MIEJSCE

(1358 Mesczcze, 1413 Messto [?], 1423 Mescze, Mesce, 1427 in Mesczecz, 1429 Myestcze, 1433 Myescze, 1462 Myesczcze), dziś Miejsce Piastowe, 7 km na S od Krosna.

1. 1441 in terra et distr. san. (ZDM II 587); 1485 in distr. san. (XVI 1694); 1487 distr. san. (MRPS I 1878); 1515 z. san. (ŹD XVIII s. 151); 1523, 1526, 1530 z. san. (AS I 21 k. 101, 419, 515); 1427 n. parafia łac. własna → p. 5.

2. 1358 granica z wsią Rogi (KDM III s. 117); 1427 łąka Cornslag na granicy między M. a Iwoniczem (XI 213); 1433 na granicy z wsią Targowiska stagnum alias blotho oraz stagnum alias bloto Ptaky (XI 560); 1441 lasy zw. Cossow, Lypye, łąka Czerslaw, sąsiedztwo z wsią Łężany (ZDM II 587).

3. Własn. król., później w zastawie. 1413 szewc de Messto [?] (SPPP XI 1057); 1423 15 XI w Bieczu król Władysław zapisuje nieznanemu odbiorcy 100 grz. na wsi M., w r. 1424 drugie 100 grz. (CS 165 s. 375. Przywilej przedłożył w r. 1617 Wojciech Bobola pkom. przem.); 1427-41 Jan Grzymała, Grzymałka z Pieczychwostu, de Pyeczenyagy, burgrabia krak., pkom. san. (XI wg indeksu; ZDM II 587); 1433 [Jan] Grzymała z Pieczychwostu i Piotr Smolicki zawierają umowę, mocą której Grzymała odstępuje na nowe urządzenie sadzawki między Targowiskami a M. przyległe do niej bagno (stagnum alias blotho) bez szkody dla ról, za co Smolicki z każdegu spustu ma dawać Grzymale dla sołectwa dziesiątą część dochodu. Smolicki nie powinien dopuszczać, aby woda z sadzawki zalewała role kmiece i powinien ją odprowadzać o 10 zagonów dalej. Gdyby woda zalała łąki, Grzymała otrzyma wynagrodzenie ze spustu. Smolicki odstępuje bagno (stagnum alias bloto) Ptaki na urządzenie od nowa sadzawki, a ile ról ona zajmie, tyle zwolni on dla sołectwa w M., powinien też dbać, aby sadzawka Smolickiego nie powodowała szkód sadzawce Grzymały. Kiedy zaś Grzymała zechce spuszczać sadzawkę, winien zawiadomić Smolickiego, który skieruje wodę ze swej sadzawki tak, aby woda z sadzawki Grzymały mogła spływać i łatwo przechodzić. Nadto Smolicki pozwala Grzymale i jego synom, jak długo będą posesorami w M., w poszczególne dni postu łowić ryby siecią „z syczu” w jeziorze w Targowiskach (XI 560); 1441 [Jan] Grzymała pkom. san. i burgr. krak. posiada dwór w M. (XI 2001); 1444 wieś M. wraz z innymi bierze udział w naprawie parkanów wokół zamku san. (XI 2059c); 1448 wieś M. winna naprawić 20 łokci parkanów wokół zamku san., co wskazuje na 20 łanów we wsi (XI 2681; 1485 Jan i Jakub z Kobylan bracia rodzeni odstępują br. starszemu Hieronimowi 7 wsi, w tym Rogi. M. i Lubatówkę (XVI 1694); 1485-95 Hieronim z Kobylan, Kobyleński (XVI wg indeksu); 1485 Hieronim z Kobylan zastawia Stanisławowi Ruszkowi mieszcz. krośnieńskiemu za pożyczone 214 zł węg. wieś swą M. z sołectwem. Jeśli zapłaci do 25 XII, wówczas wybierze za ten rok czynsz, zboże, siano i pasze (XVI 1706); 1486 tenże zastawia Stan. Russkowi mieszcz. krośn. za pożyczone 300 zł węg. wieś swą M. z sołectwem. Jeśli wykupi wieś do 25 XII. wówczas Russek otrzyma zboże, siano i pasze za rok spłaty (XVI 1758); 1487 tenże otrzymuje od Stan. Russka 110 zł na zastawioną wcześniej wieś M. i winien zwrócić tę kwotę wraz z 300 zł (XVI 1833); dział dóbr między Hieronimem, Janem i Jakubem, braćmi rodzonymi z Kobylan, synami Jakuba de Dambno kaszt. i star. krak. Hieronim otrzymuje m.in. dobra król. Sanoczek, oboje Stroże, Gruszówkę, Rogi, Lubatową i Miejsce w pow. san., Lanczany, Zalanze i in. w pow. bieckim (MRPS 1 1878); 1493 Hieronim z Kobylan oraz Jadwiga mieszczka krośn., wdowa po Stan. Russku, i Łukasz brat Stanisława jako opiekun jego syna Jana zawierają ugodę przed radą miejską miasta Krosna. Łukasz i Jadwiga kwitują Hieronima Kobyleńskiego ze 100 grz. na konto sumy zastawnej za wieś M. Ten ma spłacać raty roczne 100, 100 i 50 zł i zgadza się dawać czynsz roczny obecnie 10 grz., 10 miar żyta i 10 owsa, na drugi rok 8 grz., 8 kłód żyta i 8 owsa, na trzeci i ostatni rok 6 grz., 6 kłód żyta i 6 owsa. Ostatniego roku Kobyleński obiecuje złożyć w radzie dwa przywileje, jeden dotyczący posiadania wsi M. wartości 300 grz., drugi na sołectwo tej wsi wartości 50 grz. Oba te przywileje zostaną zachowane w depozycie aż nastąpi całkowita spłata sumy, jeśli Kobyleński nie dokona spłaty, wówczas Łukasz i Jadwiga winni otrzymać intromisję, a jeśli dokona, otrzyma on lub jego żona złożone przywileje (XV] 2138); 1495 tenże ręczy radzie miejskiej krośnieńskiej za Jana Kamienieckiego na 832 zł swoimi dobrami: M., Rogi i Lubatówka z sołectwami (XVI 2258); 1496 Hieronim Kobyleński (Kobyleyszky) z Kobylan, nie mając męskich potomków, przekazuje braciom swym Janowi i Jakubowi dobra dziedziczne Kobylany i in., a zachowuje dla swych córek dobra zastawne król. w pow. krak. i bieckim oraz M. i in. w pow. san. (IV 122); 1515 posiadacz Kobyleński, 14 ł., młyn walnik 1 wiard., karczma z browarem 1 wiard. (ŹD XVIII s. 151); 1519 król Zygmunt zachowuje Hieronima Kobyleńskiego i tegoż ż. Katarzynę w posiadaniu dóbr król. → Rogi, M. i in. (MRPS IV 2881); Hieronim Kobyleński dzierżawca dóbr król. → Rogi, M. i in., daruje królowi połowę sum zapisanych na tych dobrach (MRPS IV 2882); 1522 król Zygmunt, pozwala na wykup wsi król. → Rogi. M. i in. z rąk egzekutorów testamentu i dzieci zm. Hieronima Kobyleńskiego i innych (MRPS IV 4081); Dorota panna, c. Jana z Tarnowa kaszt. bieckiego, zapisuje przed sądem z. krak. swemu stryjowi, Stanisławowi z Tarnowa i Rzemienia, wszystkie sumy zapisane jej przodkom na wsiach m.in. Rogi, M., Lubatówka, Sanoczek, Stroże Wielkie i S. Małe i Gruszówka (MRPS IV 8272); Stanisław z Tarnowa i Rzemienia za zgodą ż. Katarzyny z Dąbrowicy rezygnuje na rzecz Jana z Tarnowa kaszt. bieckiego i star. pilzn. z sum pieniężnych na dobrach król. m.in. Rogi, M., Lubatówka, Sanoczek, Stroże Wielkie, S. Małe i Gruszówka (MRPS IV 8273); 1523 podymne 28 gr (AS I 21 k. 101); 1526 16 ł., młyn (AS I 21 k. 419); 1530 16 ł., 1 komormk, młyn, karczma (AS I 21 k. 515); 1536 15 ł., 2 komornicy, młyn (AS I 21 k. 564); 1546 Elżbieta, c. Jana Tarły ze Szczekarzowic krajczego kor., ż. Jerzego Manasterskiego z Jazłowca, kwituje [kogo ?] i wyrzeka się dóbr macierzystych i sum zapisanych m.in. na dobrach M., Lubatówka, Sanoczek, Stroże Wielkie i S. Małe, Gruszówka (MRPS IV 7591); 1552 24 gosp., karczma, młyn o 1 kole (AS I 21 k. 1011).

Mieszkańcy: 1423 Close młynarz, Nicolaus młynarz (SPPP X] 1163, 1164, 1170); 1424 Cloz (Close) młynarz (Molnar) (SPPP XI 1182, 1183, 1191, 1196); 1432 Michael Krossnar (SPPP XI 1436); 1456-57 Iohannes Loe (SPPP XI 2229, 2235, 2255); 1470 Martinus Mykszycz, prac. Myksza (SPPP XI 2447, 2449).

4. Przed 1371 priori tamen predecessoris nostri Casimiri regis privilegio et donationi penitus non derogando w przywileju król z r. 1441 dotyczącym sołectwa w M. (ZDM II 587); 1433 sołectwo → p. 3 (XI 560); 1441 król przyłącza do sołectwa w M., dzierżonego przez Jana Grzymałę z Pieczeniegów pkom. san. i burgr. krak., 4 łany zw. Maysznarowsky, Mychalowski, Wawrzkowsky, Rynczkowsky, Crosznarowsky, 2 obszary z lasami zw. Cossow, Lypye, z łąkami położonymi dokoła, z łąką Czerslaw, „spastewnyky y szwygonem”, z 2 prętami w kierunku sadzawki [wsi] Łężan, z mieszkańcami, czynszami i innymi dochodami, z 6 zagrodnikami obecnie lub w przyszłości osadzonymi, oraz z wszystkimi przynależnościami, nie ujmując niczego z przywileju króla Kazimierza, oraz zwalnia wszystkich kmieci z tych łanów od robocizny i służb wobec zamku królewskiego [w Sanoku] (ZDM II 587; MRPS IV s. 757; C.S. 165 s. 373-375); 1485-87 Hieronim z Kobylan zastawia Stanisławowi Ruszkowi mieszczaninowi krośnieńskiemu wieś M. z sołectwem → p. 3 (XVI 1706, 1758, 1833); 1493 tenże zawierając ugodę z Jadwigą wdową po Stanisławie Russku i Łukaszem tegoż bratem, zobowiązuje się złożyć w radzie miejskiej miasta Krosna przywilej na sołectwo w M. wartości 50 grz. → p. 3 (XVI 2138); tenże ręczy wsią M. z sołectwem → p. 3 (XVI 2258); 1527 król Zygmunt na prośbę Jana z Tarnowa kaszt. sądec. i star. pilzn. zatwierdza dokument króla Władysława z r. 1441 dotyczący sołectwa w M. po w. san. (MRPS IV 15145).

5. 1427 w wyniku arbitrażu w sporze o łąkę Cornslag, Boczko i Benasz z Iwonicza winni z przyznanej im połowy tej łąki płacić rocznie 12 gr na kościół parafialny NP Marii w M. (XI 213); 1462-65 ks. Jan Grzymała pleban w M. pozywa Jana Kobyleńskiego za najechanie z towarzyszącymi mu 6 równymi i 100 niższego stanu, zabranie pszenicy, żyta, owsa i kogutów, spasienie, skoszenie i stratowanie łąk, wszystko wartości 100 grz., innym razem zabranie 18 wozów siana wartości 12 grz. (XI 3712, 3718, XVI 18, 116, 163, 260).

8. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, gotycka z 3 ćw. XIV w. w kościele par. (Kat. zab. Seria nowa, Krosno, Dukla i okolice s. 120).