WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH I PODSTAWOWEJ LITERATURY*

Druki:

Acta Alexandri regis Poloniae magni ducis Lithuaniae etc. (1501-1506), wyd. F. Papee, Kraków 1927.

Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438-1523; 1438-1525), wyd. B. Ulanowski, Arch. Kom. Hist. AU, t. VI, Kraków 1891.

Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, ed. B. Ulanowski, vol. III, pars 1: Acta iudiciorum eccl. dioecesum Plocensis, Wladislaviensis et Gneznensis (1422-1533), Mon. Medii Aevi Hist., t. XVIII, Kraków 1908.

Acta capituli Plocensis ab anno 1514 ad annum 1577, ed. B. Ulanowski, Arch. Kom. Hist. AU, t. X, Kraków 1916.

Akta grodzkie i ziemskie, t. I -XIX, Lwów 1868-1906.

Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. I-II, Kraków 1883, 1892.

Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 1973.

Atlas historyczny Polski. Województwo płockie około 1578 r., Warszawa 1958.

Biskup M., Z badań nad „Wielką Wojną” z Zakonem Krzyżackim, KH, t. LXVI, z. 3, 1959.

Boniecki A., Herbarz Polski, t. I-XVI, Warszawa 1899-1913.

Borkiewicz-Celińska A., Osadnictwo Zawkrza w okresie książęcym, [w:] Studia i materiały do dziejów ziemi zawkrzeńskiej, Warszawa 1971.

Calendarium Plocense, wyd. W. Kętrzyński, Mon. Pol. Hist., t. V, Lwów 1888.

Chwalibińska J., Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948.

Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa 1919.

Codex diplomaticus Poloniae, t. I-II, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski; t. III, wyd. J. Bartoszewicz; t. IV, wyd. M. Bobowski, Warszawa 1848-1887.

Codex diplomaticus Prussicus, t. I-VI, wyd. J. Voigt, Królewiec 1836-1861.

Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. I-III, wyd. A. Sokołowski, J. Szujski i A. Lewicki, Mon. Medii Aevi Hist., t. II, XII, XIV, Kraków 1876-1894.

Długosz J., Historia Polonica, t. I-V. Opera Omnia, t. X-XIV, Kraków 1873-1878.

Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, Arch. Kom. Hist. AU, t. IV, Kraków 1888.

Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959.

Dziadulewicz S., Rekognicjarz poborowy z księgi nr 46, „Mies. Herald.”, 1932, t. XI, nr 9-10.

Dzieduszycki M., Notatki historyczne o starostach, a mianowicie mławskich, Warszawa 1856.

Gawarecki W. H., Opis topograficzno-historyczny ziemi wyszogrodzkiej na teraz w obwodzie i województwie płockim, Warszawa 1824.

Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), napisali I. Górska, L. Paderewski, J. Pyrgała, W. Szymański oraz L. Gajewski i Ł. Okulicz, Wrocław 1976.

Handelsman M., Przywileje rodowe mazowieckie, ,,Mies. Herald.”, 1914, t. VII, nr 5-6.

Herbarz Ignacego Kapicy-Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego), wyd. Z. Gloger, Kraków 1870.

Horodyski B., Straty działu rękopisów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w latach 1939-1944, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. III: Biblioteki, s. 319-374, Warszawa 1955.

Indeks studentów Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1400-1500, oprac. J. Zathey i J. Reichan, Wrocław 1974.

Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis 1374-1390, ed. B. Ulanowski, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. VII, Cracoviae 1885.

Iura Masoviae terrestria, oprac. J. Sawicki, t. I-III, Warszawa 1972-1974.

Karwasińska J., Sto trzynaście zaginionych dokumentów z Collectio Autographorum Biblioteki Narodowej, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. III: Biblioteki, s. 66-101, Warszawa 1955.

Katalog zabytków sztuki w Polsce.

Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863.

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I-IV, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876-1905.

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I-IV, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877-1881; t. V, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908.

Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej, t. I-IV, Gniezno 1882-1883.

Księga skarbowa Janusza II ks. mazowieckiego z lat 1477-1490, wyd. J. Senkowski, KHKM, t. VII, 1959, zeszyt dodatkowy.

Księga ziemi czerskiej, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1879.

Księga ziemska płońska 1400-1417, wyd. M. Handelsman, Warszawa 1920.

Księga ziemska zakroczymska pierwsza, 1423-1427, wyd. A. Rybarski, Warszawa 1920.

Księga ziemska zakroczymska druga, 1434-1437, wyd. K. Tymieniecki, Warszawa 1920.

Lasocki Z., Dołęga czy do Łęga, Cieszyn 1932.

- Szkice z życia szlachty zawkrzeńskiej w XV i XVI wieku, „Mies. Herald.”, 1931/32, t. X-XI.

Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. I-II, wyd. I. Zakrzewski, t. III, wyd. J. Karwasińska, Warszawa 1890-1935.

Lustracje województwa płockiego 1565-1789, wyd. A. Sucheni-Grabowska, S. M. Szacherska, Warszawa 1965.

Łoziński J. Z., Miłobędzki A., Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1967.

Łuczycka E., Trzy dokumenty książąt mazowieckich z I połowy XIV w., PH, 1973, z. 2.

Łukaszewicz J., Krótki opis historyczny kościołów parochialnych ... w dawnej diecezji poznańskiej, t. I-II, Poznań 1858-1859.

Materiały do dziejów kolegiaty pułtuskiej (1449-1601), wyd. B. Ulanowski i St. Zachorowski, Arch. Kom. Hist. AU, t. X, Kraków 1916.

Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. I-IV, wyd. T. Wierzbowski, Varsoviae 1905-1915.

Mazowieckie przywileje rodowe z XIV i XV w., wyd. W. Semkowicz, Arch. Kom. Hist. AU, t. XI, Kraków 1903-1913.

Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., wyd. A. Wolff, Kraków 1937.

Mąkowski W., Przez Mazowsze pod Grunwald 1410. Szkice historyczno-regionalne, Płock 1934.

Metryka księstwa mazowieckiego z XV-XVI w., t. I: 1417-1429, wyd. A. Włodarski, Warszawa 1918, Pomniki Prawa, t. V; t. II: 1429-1433, wyd. A. Włodarski, Warszawa 1930, Pomniki Prawa, t. VI.

Nowowiejski A. J., Płock. Monografia historyczna, II wyd., Płock 1930.

Ostaszewski J., Z dziejów mławskiego Mazowsza, Mława 1934.

Pazyra S., Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959.

Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez A. Pawińskiego, t. V: Mazowsze, Warszawa 1892, Źródła Dziejowe, t. XVI.

Polski słownik biograficzny, Kraków 1935 i n.

Preusisches Urkundenbuch, Aalen 1961-1962.

Przybysz K., Mazowsze północne od VI do końca XII w. Uwagi o osadnictwie, ,,Archeologia na Mazowszu”, 1975, z. 7, s. 5 36.

Przywileje, nadania i swobody przez królów polskich książąt mazowieckich i biskupów płockich ... zebrane staraniem W. H. Gawareckiego, Warszawa 1828.

Rauhut Ł., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, t. I, Wrocław 1971, s. 435-655.

Semkowicz W., Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVIII w., RTH, t. III, 1912.

Skarbiec diplomatów papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych..., wyd. I. Daniłowicz, t. I-II, Wilno 1860-1862.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, t. I-XV, Warszawa 1880-1902.

Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967.

Studia i materiały do dziejów ziemi zawkrzeńskiej, praca zbiorowa pod red. J. Antoniewicza, Warszawa 1971.

Święcicki A., Topographia sive Masoviae deseriptio authore Andrea Święcicki de Magna Święcice notario territorii Nurensis, Varsoviae 1634, [w:] W. Smoleński, Pisma historyczne, t. I, Kraków 1901.

Triginta documenta eeclesie eathedralis Plocensis (1230-1317), wyd. W. Kętrzyński, Lwów 1888.

Trawkowski S., Kaźń kasztelana Bolesty w tradycji płockiej, „Studia Źródłoznawcze”, t. XIV, s. 53-61.

Tymieniecki K., Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Warszawa 1921.

– Sądownictwo w sprawach kmiecych a ustalanie się stanów na Mazowszu pod koniec wieków średnich, Poznań 1922.

– Wolność kmieca na Mazowszu w XV w., Poznań 1921.

Urzędnicy województwa bełskiego do połowy XVI w., oprac K. Sochaniewicz, Warszawa 1931.

Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, Warszawa 1963 i n.

Wdowiszewski Z., Inscriptiones clenodiales, zapiski lipskie z XV w., Warszawa 1932 (nadb. „Mies. Herald.”, 1932, R. XI, nr 1).

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w., Warszawa 1975.

Wolff A., Studia nad urzędnikami mazowieckimi, 1370-1526, Wrocław 1962.

– Zniszczone dokumenty Biblioteki Ordynacji Krasińskich, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. III: Biblioteki, s. 177-318, Warszawa 1955.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, Warszawa 1971-1972.

Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich..., wyd. K. Potkański, Arch. Hom. Hist. AU, t. IV, Kraków 1888.

Zapiski i roty polskie XV-XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej, oprac. W. Kuraszkiewicz i A. Wolff, Kraków 1950.

Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka 1065-1495, wyd. S. M. Szacherska, Warszawa 1975.

Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, cz. I-IV, Wrocław 1962-1969.

Zielińscy G. i J., Wiadomość historyczna o rodzie Świnków, Warszawa 1895.

Zierhoffer K., Nazwy miejscowe północnego Mazowsza, Wrocław 1957.

Żebrowski T., Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock 1976

 

Materiały rękopiśmienne:

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie:

– Dokumenty pergaminowe

– Księgi Metryki Mazowieckiej (posiadające wspólnie z księgami Metryki Koronnej sygnaturę: Metryka Koronna)

– Księgi sądowe mazowieckie:

Ciechanowska grodzka relacje oblaty

Ciechanowska grodzka dissoluta

Ciechanowska wieczysta

Płockie grodzkie wieczyste

Płockie ziemskie wieczyste relacje

Płockie ziemskie graniczne desolata

Przedecka grodzka recognitionum inscriptionum

Pułtuska grodzka

Pułtuska testamenty

Warszawskie grodzkie i ziemskie

Warszawskie ziemskie i grodzkie fragmenty dissoluta

Wyszogrodzka terrestris omnium transactionum

Zakroczymskie grodzkie wieczyste

Zakroczymskie ziemskie wieczyste relacje

– Archiwum Skarbu Koronnego

Oddział I: Księgi poborowe nr 41

– Inwentarz Archiwum Koronnego Jana Zamoyskiego (BOZ 1600 III/IV)

– Zbiór I. Kapicy Milewskiego

 

Biblioteka Narodowa:

– Czaykowski Fr., Regestr dyecezyów (mikrofilm nr 7679)

– Kopiariusz czerwiński (BOZ Cimelia nr 70, 71, 72, 96)

 

Archiwum Diecezjalne w Płocku:

– Akta kapituły płockiej, księga nr 50

– Akta konsysterza płockiego

– Akta konsystorza pułtuskiego

– Dokumenty pergaminowe

– Księga wizytacji z 1598 r.

– Księgi oficjalatu płockiego

– Księgi oficjalatu pułtuskiego

– Księgi sądów biskupich (Episcopalia)

– Odpis ks. W. Mąkowskiego z najstarszej, zaginionej księgi kapituły płockiej

– Odpis ks. W. Mąkowskiego Kodeksu dypl. norbertanek płockich

– Opracowanie ks. W. Mąkowskiego: Dekanaty diecezji płoc. w 1506 r.

 

Archiwum Państwowe w Krakowie:

– Dokumenty pergaminowe

 

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie:

– Dokumenty pergaminowe

– Teki Naruszewicza (do XIV w.)

 

Materiały kartograficzne:

Mappa szczegulna woiewództwa płockiego ... przez K. de Perthées, Warszawa 1784 (1 : 225 000).

Mapa djecezji płockiej z r. 1779 Fr. Czaykowskiego, reprodukcja (ok. 1 : 190 000).

Karta topograficzna Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzostwa) wyd. w 1843 r. (1 : 126 000).

W. Chrzanowski, Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich, Paryż 1859 (1 :300 000).

Mapy topograficzne w skali 1 : 100 000, oprac. przez WIG w latach 1925-1938.

* Wykaz nie obejmuje bibliografii poszczególnych miast zamieszczonej przy hasłach.