczów, Lasków, Bizoręda, Raków, Chołoszyn, Thargouiche [nie zid.], Łysaków, Łączyn (Mp. 1, 43); 1261 Bolesław Wstydl. za zgodą kl. jędrz. daje mieszcz. krak. wieś Bezden z rolami, młynem, łąkami i innymi przynależnościami, a w zamian daje klasztorowi wieś Rudniki [pow. chęc., k. dóbr nadanych kl. przez Kazimierza] z kuźnicą, karczmą, pr. połowu bobrów, barciami i innymi przynależnościami, oraz wieś Sudoł [k. Jędrzejowa] (Pol. 3, 38); 1262 tenże książę bierze od kl. jędrz. wieś Bezden, którą ten posiada z nadania fundatora klasztoru arcbpa Jana, i nadaje ją mieszcz. krak. W zamian daje klasztorowi cz. w Sudole, gdzie siedzieli jego komornicy, i Rudniki z kuźnicą. Granice tych wsi ustalił podsędek sand. Jan. Kl. uzyskuje pr. połowu bobrów i poszukiwania kruszców z wyjątkiem złota, srebra, ołowiu i soli. Mieszkańcy tych wsi są wolni od stacji dla łowczych. Mieszkańcy Rudników w czasie łowów książęcych są obow. do karmienia i wodzenia psów myśliwskich. Zwolnienie od stróży, powozu, powołowego, narębu, budowy i naprawy grodów oraz wypraw wojennych z wyjątkiem najazdów wroga. Imm. sąd. (ZDM 4, 876); 1263 tenże książę za zgodą ż. Kunegundy nadaje kl. jędrz. wieś swych służebników zw. Skoruszkowice z imm., jaki posiadają wsie kl. od fundacji (Mp. 1, 61); kl. jędrz. daje wwdzie krak. Sułkowi wieś Krzesławice w zamian za całą dziedzinę komorników i koniarzy w Łączynie i Nagłowicach z rolą do 3 pługów, którą Bolesław Wstydl. nadał Sułkowi za zasługi (Mp. 1, 63); 1271 → m. Jędrzejów p. 4a; 1274 bp krak. Paweł za wstawiennictwem dziekana Gerarda i za zgodą kap. krak. nadaje kl. jędrz. dzies. w Przyłęku po obu stronach rz. [Mierzawy] i tamże w Kozankach [czyli późniejszym Przyłęczku] (Pol. 3, 47).

1308 Władysław Łok. nadaje kl. cyst. w A., Koprzywnicy, Wąchocku i Szczyrzycu przywilej pr. niem. dla wsi i folwarków oraz imm. sądowy (Mp. 2, 545; Pol. 3, 74); tenże nadaje kl. jędrz. dziedzinę Łączyn z rolami w Łysakowie (Mp. 1, 139); 1309 Więcesław s. Adama sprzedaje kl. jędrz. źreb w Sudole, w sąsiedztwie dziedziny klaszt. (Mp. 1, 142); 1310 wwda łęczycki komes Świętopełk z ss. Klemensem i Szczepanem nadają kl. jędrz. dziedzinę Raków, którą Władysław Łok. zezwala lokować na pr. niem. (Mp. 1, 145); 1312 Sędka wd. po Tomku z Rakoszyna wykupuje od ss. Sułka, Dobiesława, Tomasza i Andrzeja za swoją dziedzinę posagową zw. Górki [nie zid.] cz. sadzawki i młyna we wsi kl. jędrz. zw. Brynica [Mokra i Sucha]. Ww. synowie nie będą mieć pr. połowu ryb w sadzawce i przemiału w młynie. Sędka za duszę swoją i synów daje klasztorowi ww. części (Mp. 1. 149); 1317 kl. jędrz. sprzedaje połowę placu przy ul. Ś. Krzyża w Krakowie (KRK 1, 404); 1318 Władysław Łok. odnawia pod nową pieczęcią swój dok. z 1308 r. w sprawie pr. niem., m.in. dla dóbr kl. jędrz. (Mp. 1, 571); 1326-7, 1350-1, 1354-5 dochody kl. jędrz. ocenione na 100 grz. (MV 1 s. 118, 188; 2 s. 317, 390, 406); 1329 Władysław Łok. poświadcza, że Osiek z Jakuszowic [pow. wiśl.] odstąpił kl. jędrz. sołectwo in Pauenchiz [nie zid., wieś w diec. krak. → 1210 r., → przyp. 10), które za zgodą klasztoru kupił za 50 grz. od Dominika i Sułka spadkobierców sołtysa Piotra. Osiek dał klasztorowi 30 grz. na tym sołectwie, a 20 grz. klasztor wypłaci po jego śmierci wskazanej przezeń osobie lub spadkobiercom. Opat da w zamian Osiekowi połowę dzies. w tej wsi w przyszłym roku (ZDM 4, 909; BPAN rps 3514 - kopia poprawniejsza); pap. Jan XXII bierze pod swoją opiekę kl. jędrz. wraz z jego dobrami oraz przywilejami (BPAN rps 3514 k. 12; Bullariuin Pololoniae 1, 1534b - reg.).

1331 Władysław Łok. uwalnia mieszkańców wsi klaszt. Łączyn od powinności stanu (Mp. 1, 188); 1333 tenże król odnawia kl. jędrz. swój dok. w sprawie pr. niem. dla dóbr klaszt. i imm. sąd. oraz zezwala budować we wsiach klaszt. karczmy i młyny (Mp. 1, 190); 1335 po sporze arcbp gnieźn. Janisław przysądza kl. jędrz. dzies. ze wsi Złotniki i Lipnica [par. Złotniki, pow. chęc.], gdyż klasztor udowodnił, iż uzyskał je od arcbpa Jana, co potwierdził swym dok. arcbp Wincenty [→ 1221, w dok. tym nie wymieniono Lipnicy, która zapewne została założona po tym roku] (BPAN rps 3514 k. 58); 1341 → Brynica Mokra i Sucha p. 3; 1345 Gościęcin [pow. chęc.] graniczy z należącymi do kl. jędrz. wsiami Widze [nie zid.], Rudniki i Grodzisko (ZDM 4, 934); 1359 Kazimierz W. uwalnia poddanych z wsi kl. jędrz. od sądownictwa swych urzędników. W sprawach wszystkich przestępstw, w tym także głównych, będą odpowiadać przed opatem lub klucznikiem. Jeśli zostaną pozwani przed jakiś sąd, wtedy w ich imieniu wystąpi klucznik, przedkładając dok. zawierające przywileje. Żaden sąd nie może pobierać więcej niż wiardunek za okazywanie dok. (Mp. 1, 254); 1361 tenże król przysądza kl. jędrz. przeciw roszczeniom Wincentego z Koszyc [pow. pilzn.] pole w Konarach (Mp. 1, 260); 1363 Andrzej z Mojkowic [dziś Majkowice] zrzeka się na rzecz kl. jędrz. cz. w Skroniowie (Mp. 1, 268); sąd ziemski krak. przysądza kl. jędrz. 1/3 Skroniowa przeciw roszczeniom dziedziców tej wsi. Kl. okazał dok. Kazimierza W. w sprawie nabycia tej cz. wsi (Mp. 1, 270); 1364 kl. wygrywa spór o drogę w Skroniowie (Mp. 1, 273); sąd ziemski krak. przysądza kl. cz. dziedziny w Skroniowie przeciw roszczeniom dziedziców Modlnicy (Mp. 1, 274); 1365 kl. jędrz. wystawia kontrakt lokacyjny dla osadzanej na pr. średz. wsi zw. Sadek w lesie między Łysakowem a Opatkowicami (Mp. 1, 277); 1366, 1468 → Borów p. 3A; 1367 dziedzice Waźlina zobowiązują się oddawać kl. jędrz. dzies. ze swych ról folw. (DSZ 4); opat Gerald odbiera plebanowi w Złotnikach oddaną mu tamże w używanie dzies., ponieważ uczynił klasztorowi wiele szkód (BPAN rps 3514 k. 10); [1368] 1360 Kazimierz W. daje kl. jędrz. wieś Konary położoną k. kl. jędrz. w zamian za wsie Błonie i Łukowiec. Wsie te przechodzą na własn. kl. koprz., który będzie płacił kl. jędrz. dzies. z ról folw. w każdej z nich do obszaru uprawianego 4 wołami lub koniami. Kmiecie tych wsi będą płacić kl. jędrz. za dzies. jak dotąd (Mp. 3, 817)14Datę poprawia wyd. ze względu na świadków. Zamiana ta nie doszła do skutku. Chodziło tu chyba o cz. Konar, gdyż jakiś dział w tej wsi miał kl. już przed 1361 r. Podobnie cz. Łukowca należała do kl. koprz. W 1346 r. kl. ten uzyskał od króla dok. z przyw. m.in. dla wsi Łukowiec (Mp. 3, 679). Po 1368 r. kl. jędrz. nadal posiadał Błonie i Łukowiec, → niżej, a kl. koprz. jakiś dział w Łukowcu.

1372 sąd ziemski krak. przysądza kl. jędrz. cz. w Skroniowie (Mp. 1, 309); 1374 kl. kupuje za 7 grz. łąkę tamże (Mp. 1, 317); 1375 dwór opata w Skroniowie (Mp. 1, 321); sąd ziemski sier. przysądza kl. jędrz. łąkę zw. Biskupia Łąka w Grodzisku przeciw roszczeniom Siemiana z Borzykowej [woj. sier.] (BPAN rps 3514 k. 5); kl. kupuje za 10 grz. cz. łąki w Skroniowie (Mp. 1, 321); sąd ziemski krak. przysądza kl. jędrz. dziedzinę w Potoku, którą klasztor pozyskał od Mąkoszy i posiada ją od 25 lat (Mp. 1, 330); 1376 po sporze ze Stanisławem z Goznej kl. uzyskuje cz. dziedziny w Rakowie (Mp. 1, 335); 1379, 1381, 1416, 1420, 1463 → Czarniszyce i Gozna; 1379 dziedzice Wygnanowa [pow. chęc.] dają kl. jędrz. dzies. snop. z folwarków w tej wsi (BPAN rps 3514 k. 7 - tekst dok.; Wiśn. J. s. 408 - reg.); opat Bertrand wydaje kontrakt lokacyjny na pr. średz. dla wsi Łączyn (Mp. 1, 347); 1380 kanclerz kap. krak. i sędzia generalny bpa Zbigniew [z Nasiechowic] widymuje dok. arcbpa gnieźn. Janisława z 1335 r. w sprawie dzies. (BPAN rps 3514 k. 54); 1381 Ludwik Węg. określa powinności kmieci kl. jędrz. wobec siebie i swoich następców. Poddani z dóbr kl. jędrz. będą płacić po 4 gr podatku z łanu, dawać sep po ćw. żyta i 2 owsa, odrabiać 2 dni w roku na najbliższym folwarku król. Będą opodatkowanymi w razie zarządzonej wyprawy wojennej poza granice kraju, małżeństwa i koronacji dzieci król. - w tym wypadku po 1 gr z każdej wsi (ZDM 1, 165, 167); 1384 w sporze kl. jędrz. z Andrzejem sołtysem w Przyłęku o sołectwo tamże Andrzej okazał burgr. krak. Więcesławowi z Rosiejowa dok. na sołectwo, w którym nie było mowy o warunkach jego sprzedaży. Burgr. krak. po zasięgnięciu rady panów wyrokuje, iż Andrzej może sprzedać sołectwo tylko za zgodą opata jędrz. (Mp. 1, 367); 1388 Siemek z Waźlina ma okazać w sądzie dok. opata i konwentu kl. jędrz. w sprawie dzies. w Waźlinie w sporze z obecnym opatem (SP 8, 4733, 4773); opat z O. przeciw Wyszkowi z Borowa o dzies. i łąkę (SP 8, 4773a); 1389 prezbiter Mikołaj dz. Irzykowic w sporze z kl. jędrz. o 1/2 młyna i ogród w Opatkowicach [par. Sancygniów] i wypędzenie kmiotki (SP 8 uw. 188/2, 193/10); 1391 kl. jędrz. przeciw dziedzicom Potoku o 2 woły kmiecia zabrane w klaszt. dąbrowie (ZK 1c s. 235, 252); 1394 Borzysław z Trzcieńca w sporze z opatem z O. o granice w Tyńcu [pow. chęc.] i zabranie 1500 drzew oraz inne szkody (ZK 2 s. 24); opat jędrz. przeciw Żyrze z Drożykowej o zabrane kmieciom bydło (ZK 1c s. 199, 203); 1395 wwda i star. krak. Spytek rozsądza spór między opatem Jakubem i konwentem kl. jędrz. a prep. Ś. Floriana w Kleparzu Mikołajem i jego br. Nieustępem ze Skroniowa na korzyść tych ostatnich. Pozwani przedłożyli 2 dok. sądu ziemskiego krak., które opat [słusznie] naganił, ale Nieustęp własną przysięgą oczyścił je z zarzutów (ZDM 4, 1119); prac. Mikołaj ustępuje wieczyście kl. jędrz. młyn we wsi Łączyn (BPAN rps 438 - reg.); pisarz sędziego krak. Maciej z Irzykowic przeciw kl. jędrz. o łąkę [między Irzykowicami a Opatkowicami], którą wypaśli kmiecie kl. z Opatkowic - 20 ludzi zapędziło na nią 100 sztuk bydła, o granice, przekopanie rowu przez łąkę i przekopanie [brzegu] rzeki (ZK 2 s. 261); opat Jakub i konwent kl. jędrz. sprzedają za 30 grz. podczaszemu królowej Klemensowi z Kwiliny dom drewn. w Krakowie przy ul. Poselskiej (ZDK 1, 116); 1396 Jakusz z Kozłowa sprzedaje za 300 grz. gr pras. kl. jędrz. wieś Wolicę [par. Jemielno, dziś Imielno] w dystr. jędrz. (DSZ 66); 1397 podsędek krak. Dobiesław [z Konar] przeciw opatowi z O. jako zachodźcy swych kmieci z Nawarzyc i Niegosławic (SP 8, 5981); 1398 podczaszy krak. Tomasz [z Węgleszyna, pow. chęc.] zezwala kl. jędrz. wybudować dom dla swego zagrodnika w jego cz. dziedzictwa w Przyłęku (Mp. 4, 1045); podsędek krak. Dobiesław [z Konar i Koszyc Wielkich, pow. pilzn.] przeciw opatowi jędrz. o niwę blisko łąk przed Konarami (SP 8 uw. 242/1); 1399 Władysław Jag. nadaje „wolności osiadania i zamieszkiwania gruntów pustych dobywania w dobrach konwentu andrzejowskiego z uwolnieniem od wszelkich kontrybucji i obcych władz dla podległych konwentowi” (BPAN rps 438 bez paginacji - reg., dok. został wystawiony 23 V w Jędrzejowie); 1399 podsędek krak. Dobek przeciw kl. jędrz. o zaoranie 40 bruzd [między Konarami i klaszt. Niegosławicami] (SP 8 uw. 280/15); → Cierno p. 2.

1400 kl. jędrz. kupuje za 60 grz. sołectwo w Nawarzycach (ZDM 4, 1146-7); 1401, 1403 → Cierno; 1404 kl. jędrz. kupuje za 16 grz. karczmę w Potoku [Małym] (DSZ 109; Mp. 4, 1078); tenże kl. godzi się z Sędziszem ze Skroniowa w sprawie płotów między ich cz. w tej wsi (Mp. 4, 1083); → Chorzewa; 1405 kl. jędrz. daje Dziwiszowi z Tyńca [pow. chęc.] Opatkowice i 300 grz. szer. gr pras. w zamian za → Cierno; 1409 Sędek z Mzurowej [pow. chęc.] przeciw opatowi jędrz. Wojciechowi o cz. w Skroniowie (ZK 193 s. 24); sąd ziemski krak. przysądza kl. jędrz. cz. w Skroniowie (Mp. 4, 1114); 1411 dom kl. jędrz. w Krakowie (Acta consularia 427 s. 420, → niżej 1446 r. i n.); 1415 pkom. krak. Janek alias Jan z Tęczyna wyznacza granice między klaszt. wsią Przyłęk a Piskorzowicami (Mp. 4, 1151 fals.)15Dok. ten jest fals. sporządzonym przez kl. jędrz. w połowie XVI w. w związku ze sporem o granice Przyłęku. Wystawcą jest fikcyjny pkom. krak., a Gerlad był opatem w l. 1363-73; 1416, 1420 → Czarniszyce p. 2; 1417 opat Wojciech ma zwrócić 20 fl. węg. czerwonych czystego złota Jakuszowi Kuropatwie z Grodziny. Jeśli nie zwróci na czas, zapłaci 30 fl. (ZK 194 s. 69); 1423 wielkorządca krak. Klemens Wątróbka ze Strzelec oddala skargę opata jędrz. Piotra Borka o to, że z 40 wspólnikami zabrał od konwersa 2 konie i 42 woły w Jędrzejowie (SP 2, 1889); 1426 pkom. królowej Piotr z Pisar uwalnia mieszkańców wsi kl. jędrz. Łączyn od kary płaszcza królowej (Mp. 4, 1235); 1427 opat Piotr i konwent kl. jędrz. ustępują Piotrowi pleb. z Górki pr. do cz. w Potoku, która przysługuje mu po ojcu (ZK 196 s. 66); 1430 zm. w tym roku mieszcz. jędrz. dał kl. 30 grz. gr pol. i wszystko, co posiadał (MPH 5 s. 775); 1431 kl. jędrz. godzi się z dziedzicami Wygnanowa i plebanem w Złotnikach w ten sposób, że pleban będzie miał dzies. w tej wsi, a kl. 36 gr rocznie (Wiśn. J. s. 408 - reg.); 1432 opat Nieustęp oddala roszczenia Elżbiety wd. po Dobiesławie z Konar [synu podsędka] o postawienie płotów między Olbrachcicami a Konarami (ZK 197 s. 180a, 200, 205); tenże opat w sporze z kmieciami ze Słaboszowic, gdyż nie dają stacji i innych danin oraz buntują się przeciw klasztorowi (SP 2, 2455); wyrokiem sądu grodzkiego krak. ww. kmiecie mają płacić kl. jędrz. po 11 gr obiednego i po 1 wiard. z łanu oraz odrabiać 1 dzień w roku na folwarku w Potoku Małym (Mp. 4, 1294, 2465); mieszcz. włodzisławski Świętosław Głód pozyskuje 10 grz. od opata Nieustępa, gdyż nie uwolnił mu kupionej w Słaboszowicach dzies. (SP 2, 2403); 1433 Władysław Jag. na prośbę opata Nieustępa transumuje dok. Kazimierza W. z 1359 r. (Mp. 4, 1297; BPAN rps 926 k. 30-2); kl. jędrz. przeciw Stan. Niemście z Krzcięcic o to, że odprawiał sądy w sołectwie w Słaboszowicach bez zgody klasztoru i sprzedał opust. role nie oddawszy cz. pieniędzy (SP 2, 2501); 1434 Elżbieta wd. po Dobiesławie z Konar z c. Anną dają kl. jędrz. niwę w Konarach w zamian za niwę w Olbrachcicach (Mp. 4, 1308).

1436 imiennie wymienieni kmiecie nie stawili się przeciw kl. jędrz. o bezprawne wycięcie lasu w Skowronnie wart. 30 grz. (SP 2, 2636); Jakub Miłoszewski z Jemielnicy [dziś Imielnica] sprzedaje za 4 grz. kl. jędrz. pr. budowy mostu na rz. Nidzie w tejże wsi. Powyżej i poniżej mostu kl. i jego poddani nie mają pr. połowu ryb (SP 2, 2649, 2652); 1441 kl. jędrz. daje Jakubowi ze Zdanowic karczmę z rolą w Mierzawie z obowiązkiem płacenia 1 grz. czynszu (Mp. 4, 1411); 1445 na mocy mandatu kaszt. krak. kl. jędrz. w sporze ze Stan. Niemstą z Krzcięcic uzyskuje termin na wiec. W sądzie grodzkim krak. opat powiedział, że przedstawiony przez Niemstę dok. jest uszkodzony (fracta est et destructa cum sigillo maiestatis, GK 9 s. 151); 1446, 1459, 1466, 1481 dom kl. jędrz. w Krakowie przy ul. Ś. Andrzeja, blisko kl. Ś. Andrzeja, k. domu Oleśnickich (ZK 150 s. 284-5; 146 s. 695; 147 s. 314-5; 20 s. 86); 1447-8 spór o sołectwo w Słaboszowicach (Mp. 4, 1485, 1504; ZK 150 s. 333-4; 257 s. 345-6); 1447 woźny sądowy Andrzej Grysz, delegowany do kl. jędrz. w sprawie odbioru owsa [sep] przez Macieja Gerczyca kleryka z A., zeznaje, że klasztor był gotów dać ten owies, ale Maciej nie chciał go zabrać, gdyż zażądał wozu i worków (GK 10 s. 113).

1450 kl. jędrz. godzi się z dziedzicami Skroniowa w sprawie zarośli tamże (Mp. 4, 1547); kl. jędrz. zamienia z Janem Sułkiem z Potoku dobra tamże (WAP Arch. Potockich Dom. 88); 1451 sąd polubowny przysądza kl. jędrz. dzies. ze wszystkich ról szlach. i kmiec., starych i nowych we wsi Ossowa [pow. chęc.] przeciw roszczeniom pleb. w Mokrsku Jakuba (Mp. 5 A 24, G 54); 1453 kl. jędrz. kupuje cz. w Potoku za 14 grz. i 1/2 ł. w Brodłach (DSZ 227); zgodnie z wyrokiem zm. arcbpa gnieźn. Wojciecha kl. jędrz. będzie wybierał dzies. w Wygnanowie. Wolne od niej będą role tamże, należące do plebana w Złotnikach (Mp. 5 B 82); 1454 tenże kl. godzi się z ww. dziedzicami w sprawie dzies. (Mp. 5 B 103); 1458 kl. jędrz. obow. płacić ze swoich dochodów po 3 gr od 1 grz. w srebrze na potrzeby Królestwa (AKH 6, 29); 1459 łąki i pastwiska klaszt. nad rz. Mierzawą (ZK 258 s. 114); 1460 rozgraniczenie dóbr kl. koprz. m. Koprzywnicy i wsi Błonie Małe, Sośniczany, Świężyce, Ciszyca i Krzcin od wsi kl. jędrz. Błonie i Łukowiec (Mp. 5 G 33); 1462 Kazimierz Jag. na prośbę opata Mikołaja zatwierdza dok. Władysława Jag. z 1433 r., którym ten transumował dok. Kazimierza W. z 1359 r. (BPAN rps 926 k. 30-2); wwda krak. Jan z Pilczy [dziś Pilica] oskarża opata jędrz. Mikołaja, że nie daje każdego roku daniny 1 pokowy miodu, podobnie jak inne klasztory w ziemi krak., przysługującej urzędowi wojewody z tytułu jego uposażenia (SP 2, 3691, 3693); sąd ziemski sand. rozstrzyga spór pomiędzy dziedzicami Szumska [pow. sand.] a opatem jędrz. o granice między Szumskiem a wsią klaszt. Chańczą (Mp. 5 L 24); 1463 br. nie podzieleni Jan i Mikołaj z Potoku dają kl. jędrz. całą swoją cz. w Potoku zw. Kargów w zamian za łąkę zw. Łużna w dziedzinie Okalowice w ziemi sier. (ZK 258 s 403); 1463 n. młyn klaszt. → Kępa (ZK 258 s. 396); 1465 kl. jędrz. zamienia z br. Janem i Mikołajem z Potoku łąkę tamże zw. Kargów za łąkę klaszt. zw. Łużna w Okalowicach (ZK 258 s. 482); kl. jędrz. godzi się z Włostem z Potoku w sprawie potoku tamże zw. Potoczek (tamże); 1466 kl. jędrz. w sporze z br. Jakubem, Przedborem i Janem z Koniecpola [woj. sier.] alias ze Zdanowic o granice posiadłości; tenże kl. w sporze z kaszt. krak. Janem z Tęczyna o odnowienie granic posiadłości odesłany do pkom. krak. (ZK 147 s. 376, 397); 1467-8 pkom. sand. rozgranicza wsie Chańczę i Szumsko (Mp. 5 M 39 i 64); 1468 Dorota c. zm. Sędka z Borowa sprzedaje za 20 grz. gr pol. kl. jędrz. cały dział w dziedzinie zw. Piotrkowska w Borowie (BPAN rps 926 k. 167v -168r; Mp. 5 M 67); 1469 Sułek z Potoku daje kl. jędrz. siedlisko zw. Sułkowskie w Potoku w zamian za 1 ł. w Wszeborzycach (BPAN rps 926 k. 168); tenże kl. daje Jakubowi z Jemielna niwę w Wszeborzycach w ziemi sier. i 16 grz. w zamian za cz. rzeki [Nidy] od przewozu zw. Skowronno do przewozu Kopernickiego [we wsi Kopernia, pow. wiśl.] (Mp. 5 M 78); Jan Sułek z Potoku daje kl. jędrz. swoją dziedzinę w Potoku w zamian za łan w Wszeborzycach (Mp. 5 M 82); 1469 rozgraniczenie należącego do kl. jędrz. Skowronna od wsi Brzeście (Mp. 5 M 94); 1470-80 uposażenie kl. jędrz.: m. A. z dzies., Łysaków z dzies., Łączyn z dzies., Raków z dzies., Tarszawa z dzies., Chorzewa z dzies., cz. Skroniowa z dzies., Sudoł z dzies., Prząsław z dzies., Czaczów z dzies., Węgleniec z dzies., Lasków - łany kmiece zamienione na folwarczne, gdyż kl. prowadzi wielką hodowlę bydła na potrzeby własne i założył winnicę, Potok [Mały] z dzies., Błonie Wielkie z dzies., Żarczyce, Skowronno z przewozem na rz. Nidzie i dzies., Mierzawa, Nawarzycc z dzies., Mnichowice Wielkie i Małe z dzies., Cierno z dzies., Przyłęk z dzies., Chańcza, Niegosławice, Wolica, Rudniki, w których kl. wybiera daninę miodową, Bizoręda z młynem w borze, Łukowiec z dzies., Okalowice, Wszeborzyce i Grodzisko. Dzies. we wsiach: Skotniki, Rębieszyce, Zdanowice, Brzeźno, Brzegi, Konary, Michów, Borów, Przykop, Waźlin, Buszków, Opatkowice (DLb. 2 s. 70-2, 310; 3 s. 263-75)16W DLb. 3 obszerne dane o uposażeniu kl. jędrz. w dobra ziemskie i dzies. zaczerpnął Długosz z najstarszych dok. jędrz. Danych tych nie zaktualizował, dlatego niecelowe byłoby przytaczanie ich tu w całości. Podano tylko te dane, które udało się zweryfikować; 1470 Dobiesław z Żarek przeciw kl. jędrz. o 200 fl. importatis in villam Skowronno przez zm. Katarzynę Łubowską, do których ma on bliższość, gdyż była ona jego ciotką rodzoną i zmarła bezpotomnie. Sąd ziemski odsyła sprawę do sądu kościelnego (ZK 315 s. 125).

1492 zm. Piotr dz. Rożnicy benefaktor kl. jędrz. (MPH 5 s. 774); 1503 opat Jakub, przeor Maciej, klucznik Paweł oraz mnisi Stan. Potocki [późniejszy opat] i Grzegorz w imieniu kl. jędrz. za zgodą króla, papieża i bpa krak. dają Janowi Michowskiemu z Michowa wsie Mnichowice Wielkie i Małe w pow. wiśl. w zamian za wsie Zagórzyce i Przestańsko w pow. krak. (BPAN rps 926 k. 141v-145r: GK 23 s. 149); 1503, 1505 kl. jędrz. pod zakładem 2000 grz. ma przedłożyć w ciągu roku ww. Janowi zgodę króla, papieża, bpa krak. i prowincjała zakonu Cyst. na zamianę ww. dóbr (ZK 23 s. 149; Mp. 5 T 33 z datą 1505); 1504 Aleksander Jag. zatwierdza ww. zamianę dóbr (BPAN rps 926 k. 145v-146r; Mp. 5 T 32); tenże król wyraża zgodę na zamianę wsi arcbpa gnieźn. Andrzeja Róży z Boryszowic: Słaboszów, Nieszków i Dziaduszyce w pow. ksiąs. oraz Maszkowa w pow. krak. na wsie kl. jędrz.: Błonie i Łukowiec w pow. sand., Chańcza. Boruchna i Skowronno w pow. wiśl. Przenosi równocześnie uzyskane przez arcbpa wsie na pr. ziemskie [szlach.], a nowe wsie klaszt. na pr. kościelne (MS 3, 1939 - zamiana nie doszła do skutku); zapis czynszu wykupnego dla kościoła NMP w Krakowie na wsi klaszt. Niegosławice (ZK Nora 84 s. 268); szl. Bartosz Pawłowski wysłannik kl. jędrz. zeznaje w sądzie grodzkim, że szl. Barbara Zagórska ż. Jakuba Konarskiego bezprawnie pozywała Jana Rychowskiego na jej wieś dziedziczną Przestańsko, do której nie ma żadnych praw (GK 29 s. 147); 1510-1 kl. jędrz. od dawna wybiera dzies. w Waźlinie, Brynicy, Czaczowie i Zdanowicach, a w Ciernie zaczął wybierać od 4 lat (LBG 1 s. 577); dzies. z całej wsi Wygnanów należała niegdyś do plebana w Złotnikach, ale później dziedzice oddali ją kl. jędrz. w zamian za sepulturę w kościele klaszt. (tamże s. 579); 1515 opat Stan. Potocki, przeor Wojciech i konwent kl. jędrz. sprzedają za 800 fl. archidiak. kurzelowskiemu, kan. krak. i dr dekretów Andrzejowi Górze z Mikołajowa [nie zid.] 40 fl. czynszu z m. A., folwarku Lasków i wsi: Sudoł, Prząsław, Chorzewa, Tarszawa i Czaczów (K. Kaczmarczyk, Catalogus diplomatum pergumeneorum Universitatis Jagellonicae Cracoviensis, Cracoviae 1953, 369); 1518 wsie Raków i Bizoręda należą do kl. jędrz. (SP 6, 157); kuźnica klaszt. w Okalowicach (ZK 266 s. 354-); 1520 Jan Wolski dz. Lubczy i Woli Lubeckiej ma zapłacić kl. jędrz. 20 grz.; 1521 tenże kl. odstępuje Mik. Nasiłowskiemu za 20 grz. role 2 kmieci w Lubczy i Woli Lubeckiej, które trzyma w tej sumie w zastawie (WAP Arch. Potockich Dom. 88); 1526 opat Stan. Potocki przeciw Stan. Więcławskiemu z Więcławic o przyjęcie zbiegłego kmiecia Jana Wronki ze wsi klaszt. Przestańsko (ZK 47 s. 58).

1529 uposażenie kl. jędrz. Dobra z dzies. snop.: m. A., Sudoł, Prząsław, Brynica [Mokra i Sucha], Cierno - z dwu ostatnich wsi dzies. wybiera kl. zamiennie z plebanem jędrz., Czaczów, Chorzewa, Tarszawa, Bizoręda, Łączyn, Łysaków, Przyłęk, Niegosławice, Nawarzyce, Skowronno, Błonie, Łukowiec, Chańcza, Węgleniec, Skroniów z dzies. z połowy wsi, Potok [Mały]. Dobra bez dzies.: Raków. Zagórzyce [pow. krak.], Przestańsko, Rudniki, Grodzisko, Wszeborzyce i Okalowice. Dzies. snop. we wsiach: Przyłęczek, Waźlin, Borów, Słaboszowice, Mierzawa - tu zamiennie z plebanem z Nagłowic, Konary, Opatkowice, Buszków, Łany, Laskowa, Michów, Mzurowa, Miąsowa, Ossowa, Brzeźno, Złotniki, Wygnanów, Grzybów Niżny, Krzywołęg, [obie wsie w pow. wiśl.], Mnichowice Wielkie i Małe. Dzies. snop. z pewnych ról kmiec. we wsiach: Sulisławice, Nietuja, Bazów, Skwirzowa i Przekop (LR s. 249-51); czynsz 8 grz. z dóbr kl. jędrz. altarii Ś. Agnieszki w kościele NMP w Krakowie; prepozytura w kościele par. w Ruszczy [należącej do Gryfów] ma w uposażeniu 3 grz. od kl. jędrz. z tytułu przysługującej jej daniny miodowej - 2 pokowy rocznie; opat jędrz. w sporze z plebanem z Lubczy o dzies. z ról folw. w Niegosławicach; dzies. snop. z pewnych ról w Klemencicach i Laskowie wybierają zamiennie kl. mog., kl. jędrz. i pleban z Włodzisławia (LR s. 57, 191, 236, 346).

1529 Jan Potocki Grad daje opatowi Stan. Potockiemu i konwentowi kl. jędrz. połowę Skroniowa w pow. ksiąs., którą kupił od Jana Michowskiego, w zamian za 2 role i 2 karczmy w Potoku Dolnym [czyli Małym] (BPAN rps 926 k. 169-70); rozgraniczenie wsi kl. jędrz. Słaboszowice, Potok [Mały], Łączyn i Łysaków od wsi Łęczyńskiego Mierzawa i Przyłęk (Mysz. 36); 1532 opat Wojciech, przeor Piotr i skarbnik Marcin zeznają zamianę dóbr z r. → 1529; 1533 Zygmunt Stary potwierdza i transumuje liczne dok. kl. jędrz. z l. 1308, 1318, 1271, 1359, 1363, 1246, 1274, 1256, 1228, 1246, 1222 [ok. 1224], 1245, 1166-7 (MS 4, 17 048-58); tenże król po uzyskaniu opinii komisarzy, którzy przeprowadzili autopsję terenu, zezwala kl. jędrz. zbudować most na drodze z Bochni, w miejscu bagnistym w dobrach wsi Niegosławice. W miejscu tym przejeżdża się przez dwie rz. - Mozgawę [wpływa do Mierzawy w Niegosławicach] płynącą od m. Włodzisławia, i Mierzawę płynącą od wsi Konary. Od każdego wozu z towarami kl. będzie pobierał po 3 den. mostowego (BPAN rps 926 k. 117-8; MS 4, 17367 - reg. błędny); 1537 superintendenci wozów ciągnących z miast król. na wyprawę wojenną wyrządzili szkody poddanym z klaszt. wsi Cierno (GK 51 s. 196-7); 1540 rozgraniczenie dziedziny Jana z Łęczyna od dziedziny kl. jędrz. w Przyłęku (Mysz. 47); 1543 rozgraniczenie kurzelowskich dóbr arcbpa gnieźn. od wsi kl. jędrz. Rudniki (MS 4, 20973); Jan z Łęczyna daje kl. jędrz. Zdanowice w pow. ksiąs. oraz Złotniki i Kanice w pow. chęc. w zamian za Błonie i Łukowice w pow. sand. (MS 4, 20996, → niżej); 1547 Zygmunt Stary nakazuje wielkorządcy krak. wybierać od poddanych kl. jędrz. spy w owsie i życie miarą równą, a nie wierzchowatą (GK Inscriptiones 67 s. 961); 1564 kl. jędrz. „zafrymarczył” z panem [Janem] Łęczyńskim swoje wsie Błonie i Łukowiec, które obecnie są w posiadaniu kaszt. krak. [Marcina Zborowskiego] (LS s. 135); wsie kl. jędrz.: Prząsław, Sudoł, Raków, Brynica [Mokra i Sucha], Chorzewa, Cierno, Wola Rakowska [dziś Wolica], Bizoręda, Czaczów i Słaboszowice dają sep w owsie i życie do zamku rabsztyńskiego (LK 2 s. 71); wsie kl. jędrz.: Potok [Mały], Węgliniec, Łączyn, Łysaków, Przyłęk, Niegosławice i Nawarzyce oddają sep w owsie i życie do zamku żarnowieckiego, płacą za robociznę i regalia; wieś Skowronno tegoż kl. daje sep do zamku nowokorczyńskiego (LS s. 19, 53, 61).

- c. Opaci kl. jędrz. XII w.? Wirricus zm. 14 II nieznanego roku jako były opat (MPH 5 s. 770, 776); 1203 Wiardus zm. 18 XII nieznanego roku jako piąty opat (Mp. 1, 6 - błędnie Wiadrus; Monument a Poloniae Paleographica, tabl. 39; MPH 5 s. 804); 1213, 1227-46 Teodoryk (Pol. 3, 7, 150; Mog. 6; Mp. 1, 17, 24, 29; 2, 391, 393; opat bez imienia; MV 3 s. 7 z 1218 r.; Wp. 1, 99 z 1218 r., 106 z r. 1219, 143 z 1233 r.; Bullarium Poloniae 1, 106 z 1214 r., 154 z 1218 r., 181 z 1221 r., 192 z 1222 r., 202 z 1223 r., 203 z 1224 r., 231-2, 236 z 1228 r., 275 z 1238 r., 406 z 1245 r.); 1247 Jan (DLb. 3 s. 368)17Długosz przytoczył dokonaną przez tego opata zamianę dóbr za dok., drukowanym obecnie w KK 1, 29, nie wymieniono jednak w nim imienia opata. Jan mieści się jednak w wyrywkowo podanej w nekrologu jędrz. numeracji opatów; 1250 Garinus zm. 25 IV nieznanego roku jako ósmy opat (Mog. 23; Mp. 1, 33; MPH 5 s. 783); po 1250, a przed 1255 Reinerus zm. 21 V nieznaego roku jako dziewiąty opat (MPH 5 s. 770)18W 1238 r. (Mp. 1. 23) został wymieniony mnich kl. jędrz. o tym imieniu; 1255, 1261-3 Hugo (MPH 5 s. 770; Pol. 3, 38; Mp. 1, 63); 1274, 1285-6 Jan (KK 1, 77; Pol. 3, 47; Wp. 1, 558; MPH 5 s. 770); 1289 Drego (Wp. 1, 593); 1318 Gerald (Mp. 1, 156; Pol. 3, 74); 1326-7 Walter (MV 1 s. 118, 188); 1333, 1341 Franek (Mp. 1, 190, 215); 1350-1 Jan, „qui successit domino Waltero” (MV 2 s. 317)19Gdyby przyjąć, jak sugeruje to sformułowanie, że Jan był bezpośrednim następcą Waltera, to należałoby tego ostatniego umieścić jeszcze raz po 1341 r., a przed 1350, a tym samym uznać, iż ponownie został wybrany opatem, po ustąpieniu Franka. Z braku źródeł trudno tę sprawę rozstrzygnąć; 1353-5 Franciszek zm. 30 VI 1357 jako były opat (Tyn. 69, 72, 75; Pol. 3, 90, 114; Mp. 1, 239-40; MPH 5 s. 789); 1361-3 Wilhelm (Mp. 1, 260, 268); 1363 - zm. 7 V 1373 Gerald (Mp. 1, 270, 273, 277, 289-90, 299, 305, 309; 3, 817; DSZ 4; MPH 5 s. 784); 1375 Arnold (Mp. 1, 321, 323-4, 330, 347 z 1379 r. występuje jako były opat); 1375 Wilhelm (Mp. 1, 335); 1379-81 Bertrand (Mp. 1, 344, 347, 353; BPAN rps 3514 k. 7)20W kopiarzu jędrz. BPAN rps 926 k. 64v-5 = Mp. 1, 344 błędnie odczytano imię opata: „Geramum”. Dalej na k. 65 dok. ten w potwierdzeniu star. krak. Sędziwoja ma już poprawny odczyt: „Bertrandum”. Jednak ów „Geram” zarówno u Helcia (O klasztorze), jak i w MPH 5 s. 770 znalazł się wśród opatów jędrz. między Wilhelmem a Bertrandem; 1382 Arnold zm. 29 IX nieznanego roku (Mp. 1, 366; SP 8, 1790, 1794, 1829 - bez imienia; MPH 5 s. 796); przed 1394 Konrad? (MPH 5 s. 771); 1394-1405 Jakub zm. 3 XI nieznanego roku (ZDK 1, 116; Mog. 104; DSZ 66, 79, 100, 118; Mp. 4, 1074, 1078, 1083, 1086, 1094-5; ZDM 4, 1119, 1146-7; SP 8, 5958, 6270, 6385, 8615, 8664, 8769, 9520, 10130, 10132; 2, 725; ZK 3 s. 223, 545; 4 s. 129, 316; 3a s. 274, 499; 3b s. 106, 520, 547); 1409 - zm. 27 I 1422, pochowany w kościele klaszt. Wojciech, Wojtek z Przyłęku h. Wąż (Mp. 4, 1114, 1139, 1152, 1156, 1193; SP 7/2, 243, 309; 2, 1460; KSN 2753, 2761; ZK 6 s. 88, 111, 150, 225, 319, 390; 193 s. 24, 47, 100, 117, 191, 280, 359; 194 s. 24, 30, 36, 69, 71 - tu nazwany błędnie Jakubem, 85, 97, 101, 154; 312 s. 136, 168-9; MPH 5 s. 774)21W 1415 r. (Mp. 4, 1151) w rzekomym dok. pkom. krak. Jana z Tęczyna został wymieniony opat Gerald, który nie mógł być wówczas opatem; 1423-7 Piotr Borek s. Borka (AKP 8/1, 922; SP 2, 1880; ZK 1 s. 274, 305; 195 s. 162, 316; 196 s. 61, 66; GK 2 s. 127, 141, 415); 1428-47 Nieustęp zm. 21 XI nieznanego roku jako były opat (ZK 146 s. 177, 514 z 6 II 1447; 147 s. 4, 151; 196 s. 250, 252, 262, 278, 337; 197 s. 90, 104, 200, 205, 485; 10 s. 20; 256 s. 111, 141, 293; 257 s. 14, 175; GK 3 s. 313; 4 s. 112-3, 1025; 5 s. 4, 26; 6 s. 544; 7 s. 71, 652; 8 s. 308; 9 s. 151, 671, 698, 773, 792, 831; 10 s. 58, 65; Mp. 4, 1308, 1348, 1366, 1411, 1415, 1485; SP 2, 2403, 2415, 2455, 2465, 2501, 2636, 2649, 2652, 3206; ZDM 4, 568; MPH 5 s. 770); 1448 - zm. 7 III 1496 Mik. Odrowąż z Rębieszyc [pow. chęc.] (Mp. 4, 1504; SP 2, 3372, 3491, 3693, 3730, 3800-1, 3803; DSZ 127; Kniaz. 35, 44, 50; Mog. 140, 148, s. 57; DLb. 3 s. 338-9, 361; ZK 20 s. 86; 146 s. 648; 147 s. 213, 376, 397; 150 s. 334; 204 s. 64; 256 s. 354, 359; 257 s. 345-6; 258 s. 223-4; 259 s. 68, 85, 102; 261 s 153, 163, 172, 200, 220, 332, 341, 354, 366, 368; 262 s. 82, 84, 192; 263 s. 321, 373, 376; 315 s. 125; GK 10 s. 511; 12 s. 292; 14 s. 359-69, 482; 16 s. 309-10; 20 s. 808; OK 14 s. 235-6; Wiśn. J. s. 36; MPH 5 s. 771); 1497-1506 Jakub Michowski z Michowa h. Lis, zrezygnował przed 6 II, później sufragan wileński, zm. 1531 (GK 26 s. 307, 467-8; 28 s. 1301-3; 29 s. 147; MS 2, 1180, 1190; 3, 1090, 1939, 2493, 2568; ZK 23 s. 138, 149; BPAN rps 926 k. 34-5v, 141v; Paprocki s. 189); 1506 zm. 13 II 1530 Stan. Potocki z Potoku, pleb. w Sędziszowie (MS 3. 2568; 4, 12398; SP 6, 157, 199; ZK 264 s. 323; 267 s. 22, 41-5, 53-4, 57, 81, 108, 184, 186-7, 214-9; 279 s. 60; BPAN rps 926 k. 43, 94v; MPH 5 s. 771; LR s. 188, 249; GK 29 s. 1142) 1530 - zm. 19 XII 1560 Wojciech z Kłodawy [woj. łęczyckie] (BPAN rps 926 k. 40, 52v, 54, 59, 79, 93v, 97v, 110v, 112v, 113, 116v, 117, 119, 128v, 137v; MS 4, 8239, 17048, 17367, 18710, 19316, 21511; Pol. 3, 5, 24. 47; Mysz. 47; Kniaz. 401, 416-7, 486, 498, 568-70; MPH 5 s. 771).

- d. Dwór opata, sądownictwo. 1309 Florian sędzia kl. jędrz. (Mp. 1, 142); 1363-85 Włościbor, Włost z Potoku [Wielkiego] włodarz kl. i sędzia opata (Mp. 1, 270, 284, 286, 289; SP 8, 646, 3292, 3362, 3429, 3473); 1394 kapelan opata Imram (ZK 1c s. 196, 209); 1412 Maciej Baranowic poddany opata jędrz. (ZK 193 s. 100); 1422 Świętochna ż. Jakuba z domu opata jędrz. (GK 1 s. 730); 1423 Katarzyna ż. Szczepana stróża domu, dwornika opata w A. (GK 2 s. 13, 27); opat jędrz. zobowiązuje się osądzić sprawę Piotra kmiecia ze Stępocic przeciw pozwanemu wójtowi jędrz. Jakubowi o zadane mu rany (GK 2 s. 141); Grzymała z Krakowa pozyskuje 7 grz. i tyleż kary od Stan. Niemsty ze Szczytnik, ponieważ zasłaniał się terminem ważniejszej sprawy przed sądem opata jędrz., nie mając do tego prawa (ZK 7 s. 305); 1425 opat Piotr ma sądzić sprawę między mieszcz. prosz. Mik. Rosołkiem a wójtem jędrz. Andrzejem s. Jakuba (GK 2 s. 415); 1428 sąd in curia opata jędrz. rozpatruje spór między Mikołajem ze Starzyn a Mikołajem młynarzem z A. (ZK 196 s. 278); 1429-30 Jan z Ilkowic włodarz kl. i sędzia opata (GK 3 s. 325, 383, 392; ZK 196 s. 337; 197 s. 92); 1429 Jan Karwacjan w sporze z dziekanem gnieźn. Jaszkiem [z Czechla] uzyskuje nowy termin sądowy, gdyż występował w ważniejszej sprawie przed sądem opata jędrz. przeciw mieszcz. jędrz. Janowi o 30 grz. (GK 3 s. 313); Przecław Waźliński domownik opata (GK 3 s. 392); 1442 Mikołaj z Obrazowic [dziś Obrażejowice] sędzia opata jędrz. (GK 7 s. 867-8); 1443-4 Piotr Świerad z Krzyszkowic sędzia opata jędrz. (ZK 257 s. 14; GK 8 s, 471); 1443 Przybek z Porąbki i Jan z Woli Adama [dziś Jadamwola] uzyskują następny termin w sądzie grodzkim krak., gdyż Jan ma termin w ważniejszej sprawie przed sędzią opata jędrz. Świeradem w sporze z wójtem jędrz. Sędkiem o 30 grz. i tyleż kary (GK 8 s. 471); 1444 opat Nieustęp zeznaje, że zapłacił 3 1/2 grz. wysługi ww. Piotra Świeradowi wg kontraktu et condictum alias podług umowy i własną przysięgą oddala jego pozew (ZK 257 s. 14); 1445 zm. konwers kl. Jan (MPH 5 s. 802); 1446 Franczek konwers kl. jędrz. (GK 9 s. 671); 1460 sąd grodzki krak. odsyła familię [służbę] opata jędrz. Mikołaja ad curiam opata w Niegosławicach, gdzie ma być osądzony ich spór ze szl. Elżbietą ż. Stan. Ilikowskiego (GK 14 s. 359-60); 1461 zm. konwers kl. Maciej, ongiś furtian w kl. (MPH 5 s. 778); 1462-5 kaszt. krak. Jan z Tęczyna oskarża kl. jędrz., a szczególnie mnicha Stan. Polanowskiego, że polecili spalić (comburrere seu cremare) we wsi klasztornej uzbrojenie jego synów i służby, udających się na wyprawę pruską, mianowicie konie, woły i kusze oraz inny sprzęt wojenny wart. 300 grz. Po złożeniu przysięgi przez opata Mikołaja, klucznika Piotra i mnicha Stan. Polanowskiego kasztelan odstępuje od oskarżenia. Opat zobowiązał się ustanowić sąd dla swego poddanego, którego obwini kasztelan o dokonanie owego czynu (GK 16 s. 309-10; SP 2, 3730, 3800-1); 1477 wójt jędrz. Mikołaj w sporze z Mikołajem z Deszna i Bartoszem z Waźlina cofnięty z sądu ziemskiego ad ius suum ad curiam (ZK 261 s. 23).

- e. Cystersi z A. studentami Ak. Krak.: 1420 Stanisław, Szymon s. Wojciecha; 1449 Mikołaj; 1452 Grzegorz; 1464 Stanisław; 1479 Piotr; 1484 Wawrzyniec; 1494 Jan; 1500 Stanisław (Ind. s. 280. 273, 211, 87, 281, 247, 163, 117, 280).

- f. Stacja król. w kl. jędrz. i pobyty panujących: 1399, 1416, 1419, 1423, 1430 pobyty Władysława Jag. w kl. jędrz. (BPAN rps 438; GItin.); 1447 kleryk kapelli król. Maciej Rykała z A. zeznaje, że był gotów wziąć od opata jędrz. 5 grz. [stacji] zgodnie z zapisem, ale mu ich nie dano (GK 10 s. 58); 1465 Kazimierz Jag. w A. (Mp. 5 V 31); 1485 stacja król w A. (MS 1, 1814); 1497 pkom. krak. Zbigniew z Tęczyna oskarża opata jędrz., że wziął od niego kwit król., na 50 grz. stacji w m. A., których jeszcze nie spłacił w całości (GK 26 s. 307, 467-8); 1503 Jan Kowarski z Kowar przeciw kl. jędrz., który nie wypłacił mu 50 grz. stacji, nadanej mu przez króla w m. A. (GK 28 s. 1301-2); 1504 Aleksander Jag. w A. (MS 3, 1197-9); tenże król kwituje opata jędrz. Jakuba ze wszystkich stacji za l. 1472-1503. Przez 9 lat, tj. do 1512 r., opat będzie płacił stację Jakubowi Sancygniowskiemu i Janowi Kowarskiemu (MS 3, 1090); 1505 tenże król zapisuje byłemu dworzaninowi Janowi Kowarskiemu 230 fl. za służby na stacji kl. jędrz. za 3 lata (MS 3, 2095, 2105 - dok. skasowane); 1509 Zygmunt Stary w A. (MS 4, 12398); 1519 tenże król poleca zwrócić opatowi Stanisławowi 1 grz. po rozliczeniu stacji król. w m. A. w związku z przejazdem króla na sejm toruński (MS 4, 12398); 1520 tenże król nadaje Jakubowi Sancygniowskiemu stację król. za 2 lata od kl. jędrz. (MS 4, 12649); 1522 tenże król daje temuż Jakubowi stację król. od kl. jędrz. za l. 1523-4 (MS 4, 13118); 1524 tenże daje temuż ww. stację za 2 lata (MS 4, 13752).

- g. Źródła i literatura. W niniejszym haśle pominięto wiadomości źródłowe dotyczące publicznej działalności opatów jędrz. (sędzia polubowny itp.), a także konwentu w ramach reguły. Nie wykorzystano zatem tego rodzaju wiadomości z kodeksów i zbiorów dokumentów, a przede wszystkim wydawnictw: Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, ed. J. Canivez, Louvain 1933-5, t. 1-3; Bullarium Poloniae 1-2.

Do niedawna był znany tylko jeden kopiarz kl. jędrz. (BPAN rps 926), z którego dok. do 1450 r. wydał F. Piekosiński. Przed drugą wojną światową był znany drugi kopiarz należący do W. Smoleńskiego, zmarłego w 1926 r. Korzystali z niego: W. Semkowicz, K. Maleczyński, A. Gieysztor i F. Bujak, który sporządził z niego odpisy wszystkich dok. z l. 1451-1501 dla przygotowywanego do druku Mp. 5. Po wojnie nic nie było wiadomo o jego losach, nie natrafił też na jakiś ślad po nim S. Kuraś. W zbiorach ks. E. Majkowskiego znajdują się odpisy dok. jędrz. do XIV w. (BPAN rps 3514), nie podał jednak, skąd je zaczerpnął. Zbiór ten częściowo wykorzystał Z. Perzanowski w DSZ, a kilka dok. czeka jeszcze na wydanie. Dopiero w trakcie korekty niniejszego zeszytu słownika dotarłem do kopiarza jędrz., przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (nr akc. 1609). Po sprawdzeniu okazało się, że jest to „zaginiony” kopiarz ze zbiorów Smoleńskiego i że z niego właśnie korzystał ks. Majkowski. Z tego kopiarza pozostało nie wykorzystanych w tym haśle tylko kilka dok. z 1. połowy XV w. i z lat po 1501 r. Pochodzi on z 1610 r. i jest obszerniejszy od „krakowskiego”, zawiera ponadto ciekawą wiadomość o istnieniu wówczas „starego” kopiarza, z którego kopista przepisał kilka najstarszych dok. jędrz. W 1791 r. w trakcie sporu klasztoru z mieszczanami jędrz. sądowi grodzkiemu krak. okazano summariusz dokumentów dotyczących miasta. Są w nim m.in. regesty 3 nie znanych dotąd dok. sprzed 1450 r. Kl. dołączył „książkę” z dokumentami (267 kart numerowanych) i „książkę graniczną” (172 karty, BPAN rps 438). Nie chodziło tu o żaden z dwóch kopiarzy omówionych wyżej, gdyż do nich w układzie rzeczowym były wpisane również dok. graniczne, mają też inne objętości. Był to nie znany dziś trzeci kopiarz, i to najobszerniejszy, gdyż składały się nań 2 tomy.

Za istnieniem trzeciego kopiarza opowiadał się zmarły przedwcześnie i tragicznie Krzysztof Mosingiewicz, który szczególnie interesował się dziejami kl. jędrz. z racji przygotowywania monografii o rodzie Gryfów w Małopolsce w średniowieczu. Pozostawił w maszynopisie dwa artykuły poświęcone fundatorowi kl. jędrz. arcbpowi gnieźn. Janowi i bpowi krak. Wincentemu Kadłubkowi, który końcowe lata swego życia spędził w kl. jędrz. Artykuły te i cała spuścizna po śp. K. Mosingiewiczu, w tym bogate materiały źródłowe, znajdują się obecnie w Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Z rozmów ze Zmarłym wiem, że Kargów, z którego pochodził bp Wincenty, lokalizował on właśnie k. J., na terenie wsi Potok, której cz. [Potok Mały] należała do kl. Jeszcze w XV w., była w tej wsi hereditas Kargów, później zanikła, a jej nazwa przetrwała w nazwie płynącego tam potoku.

Sporo materiałów źródłowych do dziejów kl. jędrz. do końca XVI w. zgromadził W. Bukowski z Zakładu Informacji Naukowej Instytutu Historii PAN, głównie z krakowskich ksiąg ziemskich i grodzkich. Za jego udostępnienie składam Mu na tym miejscu bardzo serdeczne podziękowanie.

SG 3 s. 588-91; 15/2 s. 21-2; Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 2, cz. 2, Wr. 1965, s. 336-8; B. Kürbis, Cystersi w kulturze polskiego średniowiecza. Trzy świadectwa z XII wieku, [w:] Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, Poznań 1987, s. 321-42; A. Z. Helcel, O klasztorze jędrzejowskim i będącym tam nagrobku Pakosława kasztelana krakowskiego, „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego”, R. 22, z. 2, Kr. 1852, s. 125-228; T. Manteuffel, Papiestwo i cystersi ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w Polsce na przełomie XII i XIII w., W. 1955; Repert. wg ind.; s. 71-4; Wiśn. J. s. 33-64.

1 Dziś tylko rzeczka płynąca od kl. przez miasto nosi nazwę Brzeźnica (prawy dopływ Nidy; UN 21 s. 1; HW 134). Zob. też przyp. 5.

2 Roczniki polskie podają rok 1140 lub 1149 względnie obydwa jako datę fundacji lub zbudowania [założenia] kl. Starania o sprowadzenie Cyst. do Brzeźnicy rozpoczęły się być może ok. 1140 r., a w l. 1140-9 mieści się proces fundacji, w którym wyróżnia się kilka faz, wymagających czasu, nakładu pracy i sporo pieniędzy.

3 Zdaniem Z. Kozłowskiej-Budkowej, Jan arcybiskup gnieźnieński, PSB, 10, 1962-4, s. 428, data 1146 w zasadzie odnosi się do objęcia gotowego klasztoru przez pełny konwent. Wydaje się ona pewniejsza, niż zapiski naszych późniejszych roczników. Daty fundacji kl. jędrz. ze źródeł polskich i obcych zebrał skrupulatnie W. Bukowski, Fundacja klasztoru cystersów w Jędrzejowie i jego pierwotne uposażenie, praca magisterska wykonana na UJ. W wykazach cysterskich (większość z nich zebrał L. Janauschek, Originum Cisterciensium, Vindebonae 1877) występuje jeszcze większa rozpiętość dat (1145-64), z których najpewniejsze mieszczą się w l. 1146-7.

4 Autor ten weryfikuje wiadomość Długosza o planach ś. Bernarda wizytowania świeżo założonego kl. jędrz.

5 Z. Birkenmajerowa, Śląskie sprawy Gryfitów płockich XIII stulecia, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”, t. 6, Katowice 1938, s. 250-1, wysunęła chybiony domysł, że pierwotną siedzibą klasztoru była → Brzeźnica k. Bochni, ale już ok. 1166 r. został on przeniesiony do J. Domysł ten zrodził się stąd. że w XIII w. do bpa płockiego Andrzeja h. Gryf należała, nadana kl. staniąt., wieś Brzeźnica z kościołem. Ta właśnie wieś k. Bochni miała być w XII w. gniazdem tej gałęzi Gryfów. Powrócił do tej sprawy ostatnio P. Sczaniecki, Gryfici z linii brzeźnickiej i benedyktyni, SH, 30, 1987, s. 5, który na dodatek przypisał dopiero mnie błędne, a „autorytatywne głoszenie”, że „opactwo fundowano w Brzeźnicy, na terenie późniejszego miasta Jędrzejowa” (por. np. hasło Chołoszyn), podczas gdy wiedział to już Długosz, pisząc, iż m. J. zostało założone na terenie wsi Brzeźnica. Zresztą dok. z 1154 r. [1153] w sposób, który u nikogo, poza Birkenmajerową, nie budził najmniejszych nawet wątpliwości, wskazuje na stanowiącą centrum zwartego kompleksu majątkowego nad rz. Brzeźnicą wieś Brzeźnicę. Wieś ta zmieniła nazwę na J. wnet po założeniu klasztoru. W tej sprawie → też uwagi B. Kürbis, Cystersi w kulturze (→Źródła i literatura), s. 336.

6 Dopiero Długosz wprowadził do swoich Roczników i DLb. Klemensa jako współfundatora kl. jędrz. Na dok. fundacyjnym Klemens tylko świadkował. Nawet w nekrologu klaszt. został on określony tylko jako brat arcbpa Jana fundatora klasztoru (MPH 5 s. 779). Nie wiadomo też, czy Klemens dał cokolwiek klasztorowi ze swego majątku.

7 Nie jest to całkiem zgodne z prawdą, gdyż z nekrologu jasno wynika, że w XV w. w klasztorze przeważali Polacy.

8 Nazwa Osarowici niewątpliwie zepsuta. Długosz czytał ją jako Marowici. Tej nazwy również nie udało się zid.

9 W dok. tym w czasie przepisywania interpolowanego tekstu opuszczono nazwę Brysnich, która figurowała jako pierwsza wśród nadanych przez Jana wsi. Interpolacją jest zwrot cum decimis przy wsiach nadanych przez Jana, a także ustęp o dzies. z Chołoszyna, który niewłaściwie wprowadzono do tekstu. Pierwotny dok. fundacyjny nie zawierał nadania kościoła par. w B., gdyż leżało to w kompetencjach bpa krak., który faktycznie nadał kościół Cyst., ale nie zostało to udokumentowane. W trakcie interpolacji „poradzono sobie, utożsamiając klasztor z parafią i odnosząc do opactwa nadania, poczynione na rzecz parafii” (Repert. s. 62). Ostatnio dok. fundacyjnym zajmowała się B. Kürbis, Cystersi w kulturze (→ Źródła i literatura), s. 328-40, ale z punktu widzenia dyplomatyki i krytyki literackiej.

10 Zapis Kamenci być może jest zepsutą lekcją nazwy Pauenchic. Ta nie zid. osada należała faktycznie do klasztoru jeszcze w 1. połowie XIV w., → 1329.

11 Zob. uw. na końcu hasła Deszno.

12 W sprawie Tropiszowa → Stan. s. 108-11. Kl. jędrz. wyzbył się dzies. w Tropiszowie, gdyż zapewne wcześniej nie posiadał już tej wsi, zamienił ją być może z Konradem maz. na inną wieś.

13 Jest to najpewniej pierwotna nazwa wsi Mnichowice w pow. pilzn. (dok. z 1210 r. jest falsyfikatem, mógł więc już podać zmienioną nazwę D. na M.). Wieś ta leży nad Dunajcem i należała do kl. jeszcze w początkach XVI w. Warto tu dodać, że jeszcze w XV w. sąsiadująca z Mnichowicami wieś szlach. Przybysławice miała drugą nazwę Dunajec. Chyba niesłusznie umieściłem hasło „Dunayche” w SHG Kr. cz. 1 s. 639.

14 Datę poprawia wyd. ze względu na świadków. Zamiana ta nie doszła do skutku. Chodziło tu chyba o cz. Konar, gdyż jakiś dział w tej wsi miał kl. już przed 1361 r. Podobnie cz. Łukowca należała do kl. koprz. W 1346 r. kl. ten uzyskał od króla dok. z przyw. m.in. dla wsi Łukowiec (Mp. 3, 679). Po 1368 r. kl. jędrz. nadal posiadał Błonie i Łukowiec, → niżej, a kl. koprz. jakiś dział w Łukowcu.

15 Dok. ten jest fals. sporządzonym przez kl. jędrz. w połowie XVI w. w związku ze sporem o granice Przyłęku. Wystawcą jest fikcyjny pkom. krak., a Gerlad był opatem w l. 1363-73.

16 W DLb. 3 obszerne dane o uposażeniu kl. jędrz. w dobra ziemskie i dzies. zaczerpnął Długosz z najstarszych dok. jędrz. Danych tych nie zaktualizował, dlatego niecelowe byłoby przytaczanie ich tu w całości. Podano tylko te dane, które udało się zweryfikować.

17 Długosz przytoczył dokonaną przez tego opata zamianę dóbr za dok., drukowanym obecnie w KK 1, 29, nie wymieniono jednak w nim imienia opata. Jan mieści się jednak w wyrywkowo podanej w nekrologu jędrz. numeracji opatów.

18 W 1238 r. (Mp. 1. 23) został wymieniony mnich kl. jędrz. o tym imieniu.

19 Gdyby przyjąć, jak sugeruje to sformułowanie, że Jan był bezpośrednim następcą Waltera, to należałoby tego ostatniego umieścić jeszcze raz po 1341 r., a przed 1350, a tym samym uznać, iż ponownie został wybrany opatem, po ustąpieniu Franka. Z braku źródeł trudno tę sprawę rozstrzygnąć.

20 W kopiarzu jędrz. BPAN rps 926 k. 64v-5 = Mp. 1, 344 błędnie odczytano imię opata: „Geramum”. Dalej na k. 65 dok. ten w potwierdzeniu star. krak. Sędziwoja ma już poprawny odczyt: „Bertrandum”. Jednak ów „Geram” zarówno u Helcia (O klasztorze), jak i w MPH 5 s. 770 znalazł się wśród opatów jędrz. między Wilhelmem a Bertrandem.

21 W 1415 r. (Mp. 4, 1151) w rzekomym dok. pkom. krak. Jana z Tęczyna został wymieniony opat Gerald, który nie mógł być wówczas opatem.