KUNOWO

1403 or. Cunino (KP nr 1296), 1406 Cunowo (KP nr 2650) 12 km na N od Buku.

1. 1482 n. pow. pozn. (PG 9, 153v); 1508, 1510 n. par. Bytyń (ASK I 3, 1; LBP 172).

2. 1406 zapowiedź → p. 3; 1421 cz. dziedziny Bytyń w stronę C. (RH 9, 115).

3. Własn. szlach. 1403-06 Jakusz, Jakubek Bytyński, 1393-1416 w → Bytyniu, s. Mikołaja z Bytynia kaszt. starogrodzkiego: 1403 tenże przez woźnego sąd. zapowiada lasy, gaje i zarośla w Bytyniu, Młodawsku [obecnie Młodasko] i C. (KP nr 1296); 1406 woźny sąd. zeznaje, że przybył do dziedzin Bytyń, Młodawsko i C. dla stwierdzenia, jakie tam poczyniono akty przemocy oraz szkody w jeziorze w Bytyniu [jez. Rościągniewice]; [z pięciu braci] obecni byli Miroszek Bytyński, Bodzęta i Bieniak, a Jakubek i Pietrasz nieobecni; sąd wyznaczył termin dla wydania wyroku albo na rokach, albo w obecności króla (KP nr 2650).

1403-24 Mirosław, Miroszek Bytyński, 1399-1428 w → Bytyniu, s. Mikołaja z Bytynia: 1424 tenże, kan. kat. pozn., sprzedaje kapitule kat. pozn. 3 grz. monety obiegowej czynszu rocznego na wsi C. za 30 grz. z zastrz. pr. wykupu (ACC 7, 81).

1436-44 Jan z C, Kunowski (WR 1 nr 1466, 1579, 1630): 1438 Jan i Wojciech [bracia] z C, Mikołaj z Kikowa, Grzegorz z matką Tomisławą z Młodawska [jako współpatronowie kościoła par. w Bytyniu] oraz Mikołaj s. Przecława z Białcza, przedstawiony przez nich jako kandydat na pleb. w Bytyniu, ustanawiają pełnomocnika w procesie o pr. patronatu tegoż kościoła (CoPr. I k. 127, dawniej 60); 1444 ciż bracia wieś dziedz. Pakawie i pr. nabyte od Piotra Obrzyckiego sprzedają Domaratowi z Mościsk [pow. nak.] za 200 grz. (PG 2, 29v).

1436-44 Wojciech z C, brat Jana (WR 1 nr 1466): 1438, 1444 → wyżej: Jan; 1444 Mirosław kan. kat. poz. i Wyszota, bracia, dziedzice w Bytyniu oraz Jan dz. w Bytyniu zgadzają się, aby w okresie [najbliższych] 24 lat Grzegorz z Młodawska, a potem Wojciech z C. przedstawiali swego kandydata na pleb. kościoła par. w Bytyniu, gdy to beneficjum zawakuje; w przypadku zgonu Grzegorza, Mikołaja [ta osoba wymieniona dopiero w tej części zapiski] i Wojciecha, ich spadkobiercy nie będą mieli żadnych uprawnień do przedstawiania swych kandydatów na plebana (ACC 27, 55v).

1491-93 Zachariasz z C, Kunowski: 1491 tenże na dwóch cz. swej cz. w K. zapisuje ż. Dorocie po 40 grz. posagu i wiana (PG 10, 135v); 1493 Mikołaj z Bytynia, Piotr Grzebienicki, Adam z Młodawska, Jakub Kunowski, Zachariasz z C., jako współpatronowie1Patronami altarii byli Bytyńscy, Młodawscy, Kunowscy, Grzebieniccy, Jabłonowscy, a od połowy XVI w. Konarzewscy, jako właściciele Bytynia (Now. 1, 308) altarii Ś. Jana Chrzciciela w kat. pozn. potwierdzają swe dotychczasowe czynności dot. obsadzenia tej altarii oraz ustanawiają pełnomocnika procesowego (ACC 70 k. 48, 49, 49v, 50v, 54v; AE III 179).

1482-1511 Jakub z C, Kunowski: 1482 tenże na czwartej cz. swej cz. w K. zapisuje 200 zł węg. ż. Katarzynie (PG 9, 153v); 1493 → wyżej: Zachariasz; 1502 tenże wraz z s. Adamem na trzeciej cz. C. zapisuje po 60 grz. posagu i wiana swej ż. Dorocie, c. zm. Grzegorza Grobskiego (PG 12, 176); 1508 tenże Jakubowi Bytyńskiemu sprzedaje za 38 zł węg. z zastrz. pr. wykupu 2 ł. w Rościegniewicach [obecnie Roszczki] i cz. jeziora Rościągniewice [obecnie Bytyńskie], które nabył na tych samych warunkach od zm. Stan. Witkowskiego (PZ 24, 1); 4 II 1509 Piotr Jabłonowski z Bytynia i Jakub Kunowski z Bytynia jako współpatronowie kościoła par. w Bytyniu przedstawiają bpowi pozn. kandydata na plebana, którego bp akceptuje (AE IV 120v), a 17 II 1509 w sprawie tej podnoszą swoje roszczenia jako współpatronowie Mik. Bytyński oraz Jerzy, Piotr, Jan i Marcin bracia [z Młodawska] (ACC 86, 17v); 1510 Jakub dz. w C. (LBP 172); 1511 tenże, współpatron kościoła par. w Bytyniu (ACC 88, 23).

1485 Jan Kunowski pleb. w Lubiniu (ACC 63, 29).

1502-26 Adam Kunowski, s. Jakuba, brat Piotra i Jana Kunowskiego (PG 12, 176; ACC 89, 35); 1526 tenże, wuj Anny Lutolskiej, c. zm. Tomasza Lutolskiego, ż. opatrznego Jerzego, krawca w Skwierzynie (PG 16, 129).

1511-23 Jan Kunowski: 1511 tenże, kleryk posiadający niższe święcenia, zostaje przedstawiony jako kandydat na plebana kościoła par. w Bytyniu przez opiekuna dzieci Mik. Bytyńskiego i Jakuba Kunowskiego, jako patronów tego kościoła (ACC 88, 23); 1513 tenże pleb. w Bytyniu wydzierżawia m. Bytyń od opiekunów dzieci Mik. Bytyńskiego i obiecuje, że jego bracia Adam i Piotr Kunowscy zobowiążą się do płacenia umówionego czynszu w przypadku jego śmierci (ACC 89, 35); 1516, 1518, 1528 tenże, altarysta altarii Ś. Jana Chrzciciela w kat. poz. (ACC 33, 40; ACC 98, 106; Now. 1, 308).

1513-26 Piotr Kunowski s. Jakuba, brat Jana i Adama (ACC 89, 35); 1526 tenże jest stryjem Jadwigi Bytyńskiej, zakonnicy w Owińskach (PG 16, 107-108).

1534-36 Piotr i Stan. Kunowscy dziedzice w K., współpatronowie kościoła par. w Bytyniu (ACC 109, 76; ACC 110, 150); 1536 Stan. Kunowski, stryj Katarzyny siostry Jana Grzebieńskiego, a żony Mac. Sędzińskiego (PG 17, 9v-10).

1556 Stan. Kunowski oraz Kat. Kunowska pani wienna z ss., współpatronowie kościoła par. w Bytyniu (ACC 120, 243v).

16 III 1556 Mik. Kunowski, kleryk posiadający niższe święcenia, przedstawiony jako kandydat na pleb. w Bytyniu (ACC 120, 243v), 12 VI 1556 [aby uzyskać beneficjum w Bytyniu] rezygnuje z kościoła par. w Ptaszkowie (ACC 120, 279).

1580 Dionizy Niemierzycki pozwany przez cc. zm. Jana Woźnickiego oraz c. Macieja Woźnickiego o to, że nie wydał ich poddanego, prac. Jana, który z żoną i dobytkiem uciekł do jego cz. wsi C. (PZ 21, 56-57).

1508-1580: 1508 pobór: 2 ł. (ASK I 3, 1); 1510 pobór: 3 ł. (ASK I 3, 245); 1510 3 ł. os., 2 ł. opust., 6 zagród, 1 karczma (LBP 172); 1563 płatnik poboru z cz. K. Marcin Rosnowski [Rożnowski?]: 2 ł., 1 karczma dor. (ASK I 5, 213); 1577 płatnik poboru Dziwisz [= Dionizy] Niemierzycki (ASK I 5, 659v); 1580 płatnik poboru z cz. K. Dionizy Niemierzycki: 1 ł., 1 rataj (colonus), 3 zagr. (ŹD 3-4; ASK I 6, 76).

4. 1422 sołtys Wincenty (RH 14, 60); 1424 sołtys Wacław i ławnik Andrzej w imieniu własnym oraz innych wieśniaków z C. poddają się karom kościelnym [w przypadku, gdyby czynsz roczny z C. nie był przez dziedziców C. regularnie uiszczany kapitule kat. pozn.] (ACC 7, 81).

5. 1510 dla pleb. w Bytyniu2Brak wzmianki o folwarku w Kunowie; jedynie w zakończeniu opisu par. bytyńskiej ogólna informacja, że pleb. z folwarków w parafii pobiera dziesięcinę snop. (LBP 172) płacą z ł. [kmiecego] po 6 gr tytułem dziesięciny wiard. i po 2 korce (coreti) żyta i tyleż owsa tytułem mesznego; zagrodnicy i karczmarz tytułem stołowego (mensalia) po 1 gr (LBP 172).

1 Patronami altarii byli Bytyńscy, Młodawscy, Kunowscy, Grzebieniccy, Jabłonowscy, a od połowy XVI w. Konarzewscy, jako właściciele Bytynia (Now. 1, 308).

2 Brak wzmianki o folwarku w Kunowie; jedynie w zakończeniu opisu par. bytyńskiej ogólna informacja, że pleb. z folwarków w parafii pobiera dziesięcinę snop. (LBP 172).