RYDZYNA – dobra.

1. 1446, 1465, 1466, 1476, 1514 zamek w R.1Preibisz 15-16, niewątpliwie słusznie, choć bez wyraźnego dowodu źródłowego, budowę zamku przypisuje już Janowi Rydzyńskiemu (zm. 1423). Według starszej literatury (KZSz V 12, 79; E. Kręglewska-Foksowicz, Rydzyna. Urbanistyka i zabytki, Poznań 1969, s. 29-30) relikty zamku z XV w., ujawniające też pierwotny czworoboczny rzut, widoczne są w murach barokowego zamku wzniesionego przez Leszczyńskich (przebudowa 1685-95). Sondażowe badania z 1973 i 1977 nie stwierdziły znaczniejszych śladów z XV w., co dało nawet asumpt do wniosku, że zamek średniowieczny nie był zamieszkały (Informator Archeologiczny, Badania 1973, wyd. 1974, s. 291-292; Wiadomości Archeologiczne 41, 1976, z. 3, s. 342-358). Domysł taki wydaje się jednak chybiony wobec licznych świadectw źródeł pisanych (PG 2, 168v; KoścZ 15, 2; Preibisz 159-160; PG 9, 45; KoścZ 19, 51; KoścZ 22, 47v).

Burgrabiowie (bliższe informacje → p. 3): 1422 burgr. Jana Rydzyńskiego [może chodzi tu u urzędnika zastępującego Jana w charakterze starosty wsch. lub kośc.?] (WR 1 nr 1105; WR 3 nr 950); 1423 Jędrzych Czirnar burgr. Stefana Rydzyńskiego (WR 3 nr 994); [1454-66] Jan z Sarnowy i Żołędnicy (Preibisz 159-160); 1508 Jan Grzybowski (M Rydzyna I 40, 2); 1525 Jan Zimnicki (M Rydzyna I 40, 4v-5); 1527 Andrzej nabywa ogród i rolę → Rydzyna – miasto, p. 3 (M Rydzyna I 40, 6); 1528 Wojciech (factor dziedzica, M Rydzyna I 40, 6v-7); 1530 Piotr (M Rydzyna I 40, 7v).

3. Własn. szlach. 1399-1423 Jan z R., Rydzyński2Jan pisał się z R. po raz pierwszy w 1399 (Wp. 6 nr 376). W haśle tym zbieramy jednak także przekazy, w których występował jako dz. Czerniny, także Czerniński, z Czerniny3Jan z Czerniny pochodził z rodziny wywodzącej się od możnych panów z Wierzbnej (k. Świdnicy). W XIII w. Wierzbnowie należeli do możnowładczej elity Śląska, w XIV w. zaś podupadli (A. Tarnas-Tomczyk, Ród Wierzbnów do końca XIV wieku, Wrocław 1993, z licznymi błędami i nieścisłościami). Potomkowie głównej linii osiedli wtedy na Morawach, gdzie w XV w. nabyli wielkie dobra wokół Bruntalu (pod Opawą) i należeli do elity czeskiej szlachty (w XVII w. uzyskując tytuł hrabiowski). Dziedzice Czerniny stanowili boczną gałąź, wywodzącą się od Wierzbnów widocznych w XIII w. na dworze książąt głogowskich (Krystyn 1239-53, Piotr 1298-1300). W 1356 jako dziedzice Czerniny występowali bracia Jakusz, Peczko i Michał (RŚ 3 nr 379). Michał ten to najpewniej ojciec naszego Jana Rydzyńskiego. Bartosz Paprocki, powołując się na nieznaną skądinąd kronikę Wojciecha Strepy (będącą, jak się okazuje z cytatu, przeróbką kroniki Jana z Czarnkowa), wspomina bowiem pod 1384 Jana syna Michała z Wierzbnej, brata stryj. (patruelis) Jaśka z Melsztyna [kaszt. krak., zm. 1380/81], towarzyszącego Sędziwojowi z Szubina w podróży na Węgry (B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. Turowski, Kraków 1858, s. 742). To najpewniej nasz Jan Czerniński, którego rzeczywiście łączyć mogło odległe pokrewieństwo (powinowactwo?) z Melsztyńskimi – siostra Jaśka z Melsztyna wydana była za śląskiego możnego Mirzana z Prochowic, a małżeństwo to wymagało dyspensy z powodu zbyt bliskiego pokrewieństwa. Obok Jana z Czerniny w Wielkopolsce osiedli w początkach XV w. także jego krewni. Jednym z nich był na pewno Pietrasz Wierzbieński (DBL nr 135; WR 3 nr 701), w 1408-09 burgrabia (czy tylko starszy zamku?) w Kościanie z ramienia Rydzyńskiego jako starosty kośc. (ZSW po nrach 1292, 1294, 1296, 1297, 1349; MHP przed numerami 85, 90), ident. zapewne z Pietraszem z Szelejewa (jego syn Krystyn z Szelejewa i Dalabuszek, kaszt. krzyw. 1443-57, pieczętował się herbem Wierzbnów: UDR 1/1, 131; DBL nr 227). Krewnym Jana Rydzyńskiego był też zapewne Bota z Czerniny dz. w → Gołaszynie k. Ponieca (1404-28) [na Śląsku, tuż obok R.] (Wp. 3 nr 1866; Wp. 6 nr 376; Lek. 2 nr 2092; Wp. 7 nr 551; KP nr 1430; PZ 6, 6v; KoścZ 4, 175v; Wp. 5 nr 348)4Przytaczana przez Preibisza 17, zapiska z 1407, w której jako śwd. wyst. Jan Czirninski i Bieniak Czirninski (WR 1 nr 618) dotyczy Zarembów z Czermina w pow. kal, h. Wierzbno5Herb Jana przedstawiono na jego nagrobku (P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994, s. 225, il. 107), zachowana pieczęć jest zatarta (Wp. 11 nr 1951). Wierzbnowie pochodzili z rodu Lisów, ale w połowie XIII w. ich główna linia przyjęła nowy herb z 6 liliami (prawdop. naśladując francuskich Kapetyngów). Jeszcze w I połowie XV w. w użyciu była (poświadczona przez zachodnioeureopejskie herbarze) złożona wersja herbu, łącząca Lisa w polu 1 i 4 z liliami w polu 2 i 3 (A. Heymowski, Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammer, SŹ 12, 1967, s. 96 nr 72; tenże, Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich, recte Lyncenich, SŹ 29, 1985, s. 111 nr 65; F. Piekosiński, Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1899, s. 368). Ten złożony herb wiązać można tylko z pierwszymi Rydzyńskimi, Janem lub Stefanem. To samo godło powtarza się wszak w herbie miasta R. (→ Rydzyna miasto, p. 8). Poza tym jednak Rydzyńscy (a także ich osiadli w Wielkopolsce krewni, → przyp. 3) używali herbu z liliami, kaszt. międz. 1418-23 (UDR 1/1, 13), star. wsch.6T. Jurek, Starostwo wschowskie w latach 1343-1422, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997, s. 242 n., przyjmuje, że Jan był lennym posiadaczem starostwa wraz z Jarosławem z Iwna 1405-23 (UDR 1/1, 175), star. kośc.7Wyraźnie nazywany star. od 1409, ale musiał nim być już 1408, kiedy to jako burgrabia (starszy zamku?) w Kościanie występuje Pietrasz Wierzbieński, krewny Jana (→ przyp. 3) 1408-23 (G.Star. 80), zm. 23 X 1423 (PSB 33, 455-456; Preibisz s. 9-17, 175-176): 1388-94 tenże wraz z Andrzejem i Przybysławem z Gryżyny toczą proces z Jutką Weszorową mieszcz. pozn. o 150 grz. poręczonego przez nich długu Mac. Borkowica8Spora suma i obecność Gryżyńskich wskazuje, że chodzić tu może o znanego wojewodę pozn. Mac. Borkowica zm. 1358/60. Zdaje się więc, że poręczycielem musiał być już ojciec Jana (Lek. 1 nr 289, 1680, 1710); 1394 [tenże?] Jan z Dąbcza toczy proces z dziećmi zm. Janka z Tworzanic (Lek. 2 nr 1636); 1395 tenże wraz z Henichem Tworzyjańskim [z Tworzanic] proszą sąd o wyznaczenie woźnego dla dokonania rozgraniczenia Dąbcza i Tworzanic; Jana zastępuje w sądzie Kurowski (Lek. 2 nr 1790); 1396 tenże toczy proces z Tomisławem i Andrzejem z Kurowa [k. Kościana]; star. zakazuje sądowi w Kościanie rozpatrywania tej sprawy (Lek. 2 nr 1936); 1396 tenże toczy proces z Hanlinem i Grzymkiem z Murzynowa o Dąbcze (Lek. 1 nr 2211; Lek. 2 nr 1912); 1396 tenże pozywa Mik. Pigłowskiego i Mac. Sulęckiego o nieuwolnienie Dąbcza od roszczeń osób trzecich (Lek. 2 nr 492); 1397 tenże toczy procesy z dziedzicami Tworzanic: Wojciechem, Maciejem, Piotrem, Mikołajem, Stefanem i Florianem (Lek. 2 nr 1997, 2004, 2005); 1402 tenże toczy proces z Trestramem z Dusiny w sprawie człowieka, za którego ręczył Trestram, a który jako podpalacz wyrządził Janowi szkody wysokości 80 grz.; Trestram nie zjawia się w sądzie, gdyż pojechał z cesarzem [tj. królem niem. i węg. Zygmuntem] w sprawach cesarstwa (cum imperatore pro imperio; KKal. nr 604, 622); 1402 tenże toczy proces z Witkiem ze Strupiny [na Śląsku] dz. w Konarzewie [pow. kośc.] o poręczenie długu 600 grz. (KKal. nr 623); 1403 tenże toczy proces z Mik. Lubiatowskim (KP nr 1116); 1403 tenże jednym z rozjemców w sporze między żoną Pietrasza z Szelejewa9Pietrasz był bliskim krewnym Jana → przyp. 3 a Dobroszką z Zalesia [pow. kośc.] (KP nr 1127);

1405 tenże Jan wraz z synem Stefanem zobowiązuje się płacić Winc. Drzeczkowskiemu po 10 grz. rocznie aż do spłaty sumy 100 grz. (Wp. 5 nr 81); 1406 tenże Czerniński toczy proces z Mik. Kotarbą z Rokosowa o Karsiec i dowodzi, że Piechno był wieczystym dziedzicem tej dziedziny10Zdaje się stąd wynikać, że Jan Rydzyński kupił Karsiec właśnie od tego Piechna. Z Mik. Kotarbą procesowała się też Małgorzata z R. ż. Karsieckiego (KoścZ 3, 97v), o którym → przyp. 23 (WR 1 nr 595; Preibisz 159; KoścZ 3 k. 30, 34v); 1406 tenże przez posła Świętosława Iłowieckiego sprzeciwia się, by sąd ziemski rozpatrywał sprawę Mirka z Moraczewa, który jest jego wasalem11Dla sprawy wasali w Moraczewie → niżej (spory Stefana z R. z Moraczewskimi 1427-29). Sprawę w szerszym kontekście omawia T. Jurek, Omagialitas alias manowstwo. Przyczynek do dziejów recepcji prawa lennego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, w: Kościół – kultura – społeczeństwo, Warszawa 2000, s. 259-271 (omagialis: KoścZ 3, 20); 1408 tenże toczy proces z Jakuszem Wyciążkowskim (czyli Grunowskim), któremu nie wydał 12 dok. kościelnych, 2 dok. w sprawie zastawu i dok. sołeckiego12Zdaje się z tego wynikać, że Jan sprzedał Jakuszowi jakieś dobra i w związku z tym miał wydać dot. tych dóbr dokumenty (KoścZ 3 k. 74v, 84); 1409 w uznaniu zasług tegoż król Władysław [Jag.] wydaje dok. dla miasta R. → Rydzyna miasto, p. 4; 1410 temuż Przybysław z Gryżyny ma zapłacić 500 grz. z sumy 1000 grz., za jaką król zastawił Janowi Kościan [do wykupu nie doszło] (Wp. 5 nr 160); 1410 tenże za zbawienie przodków swoich i Szymona z Kaczkowa kan. pozn.13Szymon należał do rodziny, niem. pochodzenia, von Der (prawdop. z Diera w Miśni). Wśród jego przodków pojawia się 1322-54 Krystyn von Der dz. w Kaczkowie (na Śląsku). Dziedziczenie we wsi znanej skądinąd jako posiadłość panów z Czerniny oraz imię charakterystyczne dla Wierzbnów wskazują, iż matka Krystyna musiała pochodzić z tej właśnie rodziny. Zapewne była to córka Piotra z Wierzbnej, którego uważać należy za dziada lub pradziada Jana Rydzyńskiego. Zob. JurObce 212 funduje w kat. pozn. altarię pod wezw. Znalezienia Krzyża Ś. i Poczęcia NMP; Jan zapisuje jej 20 grz. czynszu ze swych wsi Dąbcze, Robczysko, Kłoda i Pawłowice; pr. patronatu ma należeć do potomków Jana (Wp. 5 nr 167; o altarii Now. 1, 388-389); 1410 w uznaniu zasług tegoż Jana bp pozn. czyni nadanie dla kościoła par. w R. → Rydzyna miasto, p. 5;

1412 tenże Jan w procesie z Mac. Lasockim o 1/2 Przybiny ma postawić świadków, którzy zeznają, o ile więcej Jan z ojcem zapłacili za te dobra niż 22 grz., o których mówi Maciek14Zdaje się, że Jan kupił 1/2 Przybiny od Donina z Sarnowy: w 1404 toczył bowiem proces z Mac. Lasockim, który dowodził, że ma pr. bliższości do Przybiny lepsze niż Jan, gdyż Frącek [ojciec Macieja?] uzyskał te dobra już w czasie, gdy miał je Donin (WR 1 nr 572) (WR 3 nr 464); 1413 tenże toczy proces z Febronią siostrą Liska [Wyskoty] o 1/3 Pawłowic [k. Rydzyny] (KoścZ 4 k. 44, 60v, 88v; WR 3 nr 504); 1415-18 tenże toczy proces z Jarosławem [z Iwna] podkom. kal. o wójtostwo we Wschowie15Prawdop. chodziło o spory kompetencyjne między posiadaczami starostwa wsch., por. T. Jurek, Starostwo, op. cit., s. 243 (PZ 4, 93; KoścZ 5, 350); 1415 tenże toczy proces z pleb. w Goniębicach; w trybie apelacji sprawa trafia przed oficjała gnieźn., a na życzenie abpa zostaje odłożona do rozstrzygnięcia przez panów duchownych i świeckich16Zapewne chodziło o dzies., w której to sprawie zawrzeć miano ogólne porozumienie między szlachtą a biskupami (AC 2 nr 40, 41; reg.: Wp. 5 nr 248); 1415-16 tenże pozwany przez Kat. Lubońską o napad na jej dobra w Luboni, zniszczenie kopców gran. i zagarnięcie 30 barci; granica między Lubonią a Robczyskiem ma zostać wyznaczona przy pomocy [instytucji zw.] opolem (KoścZ 4 k. 166v, 170, 185v, 220v); 1417-18 tenże toczy proces z Henichem, Januszem i Dziersławem z Tworzanic o granice między Pawłowicami a Przybiną; mają one zostać wyznaczone przy pomocy [instytucji zw.] opolem (KoścZ 4 k. 305, 313v-316; WR 3 nr 669); 1418 tegoż spór z dziedzicami Tworzanic oraz Mikołajem i Tochną z Moraczewa mają rozstrzygnąć sędziowie polubowni (KoścZ 5, 147); 1418 tenże dowodzi przy pomocy świadków, że nie napadł na dom Olbrachta Kromno i nie zabrał mu 50 grz., a także, że słał do Olbrachta posłów z wezwaniem, by był mu posłuszny jako staroście [wsch.] (WR 3 nr 701, 706); 1418 temuż i Maciejowi plebanowi w R. ma dać Tochna z ss. Mikołajem i Wawrzyńcem wwiązanie w cz. Moraczewa zw. Pomykowo, obejmującą 3 1/2 ł., na sumę 100 grz. (KoścZ 4, 329; KoścZ 5, 82v-83); 1418 tenże toczy proces z Janem synem Mik. Rula z Ponieca o 2 ł. w Moraczewie, które uzyskał od pani Tochny wyrokiem sądowym (KoścZ 4, 395); 1418 tenże toczy proces z Marcinem Brzozakiem z Tworzanic [kmieciem?], który odstąpił mu swą „uprawiznę” [gdzie?] i przeniósł się do Tworzanic (WR 3 nr 708); 1419 tenże pozwany z Drzeczkowa w procesie z kmieciami z Drobnina (KoścZ 5, 186v-187);

1420 tenże Jan toczy proces z [Szymonem] Kaczkowskim kan. pozn.; oficjał poleca kanonikowi, by zwrócił Janowi przywilej altarii [w kat. pozn., którą obaj fundowali] (ACC 4, 89v); 1421 tenże zawiera ugodę z Szymonem; rozjemcami są Andrzej [Łaskarz] bp pozn. oraz Paszek z Rozdrażewa [i Gogolewa] sędzia pozn.; stwierdzają oni, że altaria Znalezienia Ś. Krzyża i Poczęcia NMP została kanonicznie erygowana; or. dokumentu erekcyjnego ma otrzymać kolator [Jan], a altarysta [Szymon] notarialnie uwierzytelnioną kopię, która zostanie złożona w skarbcu katedry pozn. (AE XI 298v-302v, oblata w 1567); 1421 tenże otrzymuje od pap. pr. słuchania nabożeństw w miejscach objętych interdyktem (BulPol. 4 nr 870); 1421 tenże zatwierdza sprzedaż sołectwa w Pawłowicach (BR 176, 1); 1421 tenże toczy proces z miastem Kościanem (KoścZ 7, 4); 1422 tenże w procesie z Fryczem z Jędrzychowic dowodzi przy pomocy świadków, że burgrabia Jana dał Tyma Laswicza „na ręki”17Tak zgodnie oba przekazy. Być może chodzi jednak raczej o wydanie Tyma na męki, co nadawałoby sens całej zapisce za zgodą Frycza (WR 1 nr 1105; WR 3 nr 950); 1422 tenże jednym z poręczycieli długów Bartosza Sokołowskiego z → Ponieca (KoścZ 5, 368v); 1423 tenże dz. w Piotrowicach [par. Goniębice] (ACC 6, 12v).

1423 Pietrasz Malewski w procesie z Januszem Sulewskim dowodzi, że poniósł 10 grz. straty z powodu poręczenia za pana Rydzyńskiego (WR 3 nr 988).

1405-36 Stefan z R., Rydzyński, syn Jana18W haśle → Pawłowice za syna Jana Rydzyńskiego uznano także Mik. Pawłowskiego występującego 1425-32 (w tabl. genealogicznej dodając mu jeszcze bezpodstawnie nazwisko Rydzyński). Filiacja taka nie jest jednak nigdzie potwierdzona, a Mikołaj wydaje się raczej przynależeć do rodziny poprzednich właścicieli Pawłowic, od których dobra te kupił Jan Rydzyński, h. Wierzbno19Herb pokazuje pieczęć z 1432 (Wp. 9 nr 1289, pieczęć 35), niekiedy określany jako stren. [a więc rycerz pasowany] (Preibisz 17-18; KoścZ 8, 259v; KoścZ 9 k. 142v, 150v, 168v, 194v, 195, 195v; KoścZ 10, 7; WR 3 nr 1481; WR 1 nr 1652): 1405 tenże → wyżej: Jan; 1422 tenże toczy proces z Wacławem kmieciem z Wonieścia; Stefana zastępuje w sądzie Świętomir sołtys z Witosławia20W innej zapisce z tego roku występuje Świętomir, „który siedzi w Witosławiu u pana Jana” (WR 3 nr 948). Tak więc wieś tę nabył już Jan Rydzyński. Skoro zatem w 1424 Stefan kupował Witosław od Borka z Osiecznej (→ niżej), mogło chodzić tylko o kolejną cz. tej wsi. Wspomn. Świętomir to zapewne szlachecki klient Rydzyńskich, osadzony przez nich na sołectwie (KoścZ 7, 55); 1422 woźny zapowiada dobra tegoż w R., Dąbczu, Kłodzie, Drzeczkowie, Wolikowie, Piotrowicach, Pawłowicach, Witosławiu i Robczysku (KoścZ 7, 57); 1423 tenże jednym z poręczycieli długów Bartosza Sokołowskiego z Ponieca [→ wyżej: Jan] (KoścZ 8, 5v-6); 1423 tenże toczy proces z kramarzem ze Wschowy (KoścZ 7, 97); 1423 tenże pozwany przez Jana z Goliny dowodzi, że jego czeladź nie uczyniła gwałtu w dobrach Jana i Mikołaja, że nie kazał pojmać Mikołaja [z Goliny], a Jędrzych Czirnar21Prawdop. pochodził z Czerniny (niem. Tschirne), a więc mógł być krewnym Rydzyńskich nie był wtedy jego burgrabią ani chlebojedźcą; Stefan ma sam wymierzyć sprawiedliwość winnym22W or.: ius iuvare (czyli „dopomóc prawa”, osądzić), co wydawcy WR błędnie odczytali jako ius iurare (czyli przysięgać) – co uczyniło całą zapiskę zupełnie niezrozumiałą. Chodzi tu o ludzi zależnych od Rydzyńskiego, których tylko on miał pr. sądzić: Junochowi, Janowi Karsieckiemu23Niewątpliwie to jego dotyczą zapiski z 1408 o Małgorzacie z R. ż. Karsieckiego (→ przyp. 10 i 27), oraz z 1421 o Karsieckim z R. (WR 3 nr 1212, 1212a). Nie ma żadnych śladów, by miał własność w Karścu. Nazwisko przyjął być może po żonie, bo to ona procesowała się o tę dziedzinę. W R. Jan nie był na pewno mieszczaninem (bo wymienia się go wśród osób, które miano osądzić wg pr. pol., osobno od mieszczan z R. sądzonych wg pr. niem.). Najpewniej upatrywać w nim trzeba pozbawionego własnych dóbr szlachcica pozostającego w służbie dziedzica R. i stale mieszkającego w jego siedzibie (na zamku w R.?) i Machnikowi Zenwiczowi24O szlacheckiej rodzinie Zenwiczów → KObceRyc. 92-93 wg pr. pol., a [mieszczanom z] R. wg pr. niem.; jeżeli [Mik.] Gil [z Goliny] nie uwierzy, Stefan ma złożyć przysięgę, że nie wie, by był tam ktoś jeszcze (WR 3 nr 994, 995); 1424 tenże w procesie z Wacławem z folw. [król.] pod Kościanem dowodzi przy pomocy świadków, że wraz z ojcem Janem nie zabrali mu dóbr po zm. Michale, bracie Wacława (WR 3 nr 1095, 1237, 1237a); 1424 tenże toczy proces z rektorem kaplicy w Drzeczkowie (ACC 7, 201v); 1424 tenże kupuje od Borka z Osiecznej całą wieś Witosław [por. wyżej, pod 1422 i przyp. 20] (KoścZ 8, 25); 1424 tenże toczy proces z Janem Grunowskim o Piotrowice [k. Osiecznej]; Jan zostaje utrzymany przy pr. bliższości do tej wsi i może wykupić ją od Stefana za 200 grz.; Stefan jednak dowodzi, że jego ojciec dał za tę wieś o 50 grz. więcej (WR 3 nr 1077, 1244); 1425 woźny wywołuje dok. nabycia 1/2 Piotrowic przez Jana ojca tegoż Stefana od Mikołaja z Piotrowic (KoścZ 8, 135); 1425 tenże toczy proces z Piotrem Laswiczem ze Strzyżewic (KoścZ 8, 134v); 1425 tenże ręczy staroście gen. wlkp. za Mik. Twardogórskiego [z Twardogóry na Śląsku], że spory z ks. oleśnickim Konradem Kąckim będzie on rozstrzygał na drodze prawnej (KalG 17, 142v); 1427 tegoż pisarz i sługa (scriptor et familiaris) Jan ustanowiony pełnomocnikiem kmieci z Pawłowic w ich sporze z pleb. z Pawłowic (Wp. 9 nr 1118) oraz pełnomocnikiem Stefana jako pisarz jego dworu (notarius aule; CoPr II 67v); 1427 tenże sprzedaje Pawłowi Długiemu mieszcz. w Osiecznej i jego ż. Katarzynie 17 grz. czynszu ze wsi Dąbcze z zastrz. pr. odkupu za 204 grz. (Wp. 9 nr 1135; reg.: Wp. 5 nr 326); 1427-29 tenże toczy spory z Moraczewskimi: 1427 tenże sprzeciwia się, by sąd ziemski rozpatrywał sprawę Mikołaja z Moraczewa przeciwko Janowi, Wojciechowi i Helenie z Moraczewa; z przedłożonego przez Stefana dok. starościńskiego wynika bowiem, że jego ojciec kupił ich dobra w Moraczewie i nadał im je jako lenno (in libertacionem alias w manowsthwo); sąd uznaje ważność dok. i postanawia, że Moraczewskich ma sądzić sam Stefan, ale nie może z tego wynikać uszczerbek dla służb należnych królowi (KoścZ 8, 334v); 1429 sąd utrzymuje tegoż Stefana w pr. do zwierzchnictwa lennego (omagialitas alias manowstwo) nad Mikołajem z Moraczewa i jego dobrami, zgodnie z dok. starościńskim; jeżeli Mikołaj będzie chciał się uwolnić od tej zależności, musi zapłacić 100 grz., o jakich mówi się w dok. albo odstąpić Stefanowi swą cz. Moraczewa25Por. też wyżej, Jan (pod 1406). Z zestawienia tych zapisek wynika, że Jan Rydzyński kupił części Mikołaja (za 100 grz.) i Mirka w Moraczewie, ale zostawił ich w tych dobrach w charakterze swoich wasali. Jako pan lenny miał prawo wykonywać nad nimi sądownictwo i dlatego Rydzyńscy sprzeciwiali się pozywaniu Moraczewskich przed sąd ziemski. Nie znamy okoliczności, w których zależność Moraczewskich uległa zatarciu (KoścZ 9, 220);

1428 tenże Stefan toczy procesy z Hanuszem Gołaszyńskim [z Gołaszyna k. Ponieca] (KoścZ 9, 88v; → Rydzyna miasto, p. 3); 1428 tenże sprzeciwia się rozgraniczeniu Jurkowa i Jezierzyc, gdyż wicepodkom., wicesędzia i wicepodsędek musieliby wejść na jego dziedzinę [Witosław] (Kośc Z 9, 24v); 1428 tenże z Witosławia toczy proces z Kat. Jurkowską (KoścZ 9 k. 13av, 37v, 52v); 1428-29 tenże toczy proces z Borkiem z Osiecznej o spiętrzanie wody w mł. w Witosławiu (KoścZ 9 k. 2, 32, 39v, 92v, 238); 1428-29 tenże toczy proces z Januszem Korzbokiem [z Zawad] (KoścZ 9 k. 39, 76, 122, 151v, 175, 183; WR 3 nr 1317); 1429 tenże toczy proces z Małgorzatą z Klonowca jako poręczyciel wypłaty posagu jej córki wydanej za Jana Laskę [z Łęgu w pow. kal.] (KoścZ 9 k. 147v, 183v); 1429 tenże jednym z rozjemców w sprawie Krystyna Szelewskiego [z Szelejewa]26Krystyn (także z → Dalabuszek) pieczętował się h. Wierzbno (DBL nr 227); jego ojcem był Pietrasz Wierzbieński, najpewniej bliski krewny Jana Rydzyńskiego, → przyp. 3 z Mac. Zaleskim (KoścZ 9, 235v); 1430 tenże dz. w R. i Robczysku, wspomn. czynsz z Robczyska sprzedany przezeń z zastrz. pr. Mikołajowi oraz Mac. Krowinom i przeznaczony przez nich na fundację altarii w Gostyniu (Wp. 9 nr 1238); 1432 tenże → p. 6; 1434 tenże zapisuje nowo erygowanej kaplicy w Drzeczkowie czynsz z Drzeczkowa, Pawłowic i Wolikowa (ACC 18, 4v-5); 1436 tenże wraz z [siostrą?27Tak też przyjęto w haśle → Pawłowice. Według Preibisza 17, córką Jana Rydzyńskiego była również Małgorzata z R., ż. Karsieckiego (1408: KoścZ 3, 97v). Chodzi tu jednak o ż. ubogiego szlachcica, który pisał się z R. jako chlebojedźca Jana Rydzyńskiego (→ przyp. 23)] Ofką z R. wd. po Piotrze Tarchale zapisują czynsz z Rojęczyna [na Śląsku, w sąsiedztwie R.] dla altarii w R. → Rydzyna miasto, p. 5 (pod 1514); 1444 tenże wspomn. jako zm. → niżej.

1444-54 Jan Rydzyński28W haśle → Pawłowice przypisano mu także wystąpienie w 1428 (WR 3 nr 1346: Jan Pawłowski). Identyfikacja taka wydaje się jednak mocno wątpliwa (ów Jan z 1428 to raczej przedstawiciel in. rodziny, → przyp. 18) (KoścZ 12, 435; KoścG 1, 155v-156), zm. 18 XI 1454: 1444 tenże wraz Janem Tworzyjańskim winni są Winc. Cybkowi z Dzięczyny 80 grz. i 2 kopy gr (KoścZ 12, 482); 1444 tenże toczy proces z Janem Malechowskim, który ma przysiąc, że uwolnił zm. Stefana Rydzyńskiego od zobowiązań [wynikających zapewne z poręczenia] wobec dzieci zm. Magnusa z Czerniny i ich stryja Dawida (KoścZ 12, 483); 1446 tenże zapisuje swej ż. Agnieszce po 400 grz. posagu i wiana na 1/2 swych dóbr w pow. kośc., tzn. na mieście R. (bez zamku) i wsiach Dąbcze, Pawłowice, Robczysko, Kłoda, Tarnowa oraz na 1/2 Przybiny (PG 2, 168v); 1446 tenże wykupuje czynsze: dla altarii w Krzywiniu od sumy 18 fl. 10 gr (AE I 131), a dla altarii w Gostyniu od sumy 100 grz.; kolatorzy altarii w Gostyniu protestują przeciwko zwrotowi sumy głównej we fl. węg., domagając się zgodnie z dok. fundacyjnym zapłaty w szer. gr pras.; bp pozn. orzeka jednak, że mają przyjąć fl., licząc (zgodnie z informacją kupców z Kościana) za każdą grzywnę po 13 fl. (AE I 134v); 1449 woźny zapowiada dobra tegoż w Pawłowicach, Dąbczu, Robczysku i Kłodzie (Preibisz 159; KoścZ 13, 455a); 1454 tenże → p. 6.

1465-79 Wawrz. Rydzyński29Po podziale dóbr z bratankami w 1466 Wawrzyniec osiadł w → Pawłowicach i w R. już nic nie posiadał. Niekiedy jednak zarówno on, jak i jego potomkowie Pawłowscy, pisali się jeszcze z R., np. w 1521 Maciej z R. dz. w Pawłowicach (BR 176, 1-2), brat Jana: 1465 tenże pozywa Sędziwoja Grodzickiego [z Grodziska Wlkp.] o najście wraz z drugim sobie podobnym [czyli szlachcicem] na zamek w R. i zagarnięcie stamtąd złota, srebra, aksamitu i pereł wartości 500 fl.; pozwany przysięgą oczyszcza się z zarzutów (KoścZ 15, 2); 1466 tenże pozywa Jana z Sarnowy i Żołędnicy, którego po śmierci swego brata Jana Rydzyńskiego ustanowił burgrabią w zamku R.; on jednak wraz z drugim sobie podobnym [czyli szlachcicem] i jednym niższego stanu wyłamał zamek i zrabował ze skrzyni kubek srebrny, srebrną pokrywkę, 7 pierścieni złotych z drogocennymi kamieniami – to wszystko wartości 130 fl. węg., a ponadto złotą zaponę wartości 100 fl. węg. (Preibisz 159-160); 1466 tenże → niżej; 1467 tenże brat rodz. Barbary ż. Sędziwoja niegdyś Grodzickiego (PG 7, 254v); 1470 tenże Pawłowski → niżej; 1472 tenże sprzedaje Szymonowi z Przybiny 1/2 Przybiny za 200 grz. (PG 8, 134); 1474 tenże zapisuje swej ż. Adzie po 400 grz. posagu i wiana na Robczysku i Pawłowicach (PG 9, 11v); 1479 tenże Pawłowski → niżej.

1466-79 Jan młodszy, 1467-76 Jan starszy i 1469-82 Wojc. Rydzyńscy, ss. Jana: 1466 Jan młodszy z R. daje swemu stryjowi rodz. Wawrz. Rydzyńskiemu w działach swe części w Pawłowicach, Robczysku, Nowej Wsi [k. Rydzyny], 1/2 Przybiny w pow. kośc. oraz 1/2 Czerniny i Rojęczyna w księstwie [śląskim] (PG 7, 247a); 1466 Jadwiga z Sędzina30Prawdop. pochodziła z Jarogniewic (tak Cieplucha 209, a za nim przyjęto to w haśle → Jarogniewice). W 1472 Jadwiga dała Janowi Jarogniewskiemu z Sędzina wieś Sędzino, a otrzymała w zamian 1/2 Jarogniewic i 1/2 Mikoszek (PG 8, 162v) – co wygląda na działy z bratem. W 1476 oddała 1/2 folw. w Mikoszkach Wojc. Jarogniewskiemu w zamian za 1/2 Jarogniewic (PG 9, 62v). W 1494 mówi się wyraźnie o ojcowiźnie Jadwigi w Jarogniewicach (PG 7, 16, → niżej). Z wywodu szlachectwa Jana Rydzyńskiego (wnuka Jana i Jadwigi) wynika jednak, że jego babka ojczysta była h. Wyskota (→ p. 6), a Jarogniewscy nosili przecież h. Szaszor ż. [tegoż Jana starszego] Rydzyńskiego (PZ 18, 144); 1467 Jan Rydzyński starszy zapisuje swej ż. Jadwidze 200 grz. wiana na 1/2 swych dóbr należnych z działów ze stryjem i braćmi w R., Kłodzie, Dąbczu i Nowej Wsi (PG 6, 240v); 1469 ciż Jan [starszy], Jan [młodszy] i Wojciech bracia rodz. z R. kupują od Mik. Stęszewskiego wieś Gorzyce i 1/2 Gorzyczek za 1200 grz., po czym oddają mu ją w dożywotnie posiadanie (PG 8, 19v); 1470 ciż Jan starszy i Jan młodszy pozwani przez stryja Wawrz. Pawłowskiego o niedopełnienie zobowiązań [wynikających najpewniej z ustaleń podziałowych]: mieli uwolnić go od długów w wysokości 60 fl. na rzecz Mik. Gradka, 12 fl. na rzecz Markusza Wilkowskiego i 21 fl. na rzecz Andrzeja Strzempińskiego; mieli uwolnić go od pozwu swej siostry rodz. Jadwigi, ż. Jana Młyńskiego, w sprawie pereł wartości 200 grz.; mieli przenieść z Pawłowic i Robczyska oprawę Jadwigi ż. Jana starszego (chodzi o sumę 40 grz. 3 wiard.); mieli oddać mu i powzdać przed miejscowym księciem Rojęczyn i 1/2 Czerniny w okręgu Góry [na Śląsku]; mieli uwolnić go od czynszu 8 grz. na rzecz altarii w kolegiacie NMP in Summo w Poznaniu, ciążącego na Pawłowicach i Robczysku (KoścZ 15 s. 450-452, 505); 1472 ciż Janowie zapisują Mik. Stęszewskiemu 50 grz. czynszu z Gorzyc i Dąbcza (PG 8, 134v); 1476 działy braci Rydzyńskich: Jan [starszy] i Wojciech otrzymują miasto i zamek R. oraz wsie Kłoda, Tarnowa, Dąbcze w pow. kośc. i Kaczkowo w dystr. Góry, zaś Jan młodszy otrzymuje Gorzyce i Gorzyczki; Jan starszy na wspomn. dobrach zapisuje ż. Jadwidze 200 grz. wiana; Jan [starszy] i Wojciech sprzedają Janowi młodszemu 1/2 Dąbcza z zastrz. pr. odkupu za 500 grz. (PG 9, 45-46v); 1479 Jan [młodszy] i Wojciech, zm. Jan [starszy], 1482 tenże Wojciech → niżej; 1483-84 tenże Wojciech → Rydzyna miasto, p. 5; 1494 wd. po Janie starszym Jadwiga, ż. Wojc. Kobylińskiego → niżej.

1479-1520 Piotr, 1479-1507 Wojciech i 1479-1523 Mik. Rydzyńscy ss. Jana starszego: 1479 ciż ss. zm. Jana [starszego] Rydzyńskiego (w towarzystwie stryjów Jana [młodszego] Rydzyńskiego i Wawrz. Pawłowskiego oraz wujów Bartosza Koszuckiego i Melchiora Kozłowskiego) wraz ze stryjem rodz. Wojc. Rydzyńskim zapisują swej matce Jadwidze wd. po Janie [starszym] 200 grz. wiana na Dąbczu, a ona unieważnia dokonany przez zm. męża zapis wiana na R., Kłodzie, Tarnowej Łące, Dąbczu i Kaczkowie (PG 9, 105v); 1482 ciż ss. zm. Jana wraz z Wojciechem z R. [swym stryjem] prezentują kandydata na altarystę altarii w kat. pozn. (ACC 60, 107); 1483-85 ciż → Rydzyna – miasto, p. 5; 1488 ciż toczą proces z Jadwigą Mchowską (KoścZ 17, 176); 1489 ciż Piotr i Wojciech sprzedają z zastrz. pr. odkupu Eliaszowi Rokossowskiemu 2 ł. os. [w Gorzycach] za 60 grz.31Tej samej transakcji dotyczy ponawiane w 1494 i 1499 przez Piotra i Wojciecha poręczenie, że sprzedane Eliaszowi z zastrz. pr. odkupu 2 ł. w Gorzycach uwolnią od roszczeń osób trzecich (KoścG 4, 22v; KoścG 5, 5). Sprzedaż mogła być wynikiem długów Rydzyńskich: w 1486 wspomn. o poręce Marcina Krzekotowskiego wobec Eliasza za dług Wojc. Rydzyńskiego wysokości 30 fl. (KoścZ 17, 91) (PG 10, 134); 1490 ciż Piotr, Wojciech i Mikołaj toczą proces z Anną ż. Mac. Kawieckiego [z Kawcza] i jej siostrą Katarzyną ż. Jana Miaskowskiego, cc. zm. Marcina Krzekotowskiego (KoścZ 17, 202v; BR 628 nr 226); 1493 ciż Piotr i Wojciech zobowiązują się zapłacić 100 kóp gr posagu swej siostrze Agnieszcze ż. Jana Siedleckiego (KoścG 3, 345); 1493 ciż wraz z Piotrem z Opalenicy ustanowieni dziedzicami sumy 2500 zł na wypadek bezpotomnej śmierci Katarzyny c. Jana z Szamotuł (ż. Mikołaja z Kościelca), Piotra z Bnina bpa włocł. i Hieronima [Mosińskiego] z Bnina32O tę samą sumę chodziło w 1520, kiedy to król przysądził ją Hieronimowi Mosińskiemu, oddalając roszczenia Winc. Świdwy z Szamotuł, Jana i Mik. Młyńskich oraz Piotra i Mikołaja z R. (MR 4 nr 3323) (MS 2 nr 221); 1493 temuż Piotrowi ma Jan Gołanicki zapłacić 700 zł posagu i 200 zł wyprawy za swą siostrę Annę, ż. tegoż Piotra; Piotr zobowiązuje się zaś oprawić Annie 100 zł na Gorzycach i Gorzyczkach (PZ 22, 108); 1494 ciż zawierają ugodę z matką Jadwigą obecnie ż. Wojc. Kobylińskiego; za 200 grz. otrzymują od niej jej oprawę na 1/2 Dąbcza i jej ojcowiznę w Jarogniewicach; jej syn z drugiego małżeństwa Wierzbięta ma dać wspomn. braciom 60 grz. (KoścG 4, 38; PG 7, 16; PG 11, 24); 1494 tenże Piotr za zgodą braci Wojciecha i Mikołaja zapisuje swej ż. Annie c. zm. Baltazara Gołanickiego33W PSB 33, 456 (biogram Piotra Rydzyńskiego), błędnie podano, że Anna była przyrodnią siostrą prymasa Andrzeja Krzyckiego; w rzeczywistości był to jej brat stryj. (→ Krzycko) po 900 zł węg. posagu i wiana na Gorzycach, Gorzyczkach i 1/2 Jarogniewic; oprawa będzie zmieniona w razie dokonania działów między braćmi (PG 7, 18; PG 11, 26v); 1496 ciż prezentują kandydata na altarystę altarii w kat. pozn. (ACC 73, 137v); 1497 ciż zapisują z zastrz. pr. odkupu Mac. Kawieckiemu 10 grz. czynszu rocznego na 8 ł. w Kłodzie34W 1501 ciż bracia Rydzyńscy ręczyli synom Mac. Kawieckiego, że sprzedane 8 ł. uwolnią od roszczeń osób trzecich (KoścG 5, 104v; BR 628 nr 254). W 1506 Kawieccy pozywali Rydzyńskich o niedopełnienie tego zobowiązania (BR 628 nr 260) (PG 7, 157v; BR 628 nr 245, 247); 1498 ciż winni są Jadwidze Łaszczyńskiej 48 grz. w 3 ratach po 16 grz., 1501 mają oddać drugą ratę Mikołajowi synowi zm. Jadwigi, a 1502 kwituje ich on z zapłaty całej sumy35Już w 1493 Jadwiga ż. Stan. Łaszczyńskiego toczyła proces z Piotrem z Opalenicy sędzią pozn. o należne jej czynsze z R. i Kłody, które Piotr zajął w czasie, gdy był jej opiekunem (PZ 22, 38v). Prawdop. zobowiązania Rydzyńskich wynikały z wykupu tych czynszów (KoścG 5 k. 42v, 108v, 153v); 1501 tenże Piotr zapisuje swej ż. Annie po 900 zł posagu i wiana na 1/2 swych dóbr, jakie otrzyma z działów z braćmi (PG 12, 251); 1504 ciż sprzedają kapitule kat. pozn. 10 grz. czynszu na mieście R., przedmieściu i wsi Kłoda z zastrz. pr. odkupu za 100 kóp gr (PG 13, 9); 1505 tenże Piotr otrzymuje od Mikołaja i Wawrz. Gołanickich wieś Niechłód w zastaw na 4 lata na poczet posagu ich ciotki Anny, ż. Piotra; jeżeli przez 4 lata Piotr nie wybierze z Niechłodu 120 grz., Gołaniccy dopłacą mu brakującą sumę (WsG 1, 50v; PG 65, 49); 1505 ciż Piotr i Mikołaj → Rydzyna – miasto, przyp. 11; 1507 ciż Wojciech i Mikołaj dziedzice R. (MS 4 nr 8332); 1509 ciż Piotr i Mikołaj wykupują za 100 kóp gr czynsz zapisany [1497] na Kłodzie (BR 628 nr 261; KoścG 7, 52v); 1510-11 Anna ż. tegoż Mikołaja, wd. po Sędziwoju Brodnickim (KoścG 7 k. 120, 253); 1511-20 ciż Piotr i Mikołaj → Rydzyna – miasto, p. 2; 1511 tenże Piotr, 1511, 1514 ciż Piotr i Mikołaj → Rydzyna – miasto, p. 5;

1514 działy tychże braci: Piotr otrzymuje 1/2 miasta R. z zamkiem, przedmieściem i stawem Lubosza, 1/2 Jarogniewic i Gorzyczek oraz całe wsie Gorzyce, Kłoda i Tarnowa [Łąka], zaś Mikołaj otrzymuje 1/2 miasta i przedmieścia R. oraz 1/2 Dąbcza (KoścZ 19, 51; KoścZ 22, 47v); 1515 tenże Mikołaj daje swej ż. Annie wd. po Sędziwoju Brodnickim w dożywocie wieś Dąbcze (KoścZ 19, 56v; KoścZ 22, 50v); 1515 ciż Piotr i Mikołaj prezentują [swego bratanka] Jana Rydzyńskiego jako kandydata na altarystę [altarii Rydzyńskich] w kat. pozn. (AE V 144); 1516 ciż Piotr i Mikołaj prezentują kandydata na pleb. w R. → Rydzyna miasto, p. 5; 1518 ciż Piotr i Mikołaj zapisują swej matce Jadwidze Kobylińskiej w dożywocie po 7 grz. czynszu: Piotr na Kłodzie, a Mikołaj na → Brodkach [czyli cz. Dąbcza] (PG 15, 221); 1520 ciż Piotr i Mikołaj → przyp. 32; 1521 tenże Piotr wspomn. jako zm. → niżej [wd. Anna żyła jeszcze 1534, → niżej]; 1521 tenże Mikołaj → Rydzyna – miasto, p. 2; 1523 tenże Mikołaj kupuje od Bartłomieja Pawłowskiego 5 ł. os. w Nowej Wsi z zastrz. pr. odkupu za 70 grz. (PG 15, 505v); 1529 tenże Mikołaj wspomn. jako zm. → niżej.

1499 Jan Sowiński posiada sumy nabyte z zastrz. pr. odkupu na R., Kłodzie i Pawłowicach36Prawdop. zapisu dokonać musiał wspólny dz. wymienionych wsi, a więc miało to miejsce jeszcze przed działami rodzinnymi z 1466 (kiedy wyodrębniono dobra rydzyńskie i pawłowskie) (KoścG 5, 12).

1511-56 Jan, 1521-67 Wojciech37Według epitafium synów w kat. pozn. (1583, → niżej), Wojciech spędził wiele lat na Podolu. Ten rozdział jego życia wiązać chyba należy z latami młodości. Później bowiem dość regularnie występuje w źródłach wielkopolskich, 1518-60 Piotr i 1523-76 Łukasz sędzia wsch. 1554-72 (UDR 1/2, 182) Rydzyńscy, także „hrabiowie z Wierzbnej Rydzyńscy”38W znanych nam źródłach jako pierwszy podpisał się tak kanonik Piotr w 1530 (M Rydzyna I 40, 7v). Jego brat Łukasz i brat stryj. Stanisław dodawali sobie Wierzbną do nazwiska dopiero od 1558 (TD). Wydaje się, że zmiana była związana z odnowieniem kontaktów z dalekimi krewnymi, morawską rodziną Bruntalskich z Vrbna (von Würben auf Freudenthal); być może Piotr zetknął się z którymś z nich podczas studiów w Krakowie. , ss. Piotra: 1511 tenże Jan kolator altarii w R. → Rydzyna – miasto, p. 5; 1511-56 tenże Jan, 1518-60 tenże Piotr, duchowni → p. 6; 1521 ciż Jan, Wojciech i Piotr winni są swemu szwagrowi (gener) Janowi Daleszyńskiemu [mężowi Małg. Rydzyńskiej] 100 grz. (KoścZ 24, 139v); 1521 ciż Jan, Piotr, Wojciech i Łukasz → Rydzyna – miasto, p. 2; 1521 tenże Wojciech prezentuje Mac. Pawłowskiego na altarystę altarii Znalezienia Krzyża Ś. i Poczęcia NMP w kat. pozn. (BR 176, 2); 1523 ciż Jan, Wojciech, Piotr i Łukasz dziedzice Gorzyc i Gorzyczek (KoścZ 24, 302v); 1527 ciż Jan, Piotr i Maciej39Mac. Rydzyński nie jest skądinąd znany. Niewątpliwie chodzi tu o Mac. Pawłowskiego (również pochodzącego od fundatora altarii), którego pisarz pomyłkowo uznał za brata Jana i Piotra Rydzyńskich wraz z bratem stryj. Stanisławem przedkładają do oblatowania dok. erekcyjny altarii ufundowanej przez ich przodków w kat. pozn. (ACC 102 k. 110v, 114); 1529 ciż Jan, Wojciech i Łukasz ss. Piotra wraz bratem stryj. Stanisławem synem zm. Mik. Rydzyńskiego (PG 16, 277); 1530 tenże Piotr sprzedaje dom w R. (M Rydzyna I k. 40, 7v; → Rydzyna – miasto, p. 3); 1531 ciż Jan, Piotr, Wojciech i Łukasz wraz matką Anną wd. po Piotrze Rydzyńskim (KoścG 8 k. 196, 255; KoścZ 25, 59); 1534 tymże braciom matka Anna zobowiązuje się nie odstępować w obce ręce swej oprawy zapisanej na R. (KoścG 8, 290); 1534 ciż bracia sprzedają altarii w R. czynsz z Jarogniewic → Rydzyna – miasto, p. 5; 1537 ciż → Rydzyna – miasto, p. 2; 1538 tenże Wojciech zapisuje swej ż. Annie c. Jana z Danaborza po 2000 zł posagu i wiana na 1/2 miasta i przedmieścia R. oraz 1/2 wsi Kłoda, Tarnowa, Gorzyce, Gorzyczki i Jarogniewice (PG 17, 236); 1539 tenże Wojciech kupuje od Mac. Zakrzewskiego wsie Nowiec, Trąbinko i opust. Malinie za 6000 zł, a 1540 sprzedaje Nowiec i Malinie Wojc. Daleszyńskiemu z zastrz. pr. odkupu za 600 zł (PG 17 k. 324, 359; KoścG 8, 482v);

1540 tenże Wojciech wraz z ż. Anną z Danaborza (ona w towarzystwie Jana z Tęczyna i Hieronima Oporowskiego) zapisują sobie wzajemnie całość dóbr w dożywocie (MS 4 nr 20076, 20077); 1543 tenże Wojciech zapisuje swej [drugiej] ż. Annie c. zm. Andrzeja Jaktorowskiego40Była wnuczką Pawła z → Rozwarowa. Później nazywana przeważnie Jankowską. W TD znajduje się zapiska z KoścG 8, 552v, w której Anna Jankowska ż. Wojciecha występuje już 1536. Musiała tu zajść pomyłka w dacie (w układzie kart w księdze?), gdyż jeszcze 1538 żoną Wojciecha była Anna Danaborska po 2800 zł posagu i wiana na 1/2 wsi Nowiec, Trąbinko, Malinie, na częściach Gorzyc, Gorzyczek i Jarogniewic oraz na mieście i przedmieściu R., Kłodzie i Tarnowej (PG 18, 10); 1544 tenże Wojciech kupuje od Jana Jeżewskiego wieś Jeżewo i 1/2 Wycisłowa za 2500 zł, a od Bartłomieja Sośnickiego wieś Jawory za 1500 zł (PG 18 k. 116, 122; KoścG 8, 610; KoścZ 27, 180-182); 1544 tenże Łukasz zawiera z bratem Janem scholastykiem pozn. układ o wzajemnym dziedziczeniu dóbr w R. (miasto i przedmieście), Kłodzie, Tarnowej, Jarogniewicach, Gorzycach i Gorzyczkach (PG 18, 92v); 1545 tenże Łukasz kupuje od brata Wojciecha jego dobra w Jarogniewicach za 600 grz. (PG 18, 204); 1546 tenże Łukasz zapisuje swej ż. Annie c. Kaspra Siedlnickiego po 1500 zł posagu i wiana na 1/2 swych części Kłody, Tarnowej, Jarogniewic, Gorzyc i Gorzyczek oraz na 1/2 Tarchalina i 1/2 cz. Kowalewa, które to dobra otrzymał od Kaspra Siedlnickiego jako zabezpieczenie posagu (PG 18, 248; WsG 3, 81v; KoścZ 27, 183); 1546 tenże Wojciech ustanawia swą ż. Annę Jankowską oraz swych braci Jana scholastyka pozn. i Łukasza opiekunami swych dzieci: Katarzyny z pierwszej ż. Anny oraz Gabriela, Zofii i Anny z drugiej ż., wspomn. Anny Jankowskiej (PG 18, 286v; → niżej, pod 1549); 1548 tenże Łukasz kupuje od Kat. Objezierskiej wd. po Kasprze Dłuskim jej cz. Siedlnicy za 2000 zł (PG 18, 395); 1548 tenże Łukasz sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Marcinowi Zawadzkiemu wieś Tarchalin za 1580 zł (PG 18, 411v); 1549 tenże Wojciech ustanawia swych braci Jana i Łukasza, braci żony Łukasza i Andrzeja Jankowskich oraz samą żonę opiekunami dla swych dzieci Katarzyny z pierwszej żony Anny z Danaborza oraz Gabriela, Mateusza, Zofii i Jadwigi z drugiej ż. Anny Jankowskiej (PG 18, 469v); 1553 ciż Jan, Wojciech, Piotr i Łukasz → Rydzyna miasto, p. 2; 1553 tenże Wojciech dz. Jeżewa, Wycisłowa i Jaworów przekazuje swej c. Katarzynie 1500 zł, z racji posagu (tytułem którego miała zapisanych 1000 zł na wsi Nowiec) oraz sumy 500 zł spadku po Petroneli z Oporowa starościnie nak.41Matką Katarzyny była Anna c. Jana z Danaborza star. nak (PG 97, 791v); 1554 tenże Łukasz dokonuje z Wojciechem i Mac. Dłuskimi działów dóbr w Siedlnicy i Kowalewie (WsG 3, 265); 1555 tenże Wojciech zapisuje swej ż. Annie Jaktorowskiej w dożywocie swe dobra: miasto i przedmieście R., Kłoda, Tarnowa, Gorzyczki, Gorzyce, cz. Nowca, cz. Jeżewa, cz. Wycisłowa, całe Jawory (PG 19, 255v); 1556 tenże Wojciech sprzedaje bratu Łukaszowi dobra w Jarogniewicach za 600 zł (PG 100, 916); 1557 ciż Piotr kan. pozn., Wojciech i Łukasz kolatorzy kościoła par. w R. → Rydzyna – miasto, p. 5; 1559 tenże Wojciech winien jest Feliksowi Brodnickiemu narzeczonemu swej c. Katarzyny 1500 zł posagu i 500 zł wyprawy; Feliks zapisuje jej po 2000 zł posagu i wiana (KoścG 12, 179v; PG 19, 700v; PG 103, 97); 1560 tenże Piotr42Określony tu jako „szl. i ur.”, co wskazuje na osobę świecką, a nie duchownego. Nie znamy jednak wówczas wśród Rydzyńskich innego Piotra. Kontekst zapisek, ukazujących wyraźnie konflikt braterski (spory o podział dóbr ojcowskich), świadczy zaś, że musi to być Piotr brat Wojciecha i Łukasza, znany skądinąd jako duchowny. Możliwe, że pod koniec życia Piotr porzucił stan duchowny (wiadomo, że nigdy nie przyjął wyższych święceń) pozywa [swych braci] Wojciecha i Łukasza o bezprawne wyłowienie ryb ze wspólnego stawu Lubosza, o dokonanie działów dóbr po ojcu, o wpisanie jego imienia do pozwu przeciwko Stan. Rydzyńskiemu w sprawie wycięcia lasów w R., Kłodzie, Tarnowej [Łące] i Dąbczu oraz o przejęcie sumy za korzystanie z podmokłych lasów w mieście i przedmieściu R. (KoścZ 57, 90); 1561 tenże Łukasz kupuje od Andrzeja Zaremby z Kalinowej Kawczyn za 3000 zł (PG 20, 24; PG 105, 279v; KoścG 14, 161; WsG 14, 98v); 1562 ciż Wojciech i Łukasz → Rydzyna miasto, p. 4;

1563 król Zygmunt August zaświadcza, że ciż Wojciech, Łukasz i [ich brat stryj.] Stanisław Rydzyńscy, „hrabiowie z Wierzbnej”, na prośbę swych krewnych Bruntalskich z Wierzbnej (Jana star. opawskiego i jego brata Stefana oraz Jana i Stefana młodszych)43Bruntalscy zabiegali wówczas o uzyskanie tytułu hrabiowskiego i to właśnie było przyczyną wystawienia tego dok, poddanych cesarza Ferdynanda, zeznali pod przysięgą, że Bruntalscy są ich krewnymi i stryjami urodzonymi ze wspólnych przodków; na dowód tego wskazali wspólny herb (6 lilii w błękitnym polu przedzielonym belką, a w klejnocie złota włócznia przebita strzałą44Pod tą postacią uchowała się w klejnocie pierwotna postać herbu rodziny: przekrzyżowana strzała (herb Lis). Podobnie klejnot Rydzyńskich opisał już kilkadziesiąt lat wcześniej Marcin Bielski (→ przyp. 51)); pokazali też dokumenty ks. śląskiego Henryka sprzed 300 lat, w których jeden ze świadków tytułowany jest hrabią (comes) z Wierzbnej, a również zapisy ze starego kościoła franciszkanów w Świdnicy na Śląsku sprzed 343 lat45Chodzi o tablicę upamiętniającą fundację kościoła jakoby w 1220 przez panów z Wierzbnej. Wystawiono ją najpewniej w XIV w., a wiarogodność podawanych w niej informacji jest wątpliwa, zob. K. Dittrich, Die Gedenktafeln des Schweidnitzer Gymnasiums, „Schlesische Geschichtsblätter” 1935, nr 3, s. 62-64 (z dobrej reprodukcji); L. Radler, Das Franziskanerkloster zu Schweidnitz im Mittelalter, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 27, 1969, s. 54), poświadczające hrabiowską godność i pobożność rodziny; król poświadcza te świadectwa, chociaż w Polsce pr. szlachectwa jest równe dla wszystkich i szlachcica wyróżniać może nie urodzenie, lecz tylko zasługi wobec króla i państwa oraz urzędy, niegdyś jednak istniało zróżnicowanie i hrabiowskie tytuły (PG 107, 339-339v);

1564 tenże Łukasz dz. w Kawczynie uzyskuje od bpa pozn. przeniesienie Kawczyna z par. Oborzyska (opanowanej przez innowierców) do par. Bonikowo (AE XI 70); 1566 tenże Łukasz → Rydzyna – miasto, p. 5; 1566 tenże Łukasz kupuje od Jakuba Rokossowskiego plac na przedmieściu Wschowy, który dotychczas posiadali wspólnie (PG 20, 475); 1567 tenże Łukasz zapisuje ż. Annie Siedlnickiej po 4000 zł posagu i wiana, ona zaś daje mu swą cz. Siedlnicy (WsG 16, 7; WsG 6, 3v); 1567 ciż Wojciech i Łukasz wśród spadkobierców Samuela Gołanieckiego (WsG 16, 6); 1570 tenże Wojciech wspomn. jako zm. (PG 21, 76v); 1576 tenże Łukasz ustanawia opiekunów dla swych cc. Anny i Katarzyny (PG 21, 681); 1577 tenże Łukasz wspomn. jako zm. (WsG 7, 13).

1521-70 Małgorzata c. zm. Piotra Rydzyńskiego: 1521 tejże mąż Jan Daleszyński zapisuje po 200 grz. posagu i wiana oraz 50 grz. wyprawy46Syn z tego małżeństwa, Jan Daleszyński, w 1538 określił się siostrzeńcem panów z R. (KoścZ 26, 121v), choć kontekst sprawy wcale nie wymagał przypomnienia tego pokrewieństwa. Świadczy to o dużym szacunku, jakim cieszyli się Rydzyńscy w okolicy (KoścZ 19, 86; KoścZ 22, 74v); 1527-30 taż ż. Tomasza Marszewskiego pisarza ziemskiego kal. [zm. 1539/40 (UDR 1/2, 61)] (KoścG 8, 104v; PyZ 20, 485); 1541-70 taż wd. po Tomaszu Marszewskim47Córka Małgorzaty i Tomasza, Katarzyna, wyszła za Stan. Rydzyńskiego, brata stryj. swej matki, → niżej (PG 17, 476; KalG 3, 254).

1527-63 Stan. Rydzyński syn Mikołaja: 1527 tenże, 1529 tenże syn zm. Mikołaja → wyżej: Jan, Wojciech, Piotr i Łukasz; 1535 tenże wraz z siostrami Agnieszką, Katarzyną i Barbarą toczy proces z Wawrzyńcem i Feliksem Brodnickimi o oprawę ich zm. matki Anny [ż. Sędziwoja Brodnickiego, a następnie Mik. Rydzyńskiego] (KoścG 8, 300v); 1535 tenże kupuje od Mik. Moraczewskiego cz. Moraczewa, Mirkowic i Pomykowa za 500 zł, a od Mac. Moraczewskiego cz. Moraczewa za 200 grz. (PG 16, 744v; PG 17, 39v); 1536 tenże zapisuje swej ż. Katarzynie c. Tomasza Marszewskiego [i Małg. Rydzyńskiej, c. Piotra] po 1100 zł posagu i wiana na 1/2 miasta i przedmieścia R. oraz całej wsi Dąbcze Brodki, a 1542 odnawia ten zapis (PG 17 k. 161, 500v); 1537 tenże → Rydzyna miasto, p. 2; 1538 tenże kupuje od swych sióstr Katarzyny ż. Krzysztofa Koszuckiego i Agnieszki panny ich dobra w Luboni po zm. matce Annie; Agnieszce tenże zapisuje 25 grz. czynszu z miasta i przedmieścia R. oraz z części Luboni i Moraczewa z zastrz. pr. odkupu za 500 grz. (PG 17, 234-235; KoścG 8, 388); 1549 tenże kupuje od siostry Barbary ż. Mik. Wilkowskiego jej dobra po matce w Luboni za 500 zł (WsG 3, 126); 1551 tenże kupuje od Piotra Racadowskiego cz. Przybiny za 1000 grz. (KalG 39, 320; KalG 40, 26), a 1552 sprzedaje ją Janowi i Andrzejowi Przybińskim (PG 19, 37); 1553 tenże → Rydzyna miasto, p. 2; 1557 tenże jest jednym z kolatorów kościoła par. w R. → Rydzyna – miasto, p. 5; 1558 tenże „hrabia z Wierzbnej” daje swym ss. Janowi i Stanisławowi połowy Oporowa i Oporówka (WsG 5, 4v); 1562 tenże → Rydzyna miasto, p. 4; 1563 tenże → wyżej: Jan, Wojciech, Piotr i Łukasz; 1563 tenże zapisuje 300 zł swej siostrzenicy Annie Koszuckiej (PG 107, 288v); 1565 Katarzyna z Marszewa wd. po tymże Stanisławie (KoścG 16, 111v), jako wd. żyła do 158548Przeprowadzała duże transakcje, kupując z zastrz. pr. odkupu: 1558 dobra czempińskie od Stan. Górki (PG 20, 739), a 1575 Poniec od Barbary Pampowskiej (PG 21, 525v) (TD).

1533-43 Anna Rydzyńska c. Piotra: 1533-34 mąż Wojc. Dłuski zapisuje jej po 470 zł posagu i wiana (KoścG 8, 256; WsG 2, 134v), a 1543 po 500 zł posagu i wiana (PG 18, 56v).

1534-80 Urszula Rydzyńska c. Piotra: 1534 taż panna (KoścG 8, 291v); 1535 tejże mąż Krzysztof Kokorzyński zapisuje po 600 zł posagu i wiana (PG 16, 760); 1548-67 taż ż. Krzysztofa Kokorzyńskiego (KoścG 9, 73; WsG 16, 6), 1575-80 taż wd. (TD).

1534-41 Jadwiga Rydzyńska c. Piotra: 1534 taż panna (KoścG 8, 291v); 1541 tejże mąż Jan Przybyszewski ma zapisać po 500 zł posagu i wiana (WsG 3, 19).

1535 Agnieszka, Katarzyna i Barbara cc. Mikołaja, 1538 Agnieszka panna, Katarzyna ż. Krzysztofa Koszuckiego → wyżej: Stanisław; 1538 Katarzynie mąż Krzysztof Koszucki zapisuje po 600 zł posagu i wiana (PG 17, 235v), a 1542 wszystkie swe dobra w dożywocie (PyZ 17, 156v-157); 1549 Barbarze mąż Mik. Wilkowski [z Wilkowa Niemieckiego] zapisuje po 600 zł posagu i wiana (WsG 3, 127; → też wyżej: Stanisław); 1553 Katarzyna wspomn. jako zm. (PG 97, 341); 1560 Barbara ż. Mik. Wilkowskiego, a 1563-67 wd. (TD).

1546-49 dzieci Wojc. Rydzyńskiego: 1546 Katarzyna z pierwszej ż. Anny [Danaborskiej] oraz Gabriel, Zofia i Anna z drugiej ż. Anny Jankowskiej, 1549 Katarzyna z pierwszej ż. Anny z Danaborza oraz Gabriel, Mateusz, Zofia, Jadwiga z drugiej ż. Anny Jankowskiej, 1553 Katarzyna, 1559 taż narzeczona Feliksa Brodnickiego → wyżej; 1559-71 taż Katarzyna ż. Feliksa Brodnickiego (PG 19, 700v; PG 21, 223), a 1578-80 wd. (PG 133, 561v; PG 136, 456); 1565 Zofia ż. Jakuba z → Rozwarowa (PG 20, 397v); 1570-79 Jadwiga ż. Jana Miaskowskiego (PG 21, 76v; PG 134, 826), a 1581-87 wd. (TD).

1546-89 Gabriel, 1575-81 Stanisław49Stanisław, Andrzej i Wojciech ur. się po 1549, w którym to roku ojciec nie wymienił ich jeszcze przy ustanawianiu opiekunów dla swych dzieci, 1578-82 Andrzej, 1575-91 Wojc. Rydzyńscy ss. Wojciecha, ich siostra Dorota 1578 narzeczona, a 1579 ż. Bartłomieja Pawłowskiego (TD); 1580 działy tychże braci: Gabriel otrzymuje cz. miasta, zamku i przedmieścia w R., oraz części Tarnowej Łąki i Kłody; Stanisław otrzymuje Nowe Trąbinko i Malinie; Wojciech otrzymuje Jawory oraz części Jeżewa i Wycisłowa wraz z mł. Ziemek; Andrzej otrzymuje części w Gorzycach i pr. do spadku po Samuelu Gołanieckim (PG 136, 637); 1581 ciż → Rydzyna, p. 2; 1583 ciż Gabriel i Wojciech wystawiają w kaplicy Rydzyńskich w kat. pozn. epitafium swym braciom Stanisławowi i Andrzejowi, którzy zmarli nie przeżywszy nawet 36 lat (Andrzej zm. 2 lata po Stanisławie), a cnotami i wiarą katolicką dorównywali przodkom: ojcu Wojciechowi, który wiele lat walczył na Podolu z Tatarami i 2 razy był w tatarskiej niewoli, oraz stryjowi Janowi scholastykowi pozn., który ufundował dla siebie anniwersarz, chcąc naśladować w pobożności pradziada Jana kaszt. międz. i star. wsch., który zbudował kościół w R. wraz z kaplicami w Czerninie, Dąbczu, Pawłowicach, Kłodzie i Czarnkowie, ufundował tę kaplicę [w kat. pozn.], a także zbudował zamek w R. (tekst przekazany tylko przez S. Starowolskiego, Monumenta Sarmatarum, podają Preibisz 15 oraz Now. 1, 661-662 [z ważnymi poprawkami]); 1584 tenże Wojciech zapisuje swej ż. Annie c. Stan. Tworzyjańskiego po 1100 zł posagu i wiana na 1/2 wsi Jawory oraz 1/2 swych części w Jeżewie, Wycisłowie i mł. Ziemek (PG 22, 419v); 1589 tenże Wojciech zapisuje swej przyszłej ż. Agnieszce Złotkowskiej po 2000 zł posagu i wiana na częściach Jeżewa i Wycisłowa (KalG 6, 311); 1589 tenże Gabriel zapisuje swej ż. Katarzynie c. Wojc. Zebrzydowskiego po 3000 zł posagu i wiana na 1/2 zamku i miasta R. oraz 1/2 folw. w Kłodzie (PG 23, 315v); 1589-90 Kat. Zebrzydowska wd. po tymże Gabrielu (TD).

1558 Jan i 1558-86 Stan. Rydzyńscy ss. Stanisława (TD): 1558 ciż → wyżej: Stanisław; 1572 tenże Stanisław zapisuje ż. Barbarze c. zm. Hieronima Rozdrażewskiego po 15000 zł posagu i wiana na 1/2 Luboni, Oporowa, Oporówka i Moraczewa, zaś swej matce Katarzynie daje R. i Dąbcze (PG 21 k. 418v, 498); 1581 tenże Stanisław → Rydzyna miasto, p. 2; 1584 tenże Stanisław zapisuje swej ż. Gertrudzie c. Andrzeja Opalińskiego po 9000 zł posagu i wiana na Luboni, Oporowie, Oporówku, Moraczewie, na 1/2 Gorzyczek oraz na 1/2 połówek w Jaszkowie, Słoninie, Jasieniu, Gołębinie i Witowlu (NG 29, 390), a 1585 po 10000 zł na Jaszkowie, Gołębinie, Jasieniu, Słoninie, Witkówkach, częściach Gorzyczek, Luboni, Oporowa i Oporówka, sobie zachowując R. z przyległymi wsiami i Kaczkowo (PG 22, 575v); 1585 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Mik. Sepieńskiemu wieś Kaczkowo za 5500 zł (PG 22, 602v); 1585 Agnieszka c. tegoż Stanisława i Barbary Rozdrażewskiej (PG 147, 247); 1585 tegoż dzieci z Barbary: Jan i Anna (WsG 7, 78); 1587-90 Gertruda Opalińska wd. po tymże Stanisławie (TD).

1568-75 Jadwiga c. Łukasza Rydzyńskiego, ż. Jerzego Turewskiego (TD).

1576 Anna i Katarzyna cc. Łukasza Rydzyńskiego; 1579 Anna ż. Jana Tomickiego, 1581-84 wd.; 1581-88 Katarzyna ż. Łukasza Gułtowskiego (TD).

1577-85 Jan i 1577-90 Łukasz Rydzyńscy ss. Łukasza (TD): 1579 działy tychże: Łukasz otrzymuje cz. Siedlnicy i Kowalewa, całe Jarogniewice, Kawczyn, Szczypiorno i Łęgnowo; Jan otrzymuje części R. z miastem i zamkiem, Kłody, Tarnowej, Gorzyc i Gorzyczek oraz cały Tarchalin (WsG 18, 157); 1585 tenże Łukasz zapisuje swej ż. Annie c. Jakuba Rokossowskiego po 12000 zł posagu i wiana na Jarogniewicach, Kawczynie, Siedlnicy, Kowalewie i Łęgnowie (PG 146, 440v); 1588 tenże Łukasz dz. w Jarogniewicach, Kawczynie, Siedlnicy, Kowalewie i Łęgnowie (PG 22, 486v).

1585-89 zm. 1590 Jan Rydzyński syn Stanisława (TD).

1588-89 Andrzej Rydzyński, 1591 Gabriel, Andrzej i Wojc. Rydzyńscy ss. Wojciecha (TD).

[W I połowie XVII w. dobra R. przeszły częściowo, drogą małżeństw córek Rydzyńskich, w ręce rodzin Gajewskich i Ciświckich, ich części wykupili w połowie XVII w. Leszczyńscy, którzy też 1693 kupili cz. R. należącą do ostatnich Rydzyńskich (Preibisz 25-28).]

6. 1432 Stefan z Czerniny i R. opatruje swą pieczęcią akt, którym szlachta i miasta woj. pozn. zobowiązuje się po śmierci Władysława Jag. uznać królem jednego z jego synów (Wp. 9 nr 1289, pieczęć 35).

1454 Jan Rydzyński ginie w bitwie pod Chojnicami50Według Kroniki Marcina Bielskiego (wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 736 n.), Jan Rydzyński zabił w tej bitwie ks. żagańskiego Rudolfa, walczącego po stronie krzyżackiej (DH 5, 187).

1511-56 Jan Rydzyński: 1511 tenże prezentowany na altarystę w R. (ACC 88, 39v); 1512 tenże syn Piotra, student w Krakowie (AS 2, 134); 1515-35 tenże altarysta altarii Rydzyńskich w kat. pozn. (Now. 1, 389; AE V 144); 1516 tenże pleb. w R., 1517 tenże pleb. i altarysta w R. oraz altarysta w kat. pozn., 1519 zamienia kościół par. w R. na kanonię kat. pozn. i kanonię w kolegiacie NMP in Summo w Poznaniu → Rydzyna – miasto, p. 5; 1520 tenże przyjęty do kapituły kat. pozn. dowodzi, że jest szlachcicem z herbów Grabia51Herb Rydzyńskich określa się jako Wierzbno, acz nazwa ta nie jest poświadczona dla średniowiecza (J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 292 n.) i zrodziła się chyba nie wcześniej niż w połowie XVI w., kiedy to Rydzyńscy zaczęli podkreślać swe pochodzenie z Wierzbnej na Śląsku (→ przyp. 38). Grabia to chyba wcześniejsza nazwa tego herbu, której nie należy w każdym razie kojarzyć z występującym na Mazowszu i Małopolsce rodem Grabiów (tamże, s. 128). Nazwa ta być może nawiązuje do tytułu hrabiowskiego, który Rydzyńscy przydawali sobie w XVI w. Kronika Marcina Bielskiego, s. 737, określa w początku XVI w. herb Rydzyńskich omownie jako „lilie, które mają bydź białe, a na hełmie słup i strzeła przezeń”. Także dok. z 1563 (→ p. 3 i przyp. 44) podaje tylko opis herbu, bez nazwy i Wyskota po ojcu a Kotwicz i Jastrzębiec po matce52Wskazuje to, że Jan był synem Piotra Rydzyńskiego, którego ż. Anna Gołanicka nosiła h. Kotwicz (MHP nr 278); 1521-56 tenże scholastyk pozn. (LutKap 51; Now. 1, 389; PG 70, 588; KoścZ 24 k. 139, 302v; PG 16 k. 177, 647v; KoścG 8 k. 196, 255; KoścZ 25, 59; KoścZ 19, 165v; PG 17, 234; AE VII 310-311; AE VIII 145v; WsG 3 k. 19, 21; PG 18 k. 92v, 286v; PG 93, 308); 1529-40 tenże pleb. w Modrzu (ACC 104, 86v; AE VIII 145v); 1556 tenże wspomn. jako zm. (PG 100, 916); 1557 tenże wspomn. jako zm. scholastyk pozn. i pleb. w R. → Rydzyna – miasto, p. 5.

1518-60 Piotr Rydzyński syn Piotra (→ p. 3 i przyp. 42): 1518 tenże student w Krakowie (AS 2, 189); 1524-58 tenże kan. pozn., nie przyjął jednak wymaganych święceń; autor (podpisywał się jako Risinius) pism polemicznych przeciwko luteranom, poematów religijnych i epigramatów, wydawca najstarszej historii obrazu częstochowskiego (PSB 33, 456-457); 1531 tenże pleb. w Strzelcach [Wielkich k. Gostynia] (KoścZ 25, 59).

1 Preibisz 15-16, niewątpliwie słusznie, choć bez wyraźnego dowodu źródłowego, budowę zamku przypisuje już Janowi Rydzyńskiemu (zm. 1423). Według starszej literatury (KZSz V 12, 79; E. Kręglewska-Foksowicz, Rydzyna. Urbanistyka i zabytki, Poznań 1969, s. 29-30) relikty zamku z XV w., ujawniające też pierwotny czworoboczny rzut, widoczne są w murach barokowego zamku wzniesionego przez Leszczyńskich (przebudowa 1685-95). Sondażowe badania z 1973 i 1977 nie stwierdziły znaczniejszych śladów z XV w., co dało nawet asumpt do wniosku, że zamek średniowieczny nie był zamieszkały (Informator Archeologiczny, Badania 1973, wyd. 1974, s. 291-292; Wiadomości Archeologiczne 41, 1976, z. 3, s. 342-358). Domysł taki wydaje się jednak chybiony wobec licznych świadectw źródeł pisanych.

2 Jan pisał się z R. po raz pierwszy w 1399 (Wp. 6 nr 376). W haśle tym zbieramy jednak także przekazy, w których występował jako dz. Czerniny.

3 Jan z Czerniny pochodził z rodziny wywodzącej się od możnych panów z Wierzbnej (k. Świdnicy). W XIII w. Wierzbnowie należeli do możnowładczej elity Śląska, w XIV w. zaś podupadli (A. Tarnas-Tomczyk, Ród Wierzbnów do końca XIV wieku, Wrocław 1993, z licznymi błędami i nieścisłościami). Potomkowie głównej linii osiedli wtedy na Morawach, gdzie w XV w. nabyli wielkie dobra wokół Bruntalu (pod Opawą) i należeli do elity czeskiej szlachty (w XVII w. uzyskując tytuł hrabiowski). Dziedzice Czerniny stanowili boczną gałąź, wywodzącą się od Wierzbnów widocznych w XIII w. na dworze książąt głogowskich (Krystyn 1239-53, Piotr 1298-1300). W 1356 jako dziedzice Czerniny występowali bracia Jakusz, Peczko i Michał (RŚ 3 nr 379). Michał ten to najpewniej ojciec naszego Jana Rydzyńskiego. Bartosz Paprocki, powołując się na nieznaną skądinąd kronikę Wojciecha Strepy (będącą, jak się okazuje z cytatu, przeróbką kroniki Jana z Czarnkowa), wspomina bowiem pod 1384 Jana syna Michała z Wierzbnej, brata stryj. (patruelis) Jaśka z Melsztyna [kaszt. krak., zm. 1380/81], towarzyszącego Sędziwojowi z Szubina w podróży na Węgry (B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. Turowski, Kraków 1858, s. 742). To najpewniej nasz Jan Czerniński, którego rzeczywiście łączyć mogło odległe pokrewieństwo (powinowactwo?) z Melsztyńskimi – siostra Jaśka z Melsztyna wydana była za śląskiego możnego Mirzana z Prochowic, a małżeństwo to wymagało dyspensy z powodu zbyt bliskiego pokrewieństwa. Obok Jana z Czerniny w Wielkopolsce osiedli w początkach XV w. także jego krewni. Jednym z nich był na pewno Pietrasz Wierzbieński (DBL nr 135; WR 3 nr 701), w 1408-09 burgrabia (czy tylko starszy zamku?) w Kościanie z ramienia Rydzyńskiego jako starosty kośc. (ZSW po nrach 1292, 1294, 1296, 1297, 1349; MHP przed numerami 85, 90), ident. zapewne z Pietraszem z Szelejewa (jego syn Krystyn z Szelejewa i Dalabuszek, kaszt. krzyw. 1443-57, pieczętował się herbem Wierzbnów: UDR 1/1, 131; DBL nr 227). Krewnym Jana Rydzyńskiego był też zapewne Bota z Czerniny dz. w → Gołaszynie k. Ponieca (1404-28).

4 Przytaczana przez Preibisza 17, zapiska z 1407, w której jako śwd. wyst. Jan Czirninski i Bieniak Czirninski (WR 1 nr 618) dotyczy Zarembów z Czermina w pow. kal.

5 Herb Jana przedstawiono na jego nagrobku (P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994, s. 225, il. 107), zachowana pieczęć jest zatarta (Wp. 11 nr 1951). Wierzbnowie pochodzili z rodu Lisów, ale w połowie XIII w. ich główna linia przyjęła nowy herb z 6 liliami (prawdop. naśladując francuskich Kapetyngów). Jeszcze w I połowie XV w. w użyciu była (poświadczona przez zachodnioeureopejskie herbarze) złożona wersja herbu, łącząca Lisa w polu 1 i 4 z liliami w polu 2 i 3 (A. Heymowski, Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammer, SŹ 12, 1967, s. 96 nr 72; tenże, Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich, recte Lyncenich, SŹ 29, 1985, s. 111 nr 65; F. Piekosiński, Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1899, s. 368). Ten złożony herb wiązać można tylko z pierwszymi Rydzyńskimi, Janem lub Stefanem. To samo godło powtarza się wszak w herbie miasta R. (→ Rydzyna miasto, p. 8). Poza tym jednak Rydzyńscy (a także ich osiadli w Wielkopolsce krewni, → przyp. 3) używali herbu z liliami.

6 T. Jurek, Starostwo wschowskie w latach 1343-1422, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997, s. 242 n., przyjmuje, że Jan był lennym posiadaczem starostwa wraz z Jarosławem z Iwna.

7 Wyraźnie nazywany star. od 1409, ale musiał nim być już 1408, kiedy to jako burgrabia (starszy zamku?) w Kościanie występuje Pietrasz Wierzbieński, krewny Jana (→ przyp. 3).

8 Spora suma i obecność Gryżyńskich wskazuje, że chodzić tu może o znanego wojewodę pozn. Mac. Borkowica zm. 1358/60. Zdaje się więc, że poręczycielem musiał być już ojciec Jana.

9 Pietrasz był bliskim krewnym Jana → przyp. 3.

10 Zdaje się stąd wynikać, że Jan Rydzyński kupił Karsiec właśnie od tego Piechna. Z Mik. Kotarbą procesowała się też Małgorzata z R. ż. Karsieckiego (KoścZ 3, 97v), o którym → przyp. 23.

11 Dla sprawy wasali w Moraczewie → niżej (spory Stefana z R. z Moraczewskimi 1427-29). Sprawę w szerszym kontekście omawia T. Jurek, Omagialitas alias manowstwo. Przyczynek do dziejów recepcji prawa lennego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, w: Kościół – kultura – społeczeństwo, Warszawa 2000, s. 259-271.

12 Zdaje się z tego wynikać, że Jan sprzedał Jakuszowi jakieś dobra i w związku z tym miał wydać dot. tych dóbr dokumenty.

13 Szymon należał do rodziny, niem. pochodzenia, von Der (prawdop. z Diera w Miśni). Wśród jego przodków pojawia się 1322-54 Krystyn von Der dz. w Kaczkowie (na Śląsku). Dziedziczenie we wsi znanej skądinąd jako posiadłość panów z Czerniny oraz imię charakterystyczne dla Wierzbnów wskazują, iż matka Krystyna musiała pochodzić z tej właśnie rodziny. Zapewne była to córka Piotra z Wierzbnej, którego uważać należy za dziada lub pradziada Jana Rydzyńskiego. Zob. JurObce 212.

14 Zdaje się, że Jan kupił 1/2 Przybiny od Donina z Sarnowy: w 1404 toczył bowiem proces z Mac. Lasockim, który dowodził, że ma pr. bliższości do Przybiny lepsze niż Jan, gdyż Frącek [ojciec Macieja?] uzyskał te dobra już w czasie, gdy miał je Donin (WR 1 nr 572).

15 Prawdop. chodziło o spory kompetencyjne między posiadaczami starostwa wsch., por. T. Jurek, Starostwo, op. cit., s. 243.

16 Zapewne chodziło o dzies., w której to sprawie zawrzeć miano ogólne porozumienie między szlachtą a biskupami.

17 Tak zgodnie oba przekazy. Być może chodzi jednak raczej o wydanie Tyma na męki, co nadawałoby sens całej zapisce.

18 W haśle → Pawłowice za syna Jana Rydzyńskiego uznano także Mik. Pawłowskiego występującego 1425-32 (w tabl. genealogicznej dodając mu jeszcze bezpodstawnie nazwisko Rydzyński). Filiacja taka nie jest jednak nigdzie potwierdzona, a Mikołaj wydaje się raczej przynależeć do rodziny poprzednich właścicieli Pawłowic, od których dobra te kupił Jan Rydzyński.

19 Herb pokazuje pieczęć z 1432 (Wp. 9 nr 1289, pieczęć 35).

20 W innej zapisce z tego roku występuje Świętomir, „który siedzi w Witosławiu u pana Jana” (WR 3 nr 948). Tak więc wieś tę nabył już Jan Rydzyński. Skoro zatem w 1424 Stefan kupował Witosław od Borka z Osiecznej (→ niżej), mogło chodzić tylko o kolejną cz. tej wsi. Wspomn. Świętomir to zapewne szlachecki klient Rydzyńskich, osadzony przez nich na sołectwie.

21 Prawdop. pochodził z Czerniny (niem. Tschirne), a więc mógł być krewnym Rydzyńskich.

22 W or.: ius iuvare (czyli „dopomóc prawa”, osądzić), co wydawcy WR błędnie odczytali jako ius iurare (czyli przysięgać) – co uczyniło całą zapiskę zupełnie niezrozumiałą. Chodzi tu o ludzi zależnych od Rydzyńskiego, których tylko on miał pr. sądzić.

23 Niewątpliwie to jego dotyczą zapiski z 1408 o Małgorzacie z R. ż. Karsieckiego (→ przyp. 10 i 27), oraz z 1421 o Karsieckim z R. (WR 3 nr 1212, 1212a). Nie ma żadnych śladów, by miał własność w Karścu. Nazwisko przyjął być może po żonie, bo to ona procesowała się o tę dziedzinę. W R. Jan nie był na pewno mieszczaninem (bo wymienia się go wśród osób, które miano osądzić wg pr. pol., osobno od mieszczan z R. sądzonych wg pr. niem.). Najpewniej upatrywać w nim trzeba pozbawionego własnych dóbr szlachcica pozostającego w służbie dziedzica R. i stale mieszkającego w jego siedzibie (na zamku w R.?).

24 O szlacheckiej rodzinie Zenwiczów → KObceRyc. 92-93.

25 Por. też wyżej, Jan (pod 1406). Z zestawienia tych zapisek wynika, że Jan Rydzyński kupił części Mikołaja (za 100 grz.) i Mirka w Moraczewie, ale zostawił ich w tych dobrach w charakterze swoich wasali. Jako pan lenny miał prawo wykonywać nad nimi sądownictwo i dlatego Rydzyńscy sprzeciwiali się pozywaniu Moraczewskich przed sąd ziemski. Nie znamy okoliczności, w których zależność Moraczewskich uległa zatarciu.

26 Krystyn (także z → Dalabuszek) pieczętował się h. Wierzbno (DBL nr 227); jego ojcem był Pietrasz Wierzbieński, najpewniej bliski krewny Jana Rydzyńskiego, → przyp. 3.

27 Tak też przyjęto w haśle → Pawłowice. Według Preibisza 17, córką Jana Rydzyńskiego była również Małgorzata z R., ż. Karsieckiego (1408: KoścZ 3, 97v). Chodzi tu jednak o ż. ubogiego szlachcica, który pisał się z R. jako chlebojedźca Jana Rydzyńskiego (→ przyp. 23).

28 W haśle → Pawłowice przypisano mu także wystąpienie w 1428 (WR 3 nr 1346: Jan Pawłowski). Identyfikacja taka wydaje się jednak mocno wątpliwa (ów Jan z 1428 to raczej przedstawiciel in. rodziny, → przyp. 18).

29 Po podziale dóbr z bratankami w 1466 Wawrzyniec osiadł w → Pawłowicach i w R. już nic nie posiadał. Niekiedy jednak zarówno on, jak i jego potomkowie Pawłowscy, pisali się jeszcze z R., np. w 1521 Maciej z R. dz. w Pawłowicach (BR 176, 1-2).

30 Prawdop. pochodziła z Jarogniewic (tak Cieplucha 209, a za nim przyjęto to w haśle → Jarogniewice). W 1472 Jadwiga dała Janowi Jarogniewskiemu z Sędzina wieś Sędzino, a otrzymała w zamian 1/2 Jarogniewic i 1/2 Mikoszek (PG 8, 162v) – co wygląda na działy z bratem. W 1476 oddała 1/2 folw. w Mikoszkach Wojc. Jarogniewskiemu w zamian za 1/2 Jarogniewic (PG 9, 62v). W 1494 mówi się wyraźnie o ojcowiźnie Jadwigi w Jarogniewicach (PG 7, 16, → niżej). Z wywodu szlachectwa Jana Rydzyńskiego (wnuka Jana i Jadwigi) wynika jednak, że jego babka ojczysta była h. Wyskota (→ p. 6), a Jarogniewscy nosili przecież h. Szaszor.

31 Tej samej transakcji dotyczy ponawiane w 1494 i 1499 przez Piotra i Wojciecha poręczenie, że sprzedane Eliaszowi z zastrz. pr. odkupu 2 ł. w Gorzycach uwolnią od roszczeń osób trzecich (KoścG 4, 22v; KoścG 5, 5). Sprzedaż mogła być wynikiem długów Rydzyńskich: w 1486 wspomn. o poręce Marcina Krzekotowskiego wobec Eliasza za dług Wojc. Rydzyńskiego wysokości 30 fl. (KoścZ 17, 91).

32 O tę samą sumę chodziło w 1520, kiedy to król przysądził ją Hieronimowi Mosińskiemu, oddalając roszczenia Winc. Świdwy z Szamotuł, Jana i Mik. Młyńskich oraz Piotra i Mikołaja z R. (MR 4 nr 3323).

33 W PSB 33, 456 (biogram Piotra Rydzyńskiego), błędnie podano, że Anna była przyrodnią siostrą prymasa Andrzeja Krzyckiego; w rzeczywistości był to jej brat stryj. (→ Krzycko).

34 W 1501 ciż bracia Rydzyńscy ręczyli synom Mac. Kawieckiego, że sprzedane 8 ł. uwolnią od roszczeń osób trzecich (KoścG 5, 104v; BR 628 nr 254). W 1506 Kawieccy pozywali Rydzyńskich o niedopełnienie tego zobowiązania (BR 628 nr 260).

35 Już w 1493 Jadwiga ż. Stan. Łaszczyńskiego toczyła proces z Piotrem z Opalenicy sędzią pozn. o należne jej czynsze z R. i Kłody, które Piotr zajął w czasie, gdy był jej opiekunem (PZ 22, 38v). Prawdop. zobowiązania Rydzyńskich wynikały z wykupu tych czynszów.

36 Prawdop. zapisu dokonać musiał wspólny dz. wymienionych wsi, a więc miało to miejsce jeszcze przed działami rodzinnymi z 1466 (kiedy wyodrębniono dobra rydzyńskie i pawłowskie).

37 Według epitafium synów w kat. pozn. (1583, → niżej), Wojciech spędził wiele lat na Podolu. Ten rozdział jego życia wiązać chyba należy z latami młodości. Później bowiem dość regularnie występuje w źródłach wielkopolskich.

38 W znanych nam źródłach jako pierwszy podpisał się tak kanonik Piotr w 1530 (M Rydzyna I 40, 7v). Jego brat Łukasz i brat stryj. Stanisław dodawali sobie Wierzbną do nazwiska dopiero od 1558 (TD). Wydaje się, że zmiana była związana z odnowieniem kontaktów z dalekimi krewnymi, morawską rodziną Bruntalskich z Vrbna (von Würben auf Freudenthal); być może Piotr zetknął się z którymś z nich podczas studiów w Krakowie.

39 Mac. Rydzyński nie jest skądinąd znany. Niewątpliwie chodzi tu o Mac. Pawłowskiego (również pochodzącego od fundatora altarii), którego pisarz pomyłkowo uznał za brata Jana i Piotra Rydzyńskich.

40 Była wnuczką Pawła z → Rozwarowa. Później nazywana przeważnie Jankowską. W TD znajduje się zapiska z KoścG 8, 552v, w której Anna Jankowska ż. Wojciecha występuje już 1536. Musiała tu zajść pomyłka w dacie (w układzie kart w księdze?), gdyż jeszcze 1538 żoną Wojciecha była Anna Danaborska.

41 Matką Katarzyny była Anna c. Jana z Danaborza star. nak.

42 Określony tu jako „szl. i ur.”, co wskazuje na osobę świecką, a nie duchownego. Nie znamy jednak wówczas wśród Rydzyńskich innego Piotra. Kontekst zapisek, ukazujących wyraźnie konflikt braterski (spory o podział dóbr ojcowskich), świadczy zaś, że musi to być Piotr brat Wojciecha i Łukasza, znany skądinąd jako duchowny. Możliwe, że pod koniec życia Piotr porzucił stan duchowny (wiadomo, że nigdy nie przyjął wyższych święceń).

43 Bruntalscy zabiegali wówczas o uzyskanie tytułu hrabiowskiego i to właśnie było przyczyną wystawienia tego dok.

44 Pod tą postacią uchowała się w klejnocie pierwotna postać herbu rodziny: przekrzyżowana strzała (herb Lis). Podobnie klejnot Rydzyńskich opisał już kilkadziesiąt lat wcześniej Marcin Bielski (→ przyp. 51).

45 Chodzi o tablicę upamiętniającą fundację kościoła jakoby w 1220 przez panów z Wierzbnej. Wystawiono ją najpewniej w XIV w., a wiarogodność podawanych w niej informacji jest wątpliwa, zob. K. Dittrich, Die Gedenktafeln des Schweidnitzer Gymnasiums, „Schlesische Geschichtsblätter” 1935, nr 3, s. 62-64 (z dobrej reprodukcji); L. Radler, Das Franziskanerkloster zu Schweidnitz im Mittelalter, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 27, 1969, s. 54).

46 Syn z tego małżeństwa, Jan Daleszyński, w 1538 określił się siostrzeńcem panów z R. (KoścZ 26, 121v), choć kontekst sprawy wcale nie wymagał przypomnienia tego pokrewieństwa. Świadczy to o dużym szacunku, jakim cieszyli się Rydzyńscy w okolicy.

47 Córka Małgorzaty i Tomasza, Katarzyna, wyszła za Stan. Rydzyńskiego, brata stryj. swej matki, → niżej.

48 Przeprowadzała duże transakcje, kupując z zastrz. pr. odkupu: 1558 dobra czempińskie od Stan. Górki (PG 20, 739), a 1575 Poniec od Barbary Pampowskiej (PG 21, 525v).

49 Stanisław, Andrzej i Wojciech ur. się po 1549, w którym to roku ojciec nie wymienił ich jeszcze przy ustanawianiu opiekunów dla swych dzieci.

50 Według Kroniki Marcina Bielskiego (wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856, s. 736 n.), Jan Rydzyński zabił w tej bitwie ks. żagańskiego Rudolfa, walczącego po stronie krzyżackiej.

51 Herb Rydzyńskich określa się jako Wierzbno, acz nazwa ta nie jest poświadczona dla średniowiecza (J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 292 n.) i zrodziła się chyba nie wcześniej niż w połowie XVI w., kiedy to Rydzyńscy zaczęli podkreślać swe pochodzenie z Wierzbnej na Śląsku (→ przyp. 38). Grabia to chyba wcześniejsza nazwa tego herbu, której nie należy w każdym razie kojarzyć z występującym na Mazowszu i Małopolsce rodem Grabiów (tamże, s. 128). Nazwa ta być może nawiązuje do tytułu hrabiowskiego, który Rydzyńscy przydawali sobie w XVI w. Kronika Marcina Bielskiego, s. 737, określa w początku XVI w. herb Rydzyńskich omownie jako „lilie, które mają bydź białe, a na hełmie słup i strzeła przezeń”. Także dok. z 1563 (→ p. 3 i przyp. 44) podaje tylko opis herbu, bez nazwy.

52 Wskazuje to, że Jan był synem Piotra Rydzyńskiego, którego ż. Anna Gołanicka nosiła h. Kotwicz.