SYMBOLE DOKUMENTACYJNE

AA – Acta Alexandri regis Poloniae magni ducis Lithuaniae etc. (1501-1506), wyd. F. Papee, Kraków1927.

AC – Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, ed. B. Ulanowski, vol. III., pars 1. Kraków 1908.

ADP – Archiwum Diecezjalne w Płocku, dokumenty pergaminowe.

AG – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, dokumenty pergaminowe.

AGZ – Akta grodzkie i ziemskie, t. I-XIX, Lwów 1868-1906.

Album – Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. I-II, Kraków 1883, 1892.

AM – Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 1973.

AP – Atlas historyczny Polski. Województwo płockie około 1578 r., Warszawa 1958.

APK – Archiwum Państwowe w Krakowie, dokumenty pergaminowe.

ASK – Archiwum Skarbu Koronnego (dział w AG)

Atlas – Łoziński J. Z , Miłobędzki A, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1967.

B Cz. – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, dokumenty pergaminowe.

Bi. – Biskup M., Z badań nad „Wielką Wojną” z Zakonem Krzyżackim, KH, t. LXVI, z. 3, 1959.

BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie.

BN Collectio – Karwasińska J., Sto trzynaście zaginionych dokumentów z Collectio Autographorum Biblioteki Narodowej, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. III: Biblioteki s. 66-101, Warszawa 1955.

BN BOZ – Horodyski B., Straty działu rękopisów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w latach 1939-1944, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich..., t. III: Biblioteki, s. 319-374, Warszawa 1955.

BOK – Wolff A., Zniszczone dokumenty Biblioteki Ordynacji Krasińskich, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. III: Biblioteki, s. 177-318, Warszawa 1955.

Bon. – Boniecki A., Herbarz Polski, t. I-XVI, Warszawa 1899-1913.

BOZ – Biblioteka Ordynacji Zamoyskich, dział w BN.

C 53 – Ciechanowska grodzka dissoluta, księga nr 53, rps w AG.

C 55 – Ciechanowskie grodzkie relacje oblaty, księga nr 55, rps w AG.

CE – Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. I-III, wyd. A. Sokołowski, J. Szujski i A. Lewicki, MMAH, t. II, XII, XIV, Kraków 1876-1894.

Ch. – J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948.

Cim. – Cimelia, rps Biblioteki Ordynacji Zamoyskich w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Consist P – Acta Consistorii Plocensis, rps w ADP.

CPr. – Codex diplomaticus Prussicus, t. I-VI, wyd. J. Voigt, Królewiec 1836-1861.

CW – Ciechanowska wieczysta, rps w AG.

Cz. – Księga ziemi czerskiej, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1879.

DH – Długosz J., Historia Polonica, t. I-V. Opera Omnia, t. X-XIV, Kraków 1873-1878.

DKM – Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1888.

Dworzaczek – Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959.

Dzieduszycki – Dzieduszycki M., Notatki historyczne o starostach, a mianowicie mławskich, Warszawa 1856.

Ep. – Episcopalia (księgi sądów biskupich), rps w ADP.

GMP – Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), napisali I. Górska, L. Paderewski, J. Pyrgała, W. Szymański oraz L. Gajewski i Ł. Okulicz, Wrocław 1976.

GP – Przywileje, nadania i swobody przez królów polskich, książąt mazowieckich i biskupów płockich ... zebrane staraniem W. H. Gawareckiego, Warszawa 1828.

HW – Hydronimia Wisły, pod red. P. Zwolińskiego, Warszawa 1965.

Ind. – Indeks studentów Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1400-1500, oprac. J. Zathey i J. Reichan, Wrocław 1974.

Iura – Iura Masoviae terrestria, oprac. J. Sawicki, t. I-III, Warszawa 1972-1974.

K – Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generałis, wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa 1919.

Kapica – Herbarz Ignacego Kapicy-Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego), wyd. Z. Gloger, Kraków 1870.

Kap. P – Akta Kapituły Płockiej, rps w ADP.

Kap. P OM – Odpis ks. W. Mąkowskiego z najstarszej, zaginionej księgi kapituły płockiej, rps w ADP.

Kat. Zab. – Katalog zabytków sztuki w Polsce.

Kętrzyński – Kętrzyński W., O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882.

KH – Kwartalnik Historyczny.

KHKM – Kwartalnik Historii Kultury Materialnej.

KN – Odpis ks. W. Mąkowskiego Kodeksu dyplomatycznego Norbertanek płockich, rps w ADP.

K skarb. – Księga skarbowa Janusza II ks. mazowieckiego z lat 1477-1490, wyd. J. Senkowski, KHKM, t. VII, 1959, zesz. dodatkowy.

Korytkowski, Prałaci – Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej, t. I-IV, Gniezno 1882-1883.

KT – Triginta documenta eccl. cathedralis Plocensis (1230-1317), wyd. W. Kętrzyński, Lwów 1888.

L – Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego,

wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863.

Las. – Lasocki Z., Szkice z życia szlachty zawkrzeńskiej w XV i XVI w., „Mies. Herald.”, 1931/32, t. X-XI.

Las. Dołęga – Lasocki Z., Dołęga czy do Łęga, Cieszyn 1932.

Lites – Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. I-II, wyd. I. Zakrzewski, t. III, wyd. J. Karwasińska, Warszawa 1890-1935.

LP – Lustracje województwa płockiego 1565-1789, wyd. A. Sucheni-Grabowska, S. M. Szacherska, Warszawa 1965.

ŁOp. – Łukaszewicz J., Krótki opis historyczny kościołów parochialnych ...w dawnej diecezji poznańskiej, t. I-II, Poznań 1858-1859.

Łucz. – Łuczycka E., Trzy dokumenty książąt mazowieckich z I połowy XIV w., PH, 1973, z. 2.

Mąk. – Mąkowski W., Przez Mazowsze pod Grunwald

1410. Szkice historyczno-regionalne, Płock 1934.

MD – Mąkowski W., Dekanaty diecezji płockiej w 1506 r., rps w ADP.

MH – Miesięcznik Heraldyczny.

MK – Księgi Metryki Mazowieckiej (posiadające wspólną z księgami Metryki Koronnej sygnaturę), rps w AG.

M Kwat. – Mapa Kwatermistrzostwa.

Mp. – Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I-IV, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876-1905.

MPH – Monumenta Poloniae Historica, t. I-VI, Lwów 1864-1893.

MPH n. – Monumenta Poloniae Historica, nowa seria.

MPR – Mazowieckie przywileje rodowe z XIV i XV w., wyd. W. Semkowicz, Arch. Kom. Hist. AU, t. XI, Kraków 1903-1913.

MS – Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. I-IV, wyd. T. Wierzbowski, Varsoviae 1905-1915.

M Top. – Mapy topograficzne w skali 1:100 000, oprac. przez WIG w latach 1925-1938.

MZH – Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., wyd. A. Wolff, Kraków 1937.

NP – Nowowiejski A. J., Płock. Monografia historyczna, II wyd., Płock 1930.

OP – księgi oficjała płockiego, rps w ADP.

Os. 4874 – księga wyświęceń kapłanów, rps nr 4874 w Bibliotece Ossolińskich we Wrocławiu.

Ost. – Ostaszewski J., Z dziejów mławskiego Mazowsza, Mława 1934.

Pazyra – Pazyra S., Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959.

Perthées – Mappa szczegulna..., Warszawa 1784.

PH – Przegląd Historyczny

PG – Płockie grodzkie wieczyste, rps w AG.

Pł. – Księga ziemska płońska 1400-1417, wyd. M. Handelsman, Warszawa 1920.

Płocha – Płocha J., Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktynów w Mogilnie, Wrocław 1969.

Pol. – Codex diplomaticus Poloniae, t. I-II, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski; t. III, wyd. J. Bartoszewicz; t. IV, wyd. M. Bobowski, Warszawa 1848-1887.

PP V, PP VI – Metryka księstwa mazowieckiego z XV-XVI w., t. I, 1417-1429, wyd. A. Włodarski, Warszawa 1918, Pomniki Prawa t. V; t. II, 1429-1433, wyd. A. Włodarski, Warszawa 1930, Pomniki Prawa t. VI.

PRM – Handelsman M., Przywileje rodowe mazowieckie, „Mies. Herald.”, 1914, t. VII, nr 5-6.

Pr. Un. – Preusisches Urkundenbuch, nowe wyd., Aalen 1961-1962.

Przed. – Przedecka grodzka recognitionum inscriptionum.

Przybysz – Przybysz-Czerniakowa K., Osadnictwo Mazowsza Płockiego od VI do XIII w. (maszynopis pracy doktorskiej w IHKM).

PSB – Polski słownik biograficzny.

PT – Pułtuska, testamenty, rps w AG.

Pułt. G – Pułtuska grodzka, rps w AG.

PW – Przywileje królewskiego miasta stołecznego starej Warszawy, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1913.

PZG – Płockie ziemskie graniczne desolata, rps w AG.

PZR – Płockie ziemskie wieczyste relacje, rps w AG.

Rauhut – Rauhut L., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, t. I, s. 435-655, Wrocław 1971.

RDSG – Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych.

Reg. Priv. – Regesta privilegiorum, rps w ADP.

RH – Roczniki Historyczne.

RP – Księgi rejestrów poborowych, rps w AG.

RTH – Rocznik Towarzystwa Heraldycznego.

SG – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, t. I-XV, Warszawa 1880-1902.

Skarbiec – Skarbiec diplomatów papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych..., wyd. I. Daniłowicz, t. I-II, Wilno 1860-1862.

SMZ – Studia i materiały do dziejów ziemi zawkrzeńskiej, praca zbiorowa pod red. J. Antoniewicza, Warszawa 1971.

SP – Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. I-XI.

Spis – Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967.

SW – W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVIII w., RTH, t. III, 1912.

Święcicki – Święcicki A., Topographia sive Masoviae descriptio... W. Smoleński, Pisma historyczne, t. I, Kraków 1901.

T Nar. – Teki Naruszewicza, rps w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie.

Tym. – Tymieniecki K., Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Warszawa 1921.

Tym. S. – Tymieniecki K., Sądownictwo w sprawach kmiecych a ustalanie się stanów na Mazowszu pod koniec wieków średnich, Poznań 1922.

Tym. W. – Tymieniecki K., Wolność kmieca na Mazowszu w XV w., Poznań 1921.

UKP – Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta, wyd. B. Ulanowski, Arch. Kom. Hist. AU, t. VI, Kraków 1891.

UM – Materiały do dziejów kolegiaty pułtuskiej (1449-1601), wyd. B. Ulanowski i S. Zachorowski, Arch. Kom. Hist. AU, t. X, Kraków 1916.

UN – Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, Warszawa 1963 i n.

UP – Acta capituli Plocensis ab anno 1514 ad annum 1577, ed. B. Ulanowski, Arch. Kom. Hist. AU, t. X, Kraków 1916.

UWB – Urzędnicy województwa bełskiego do połowy XVI w., oprac. K. Sochaniowicz, Warszawa 1931.

W – Warszawskie grodzkie i ziemskie, rps w AG.

WD – Warszawskie ziemskie i grodzkie, fragmenty dissoluta, rps w AG.

Wiśń. Grajewo – Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w., Warszawa 1975.

Wp. – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I-IV, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877-1881; t. V, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908.

WP – Księgi wizytacji diec. płoc., rps w ADP.

WS – Wolff A., Studia nad urzędnikami mazowieckimi, 1370-1526, Wrocław 1962.

W Star. – Wolff A., Starszeństwo urzędów, Warszawa 1928.

WT – Wyszogrodzka terrestris omnium transactionum, rps w AG.

Wysz. – Księga ziemska wyszyńska (sekstern X Księgi płockiej ziemskiej wieczystych relacji i wyroków nr 2), rps w AG.

Z – Zakroczymskie ziemskie wieczyste relacje, rps w AG.

Z I –Księga zakroczymska pierwsza, 1423-1427, wyd. A. Rybarski, Warszawa 1920.

Z II – Księga zakroczymska druga, 1434-1437, wyd. K. Tymieniecki, Warszawa 1920.

Zab. arch. – Zabytki architektury i budownictwa w Polsce.

Zam. – Inwentarz Archiwum Koronnego Jana Zamoyskiego, BOZ 1603, rps w AG.

ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, cz. I-IV, Wrocław1962-1969.

ZDP – Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka 1065-1495, wyd. M S. Szacherska, Warszawa 1975.

ZG – Zakroczymska grodzka wieczysta, rps w AG.

ZR – Zapiski i roty polskie XV-XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej, oprac. W. Kuraszkiewicz i A. Wolff, Kraków 1950.

ŹD – Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez A. Pawińskiego. Mazowsze, t. V, Warszawa 1892, Źródła Dziejowe, t. XVI.

Żebr. – Żebrowski T., Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock 1976.

 

 

SKRÓTY RZECZOWE

 

a. – ante

abp(i) – arcybiskup(i)

abpstwo – arcybiskupstwo

adiak. – archidiakonat

Ap. – Apostoł

bened. – benedyktyni (ki, ski)

bezkm. – bezkmiecy

biel. – bielski

bł. – błoński

bp(i) – biskup(i)

bpstwo – biskupstwo

br. – brat (z imieniem)

burg. – burgrabia

burm. – burmistrz

c. – córka (z imieniem)

chełm. – chełmiński

chł. – chłopski

chor. – chorąży

ciech. – ciechanowski

cz. – część

czer. – czerski

czerw. – czerwiński

czynsz. – czynszowy

ćw. – ćwiertnia

dek. – dekanat

den. – denar

diec. – diecezja

discr. – discretus

distr. – districtus

dobrz. – dobrzyński

drewn. – drewniany

dz. – dziedzic(zka)

dziedz. – dziedziczny

dzies. – dziesięcina

E – wschód

Ewang. – Ewangelista

fals. – falsyfikat

fl. – floren(y)

flam. – flamandzki

folw. – folwark, folwarczny

gniezn. – gnieźnieński

gost. – gostyński

gr – grosz(e)

grodz. – grodzki

grój. – grójecki

grz. – grzywna

h. – herb

in. – inny

jw. – jak wyżej

k. – koło

kam. – kamieniecki

kan. – kanonik

kap. – kapituła

kaszt. – kasztelan

kat. – katedra

kl. – klasztor

km – kilometr

kmiec. – kmiecy

kol. – koleński

koleg. – kolegiata

kośc. – kościelny

kor. – koronny

krak. – krakowski

król. – królewski

krzyż. – krzyżacki

ks. – książę, księżna, książęcy

kuj. – kujawski

liw. – liwski

ł. – łan (y)

łęcz. – łęczycki

łom. – łomżyński

łow. – łowicki

m. – miasto

magd. – magdeburski

mak. – makowski

małd. – małdrat(owy)

Małg. – Małgorzata

maz. – mazowiecki

miej. – miejski

mieszcz. – mieszczanin(nie, ński)

m. in. – między innymi

Mik. – Mikołaj

mław. – mławski

mur. – murowany

N – północ

n. – następny (a, e)

niedzb. – niedzborski

niem. – niemiecki

niezn. – nieznany

NMP – Najświętsza Maria Panna

now. – nowomiejski

nowogr. – nowogrodzki

nr – numer

nur. – nurski

ok. – około

opust. – opustoszały (a)

os. – osiadły, osadzony (a)

ostroł. – ostrołęcki

ostrow. – ostrowski

p. – punkt

par. – parafia (lny)

pcz. – podczaszy

perg. – pergamin

pkancl. – podkanclerzy

pkom. – podkomorzy

pleb. – plebański

płoc. – płocki

płoń. – płoński

pom. – pomorski

por. – porównaj

posp. – pospolity

pow. – powiat

pozn. – poznański

półgr. – półgroszek

półwł. – półwłóczek

pr. – prawo

prac. – pracowity

pras. – praski

prep. – prepozyt

przas. – przasnyski

przyw. – przywilej

psęd. – podsędek

pułt. – pułtuski

r. – rok

rac. – raciąski

raw. – rawski

róż. – różański

rps – rękopis

ryc. – rycerski

rz. – rzeka

rzem. – rzemieślnik(cy)

S – południe

s. – syn (z imieniem)

sąch. – sąchocki

sąd. – sądowy

ser. – serocki

siel. – sieluński

sierp. – sierpecki

sław. – sławetny

snop. – snopowa

soch. – sochaczewski

Stan. – Stanisław

star. – starosta

stren. – strenuus

stwo – starostwo

sz. – szeląg

szer. – szeroki

szl. – szlachetny, szlachcic

szlach. – szlachecki

szr. – szreński

ś. – święty

śląs. – śląski

śwd. – świadek

tenut. – tenutariusz(ka)

tj. – to jest

tzn. – to znaczy

ul. – ulica (z nazwą)

ur. – urodzony (generosus)

W – zachód

w. – wiek

war. – warecki

warsz. – warszawski

Wawrz. – Wawrzyniec

wąs. – wąsoski

wd. – wdowa (z imieniem)

węg. – węgierski

wg – według

wiard. – wiardunek(ki, kowy)

wielm. – wielmożny

wis. – wiski

wł. – włóka

włas. – własność

Wojc. – Wojciech

wojew. – województwo(ki)

wójt. – wójtowski

w/w. – wyżej wymieniony

wysz. – wyszogrodzki

z. – ziemia

zag. – zaginiony

zagr. – zagrodnik(cy)

Zak. Krzyż. – Zakon Krzyżacki

zakr. – zakroczymski

zamb. – zambrowski

zaw. – zawołanie

zawkrz. – zawkrzeński

zł – złoty

zm. – zmarły (z imieniem), zmarł (z datą)

zob. – zobacz

zw. – zwany

żyd. – żydowski

→ – zobacz