JEŻÓW

(1384 Gezow, 1397 Jeszow, Jezovey[!], 1434 Gyeszew) 12 km na NW od Książa Wielkiego.

1. 1489 pow. krak.-ksiąs. (RP s. 136); 1581 pow. ksiąs. (ŹD s. 91); 1470 n. par. Mstyczów (DLb. 2 s. 90).

2. 1434 role folw. Krystyna z Koziegłów [w Pękosławiu?] sięgają granic jeżowskich (BPAN rps 8624, 31 V); 1435 łąka Brzegi w J. graniczącym z Mstyczowem (GK 5 s. 360); 1579 rozgraniczenie między Mstyczowem a wsiami Marcinowice i Karczowice poczyna się w miejscu zw. Bocianka czyli Błonie [dziś w Marcinowicach łąki zw. Bocianki; UN 7 s. 27] k. ściany wsi J. (ZK 408 s. 140-1); 1581 rozgraniczenie między wsiami Klimontów i J. a wsią Kozłów (ZK 408 s. 319); 1583 rozgraniczenie między J. należącym do Czarnockich a Marcinowicami poczyna się przy bagnie czyli nad brzegiem miejsc bagnistych zw. Bocianka, na S od Marcinowic i naprzeciw ujazdu wsi Mstyczów z jednej strony, a cz. J. z drugiej strony, od północy. Tu, pośrodku bagnistego, wodnistego miejsca zw. Bocianka zostaje wzniesiony pierwszy kopiec. Na tymże bagnie Bocianka, po jego drugiej stronie wzniesione są też 3 kopce narożne: 1) przy J., 2) przy Mstyczowie, 3) przy Marcinowicach. Granice wyszedłszy z ww. bagna idą jego brzegiem na E aż do gaju zw. Marcinowski i do dębu na brzegu tego gaju, k. wsi J. Stąd usypano 8 kopców aż do strugi płynącej z sadzawki we wsi Kozłów. Granica przekracza to bagno czyli strugę i tu 2 kopce rozdzielają J. od Marcinowic i tu też stykają się ściany ww. wsi. Następnie usypano 2 kopce rozdzielające Klimontów i Marcinowice i granice tych wsi idą w kierunku innego bagna z zaroślami olszynowymi. Po przejściu tego bagna sypane są kopce i czynione znaki na dębach i sosnach w kierunku na S aż do drogi zw. żarnowska, wiodącej od wsi Wierzbica do m. Żarnowca. Przy tej drodze usypano 3 kopce: 1) na S przy Kozłowie, 2) na W przy Marcinowicach i 3) na E przy Klimontowie (ZK 408 s. 315-27).

3. Własn. szlach. 1384 Mikołaj z J. i inny Mikołaj (SP 8, 2216-7); Stachna z J. (SP 8, 2216); 1397 Mikołaj ze Stróżysk [pow. wiśl.] i Andrzej z Czarnocina [par. wiśl., obaj h. Lis] sprzedają za 150 grz. Ocie [Tłustemu] z Klimontowa [h. Lis] wieś J. (SP 8, 5940); 1397, 1398 → Goleniowy p. 3; 1408 Ota z Klimontowa pozywa Mikołaja z Czarnocina o trzecią cz. J., o przywilej [pr. niem.?] i o 300 grz. szkody (ZK 5 s. 34); 1423 Jan Żak i inny Jan [kmiecie?] z J. (ZK 195 s. 156); 1434 → Gniewięcin p. 3; br. Andrzej, Mikołaj i mistrz artium Ota dziedzice Klimontowa zapisują swej matce Annie wd. po Ocie 150 grz. wiana i 150 grz. posagu na swych dobrach w Klimontowie i J. (ZK 197 s. 355); 1435 w [nowym] podziale dóbr ww. Mikołajowi przypada J., a jego br. Andrzejowi łąka Brzegi w J. (GK 5 s. 360); 1436 ww. Mikołaj z Gniewięcina i Klimontowa wyznacza swej ż. Stachnie c. zm. Andrzeja z Wyżyc i Katarzyny 100 grz. posagu i wiana na całej swej cz. w J. (ZK 197 s. 515, 519); 1456 ww. Mikołaj wwiązuje Mikołaja z Masłomiącej w całą swoją cz. J. (ZK 258 s. 101); 1459 tenże Mikołaj Gniewięcki zastawia na 6 lat Michałowi Mozgawskiemu z Mozgawy [pow. wiśl.] za 72 grz., spłacanych po 12 grz. mniej 8 gr rocznie, i za 20 korców żyta, 10 pszenicy, 6 jęczmienia, 2 korce krup tatarczanych (GK 15 s. 123-4); 1463 Andrzej z Klimontowa zastawia za 100 grz. swemu br. ww. Mikołajowi całą swoją cz. w J. i łąkę dworską zw. Bątka w Klimontowie (ZK 258 s. 353-4); [a. 1474] własc. Stanisław Dębicki h. Gryf, dz. Klimontowa. Łany kmiece (DLb. 2 s. 90); 1474 dz. Mikołaj Dębicki (MS 1, 1138); 1485 Stanisław Płaza z Mstyczowa ustępuje za 18 fl. węg. Świętopełkowi z Białej [par. Irządze] 2 kmieci Kamiora i Klemszę w J., których miał w zastawie od Anny wd. po Klimontowskim [Mikołaju Dębickim] (GK 22 s. 230); 1489-94, 1496-1500, 1508 pobór z 1 ł. (ŹD s. 438; RP s. 136, 162, 177, 192, 207, 75, 112, 39, 10, 247, 339); 1530 pobór j.w. (RP k. 9); 1538 Ak. Krak. ceduje na rzecz Zofii Krakowskiej zakonnicy III zakonu Ś. Franciszka 20 fl. czynszu rocznego na Klimontowie i J., kupionego za 400 fl. u Stanisława Czarnockiego zw. też Klimuntowskim (KUJ 4, 368).

4. 1408 → p. 3; 1474 Kazimierz Jag. nadaje Mikołajowi Dębickiemu pr. niem. dla jego wsi, m.in. dla J. (MK 12 s. 167; MS 1, 11381Tu błędny odczyt wydawcy: Mczow zamiast Yezow).

5. [a. 1474] dzies. snop. i kon. wart. 5 grz. obu plebanom w Mstyczowie (DLb. 2 s. 90); 1529 dzies. snop. wart. 4 grz. z całej wsi j.w. (LR s. 199).

1 Tu błędny odczyt wydawcy: Mczow zamiast Yezow.