KORZKIEW

(1352 mons Korzkyew - z kop. z 1519 r., 1385 Korzkow z kop. z XVIII w., 1388 Corzkew1W tym roku pośrednia pierwsza informacja o zamku w K.: występuje w źródłach Maciej burgr. z K. (SP 8, 4701, 4790), Korczwe, 1394 Koreczwa, Korzekua, 1398 de Korzkwa, 1400 subcastrum Korzkwa, 1408 Kosrzekuicza!, 1420 Corzekw, 1433 Corzewa, Korzegwa, 1470-80 Korzegwya, 1524 Gorskew ) góra z zamkiem, podzamcze i folwark 6 km na SE od Ojcowa.

1. 1581 pow. krak.-prosz. (ŹD s. 27); 1386 n. par. własna (KK 2, 330); 1470-80 archidiak. Kraków (DLb. 2 s. 62); 1529 dok. Skała (LR s. 139).

2. 1352 góra zw. K. k. rz. Bieśnicy i k. Lisiej Jamy, z łąką nad rz. Prądnikiem, → Bieśnica rz. (Mp. 3, 699); 1394 Przybek z Przybysławic [graniczących z K.] pozyskuje, poprzez przysięgę, na Zaklice z K. gaje i zarośla zw. Stronie powyżej młyna położonego nad rz. Prądnik (ZK 2 s. 217); 1400, 1401, 1402 podzamcze [dziś cz. K. zwie się Podzamcze; UN 1 s. 60] (ZK 3a s. 200, 262-3, 289, 577, 616, 628); 1417 Narama położona za K. (ZK 6 s. 326); 1421 gaje pod K. (ZK 7 s. 175); 1424 → Brzozówka, par. Korzkiew; 1443 → p. 5; 1449 Stanisław z K. ustępuje wieczyście Katarzynie wd. po Przybku z Przybysławic gaj zw. Olsze położony pod Przybysławicami (ZK 13 s. 259); 1524 wieś Smarzowice [dziś Smardzowice] leży koło K. (MS 4, 14 082); 1586 → Grębynice p. 2.

3. Własn. szlach. 1352 Jan z Syrokomli [dziś Janowiec, pow. rad.] i → Grębynic podsędek krak. [1346-56] uzyskuje drogą zamiany górę K. z rolami, → Bieśnica rz. (Mp. 3, 699); 1385 Jan „Zacaca” [Zaklika?] z K.2Wg Bon. 11 s. 221 identyczny z niżej wymienionym Zakliką, wnukiem Jana podsędka krak. nabywcy góry K. w 1352 r., a synem Zakliki z → Grębynic (Mp. 1, 370); 1388-9 Maciej burgrabia [zamku] w K. (SP 8, 4701, 4790, 4817, 5232); 1388 tenże przedkłada w sądzie ziemskim przyw. „pro iure suo” (SP 8, 4701); Jakub kmieć Iwana z Modlnicy pozywa ww. burgrabiego z K. o 2 szaty zabrane na drodze publicznej przez sługę Patenę (SP 8, 4790); → Chochoł, par. Giebołtów; 1389-1420 Zaklika h. Syrokomla dz. K., → Białego Kościoła, → Grębynic, → Giebołtowa [par. własna], Rudna [par. Poborowice], Syrokomli, Jawidza i Niebrzegowa [obie wsie w ziemi lub.], star. sądec. 1404-5, star. lub. 1409, 1415, podsędek ziemski krak. 1418-20, zm. 1420 (SP 2, 1055, 1058, 1471, 1578b, 1698, 3443, s. 247; 7/2, 300, 1273; 8, 5232, 5424, 5435, 5462, 5727, 5818, 6013, 6063, 6199, 6279, 6369, 6545-7, 6549, 6563-4, 6594, 6781, 6808, 6843, 7081, 7169, 7339, 7423, 7425, 7447, 7472, 7571, 7575, 7581, 7708, 7745, 7818, 7839, 7860-1, 7885, 7887, 8064, 8128-9, 8140, 8218, 8263, 8299, 8300, 8326, 8337-8, 8342-3, 8378, 8394-6, 8399, 8450, 8477, 8479-80, 8588, 8824, 8873, 9031, 9036, 9152, 9424, 9559, 10 201, 10 204, 10 398, 10 588, 10 671, 10 707, uw. 209/10, 224/27, 239/21, 244/26, 248/12, 250/32, 252/54, 255/65, 77-8, 83, 256/48, 70, 257/8, 258/4, 50-1, 259/5, 260/24, 265/110, 275/30, 309/6, 314/5, 319/17, 321/1, 322/7, 324/27, 328/66, 87-8, 329/64, 330/24; ZK 1a k. 66, 112; 2 s. 69, 194, 296, 338, 340, 372, 379, 452, 455; 3 s. 264, 251, 299, 310, 371, 441, 445, 502, 554-5; 3a s. 11, 34, 54, 60-1, 65, 67, 71-2, 93, 95, 102, 104, 268, 273, 499, 572; 3b s. 5, 12, 15, 33, 47, 86, 171, 224, 236, 286, 318, 344, 350, 366, 381, 391, 411, 487, 500, 517, 531, 554, 562, 663, 675; 4 s. 26, 31, 33-5, 107-8, 115, 253, 295, 299; 5 s. 127, 130, 155, 233, 251, 255, 263-5, 332-4, 352, 357, 422; 6 s. 69, 71, 107, 115-7, 124, 234, 265, 367, 373, 401, 429, 441, 449, 479, 515-6, 522-3, 529, 531, 545, 561, 585, 607, 609; 7 s. 9, 10, 17, 23, 28; 193 s. 124-5, 206-7, 241, 282, 285, 350; 194 s. 5, 15, 172, 174, 241; 312 s. 145; ZCz. 2 s. 299; GK 1 s. 62, 228, 280; ZL 10 k. 103-4, 142, 162, 176, 278; L. Białkowski, Lubelskie księgi podkomorskie w XV w., Lublin 1934, s. 142; AKP 8, 612, 689; DSZ 145, 147, 153-5; ZDM 5, 1269; DH 4 s. 99, 101; SHGL s. 92, 157, 206; UM 318, 1310, 1310b, 1400); 1390 → Biały Kościół; 1394 → p. 6; → p. 2; 1395 Jaszek z K. (ZK 2 s. 252); Miklusz czyli Mikołaj z Rudna pozywa Zaklikę z K. o 20 grz. z poręczenia oraz o szkodę wyrządzoną przez zalanie sadzawką 3 ogrodów, nawsia i pastewnika, o niewywiązanie się z obowiązku uczynienia drogi i przeprowadzenia wody przez granicę ze swojej sadzawki do innej sadzawki, a także o wycięcie gajów. Pozywa także Mikołaj Piotra włodarza Zakliki o łowienie ryb przez kmieci Zakliki, o bydło i wraz z kmieciami z Rudna o zaoranie ról, o przekopę sadzawki. Ponadto kmiecie Zakliki naszli dom kmiecia Mikołaja Jakusza, poranili jego, żonę i dzieci (ZK 2 s. 277); 1396 Zaklika z K. winien w sprawie ze Zbyszkiem z Dymlina [pow. wiśl., dziś Dęblin] przedłożyć dok. król.; tenże w sprawie z ww. Mikluszem z Rudna winien przedłożyć dok. król. (ZK 2 s. 457, 473); 1397 tenże w sprawie przeciw wdowie po ww. Mikluszu przedkłada dok. królowej (SP 8 uw. 221/10, 224/27); 1397 → Chorążyce; → Dobranowice, par. Poborowice.

1397-1403 Anna, Hanka, Nina zw. też Sułka c. Marka z Turska [pow. sand.] i → Chorążyc ż. Zakliki z K., zm. przed 1409 (SP 8, 6063, 6191, 6279, 6545, 7168, 7339, 7421, 7423, 8337, 10 613, uw. 255/65, 77-8, 83, 265/110; ZK 3 s. 251, 264, 371; 3b s. 1; 5 s. 118); 1398 → Dobranowice; → Giebołtów; → Biały Kościół; → Grębynice; → Kamionka, par. Nowy Sącz; Jaszek Rej z Szumska [pow. wiśl.] prawem i przyw. królowej oddala roszczenia Zakliki z K. o 60 grz. posagu swej żony, siostry Zakliki. Sędziowie oddalili też przedłożony przez Zaklikę w sprawie przeciw Rejowi dok. na 300 grz. posagu i wiana (SP 8, 6563); [Anna] ż. Zakliki z K. procesuje się z [ojcem] Markiem z Turska o 70 grz. i tyleż szkody o 100 tys.! dębów et „pro ducentis ponderibus rubeti” oraz o zapisy posagowe (SP 8 uw. 252/52); Zaklika z K. i kapelan przeciw Stanisławowi z Modlnicy o 1 1/2 grz., ponieważ Zaklika stawił w sądzie nie tego kapelana, u którego spowiadał się (SP 8, 7081); Jan z Tęczyna kaszt. krak. z polecenia Władysława Jag. ustanawia pod wadium 1000 grz. pokój we wszystkich sporach między Zakliką z K. a Krystynem Myszką [z Nieprześni] oraz między Zakliką a Jaszkiem Chamcem z Dobranowic i biorącymi udział w sporze po stronie Jaszka Spytkiem i Zygmuntem do czasu powrotu króla do Krakowa z Litwy (SP 8, 7860-1); Zaklika z K. i jego ż. [Anna] procesują się z ww. Jaszkiem (SP 8 uw. 239/21); tenże Zaklika gwarantuje Maciejowi z Krakowa zwrot 20 grz. ewentualnym wwiązaniem w cz. Giebołtowa (SP 8, 7885); 1398-8 Marek z Turska procesuje się z ww. Zakliką i swoją c. Anną ż. Zakliki o sumy z poręczenia (SP 8, 6781, 6808, 6843, 7168-9, 7339, 7421, 7423, 7472, 8218, uw. 255/77-8, 281/21-2); 1399 Prandota z Nieprześni winien zapłacić Zaklice 1 wiard. ze swego kmiecia (SP 8, 8064); Zaklika z K. gwarantuje Maćkowi z Pielowa zwrot 30 grz. ewentualnym wwiązaniem w swoją cz. w Grębynicach z wyłączeniem wielkiego lasu (SP 8, 8128); Zaklika i jego ż. Anna z K. oraz Marek z Turska zawierają ugodę, umarzając wszystkie spory. Pozostałość z 20 grz. długów z poręczenia Marek winien zapłacić lub dać 2 woły (SP 8, 8337); Zaklika winien zwrócić ww. Chamcowi 6 wołów, które ma w zastawie (SP 8, 8338); Zaklika zobowiązuje się zapłacić komornikowi Wąsikowi 3 grz. Jeżeli da Wąsikowi krogulca czyli ćwika, wówczas z płacenia tych 3 grz. będzie zwolniony (SP 8, 8394); Zaklika gwarantuje Paszkowi Węgrzynowi z Sosnowic zwrot 30 grz. ewentualnym wwiązaniem w całą cz. Rudna (SP 8, 8399); → Giebołtów; → Grębynice; 1400 ww. Zaklika gwarantuje ww. Węgrzynowi zwrot 40 grz. ewentualnym wwiązaniem w cz. Rudna (SP 8, 10 398); → Biały Kościół; → Grębynice; Zaklika z K. gwarantuje Strzechnie i jej s. Zaklice z Białej [par. Irządze] zwrot 24 grz. ewentualnym wwiązaniem w cz. Grębynic z zasiewami i całym bydłem (SP 8, 10 671); Zaklika z K. z kmieciami z Dębna [pow. sądec] winien w sprawie sołtysa z Dębna stawić się w sądzie król. (ZK 3a s. 95); 1400-1 Marek Turski przeciw [c.] Sułce ż. Zakliki z K. o 1000 grz., Mirkowice, Sławęcice [obie wsie w pow. sand.], Niedarczów [pow. rad.] (SP 8, 10 613; ZK 3 s. 228; 3a s. 257); 1401 ww. Zaklika poręcza - pod wadium 1000 grz. - za swą ż. Sułkę Markowi z Turska, że na najbliższych roczkach zrzecze się ona pretensji do dóbr macierzystych. Marek nie może jej jednak przeszkadzać w jej sprawach z braćmi o dobra macierzyste (ZK 3 s. 274).

1401-2 bp Piotr [Wysz] pozywa Zaklikę z K. o zabranie gwałtem dzies. w Rudnie przez 2 lata: obecnego roku 400 kop i ubiegłego roku 200 kop (ZK 3 s. 320, 337; 3a s. 375, 383, 409); Zaklika skazany na karę XV bpowi i sądowi w ww. sprawie (ZK 3a s. 427); 1403 Zaklika z K. gwarantuje Klemensowi z Turska [s. Marka] zwrot 200 grz. ewentualnym wwiązaniem - bez udziału woźnego - w Rudno i poręcza za swoją żonę (SP 2, 949); bp krak. [Piotr Wysz] pozywa Zaklikę z K. o uwięzienie i zatrzymanie jego kmiecia, o woły tegoż kmiecia i spasienie żołędzi (ZK 3b s. 195, 200, 214, 224); 1404 - p. 6; → Giebołtów; → Grębynice; Zaklika z K. skazany na karę XV Mikołajowi [z Białocina w ziemi sier. i z Marszowic] pisarzowi ziemi krak. za spustoszenie młyna [w Giebołtowie] (ZK 4 s. 26); Zaklika z K. pozywa Szymka z Połajowic [dziś Pojałowice] o wieś Jawidz [ziemia lub.] i o 80 grz.; tenże Szymek odpiera powyższe roszczenia o Jawidz i o 80 grz. posagu Jachny [dz. Jawidza] ż. Przecława ze Sławie [i Połajowic] (ZK 4 s. 26-7, 106); 1405 Helena wd. po Zygmuncie z Rudna pozywa Zaklikę z K. o 15 grz., o gaj i szkodę wyrządzoną przez sadzawkę (ZK 3b s. 531, 540, 562); 1407 Zaklika z K. gwarantuje Mikołajowi z Wilkowa [par. Irządze] i Klemensowi „de Scornicze” [Skórnice w pow. opocz.?] zwrot 132 grz. ewentualnym wwiązaniem w Rudno z zasiewami i 6 wołami (ZK 5 s. 14, 114); 1408 → p. 6; → Biały Kościół.

1409-21 Helena c. Jana Ligęzy z Bobrku [druga] ż. Zakliki z K., od 1420 wd., od 1421 ż. Tomasza Szanty z Niedźwiedzia (ZK 5 s. 118-9, 255; 7 s. 160, 174-5; 195 s. 123; SP 2, 1485); 1409 Zaklika zapisuje tejże 200 grz. posagu i 200 grz. wiana na połowie pierwszego działu swoich dóbr. Gdy nastąpi powtórny dział, wówczas Helena, albo jej bliżsi, mogą wybrać z niego połowę (ZK 5 s. 118-9); Zawisza [! błąd pisarza] z K. (GK 1a k. 112); → Biały Kościół; → p. 5; 1410 → Giebołtów; 1411-20 Jan z K. s. Zakliki i Anny czyli Sułki (ZK 5 s. 255; 7 s. 109; 193 s. 124-5; GK 1 s. 241); 1412 Zaklika z K. pozywa Jakusza [z Koniecpola, woj. sier.] wwdę sier. o główszczyznę za kmiecia (ZK 5 s. 284); 1413 Zaklika i jego s. Jan z K. zastawiają za 100 grz. Grzegorzowi Opasiono i jego matce Piechnie z Miszowa [dziś Mniszów] wszystkich kmieci i zagrodników w Rudnie, gaj zw. Opasionowa z cz. innego gaju, z robocizną i wszystkimi przynależnościami z wyjątkiem: ról dworskich i folwarku, młyna, innych gajów, sadzawek i łąk. Poręczają za inne dzieci Zakliki. Jeśli do Bożego Narodzenia zastawu nie wykupią, wówczas Grzegorz i Piechna mogą do czasu wykupienia wwiązać się w całe dobra, folwark, gaje i łąki w Rudnie (ZK 193 s. 123-4); 1414 Zaklika z K. oświadcza, że Katarzyna ż. Macieja Przepiórki z Piotrowic [nie zid.] kupiła u niego pr. bliższości za 60 grz. wszystkie cz. dóbr, które należały do Małgorzaty i Stachny z Przybysławic (ZK 5 s. 398); 1415 Helena ż. Dziersława z Włostowic [par. Chełm] pozywa Zaklikę z K. o [wieś król.] Wolę [Przyborowską, par. Szczepanów] i sołectwo w Łękach [par. Szczepanów] (ZK 6 s. 71); Piotr Pudko z Krakowa pozyskuje na Zaklice z K. 7 grz., ponieważ jego kapelan nie chciał przysięgać (ZK 6 s. 124); → Chroszczyna Wielka.

1416-40 Mikołaj Korzekwicki z K., → Grębynic, Syrokomli, Mszadły [pow. rad.], s. Zakliki i Sułki br. Jana i Stanisława (SP 2, 2086, 2413; ZDM 2, 352; ZK 6 s. 168, 515-6; 7 s. 57, 114, 123, 133, 143, 164-6, 245, 252, 298, 344, 364, 397, 429; 8 s. 45; 11 s. 173, 288; 146 s. 56, 122, 197; GK 4 s. 53, 1003; SHGL s. 157; OK 6 s. 30, 83); 1416 Zaklika z K. jako mąż Heleny umarza wieczyście na mocy ugody pretensje do [teścia] Jana Ligęzy o: kolebkę z dwoma przykryciami „poponij dictis”, 8 poduszek pokrytych jedwabiem i skórą, kobierzec, 6 koni zw. woźniki, srebrny pas, srebrne kubki i łyżki i o 500 grz. „extunduntibus” [! wymuszonych?] (SP 2, 1485); Zaklika i jego s. Jan z K. sprzedają za 500 grz. Pielgrzymowi i Mikołajowi ze Szczytnik [par. Proszowice] całe swoje cz. dóbr w Rudnie Dolnym. Poręczają za Helenę ż. Zakliki i Mikołaja młodszego syna (ZK 6 s. 168); Helena ż. i Mikołaj s. Zakliki z K. poręczają Stan. Niemście ze Skroniowa, Niemierzy z Irządza i Zaklice z Białej za Pielgrzyma ze Szczytnik, który kupił od Zakliki z K. wieś Rudno Dolne, iż ten w ciągu 3 lat i 3 miesięcy nie będzie do nich rościł żadnych pretensji, ewentualnie te pretensje zaspokoją Helena i Mikołaj; ww. Helena i Mikołaj ustępują z wszelkich praw do wsi Rudno sprzedanej Pielgrzymowi i Mikołajowi ze Szczytnik (ZK 6 s. 224-5); → Giebołtów; Goworek Gut z Kościelnik jest obow. pod karą XV sądowi i stronie zapłacić Zaklice z K. w ciągu 3 tygodni za postaw purpurowego sukna (ZK 6 s. 234); Zaklika z K. oświadcza, że ww. Pielgrzym wypłacił mu 500 grz. za wieś Rudno (ZK 193 s. 350); Oczko służebnik Zakliki z K. (ZK 193 s. 359); 1417 Zaklika z K. oświadcza, że Jan Ligęza wwda łęczycki zapłacił swej c. Helenie ż. Zakliki 40 grz. za kolebkę z przynależnościami, poduszki, za 6 koni woźników (ZK 6 s. 297); → Brzozówka, par. Korzkiew; 1418 taż Helena przeciw ww. Ligęzie o 150 grz. posagu (ZK 6 s. 412, 419, 450); 1419 Zaklika z K., poręczając za s. Mikołaja i za ż. Helenę uwalnia ww. Pielgrzyma i Mikołaja od wszelkich pretensji za szkody wyrządzone w sadzawkach, młynach i gajach w Rudnie (ZK 6 s. 515); Zaklika z K. i jego s. Mikołaj sprzedają za 820 grz. br. Samborowi i Stanisławowi z Młoszowej całe swoje dobra Rudno. Helena ż. Zakliki zrzeka się tu praw do wiana i posagu. Mikołaj poręcza za swoje siostry Regnoszkę i Pigułę (ZK 6 s. 515-6); [przed 1420] Zaklika z K. wraz z Mikołajem, Klemensem, Tomaszem i Piotrem dziedzicami Nieprześni i Grębynic miał pr. patronatu preb. Ś. Marcina w Krakowie (BPAN rps 9175 s. 900); 1420 → Cianowice.

1421 Mikołaj z K. winien spłacić Bieniowi z Sosnowic 20 grz. długu swego [zm.] ojca (ZK 7 s. 131); Adam z Minogi pozywa Piotra sługę Mikołaja z K. o czapkę gwałtem zabraną (ZK 7 s, 155); Helena wd. po Zaklice z K. ustępuje [bratu] Stanisławowi z Gorzyc [pow. wiśl.] i dzieciom [brata] Mikołaja z Niewiarowa z wszystkich swoich dóbr macierzystych (ZK 7 s. 160); Mikołaj s. Zakliki z K. w imieniu wszystkich braci i sióstr z jednej strony i jego macocha Helena wd. po Zaklice z drugiej strony zawierają ugodę. Helena na sumę 200 grz. wiana i 200 grz. posagu winna posiadać połowy 2 wsi: Białego Kościoła i Mszadły, sadzawkę czyli jezioro w Przyłęku [pow. rad.], łąkę w Janowicach [par. Syrokomla w pow. rad.], z której może zebrać 2 stogi siana. Może ona wycinać drzewa w gajach pod K. aż do Białego Kościoła na potrzeby swego dworu lecz nie na sprzedaż (ZK 7 s. 174-5); Mikołaj z K., poręczając za swoich braci i siostry, powierza swemu wujowi [bratu matki - Sułki] Andrzejowi z Turska [do wykonania] zapis posagowy [por. wyżej] w sprawie przeciw swej macosze Helenie ż. Tomasza Szanty z Niedźwiedzia [par. własna] (ZK 195 s. 123); 1424 Mikołaj Szajka młynarz w K. (GK 2 s. 236, 254); 1426 → Grębynice; 1428 → Biały Kościół3W SHGK 1 z. 1 s. 69 w haśle Biały Kościół p. 3 r. 1428 błędnie imię Zaklika zamiast Mikołaj; 1429 Zaklika z Białej sprzedaje za 1000 grz. Pielgrzymowi ze Szczytnik całą wieś Rudno, która należała do Zakliki z K. i którą pozyskał prawem bliższości na Stanisławie i Samborze z Młoszowej (ZK 7 s. 309); Mikołaj z K. gwarantuje Stanisławowi Szepolakowi z Owczar zwrot 30 grz. ewentualnym wwiązaniem w całą swoją cz. w Grębynicach; tenże Stanisław poświadcza, że Mikołaj spłacił mu 30 grz. (ZK 7 s. 362, 429); Mikołaj z K. zobowiązuje się zapłacić br. Stanisławowi i Samborowi z Młoszowej 90 grz. w wypadku, gdy nie pozyska prawem [bliższości] wsi Rudno na Pielgrzymie ze Szczytnik. Gdyby Mikołaj nie miał takiej sumy, wówczas winien ww. braciom dać gaj w Rudnie, uwolniony z zastawu u Jana Połukopka z Naramy i Jana Garlickiego, z prawem wykupu gaju do roku (GK s. 323-4); 1431, zabity przed 1434 Świątek, Świętosław burgr. zamku w K. br. Hanka z Owczar i Przybysława z Przybysławic (GK 4 s. 363, 378; 5 s. 56); Mikołaj Korzekwicki gotów był wykupić za 300 grz. od Jana Ligęzy z Bobrku wieś Giebołtów (GK 4 s. 488); 1432-3 Maciej [Puklerz] mieszcz. krak. przedstawia w sądzie zastawione mu przez Mikołaja z K. za 12 grz. „crinale alias thkanka” z pereł oraz „subducturam alias podssicze kune” (SP 2, 2413; ZK 10 s. 73, 182); 1434 → Bieśnica rz.; → p. 6.

1436-82, zm. 1482 Stanisław Korzekwicki s. Zakliki i Sułki, br. Mikołaaj, dz. K., → Grębynic i → Białego Kościoła (SP 2, 3950, 4155; DLb. 2 s. 51; ZK 11 s. 173; 13 s. 353; 14 s. 115; 15 s. 25-7, 130; 16 s. 15, 33, 44, 64, 300, 308, 327, 347, 398, 448, 485, 503, 529; 17 s. 450, 511, 642, 662; 20 s. 171-3; 150 s. 5; 152 s. 264; GK 17 s. 173, 214; 18 s. 886-7; 19 s. 267, 292, 666-7; OK 6 s. 30, 83; 44 s. 294; Mp. 5 0 180); 1437 → Giebołtów; Mikołaj z K. kwestionuje prawem bliższości wobec wwdy krak. Piotra [Szafrańca] przyw. dziedz. na dobra Giebołtów (ZK 11 s. 175); [przed 1440] Mikołaj z K. wraz z Tomaszem, Klemensem, Piotrem i Mikołajem dziedzicami Nieprześni i Grębynic miał pr. patronatu preb. Ś. Marcina w Krakowie (BPAN rps 9175 s. 899); 1440 → Bobrek; 1443 Przybek z Przybysławic winien przedłożyć przyw. pr. niem. zezwalający sądzić Szczepana burg. w K. i jego kmieci w dobrach (GK 8 s. 344); 1447 Stanisław z K. zapisuje ż. Jadwidze c. Świętopełka z Zawady 200 grz. wiana i posagu na połowie dóbr: Biały Kościół i Grębynice i na połowie zamku w K. z wszystkimi jego przynależnościami (ZK 13 s. 145); Jan z Maszyc pozywa Stanisława z K., iż ten naszedł jego dobra i zabrał gwałtem [co? słowa zatarte i nieczytelne] i przeprowadził przez granice czyli narożnice (ZK 13 s. 50); 1449 → Grębynice; → p. 2; 1451 Zbyszek z Grębynic zastawia za 4 grz. Stanisławowi z K. łan w Grębynicach, na którym osadzony jest Marcin Piechowic (ZK 14 s. 40); 1453, 1458, 1459, 1460, 1462 → Grębynice; 1468 → Brzozówka; szl. Florian z Wilczkowic [par. Więcławice] pozwany przez bpa krak. Jana [s. Lutka z Brzezia] uzyskuje odroczenie terminu, ponieważ ma w K. sprawę o 100 grz. czyli „o większe” (pro maiori) ze Stanisławem, służebnikiem Stanisława (GK 18 s. 701); 1469, 1470, 1471 → Grębynice; 1469 Jan [kmieć?] z K. (GK 18 s. 912); 1470 → Grębynice; Piotr s. Stanisława z Piotrowic i Maszyc sprzedaje za 20 grz. Stanisławowi z K. całą swoją cz. w Maszycach (GK 19 s. 100); 1471 Anna c. Stanisława z K. ż. Mikołaja z Chełmu [par. Zwierzyniec] (ZK 18 s. 106); 1473 → Grębynice; Jan Morawicki zastawia za 7 grz. Stan. Korzekwickiemu łan w Maszycach, na którym osadzony jest Jakub s. Parczowskiej, a który sam trzyma zastawem od br. Stanisława i Zbigniewa z Grębynic za tę sumę (GK 19 s. 832); 1474 Zbigniew z Grębynic sprzedaje za 10 grz. z pr. odkupu do 3 lat Stanisławowi z K. całą cz. siedliska kmiecia Jakuba Parczewskiego w Maszycach (GK 19 s. 876-7); Mikołaj z Grębynic sprzedaje za 10 grz. z pr. odkupu do 6 lat ww. Stanisławowi zagrodę w Grębynicach, na ktróej osadzony jest zagrodnik Leonard (GK 19 s. 877); 1475 Stanisław z K. występuje przeciw Marcinowi [bratu swego zięcia Mikołaja] z Chełmu o rozstrzygnięcie przez sąd, czy perły, złoto, srebro, płótna, ręczniki i inne winny być zwrócone z posagiem [Anny c. Stanisława, ż. Mikołaja z Chełmu], czy nie? (SP 2, 4155); 1476- zm. przed 1482 Katarzyna c. Stanisława z K. ż. Mikołaja Kościenia z Goleniów (ZK 20 s. 171- 3; 314 s. 325).

1482 ww. Koścień daje Szczepanowi z Irządz za cz. Mysłowic [dziś nie istn.] w pow. lel. całe cz. w K., Białym Kościele, Maszycach i Przybysławicach przypadające jego ss. Janowi i Stanisławowi; por. Grębynice; Jadwiga c. zm. Stanisława z K. ż. Wilama z Drużykowej daje za cz. Mysłowic temuż Szczepanowi swoje cz. ww. dóbr odziedziczonych po ojcu; por. Grębynice (ZK 20 s. 171-3); 1485 Szczepan Świętopełk chorąży przem. dz. K. (GK 22 s. 275); 1486 Barbara c. zm. Stanisława z K. sprzedaje za 600 grz. temuż Szczepanowi swoje części ww. dóbr; por. Grębynice (GK 22 s. 465); 1502 → Kobylany, par. własna; 1504 Jakub Jandyka kmieć z Maszyc pozywa Annę ż. Mikołaja Korzeńskiego o pieniądze, które ma na dobrach K. i o to, że Anna z 6 towarzyszami równymi sobie stanem i z 20 niższego stanu najechała dobra Grębynice i zabrała żyto do swej stodoły w K. Szl. Marcin Maszycki z Maszyc, do którego kmieć należy, wnosi o karę (ZK 23 s. 219, 316, 400); 15074Datowanie na ten rok niepewne z powodu przemieszania składek w księdze Marcin dz. Maszyc wnioskuje o karę XV dla ww. Anny za niedopuszczenie do wwiązania w dobra K. (ZK 23 s. 90-1); ww. kmieć Jandyka wnioskuje o karę XV dla ww. Anny z powodu odbicia siłą ciąży na przezyskach w dobrach K. (ZK 23 s. 400); 1514 br. nie podzieleni Jan i Mikołaj [Chorążycowie] dz. Irządz, fortalicji K. i Białego Kościoła (ZK 22 s. 188).

1517 Mikołaj Chorążyc dz. zamku czyli fortalicji K., Grębynic, Białego Kościoła i Maszyc daje szl. Piotrowi Krupkowi mieszcz. i kupcowi krak. cały zamek K. z rolami folw., stawami, łąkami i lasem, z pr. patr. kościoła w K., Białym Kościele i prebendy Ś. Marcina w Krakowie oraz sprzedaje za 1600 fl. węg. całą wieś Biały Kościół, połowę Grębynic i cz. w Maszycach; por. Grębynice (ZK 25 s. 501-2, 504-8); 1517-26 Piotr Krupek dz. K., Białego Kościoła i Grębynic (SP 6, 242; BJ rps 5348/11 s. 246; GK 35 s. 498, 717; 36 s. 51; ZK 27 s. 105, 245; 159 s. 370); 1519 na prośbę ww. Krupka rajcy krak. Zygmunt Stary potwierdza dok. Kazimierza W. z r. 1352 [→ wyżej] (MS 4, 12 150); 1520 → Kościelec, pow. krak.; 1526 Zofia ż. Piotra Krupka z K. ustępuje swemu mężowi zapis 400 fl. posagu, dokonany przez jej matkę Elżbietę Kulinę i braci, na dobrach Trzonów (ZK 27 s. 245); 1530 Piotr Krupek s. Piotra Krupka dz. K. i Maszyc (ZK 188 s. 51); 1545 → Grębynice; 1564 K. czyli Grębynice pobór z 1 ł. (LK 2 s. 76).

4. 1469 sąd „in curia” rozstrzyga spór między Zbyszkiem z Grębynic a Stanisławem z K. o to, że sąd dla kmieci nie odbywa się w Grębynicach „iuxta inscripcionem” lecz na zamku w K. Stanisław twierdzi, że sąd odbywa się od dawnych czasów także dla Grębynic na zamku, gdzie urzęduje sędzia i podsędek. Sąd postanawia, że sądy nad kmieciami będą odbywać się przemiennie w K. lub w Grębynicach (SP 2, 3950).

5. Plebani kościoła na podzamczu K.: 1386-95 Szczepan (KK 2, 330; ZK 2 s. 20, 252); 1398-1401 Jan (SP 8, 6617, 9776; ZK 3a s. 200, 262-3, 289); 1401-5 Piotr (ZK 3a s. 577, 616, 628; 3b s. 15, 613-4); 1409 Marcin (AKP 10, 2563); 1425 Jan (ZK 8 s. 61, 90); 1443 Maciej (GK 8 s. 517); 1529 Paweł z Prądnika (LR s. 139); zm. 1538 Andrzej z Urzędowa; 1538 Paweł otrzymuje prezentę na plebana (Wypisy 1530-1538, 3-8, 310).

1398 → p. 3; 1400 u pleb. kościoła na podzamczu K. spowiada się Jasz z Przybysławic; 1401 u tegoż spowiada się Piotr Jasz z Przybysławic (ZK 3a s. 200, 262); Piotr pleban kościoła na podzamczu K. procesuje się z Piotrem z Bąkowca o dzies. w Marcinowicach [par. Mstyczów] (ZK 3a s. 616, 628); 1409 Zaklika z K. i Żegota Nekanda z Grzegorzowic zawierają układ o wspólnym pr. kollacji duchownych w kościele w K. Jeden głos ma mieć Żegota z braćmi, 2 głosy - czyli prezentowanie dwóch kolejnych plebanów - Zaklika z braćmi (SP 2, 1232); 1415 → p. 3; 1443 Maciej pleb. z K. winien przysiąc, od jakiego miejsca, łąka przez którą przechodzi Jurek z Przybysławic, należy do jego kościoła (GK 8 s. 517); 1470-80 do par. w K. na-

leżą wsie: Brzozówka, Narama i połowa Owczar, w której są role kmiece. Do pleb. należy dzies. snop. wart. 2 grz. z folwarku szlach., 4 zagród z rolami wydzielonymi z folwarku w Obrazowicach (DLb. 1 s. 61, 74, 148, 262; 2 s. 33, 62)5W Dlb. nie ma opisu par. K. Przytoczone tu informacje są rozproszone w opisach innych parafii i uposażeń. Par. w K. nie wymienia też żaden z rejestrów świętop. do 1374 r; 1517 → p. 3; 1529 do par. należy dzies. snop. z ról folw.: w Brzozówce wart. 3 wiard., w Naramie wart. 3 grz., z połowy ról folw. w Obrazowicach wart. 6 grz., w Rudawie z trzeciej cz. ról folw. wart. 4 grz. oraz z całej par. 8 gr kolędy (LR s. 139); 1538 prezentowany na pleb. w K. Paweł przejmuje od egzekutorów testamentu zm. Andrzeja z Urzędowa pleb. w K. - zgodnie z jego poleceniem - srebrny kielich z pateną i sakiewkę z tkaniny (Wypisy 1536-1538, 310); 1598 par. pod wezw. S. Jana Chrzciciela. Do par. należą: K., Grębynice, Brzozówka, Owczary i Narama (WR k. 319).

6. 1388 → Chochoł, par. Giebołtów; 1394 Marek [Żegota] z Gnojnika6Marek notowany jako zm. przed 1402 (właściwie zm. 1394/5) kantor krak. w Bullarium 3, 843 błędnie: z Gnojna kantor krak. oskarża Zaklikę z K., że na polecenie Zakliki 4 jego klientów, przejechawszy przez 30 granic porwało i uwiozło gwałtem przez 70 granic pannę Spytkę i spustoszyło dom Marka (ZK 2 s. 177); 1398, 1399 → p. 3; 1403 Zaklika z K. przeciw Jakuszowi z Cianowic o najście z 4 towarzyszami domu, złorzeczenia, obelgi, wyważenie i porąbanie drzwi (ZK 3 s. 557; 3b s. 106, 112); → p. 3; 1404 Zaklika z K. skazany na karę XV Mikołajowi z Białocina [ziemia sier.] pisarzowi generalnemu ziemi krak. i sądowi za zniesławienie; tenże Mikołaj obwiniony przed królem przez Zaklikę z K., przysięga, że nie zatarł, wziąwszy achtel piwa, w księgach sądu król. 1000 grz. kar. król., na które Zaklika był skazany, ani tego achtela piwa nie wziął (SP 2, 1055, 1058); Zaklika z K. skazany na karę XV sądowi z oskarżenia Zbychoty ze Stadnik, iż znęcał się nad jego człowiekiem i męcząc go wymusił pieniądze; świadkowie Zakliki z K. przysięgają, że Miczek sołtys z Dębna znieważył Zaklikę i poranił jego sługi, poczem uciekł, był w kraju nieobecny, do czasu uwięzienia go na Węgrzech (ZK 3b s. 276, 286); 1408 Zaklika z K. zobowiązuje się zapłacić Świętosławowi [Litwosowi] wielkorządcy krak. 10 grz. główszczyzny za zabitego (ZK 5 s. 51, 97); 1410 Zaklika z K. h. Syrokomla brał udział w bitwie pod Koronowem (DH 4 s. 99, 101); 1416, 1417 → p. 3; 1426 → Grębynice p. 3; 1431 kmieć Marcin Szczygieł z Maszyc i jego pan Wierzchosław niegdyś z Cianowic pozywają Świętka burgr. z K. o zadanie na drodze publicznej 7 ran „visiva alias przeskoczone” i jednej rany krwawej (GK 4 s. 363); 1432-3 → p. 3, 1434 Mikołaj z K. zawiera z Hankiem z Owczar i Przybysławem z Przybysławic ugodę w sprawie główszczyzny za ich zabitego - przez Wocha kmiecia z Przybysławic - brata Świątka burgr. z K. (GK 5 s. 56); 1447, 1475, 1504 → p. 3.

8. Powierzchniowe znalezisko ceramiki śred. (J. Lech, E. Rook, F. M. Stępniowski, Archeologiczne badania poszukiwawcze i weryfikacyjne w dorzeczu Prądnika w latach 1976-1980, SA 36, 1984, s. 244).

Obronna rezydencja wzniesiona w 2 poł. XVI w. i użytkowana do końca XVIII w. (Guerquin s. 156-7; W. Niewalda, Zamek w Korzkwi w świetle ostatnich badań. Spraw, z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, 14/1, 1970, Kr. 1971, s. 378-81; G. Leńczyk, Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Małopolski. Kr. 1983, nr 30 i ryc. 33; KatZab. 1 s. 392-3).

J. Pietrusiński, Relikwiarz w Korzkwi, Biuletyn Historii Sztuki, 43, 1981, s. 123-34.

Uw. Ur. przed 1350, zm. 1425 Jakub z K. h. Syrokomla zw. też Kurdwanowskim s. Floriana z Kurdwanowa i Katarzyny pleb. w Białym Kościele, dziekan kol. kurzelowskiej, kan. kat. krak. i gnieźn., prep. wrocławski, dr dekretów po studiach w Bolonii lub w Rzymie, audytor roty rzymskiej, bp płocki od 1396 do śmierci (A. Swieżawski, PSB 10 s. 357-8). Autor biogramu „Jakub z Korzkwi” uważa, że Jakub był „zwany mylnie Kurdwanowskim lub z Kurdwanowa”, z tego tylko powodu, że brat jego Piotr posiadał Kurdwanów i z niego się pisał. Źródła małopolskie nie potwierdzają jednak związków majątkowych Jakuba z Korzkwią. Być może jako współherbowiec właścicieli K. miał tam - zresztą nie potwierdzone źródłowo - probostwo, w początkach swej kariery i to oraz wspólnota herbowa z właścicielami K. jest przyczyną błędnego określania go w literaturze jako Jakuba z K. Ob. też Bon. 13 s. 220.

1 W tym roku pośrednia pierwsza informacja o zamku w K.: występuje w źródłach Maciej burgr. z K. (SP 8, 4701, 4790).

2 Wg Bon. 11 s. 221 identyczny z niżej wymienionym Zakliką, wnukiem Jana podsędka krak. nabywcy góry K. w 1352 r., a synem Zakliki z → Grębynic.

3 W SHGK 1 z. 1 s. 69 w haśle Biały Kościół p. 3 r. 1428 błędnie imię Zaklika zamiast Mikołaj.

4 Datowanie na ten rok niepewne z powodu przemieszania składek w księdze.

5 W Dlb. nie ma opisu par. K. Przytoczone tu informacje są rozproszone w opisach innych parafii i uposażeń. Par. w K. nie wymienia też żaden z rejestrów świętop. do 1374 r.

6 Marek notowany jako zm. przed 1402 (właściwie zm. 1394/5) kantor krak. w Bullarium 3, 843 błędnie: z Gnojna.