GRODZINA

(1229 Grodina z kop., 1326 n. Grodzina, 1355 Groczyna, Grohyna, 1376 Grogina, 1402 de Grodzin, 1581 Grudzina), dziś Grudzyny, 11 km na SE od Jędrzejowa.

1. 1355 G. w dystr. jędrz. (KK 1, 204); 1462 n., 1581 pow. ksiąs. (ZB 1 s. 220; ŹD s. 88); 1476 G. alias Mierzwin w pow. żarnowieckim [ksiąs.] (GK 20 s. 353-4)1Mierzwin został wydzielony jako osobna wieś z fundum G. w 2. połowie XV w; 1326 n., 1598 par. własna, dek. Jędrzejów (MV 1 s. 302; WR k. 222).

2. 1355 Opatkowice i Zegartowice k. G. w dystr. jędrz. (KK 1, 204); 1360-6 Opatkowice przy G. (Tyn. 95); 1376 Tomek z Kotlic przeciw Marcinowi i Mikołajowi z G. o porębę (SP 8, 46, 81); 1398 br. Grzegorz i Jakusz z G. przeciw Janowi prep. Ś. Michała [na zamku krak., posesorowi] z Tura mają przybyć pomiędzy te wsie i dokonać rozgraniczenia. Jeśli któryś z nich nie przyjedzie, zapłaci drugiej stronie 30 grz. Gdyby się nie ugodzili, Grzegorz i Jakusz będą mieć termin z br. prepozyta Pakoszem (SP 8, 7280); opat tyn. Mściszek nie stawił się jako pozywający przeciw Jakuszowi Kuropatwie z G. o granice [między Opatkowicami a G.] (SP 8, 7331); prep. Ś. Michała Jan, poręczając za bpa i kapitułę włocławską, i Grzegorz oraz Jakusz z G., poręczając za wszystkich braci, zobowiązują się przestrzegać wieczyście granic usypanych między G. a Turem (SP 8, 7732); 1427 Przecław z Węchadłowa daje Janowi zw. Kuropatwa z G. ,,totas rivulos suos alias stoki” z pustą sadzawką, należącą do tych stoków w Opatkowicach, w zamian za łąkę w G. k. młyna zw. Borowy. Jan poręcza za braci, siostry „et pro maczocha sua” (ZK 196 s. 61); 1443 Piotr z G. z br. Mikołajem przeciw Pakoszowi z G. o granice między Zegartowicami, Wolą [Zegartowską] i G. (ZK 147 s. 49); 1470-80 Opatkowice graniczą m. in. z G. (DLb. 3 s. 213); 1529 wizja sądowa w sprawie granic między Opatkowicami kl. mog. a G. Stan. Dębieńskiego (ZK 268 s. 188, 191); 1537 granice między Zegartowicami i Turem dochodzą do drogi z Sędowic do G., przechodzą ją i biegną do drogi z Tura do m. Jędrzejowa, przechodzą ją i na E między rolami i zaroślami dochodzą do ściany G. i kopców narożnych ,,in arvo alias na smugu” (BCzart. rps 2930 s. 297; Mog. s. 133); 1542 droga z Przyłęku w kierunku G. (BPAN rps 926 k. 110v); 1596 granice między Zegartowicami a G. zaczynają się od kopców narożnych Zegartowic, Tura, Bełku i G. przy drodze z Tura do Bełku, biegną przez wspólne lasy, k. lasu zw. Pszczelnik, który w całości należy do G., i dochodzą do ról plebana z G. (ZK 410 s. 3, 7).

3. Własn. kl. Bened. w Tyńcu [zapewne część zwana później Opatkowicami], później własn. rycerska. 1229 Grzegorz IX bierze w opiekę dobra kl. tyn., który posiada m. in. G. (Tyn. 11b – bulla interpol. w XV w.; DLb. 3 s. 218)2W sąsiedztwie G. leżały Opatkowice, w których cz. należała do kl. tyn., poświadczona w połowie XIV w. Nie wykluczone, że była to dziedzina wyłączona z G. i nazwana Opatkowicami, podobnie jak kilka innych osad tego klasztoru. W takim razie G. byłaby własn. ryc. również przed r. 1229.

1236-44 Zdzisław z G. stolnik krak. od 1243 (Mog. 14, 18, 21; Mp. 1, 26-7); ok. 1260 Damian s. Bogusława z G. (MPH 4 s. 405); 1314-49 Przybek, Przybysław [z G.] podsędek ziemski krak. od 1314, sędzia od 1343 (AS 2, 17; Pol. 3, 84; KDK 1, 118, 135; Mp. 1, 216; 3, 635; RMK 1, 906, 917; H. Paszkiewicz, Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, W. 1925, s. 95 przyp. 1); 1333 Kazimierz W. poświadcza, że córki zm. Giernka z Talewa [nie zid., może Kaleń – Calen w woj. sier.], mianowicie Elżbieta ż. Mikołaja podstolego królowej Jadwigi, Wisława ż. Piotra i Jadwiga ż. Marcina ss. Przybka [z G.] podsędka ziemskiego krak., podzieliły między siebie dobra po ojcu. Elżbiecie przypadły Glinniki [nie zid.] i Talew; Jadwidze Podków [nie zid.], Owadów i pół Drzewicy [pow. opocz.]; najmłodszej Wisławie Bogucice [par. Wieliczka] i Stróża [może w par. Skrzydlna]. Wieś Góry [nie zid.] zostanie podzielona na trzy równe części (Mp. 3, 635)3Wiadomości tej brak w haśle Bogucice (pierwsza wzmianka dopiero z r. 1388). Wiadomość z r. 1333 łączę z tą wsią, ponieważ nie może być dziełem przypadku, że w l. 1388-9 wd. po cześniku krak. Piotrze z Opatkowic Wisława procesowała się z Janem z Czulic (i Marcinkowic k. Wieliczki i Bogucic) o granice w Bogucicach (nie z Imramem, jak podano w haśle Bogucice – SP 8, 4639, 4702, 5086), w r. 1388 oddała w opiekę swoje dobra Imramowi z Rogowa (pow. wiśl., SP 8, 4640). W r. 1389 miała sprawę z Faliszem z Zabawy (k. Wieliczki i Bogucic) o 8 granic (kopców) bezprawnie rozsypanych (SP 8, 5087a). Dodać tu trzeba, że od r. 1339 cz. Opatkowic należała do dziedziców G. Przyjmuję zatem, iż Wisława najmłodsza z cc. Giernka, ż. Piotra s. Przybka z G., jest identyczna z występującą w l. 1388-9 Wisławą wd. po cześniku krak. Piotrze z Opatkowic (zapewne pełnił ten urząd przed Włodkiem z Charbinowic i Wierzchosławic, który nim był w l. 1373-90); 1339 Kazimierz W. poświadcza, że podsędek krak. Przybek [z G.] dał kl. świętokrz. dwie wsie zw. Rzepin, Żerniki i „Sabrzę” lub Sczybrzę [pow. sand.] w zamian za Opatkowice [k. G.] i Zborów [pow. wiśl.] (Mp. 3, 660); 1353-5 Piotr z G. cześnik sand. (ZDM 1, 73-4; Mp. 1, 240); 1360 sąd ziemski sand. poświadcza, że Piotr i Marcin z G. zastawili za 150 grz. wieś Zborów Sieciejowi z Żółcic [pow. sand.] (ZDM 4, 963).

1376-1400 Marcisz z G. i Konar [zapewne pow. ksiąs.] br. kaszt. konarskiego Mikołaja (SP 8, 46, 81, 270, 5759, uw. 122/15, 315/14, 317/5, 321/38; ZK 1c s. 204, 208, 238); 1376-92 Mik. Konarski z G. i Konar kaszt. konarski [najpewniej krak.] od 1388, br. Marcisza (SP 8, 46, 126, 3947, 5483, uw. 122/15; ZK 1c s. 293)4Mikołaj najczęściej występował bez tytułu. Ostatni raz został poświadczony 8 IV 1392 (ZK 1c s. 293). Do tej pory nie wyjaśniono dokładniej, kiedy zanikł urząd konarskiego krak. Do r. 1373 pełnił go zm. w r. 1379 Klemens z Nasiechowic. Wg znanych dotąd źródeł urząd ten w trzech dzielnicach – kujawskiej, łęczyckiej i sier., tracąc pierwotne funkcje usługowe dla monarchy, przekształcił się w dygnitarski, a powoływanym nań osobom przysługiwał tytuł kaszt. konarskiego. Mikołaj nie mógł być ani kaszt. konarskim łęczyckim, ani sier., gdyż urzędy te pełniły wówczas inne osoby (UŁS s. 47 i 107). Był chyba kaszt. konarskim krak. Sprawę komplikuje równoczesne występowanie Dominika z G. z tytułem konarskiego (por. przyp. 7) Na dodatek Mikołaj pisał się z Konar, których mimo dodatkowych poszukiwań nie udało się jednoznacznie zid. Z Konar pisał się także jego br. Marcin i wd. po Mikołaju Dorota; 1376-1401 Przybysław, Przybek [senior] z G., → Damianic i Strzeżowic [pow. lub., par. Wilkołaz], h. Szreniawa, s. Przybysława (SP 8, 107, 467, 571, 4506, 4529, 4550, 5245, uw. 38/5, 8 i 11, 46/26, 50/22, 59/45, 64/5, 66/2, 68/22, 78/11, 100/3, 106/11, 110/5, 125/17, 170/9, 178/8; AS 2,69; ZK 1c s. 194-5, 198, 204, 208, 211, 219, 226, 237, 242, 258, 266, 284, 562; 2 s. 162, 406; Mog. 89; RD s. 164-5; SHGL s. 98, 227)5Jest on może identyczny z komornikiem Przybkiem wymienionym w r. 1388 (ZDM 1, 188). Od r. 1398 rzadko pisał się z G. Po śmierci ż. Machny, po r. 1397, ożenił się z Ofką (najpewniej c. Wierzbięty z Branic, gdyż jego synowie nazywali ją ciotką i występowali o jej posag (nie miała z Przybkiem potomstwa); 1376 → p. 2; 1377 Piotrasz z Bełzowa przeciw Przybkowi z G. i jego 6 kmieciom uzyskuje termin na wiec o dąbrowę [w Boszczynie?] (SP 8, 494).

1386-1415 Piotr, Piotrasz zw. Kuropatwa z G. i Łękińska [woj. sier.], h. Szreniawa, s. Przybysława, kan. krak. 1386, kan. pozn., kustosz gnieźn. 1393, kantor gnieźn., wikariusz generalny gnieźn. 1403-4 (KK 2, 336, 394, 417-8, 444, 450; SP 8, 8173-4, 10 583; ZK 2 s. 56, 169; BPAN rps 8493; ZK 3b s. 76; ZDK 1, 124, 129, 131, 143; Wp. 3, 1966, 2015-6; 6, 361, 371; 7, 420, 443, 485-6, 516, 519, 549, 566, 577, 589, 603; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej, t. 3, Gniezno 1884, s. 217-8; Kozierowski BWW 1 s. 247)6Kantorię objął po Piotrze, stąd czasem jest z nim mylony. W Wp. 6, 371 z r. 1399 odnotowano nawet w liście świadków Piotra kantora i Piotra kustosza gnieźn. jako jedną osobę. Jest to błąd, gdyż np. w KK 2, 444 z r. 1400 wystąpili równocześnie dwaj prałaci o imieniu Piotr – kantor i kustosz, i to nie obok siebie. Wątpliwe też jest przypisywanie Piotrowi z G. piastowania kustodii gnieźn. już w l. 1383-4; 1386 Mikołaj z G. ma przedłożyć w sądzie dok. w sporze z Budkiem z Opatkowic o kmiecia zbiegłego do Opatkowic (SP 8, 3947); Maciej kmieć z Jedlczy [dziś Jelcza] zbiegł do G. (SP 8, 3948); Mściwój z Trzewlina [dziś nie istn. zamek, ruiny na Panieńskiej Górze k. Nowej Wsi, blisko Wojnicza] ma termin z [Kenną] wd. po kaszt. lub. Piotrze [ze Szczekocin] o podział dziedzictwa w G. (SP 8, 4231).

1388-97 Machna, Małgorzata ż. Przybka [starszego] z G. [siostra zm. bez potomstwa pkom. krak. Pakosza z Pełcznicy i Żmigrodu h. Lis] (SP uw. 96/13, 229/80, nr 4691; ZK 2 s. 32, 160, 396); 1388-9 Przybek z G. przeciw Adamowi i Hance dzieciom Andrzeja z Mokrska [i nieznanej z imienia trzeciej siostry pkom. krak. Pakosława o spadek po nim] (SP 8 uw. 106/12, 110/6, 125/16 i 18, 170/10); 1388 → Boszczyn; tenże Przybek nie stawił się jako pozywający przeciw Maciejowi i Imramowi ze Świniar [pow. wiśl.] o kmieci w Bobinie wykupionych z zastawu; [Hanka siostra zm. pkom. krak. Pakosza] wd. po Jakubie [Czeleju] z Bożegodaru [pow. sand.] i [Machna] ż. Przybka z G. przekazują swoją sprawę [o spadek po pkom. krak. Pakoszu] przeciw [Hance] wd. po Pakoszu Parkoszowi z Żórawników [pow. sand.] (SP 8, 4530, uw. 96/13); Przybek z G. ma sprowadzić do sądu kapelana przeciw Piotraszowi z Mokrska o konie wart. 8 grz., owce, utratę 4 grz. i o 8 grz.; Hanka wd. po Pakoszu z Pełcznicy, Hanka ż. Jakusza z Bożegodaru i Machna ż. Przybka z G. zastawiają za 115 grz. podczaszemu [krak.] Klemensowi [z Kwiliny] Rogowice [pow. chęc.] i Bobin oraz mają uwolnić z rąk dzieci Andrzeja z Mokrska swoje części. Jeśli tego nie uczynią, dadzą mu w zastaw inną ze swych dziedzin (SP 8 uw. 102/23, nr 4691).

1389 Przybek z G. nie powinien oddalać żadnego przedawnienia o cz. dziedziny w Opatkowicach przeciw Wierzchosławowi z Siedlisk [pow. lel.], które to części należały do Wielisława i Piotrasza. Mają one wart. 100 grz. (SP 8, 5244); Piotr z Czarnocina [pow. wiśl.] przeciw Przybkowi z G. o wyłowienie ryb [do Lisów należała cz. Opatkowic] (SP 8 uw. 151/8, 163/2, 168/3, 182/15); Przybek z G. bierze w zastaw za 3 grz. od Przecława z Opatkowic kmiecia Stanisława tamże (SP 8 uw. 160/41); 1391-2 Dominik z G. konarski (Wp. 3, 1910; ZK 1c s. 253)7Nie był chyba następcą Mikołaja na urzędzie konarskiego krak., gdyż z tym tytułem został poświadczony 29 VI 1391. Wystąpił jeszcze w dwu zapiskach w ZK 1c s. 253 (→ p. 3 i 6) w r. 1392, ale bez tytułu. Z kolei dok. z r. 1391 zachował się w or., więc trudno poprawiać jego datę na r. 1392. Dodać tu trzeba, że w r. 1394 konarskim krak. był Tomek Cietrzew z Zębocina (ZK 2 s. 39). Ten mógł być następcą Mikołaja, jeśli się przyjmie, że Dominik jest identyczny z kaszt. konarskim sier. Dominikiem z Businy (h. Grzymała?); 1392-1417 Jaszek, Jan z G. i Łańcuchowa [woj. lub.], h. Szreniawa, s. Przybysława, po r. 1400 pisał się z Łańcuchowa, star. lub. w r. 1392, łowczy lub. od 1392, sędzia ziemski lub. od 1401, kaszt. zawichojski od 1409 (ZDM 1, 239, 273; 5, 1290; 6, 1725; 8, 2546; Mp. 4, 1017; SP 8, 10 353; SHGL s. 126, 128, 135, 227; PSB 16 s. 254-5 – błędny biogram pióra Z. Spieralskiego); 1392 Przybysław z G. [senior] s. Przybysława kupuje → Damianice w pow. prosz. (AS 2, 69); Dominik z G. przeciw Wawrzyńcowi i Swiętosławowi, czyli Święszkowi z Jemielnicy [dziś Imielnica] „pro cubus [cumbus?, combus?] palyio et fenum”; Przybek z G. przeciw Mikołajowi [kaszt.] konarskiemu [z G.] o 150 grz. poręki (ZK 1c s. 253, 293); 1394-1401 Dorota wd. po kaszt. konarskim Mikołaju z G. i Konar (ZK 1c s. 324, 328; 2 s. 26, 169, 406; 3 s. 264; SP 8, 7201, 8189, 10 583, uw. 243/1); 1394 Jakusz z Tczycy ma stawić przed sądem Jakusza ongiś z Lubczy [pow. ksiąs.] przeciw [Dorocie] wdowie po Mikołaju z G. o 34 grz. długu i 19 grz. kary (ZK 2 s. 26); [Machna] żona Przybka z G. przeciw [Hance] wd. po Pakoszu z Pełcznicy o 300 pni pszczelich z wyjątkiem miodu, 2 grz., które winna jej dawać każdego roku, wycięcie gaju i dębów, na których były pszczoły [w Bolowie lub Boszczynie] o wsie Błonie i Lubinię [Lubinkę, obie wsie w pow. pilzn.] zastawione przez Hankę za 50 grz.; Przybek z G. przeciw [Dorocie] wd. po Mikołaju z G. o 300 grz. poręki, przeciw prep. kol. Ś. Michała w Krakowie „pro cumbus et cum Gaicone” (ZK 2 s. 41, 48); Mikołaj z Brzuchani przeciw [Dorocie] wd. po Mikołaju z G. o 12 źrebiąt, 12 świń i dziedzinę w Zegartowicach (ZK 1c s. 318, 320, 324).

1395 Michał [kmieć?] z G.; Ota Spassus pozyskuje na Przybku z G. 2 ł. w Opatkowicach, ale dla zgody daje mu łąkę w Opatkowicach (ZK 1c s. 189, 194); 1396 Machna ż. Przybka z G., Beata ż. Dymitra z Bożegodaru [c. Jakusza Czeleja i Hanki], Adam i Jan ss. Andrzeja z Mokrska odstępują Hance [z Pełcznicy i Żmigrodu] swoje cz. w Sucharzewie [pow. sand.] (Bon. 6 s. 232; Maciejowski, Historia prawodawstwa słowiańskiego, 6, s. 17); Imramowa Włostowska ma postawić przed sądem Stanisława wikarego z G. przeciw Marciszowi z G. o 70 grz. (ZK 2 s. 399); tenże Marcisz oddala prawnie roszczenia wdowy po Imramie z Włostowic i jej dzieci o 60 grz. posagu swej żony (SP 8, 5759); 1397 Przybek z G. przeciw pani [Dorocie] z Konar [i G.] i jej 3 dzieciom (SP 8 uw. 230/40); 1397-1412 Jazd, Jazdek z G., → Bolowa i Bolowca, h. Szreniawa, s. Przybysława (SP 8, 5937, 8553-5, 9170, 9351, 9637; ZDM 1, 240; ZK 3b s. 550, 630; 4 s. 237, 309; 5 s. 133-4, 180, 221, 237; 193 s. 55)8Jazd lub Jazdek z G. i Bolowa jest mylony w literaturze z kaszt. zawichojskim Jaszkiem lub Janem z G. i Łańcuchowa (por. PSB 16 s. 253-5). Żoną Jazda była istotnie Elżbieta z Widuchowej, nie mogła być więc matką Jana Kuropatwy z Łańcuchowa. Kaszt. zawichojski miał za żonę również Elżbietę, ale była ona c. kaszt. biec. Paszka Złodzieja z Pilchowic i Biskupic (ZK 3 s. 498). Z tego właśnie małżeństwa urodził się późniejszy pkom. lub. i marszałek dworu król. Jan. Jazd był jednym z braci kaszt. Jana, nie żył już w r. 1415. Pod koniec XIV w. nie dziedziczył już w G., choć nadal pisał się z tej wsi. Od r. 1399 dziedziczył w Bolowie i Bolowcu. W r. 1410 wyznaczył żonie po 100 grz. posagu i wiana na tych dobrach (ZK 193 s. 29). Trudno jednak wyjaśnić, dlaczego w r. 1442 pkom. lubel. Jan Kuropatwa s. kaszt. zawichojskiego Jana nazwał swoją macochą Jofkę, czyli Ofkę, legalną wd. po jego stryju Przybku z G., Damianic i Strzeżowic (→ SHGL s. 227, zapis w źródle: „domine Offcze noverce sue, relicte Przibconis de Damianice”). Może Kuropatwowie przezywali ją macochą?; 1397 Hanka wd. po Pakoszu ze Żmigrodu za zgodą Przybka z G. i jego dzieci, Dymitra z Łady [woj. lubelskie], Jana i Adama z Mokrska oraz innych krewnych zastawia za 54 grz. gr pras. Jazdowi z G. wieś Żmigród Stary. Pieniądze te Jazdek wyłożył na spłacenie długów [pkom. Pakosza] u Żydów; ciż zeznają, że Hanna wd. po Pakoszu ze Żmigrodu, Dymitr i Przybek z G. spłacili dług 50 grz. tegoż Pakosza (SP 8, 5937-8).

1398-9 Grzegorz z G., h. Szreniawa, s. Przybysława (SP 8, 7280, 7732, 9179); 1398-1419 Jakusz Kuropatwa z G., Brodzic [Brudzic], Dmenina i Łękińska [te trzy wsie w woj. sier.], h. Szreniawa, s. Przybysława (SP 8, 7280, 7331, 7732; AKP 8/1, 608, 636, 1686, 1691, 1693, 1764, 1798; ZDM 6, 1738; ZK 4 s. 168-9; 311 s. 27, 35, 49, 59-61; 193 s. 111, 249, 351; 194 s. 69, 154; 6 s. 505; Kozierowski BWW 1 s. 36, 84, 247; wd. po nim Elżbieta poświadczona w r. 1425 – ZK 195 s. 339); 1398-1446 Pakosz z G. i Żmigrodu, h. Szreniawa, s. Przybka seniora, brat Przybka z G. i Żmigrodu i kustosza kruszwickiego Jakusza (SP 8, 7321, 8193; 2, 1793; ZK 4 s. 166, 168-9; 6 s. 512; 193 s. 246; 195 s. 117; 197 s. 3, 591; 147 s. 44, 49; 12 s. 378; GK 4 s. 421; ZB 1a s. 31, 179, 200, 211, 247, 250, 263, 267-8, 282; 1 s. 12; ZP 20 s. 162, 247; ZK 378 s. 37, 42-3); 1398-1449 Przybysław, Przybek [junior] z G. i Żmigrodu, h. Szreniawa, s. Przybka seniora z G. i Damianic, brat Pakosza i Jakusza, po r. 1428 pisał się ze Żmigrodu (SP 8 uw. 266/55, 291/28, 293/50, 301/36, 311/44, 315/13, 317/4, 351/23, nr 8193, 8422, 9267; 2, 1711, 1793; ZK 3 s. 303; 3b s. 2, 28, 65, 116, 156, 359, 368, 380, 388, 464, 469, 509, 516; 4 s. 119, 166, 168-9; 5 s. 54, 133-4, 180; 6 s. 202; 7 s. 11; 193 s. 104, 246; GK 1a s. 119, 130v; 1 s. 705, 905; ZDM 6, 1738; ZK 146 s. 104; 150 s. 97; ZB 1a s. 73, 77, 87, 192, 200, 211, 232, 237, 247, 273; 1 s. 4, 106-7 – z r. 1449; DLb. 3 s. 461)9Przybek miał ss. Jana ze Żmigrodu 1441-7 – SP 2, 3017; DLb. 3 s. 461; ZK 150 s. 295 i Jakuba ze Żmigrodu 1419-41, zm. przed r. 1447 – ZB 1a s. 178; DLb. 3 s. 461; ZDM 5, 1472; 8, 2298. Ten miał s. Jakuba, nieletniego w l. 1447-52 (ZK 150 s. 295; 151 s. 109). Poumierali oni bez potomstwa, a majątek odziedziczyła Katarzyna jedyna c. Pakosza z G. i Żmigrodu; 1398-1402 Jan, Jaszek z G. s. kaszt. konarskiego Mikołaja i Doroty (SP 8, 6383; ZK 3 s. 264; Teut. 6 s. 299); 1398-1401 Piotrasz, Piotr z G. s. kaszt: konarskiego Mikołaja i Doroty (SP 8, 6383, 7608; ZK 3 s. 264); 1398-1403 Zawisza z G. i Młogolic [dziś Cło, pow. wiśl.] s. kaszt. konarskiego Mikołaja i Doroty (SP 8, 6654, 7608; ZK 1c s. 486, 571; 2 s. 169; 3 s. 264, 522, może identyczny z Zawiszą z G. poświadczonym w l. 1414-8)10Może jest on identyczny z poświadczonym w r. 1398 Zawiszą z Brodzic (Kozierowski BWW 1 s. 36; → też Bełk).

1398 Przybek z G. przeciw Dorocie [wd. po Mikołaju z G.] i jej ss. Janowi, Piotrowi i Zawiszy z Konar mają termin na wiec o 300 grz. i o pieczęć; Przybek z G. bierze na siebie wszelkie szkody lub kłopoty związane z dzierżeniem zastawionych Miczkowi z Olelina [Olewina] wsi Woli Bykowej [dziś nie istn.] i Woli Grodzińskiej [Zegartowskiej] (SP 8, 6383, 6416); Jakusz z Tczycy zobowiązuje się ustąpić Zawiszy i jego matce [Dorocie] z G. cz. w Przestańsku, którą trzyma w zastawie w 30 grz. (SP 8, 6654); Jakusz Kuropatwa z G. zeznaje, że trzyma i posiada cz. w Zegartowicach Mikołaja Chruściela którą ma zwrócić prepozytowi miech. bez żadnych pieniędzy; Pakosz i Przybek z G. pozywają Hankę ze Żmigrodu o 250 okleków (oclecow) [plastry w górnych częściach barci, w których wylęgają się młode pszczoły, zapewne w lasach między Pełcznicą i Boszczynem] (SP 8, 7910, uw. 266/55); 1399-1410 Jakusz z G., h. Szreniawa, s. Przybka seniora, brat Pakosza i Przybka, kustosz kruszwicki 1404 (SP 8, 8193; ZK 4 s. 166; 5 s. 138, 220; 193 s. 35; GK 1 s. 705, 905); 1399-1405 Elżbieta ż. Jazda z G. c. Krystyna z Widuchowej [pow. wiśl.], siostra Pełki, po r. 1405 występuje w → Bolowie (SP 8, 9169-70; ZK 4 s. 237); 1399 kustosz gnieźn. Piotr i Jakusz Kuropatwa dziedzice G., okazując dok. królowej w sprawie zastawienia im dziedziny za 50 grz., oddalają roszczenia Paszka z Jedlczy o dziedzinę Wyszka i Janka w Jedlczy; sąd przysądza Piotrowi w zastaw na rok łan należący do Mirosława w Jedlczy (SP 8, 8173-4); Przybek, Jakusz i Pakosz z G. nie stawili się z kapelanem przeciw [Hance] wd. po Pakoszu ze Żmigrodu o zapis w księdze; Przybek Kuropatwa [starszy] kupił za 390 grz. od Mściszka z Książnic wsie Strzeżowice, Bystrzyczkę i Wilkowice w ziemi lubelskiej. Jan z Kiełczowic br. Mściszka sprzeciwił się wystawieniu dok. w tej sprawie. Jeśli odda on Przybkowi tę sumę do Bożego Narodzenia, odzyska te dobra, w przeciwnym razie będą one należeć do Przybka; Dorota wd. po Mikołaju z G. po okazaniu dok. Kazimierza W. pozyskuje prawnie na Jaszku i Stanisławie z Ławszowa [Łaszowa] 1/4 dziedzin w Leśniowie i Zielenicach pod warunkiem, że cz. w Zielenicach wykupi z zastawu za własne pieniądze. Ciż dokonają z nią podziału Leśniowa (SP 8, 8189, 8193, 8422); Przybek z G. nie stawił się z kapelanem przeciw Sędkowi z Mikułowic o niezwrócenie mu dok. w sprawie 300 grz. poręki (SP 8, 8714); kustosz gnieźn. Piotr zw. Kuropatwa [z G.] kupuje za 400 grz. dla br. rodzonych Jazda, Grzegorza i Jakusza wieś Jedlczę (DSZ 81; SP 8, 9197).

1400 Jazd z G. kupuje cz. w → Bolowcu; Dorota wd. po Mikołaju z G. oraz [br.] Jaszek i Stanisław z Ławszowa uzyskują termin na najbliższy wiec w sprawie dóbr po Piotrze Zieji. Cokolwiek postanowią w tej sprawie kaszt. krak. Jan i wwda łęczycki Jan obie strony będą tego wieczyście przestrzegać (SP 8, 10 087; → tamże 8754 z r. 1399 – siostry Femka ż. Laczka z Bystrzanowic i Małgorzata wdowa z Konar zwalniają ze sprawy owych braci o spadek po Piotrze Zieji); Dorota wd. po kaszt. konarskim Mikołaju z G. rezygnuje na rzecz ss. Zawiszy, Jaszka i Piotra z dóbr dziedz. oraz z posagu i wiana (SP 8, 10 583); Paszek z Bedlna i Lanckorony przeciw Marciszowi z G. o 50 grz. (SP 8 uw. 315/13, 317/5, 321/38); 1401 Zawisza z G., poręczając za br. Jaszka i Piotrasza oraz matkę [Dorotę], przyrzeka Jaszkowi z Ławszowa, że nie będą go niepokoić o podział dziedziny w Zielenicach; Przybek z G. wyznacza ż. Elżbiecie c. Imrama z Chrząstowa [pow. wiśl., dziś nie istn.] 60 grz. posagu i 90 grz. wiana na połowie swych dóbr (ZK 3 s. 264, 303); 1402 Zawisza z G. zastawia za 30 grz. gr pras. Paszkowi z Bedlna 2 kmieci w Młogolicach, płacących 3 grz. czynszu; Jaszek z G. daje kaszt. krak. Janowi [z Tęczyna] wieś Zielenice w zamian za 300 grz. gr pras. i wieś Strzałków w ziemi sier. (ZK 3 s. 472, 478)11Już w r. 1403 Tęczyński istotnie miał Zielenice (SP 2, 963), ale i Strzałków (Wp. 5, 46 z r. 1404). Może Jaszek zadowolił się tylko gotówką; 1403-9 Jaszek, Jan z G. s. Zawiszy (ZK 3b s. 94, 182, 192; 5 s. 240; 193 s. 17); 1403-5 Hanka Żmigrodzka przeciw Przybkowi z G. o granice [dóbr w ziemi lubelskiej, → 1405] (ZK 3b s. 464, 509, 516); 1404 → Dziewięczyce; Przybek z G. poręcza Jaszkowi z Czuszowa za dług 46 grz. półgr wsią Zegartowice; Przybek z G. wyznacza ż. Elżbiecie c. Imrama z Glanowa [i Chrząstowa, → 1401] 60 grz. posagu i 90 grz. wiana na połowie dóbr w G. i tam, gdzie będzie je posiadał (ZK 4 s. 65, 67); synowie Przybka [seniora] z G. pozwani o dług żydowski (ZK 4 s. 165); → Dziewin; br. Jakusz i Jazdek z G. dok. sądowymi wyjaśniają w sprawie przeciw Femce wd. po Borku z Trzcieńca i ich synom, że ich br. kantor gnieźn. Piotr nie ma żadnych pr. do wsi Jedlczy; Jaszek z G. oddala roszczenia Jaszka z Ławszowa i innych z tytułu pr. bliższości do wsi Zielenice, okazując dok. sprzedaży tej wsi kaszt. krak. Janowi [z Tęczyna] i wykorzystując pr. przedawnienia (ZK 4 s. 18, 240).

1405 Jakusz zw. Kuropatwa z G., poręczając za wszystkich braci i bratanka Przybka, sprzedaje za 400 grz. gr pras., konia wart. 40 grz. i 2 stogi żyta wart. 12 grz. kl. miech. wieś Jedlczę (DSZ 116; ZDM 6, 1673); Przybek z G., poręczając za wszystkich braci, zobowiązuje się asystować Annie ze Żmigrodu przy ustalaniu granic Dysu między Nasutowem a Dłotlicami w ziemi lubelskiej, w przeciwnym razie nie będzie dochodził na niej poniesionych z tego tytułu szkód; Jazd z G. kupuje cz. w → Bolowcu (ZK 4 s. 236, 309); 1406 Jakusz z G. sprzedaje za 50 grz. Dominikowi z Jedlczy swoją cz. tamże w sąsiedztwie (in viczinio) Pawłowic (ZK 311 s. 51); 1408 Jan s. Parkosza pleban w Minodze sprzedaje za 80 grz. półgr Jakuszowi Kuropatwie z G. cz. w Sobowicach, którą sam kupił od Piotrasza z Sobowic (ZK 5 s. 18); 1409 Jaszek z G. ma oddać do rąk spadkobierców z tytułu pr. bliższości [po pkom. krak. Pakoszu z Pełcznicy i Żmigrodu] do najbliższego wiecu generalnego zamek Żmigród, o ile w tym czasie umrze Hanka wd. po Pakoszu (ZK 5 s. 130); → Dziewięczyce p. 3; 1410-47 Piotr Lisek z G. i Lubachów [nie Kuropatwa] br. Paszka (ZK 193 s. 31, 315; 195 s. 29, 107, 176; 196 s. 26, 45, 227; 146 s. 425; 247 s. 6; 257 s. 12, 175, 185; GK 2 s. 316); 1410 Mik. Niepr z Sobowic sprzedaje za 20 grz. szer. gr Jakuszowi z G. 2 łąki w Sobowicach (ZK 193 s. 35); → Dziewięczyce p. 3; Władysław Jag. zatwierdza ugodę między Beatą z Bożegodaru wd. po marszałku Królestwa Dymitrze [z Goraja], Przybysławem z G. i jego br. Pakoszem i Jakuszem oraz Janem i jego br. Adamem z Mokrska w sprawie podziału dóbr po zm. [ich wuju] pkom. krak. Pakoszu. Z podziału Przybysławowi alias Przybkowi i jego braciom przypadł zamek Żmigród z miastem i wsiami do niego przynależnymi (ZDM 6, 1738).

1412 Jakusz Kuropatwa z G. po sporze z Ofką wd. po zm. [jego br.] Przybku z Damianic ma się stawić do ustalenia granic dziedzin w Wilkowicach [woj. lubelskie] (ZK 193 s. 111); 1414-8 Zawisza z G. (ZK 193 s. 171; ZP 34 s. 193, może identyczny z Zawiszą z G., poświadczonym w l. 1398-1403, względnie z Zawiszą z → Bełku); 1415 Klemens ze Strzeszkowic zobowiązuje się zwrócić Jakuszowi Kuropatwie z G. 38 grz. półgr, które wziął z tytułu „dotalicii vulgariter wano dicti” swej ż. Małgorzaty; Węch kmieć z Sędowic skazany na karę XV za ucieczkę do G. (ZK 193 s. 219, 248); 1416-7 Paszek z G. br. Marcina i Piotra [nie Kuropatwa] (ZK 193 s. 315; 197 s. 481); 1416 Paszek i Piotr z G. zobowiązują się zapłacić 50 grz. półgr z tytułu posagu swej siostrze Krzychnie, jeśli wyjdzie za mąż, i odkładać dla niej 4 grz. czynszu rocznie na ręce br. Klemensa z Kliszowa [pow. chęc.] (ZK 193 s. 315); → Dziewin; 1417 Paszek z G. nie stawił się na termin z siostrą Krzychną z Kars [pow. wiśl.] o 50 grz. jej posagu i tyleż kary (ZK 6 s. 350); 1419-62 Elżbieta ż. Pakosza z G. i Żmigrodu, wd. po nim od r. 1450 (ZK 6 s. 512; ZB 1 s. 220); 1419 Szczepan z Mozgawy [pow. wiśl.] poręcza za braci i siostry Jakuszowi Kuropatwie z G. w ten sposób, że jeśli prawnie upadnie sprawa przeciw Jakuszowi o cz. w Opatkowicach, rodzeństwo to nie wystąpi już nigdy przeciw niemu o tę część; tenże Jakusz pr. przedawnienia oddala roszczenia tegoż Szczepana o cz. w Opatkowicach; Pakosz z G. wyznacza ż. Elżbiecie 200 grz. posagu i wiana na połowie swych dóbr (ZK 6 s. 505, 512).

1420-67 Mik. Kuropatwa z G., h. Szreniawa, s. Jakusza Kuropatwy z G. i Brodzic (ZB 1a s. 224, 227, 234; ZK 146 s. 23; 14 s. 269; 147 s. 49; 198 s. 206, 223; 257 s. 12, 198; 260 s. 42; GK 18 s. 94; SP 2, 3140, w r. 1469 wspomniany jako zm. – ZK 260 s. 293); 1420 → Dziewin; 1421-48 Jan Grodziński Kuropatwa z G., h. Szreniawa, s. Jakusza Kuropatwy (GK 1 s. 497; KMK 3, 408; ZK 196 s. 61; DSZ 211; Mp. 4, 1499); 1423 Piotr z G. zastawia za 14 grz. półgr Marciszowi z Kars [pow. wiśl.] całe cz. w G. i Bełku wraz z zasiewami (ZK 195 s. 186); 1425-7 Elżbieta wd. po Jakuszu Kuropatwie z G. (ZK 195 s. 339; 146 s. 87); 1426-53 Piotr Grodziński Kuropatwa z G., h. Szreniawa, s. Jakusza Kuropatwy z G. i Brodzic (ZK 146 s. 23; 147 s. 49, 226; 198 s. 201; 257 s. 283; 258 s. 73; GK 11 s. 833; ZDM 3, 593); 1426 Jan, Jakub, Mikołaj, Piotr, Piechna, Katarzyna, Jadwiga i Formoza dzieci zm. Jakusza Kuropatwy z G. z jednej strony, a Elżbieta wd. po Janie z Niedźwiedzia c. Jaszka z Bolowa oraz Elżbieta c. Święszka z Brodeł, siostra tegoż Jaszka z drugiej strony godzą się w sprawie podziału dóbr posiadanych przez Jofkę [Ofkę] wd. po Przybku z → Damianic [pow. prosz.], które im przypadną po jej śmierci. Dzieci Jakusza z G. obejmą wsie Brodzice, Dmenin, Łękińsko, Bieliki, Wolę [k. Brodzic] w ziemi sier. pod warunkiem, że do końca życia Jofki wieś Bieliki będzie w posiadaniu Elżbiety c. Jaszka i Elżbiety c. Święszka, a po jej śmierci zwrócą ją dzieciom Jakusza. Ww. Elżbietom przypadną po śmierci Jofki Damianice, Strzeżowice i Bystrzyca [Bystrzyczka, te dwie wsie w woj. lubelskim]. Będą się bronić przeciw Janowi s. Jana Kuropatwy z Łańcuchowa [woj. lubelskie], odpowiadając jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Obie strony zobowiązują się przeprowadzić treść ugody przez akta na roczkach w Sieradzu i Lublinie (ZK 146 s. 23-5)12Proces „pokoleń” (zakończył się krótko po r. 1469) o dobra po Przybku starszym z G. i Damianie rozpoczął się wnet po jego śmierci po r. 1401. W r. 1412 np. Jazdek z Bolowa ugodził się z Ofką wd. po Przybku z Damianic, że jeśli pozyska ona na kimkolwiek dobra w ziemi lub., po jej śmierci odziedziczy je Jazdek (ZK 193 s. 113), → też p. 3. Cz. wiadomości o tym procesie jest w haśle Damianice, cz. w p. 3 G., a cz. w SHGL (por. np. hasło Strzeżowice); 1427 Piotr z G. sprzedaje za 35 grz. cz. w → Dziewięczycach; Marcisz z Kars zeznaje, że Piotr zw. Lisek z G. zapłacił mu 14 grz. z tytułu zastawu w G. (ZK 196 s. 17, 26); → Dziewięczyce (ZK 196 s. 102).

1433 Mik. Pukarzowski podczaszy sier. ma zapłacić 50 grz. Pakoszowi z G. (GK 4 s. 921); 1435 Andrzej z Opatkowic nie stawił się na termin przypozwany przeciw Przybkowi z G. o granice między Opatkowicami a Zegartowicami (ZK 146 s. 297); 1436-63 Katarzyna c. Pakosza z G. i Żmigrodu, 1° voto ż. Mik. Stadnickiego ze Stadnik 1436, komornika i pokojowca król., zm. przed 1452, 2° voto ż. Krzesława Wojszyka z Wójczy [pow. wiśl.] pkom. krak. 1456-8, 3° voto ż. Pawła Gołuchowskiego z Gołuchowic h. Lis, zmarła przed r. 1464 (ZK 197 s. 513; 151 s. 132; SP 2, 3758, 3824, 4102; GK 16 s. 491)13Jej śmierć zapoczątkowała kolejny przewlekły proces między jej dziećmi z pierwszego i drugiego małżeństwa – Stadnickimi i Wojszykami – przede wszystkim o rozległe dobra żmigrodzkie. W haśle G. są tylko te dane o nim, które dotyczą dóbr grodzińskich. Całość materiału znajdzie się w haśle Żmigród; 1436 pani Ofka Kuropatwina z G. [i Damianic] wd. po Przybku wydzierżawia na czas swego życia za 6 grz. rocznie Elżbiecie ż. Zdziebora ze Świeradzic [Sieradzic] i Elżbiecie ż. Mikołaja z Korzennej całą dziedzinę Strzeżowice w ziemi lubelskiej (ZK 146 s. 326-7); → Damianice; 1436-8 Marcisz z G. [nie Kuropatwa] (ZK 197 s. 481; 256 s. 93); 1436 Marcisz z G. daje 60 grz. za wiano swej bratowej Dorocie wd. po jego zm. br. Paszku, c. Szymona z Połajowic [Pojałowic] na połowie dóbr brata w G. (ZK 197 s. 481); 1437-44 Mikołaj z G. i Bełku [nie Kuropatwa] (ZK 313 s. 48, 175, 199; 146 s. 425; 198 s. 131); 1437 Mikołaj z G. wyznacza ż. Katarzynie c. Mik. Mruka po 40 grz. posagu i wiana na połowie dóbr w G. i Bełku (ZK 313 s. 48); 1438 br. Przybysław ze Żmigrodu i Pakosz z G. pod zakładem 2000 grz. dzielą się dobrami. Przybysław bierze zamek i m. Żmigród z wójtostwem oraz imiennie wymienione wsie. Pakoszowi przypadają G., Zegartowice, Wola [Zegartowska], Opatkowice i 200 grz. (ZK 146 s. 400).

1441 Jadwiga c. Jakuba [Kuropatwy] z G., ż. Adama z Szalowej (ZK 146 s. 408, → 1426); 1443 Jan ze Słupi [pow. lel.] zastawia Mikołajowi z G. za 28 grz. cz. w Nadzowie i Bolowie (ZK 198 s. 176-7); 1444 Mikołaj z G. ustępuje Mik. Słupskiemu zastaw w ww. wsiach (ZK 198 s. 206); Piotr z G. daje i sprzedaje za 17 grz. Mikołajowi z Bełku całą cz., czyli dział swego br. Paszka w G. i Bełku (ZK 257 s. 12); Elżbieta Kuropatwina z G. [chyba ż. Pakosza] (ZP 34 s. 53); 1447 Piotr Lisek z G. zastawia za 5 grz. gr krak. Mikołajowi z Bełku zagrodę i cz. młyna w Bełku; Mik. Kuropatwa z G. zastawia za 20 grz. gr krak. Stanisławowi z Sobowic całą cz. w Sobowicach (ZK 257 s. 185, 198-9); Prandota z G. (ZK 147 s. 147); Katarzyna c. Jana z Piskorzowic ż. [Piotra] Liska z G. (ZK 251 s. 228); 1448 Jan i Marcin z jednej strony oraz Mikołaj i Piotr z drugiej strony br. rodzeni Kuropatwowie z G. [ss. Jakusza Kuropatwy → 1426, gdzie Marcin nie był wymieniony jako nieletni] dzielą się dobrami. Mikołajowi i Piotrowi przypadają całe cz. w G., Opatkowicach, Dmeninie i Sobowicach, a Jan i Marcin ustępują im pr. do tych dóbr [w zapisce brak wiadomości o części Jana i Marcina, skądinąd wiadomo, że Marcin dziedziczył w Łękińsku → Damianice l. 1449 i 1451]. Z kolei Mikołaj i Piotr dzielą pozyskane dobra, z których Piotr bierze cz. w G. i w Opatkowicach, a Mikołaj cz. w Sobowicach i Dmeninie (ZK 257 s. 276); Piotr Kuropatwa z G. wyznacza ż. Barbarze c. Miecsława z Wiszenki [ziemia chełmska] po 125 grz. gr krak. posagu i wiana na połowie dóbr w G. i Opatkowicach (ZK 257 s. 283).

1451 Mik. Kuropatwa z G. sprzedaje za 60 grz. gr pospol. ur. Janowi z Mojkowic [Majkowic, woj. sier.] chorążemu [większemu] sier. całą cz. w Sobowicach. Jeśli Mikołaj w ciągu 3 lat zapłaci Janowi 30 grz., odzyska tę posiadłość, w przeciwnym razie Jan doda mu 20 grz. i pozyska ją wieczyście (ZK 146 s. 597-8); 1453 Katarzyna [c. Pakosza z G. i Żmigrodu, wd. po Mik. Stadnickim] ż. Krzesława Wojszyka z Wójczy pokojowca król. i burgr. krak., daje mężowi 1/3 wszysikich swych dóbr, mianowicie zamku Żmigród z przynależnymi doń wsiami oraz G., Zegartowic i Opatkowic (ZK 151 s. 210); Nastka młynarka z G. (GK 12 s. 389); 1457 Mik. Kuropatwa z G. sprzedaje za 200 grz. Mikołajowi z Zakrzowa [zapewne woj. sier.] kaszt. wiśl. całą cz. w Sobowicach w pow. ksiąs. (ZK 14 s. 269-70); 1462-8 Jakub Grodziński Kuropatwa z G. i Brodzic s. Piotra, brat Piotra (ZK 15 s. 416; 16 s. 246-7, 281, 294, 316-7, 399, 410; 17 s. 270, 298, 333, 379, 417, 453, 480; GK 18 s. 592); 1462-7 Paweł Gołuchowski z → Gołuchowic, h. Lis, [dzierż.] w G. (GK 16 s. 491, 936-7; ZK 17 s. 26; GK 18 s. 47); 1462-3 Jan młynarz z młyna w G. (GK 16 s. 413, 441, 491); 1462 ur. Elżbieta wd. po Pakoszu ze Żmigrodu ustępuje c. Katarzynie ż. Pawła Gołuchowskiego wsie G., Wolę [Zegartowską], Opatkowice i Zegartowice w pow. ksiąs., które dzierżyła w posagu od swego męża (ZB 1 s. 220); Katarzyna ze Żmigrodu ż. Pawła Gołuchowskiego zeznaje, że [jej trzeci] mąż wniósł jej 400 grz. zgromadzonych za służby i uskładanych, które zapisuje mu na dobrach G., Opatkowice, Wola [Zegartowska] i Zegartowice. Dobra te zwróci jej po spłaceniu całej sumy (ZK 17 s. 26-7); Jakub s. Piotra z G. ma za opiekuna Mik. Kuropatwę z Dmenina w pow. sier. (ZK 15 s. 416); 1463 Jakub dz. G. wydzierżawia na 10 lat za roczną opłatą 7 grz. Janowi Gżegżułce z Łowini całe cz. w G. i Opatkowicach. Przez 3 lata Jan będzie wolny od opłat z tytułu dzierżawy (GK 16 s. 816-7); Jakub Kuropatwa z G. sprzedaje za 800 grz. gr pol. temuż Gżegżułce części w G. i Opatkowicach. Jakub zobowiązuje się pod zakładem 80 grz. wciągnąć transakcję do akt ziemskich w Książu; Gżegżułka ma jeszcze zapłacić 500 grz. w ciągu 3 lat pod warunkiem wwiązania Jakuba do cz. w G. i Opatkowicach (GK 16 s. 955-7); Paweł Gołuchowski z G. zeznaje, że zastawił za 400 grz. Szczepanowi Świętopełce z Zawady [pow. lel.] cz. w G., Opatkowicach, Woli [Zegartowskiej] i Zegartowicach, które sam trzyma tytułem zastawu (GK 16 s. 979-80); ww. Jan Gżegżułka ma zapłacić 500 grz. długu Jakubowi Kuropatwie z G. pod warunkiem wwiązania go do cz. dóbr w G. i Opatkowicach, które od niego kupił (ZK 258 s. 414-5).

1465 Jan Gżegżułka z Gołyszyna dzierż. w Tczycy zastawia za 100 grz. gr krak. Mik. Opatkowskiemu całe cz. dziedz. zw. Kuropatwickie w G. i Opatkowicach (ZK 260 s. 85-6); 1466-9 Jan Karski z Kars [pow. wiśl.] i G. (Kniaz. 22; ZK 17 s. 421; 260 s. 335; 315 s. 388, 400, 415, jeszcze w r. 1471 pisał się z G., choć już ustąpił z tych dóbr – Mp. 5 M 95); 1466-7 Jan Jazdek, Jan Pielsz, Rafał, Formoza ż. Mikołaja z Zębocina i Barbara dzieci zm. Elżbiety, ż. Zdziebora ze Świeradzic przeciw Jakubowi Kuropatwie z G., s. Piotra i bratu Piotra, o cz. dóbr po swej matce Elżbiecie i po babce Elżbiecie Korzeńskiej [→ 1426] (SP 2, 3818, 3844, 3865 z r. 1467 → Bolów); 1466 Mikołaj z Opatkowic odstępuje na powrót Janowi Gżegżułce za 100 grz. zastaw w G., który ma od niego w tej sumie (ZK 17 s. 349); Jan z Kars jako poręczyciel Jana Reja z Szumska [pow. sand.] gwarantuje zwrot długu Jakubowi z Jemielnicy [dziś Imielnica] połową swych dóbr w G. (ZK 17 s. 421; Kniaz. 22); 1467 [Jan] Pielsz, Rafał, Formoza i Barbara dzieci [zm.] Elżbiety Świeradzkiej domagają się kary XV dla siebie i sądu od Jakuba Kuropatwy z G., br. zm. Piotra Kuropatwy, przeszkadzanie trzeciemu wwiązaniu [w dobra] i karę za drugie (SP 2, 3867); 1468 Jan Pielsz, Rafał, Formoza i Barbara dzieci Zdziebora ze Świeradzic, zrodzone z Elżbiety, zeznają, że pozyskali na Jakubie s. zm. Piotra z G. 1/4 dóbr w G. z wyjątkiem dworu i ról folw. Część ta przysługuje im z tytułu spadku i przezysków po matce wart. 100 grz. szer. gr i tyleż kar oraz 18 grz. z tytułu dok. posagowego Małgorzaty wd. po Mikołaju z Dmenina (ZK 152 s. 169); woźny sądowy Smach zeznaje, że Jakub z G. nie dał wwiązania Zdzieborowi ze Świeradzic do dóbr w G. (GK 18 s. 581, 648); Stanisław dz. G. (ZK 17 s. 537); 1469 Małgorzata wd. po Mikołaju z G.; Małgorzata wd. po Piotrze Kuropatwie z G. (ZK 260 s. 293; 152 s. 168); Zdziebor ze Świeradzic z ss. Janem Pielszem i Rafałem zastawiają za 60 grz. gr pol. Piotrowi Rożkowi całą cz. w G. i 1/2 młyna w Bełku (ZK 146 s. 715-6); Jan Karski z G. sprzedaje za 100 grz. Marciszowi z Bełku całą cz. w G. i Bełku (ZK 260 s. 336).

1470 Małgorzata wd. po Mikołaju z G. zeznaje, że w sumie 33 grz., które zapisała swoim ss. Stanisławowi i Marcinowi z Czuszowa, wyznacza w zastaw Marcinowi cz. w G. Część tę sama trzyma w zastawie z tytułu posagu i wiana (ZK 260 s. 293); tenże Marcin zastawia do pełnej spłaty Janowi z Opatkowic za 33 grz. gr pospol. cz. w G.: 2 ł. z kmieciami Andrzejem i Białkiem, 1/2 ł. opust. i 1/4 karczmy, w której siedzi Mik. Kiepek, a także 1/4 młyna w dziale grodzińskim w Bełku (ZK 260 s. 319); 1471 Jan Karski zeznaje, że sprzedał Marciszowi z Bełku za 100 grz. gr pospol. całe cz. w G. i Bełku (ZK 260 s. 335-6); tenże Marcisz zastawia za 50 grz. Janowi Szalowskiemu kupione od Jana Karskiego cz. w G. i Bełku (ZK 260 s. 336); br. Stanisław i Mikołaj z Szalowej zamieniają się dobrami. Mikołaj odstępuje bratu dobra w dystr. żarnowieckim i cz. dziedziny w G. (ZK 152 s. 285); 1476 Jakub Kuropatwa z G. zastawia za 165 fl. węg. Jakubowi ongiś z Wojsławic całą wieś G. alias Mierzwin w pow. żarnowieckim [= ksiąs.] (GK 20 s. 353-4); Jakusz ongiś z Wojsławic dzierż. w G. zastawia za 20 grz. Jakubowi Kuropatwie z G. 2 ł. w G. alias Mierzwinie, na których siedzą kmiecie karczmarz Praga i Wątała; 1477 tenże Kuropatwa zastawia za 40 grz. Janowi Pielszowi ze Świeradzic całą cz. w Opatkowicach (GK 20 s. 354, 493); 1479 Mik. Szalowski z Prokocic zastawia za 50 grz. Jakubowi ongiś z Wojsławic cały zastaw w G. i Bełku, wg zapisu dokonanego na jego rzecz przez Marcina z Bełku, który to zastaw trzymał Jan Karski (GK 20 s. 909).

1480-1501 Jan Dunin dz. Strachocina [ziemia przem.] i G. [ZK 261 s. 76; 202 s. 99, 107; 204 s. 348; GK 21 s. 131; 25 s. 543, 689, 814; 27 s. 423; 28 s. 152, 233, 280); 1481 Mik. Stadnicki ze Żmigrodu kaszt. przem. pozywa [swych br. przyrodnich po matce Katarzynie] Jana i Krzesława ze Żmigrodu, aby mu wydzielili i uwolnili połowę trzeciej części dóbr dziedz. w G., Zegartowicach, Opatkowicach i Woli [Zegartowskiej] (ZB 2 s. 66; 3 s. 38); Krzesław Wojszyk ze Żmigrodu [s. Krzeslawa i Katarzyny] zeznaje, że umarza zgodę na zapis w aktach, przeprowadzony pod zakładem 1000 grz., spisany z kaszt. przem. Mik. Stadnickim ze Żmigrodu, w sprawie podziału dóbr macierzystych, tj. zamku Żmigród z miastem i wsiami oraz G., Zegartowic, Opatkowic i Woli [Zegartowskiej] w pow. ksiąs., a także 1/3 sum zapisanych na dobrach król. (ZB 2 s. 54, 56-7); tenże Stadnicki sprzedaje za 800 grz. gr pospol. Klemensowi z Gołuchowic całe swoje cz. w G., Zegartowicach, Woli [Zegartowskiej] i Opatkowicach wraz z cz. pr. patr. kościoła w G. (ZK 262 s. 199); 1482 br. Jan i Krzesław Wojszykowie dziedzice Żmigrodu pozywają Mikołaja [Stadnickiego] ze Żmigrodu o wydzielenie im cz. dziedzictwa w G., Opatkowicach i Woli [Zegartowskiej] (ZB 3 s. 51); Piotr z Bełku sprzedaje za 500 grz. i za łan opust. zw. Babenkowskie w Jasionie [pow. ksiąs.] Mikołajowi z Jasiony wieś Bełk i cz. w G. z pr. patr. kościoła tamże. Dobra te Marcin br. Piotra kupił od Jana Karskiego. Gaweł i Jakub z Woźnik [pow. lel.] wujowie (awunculi) Piotra wyrażają zgodę na tę transakcję; br. Jan i Mikołaj dziedzice Jasiony dzielą się dobrami. Janowi przypadają wsie Nieprowice i Rudawa w pow. wiśl., a Mikołajowi wsie Jasiona, Lścin i Bełk oraz 1/2 Jemielnicy i G. (ZK 262 s. 238-40); 1485-1502 Katarzyna Gołuchowska z G. przed r. 1485 ż. Klemensa Gołuchowskiego z G., poświadczonego w Gołuchowicach w r. 1464, wd. po nim od 1485 (ZK 262 s. 288; OK 24 s. 250); 1485 Paweł s. zm. Klemensa z G. zeznaje, że oprawę, którą ojciec zabezpieczył swej ż. Katarzynie na dobrach → Gołuchowice [w r. 1464], przenosi na inne dobra. Wyznacza jej po 100 grz. posagu i wiana na połowie dóbr w G., Opatkowicach, Woli [Zegartowskiej] i Zegartowicach (ZK 262 s. 288-9); 1489-99 pobór w G., Woli [Zegartowskiej] i Zegartowicach łącznie z 5 1/2 ł. (RP s. 136; ŹD s. 439; RP s. 150, 162, 178, 192, 208, 76, 113, 40, 11).

1502-4 Mik. Dunin z G. (OK 24 s. 250; ZK 264 s. 136); 1502 Stan. Dunin z G. (OK 24 s. 250); 1514-27 Anna Gołuchowska c. zm. Katarzyny [i Klemensa], ż. Jerzego Niemsty, dziedziczka G. i Zegartowic (ZK 266 s. 40, 400; 269 s. 1-3); 1516-8 Piotr Starzyński dz. G. (GK 33 s. 355; ZK 266 s. 151, 256); 1516 ur. Andrzej Masłomiącki dz. Masłomiącej daje Piotrowi Starzyńskiemu ze Starzyn role folw. w G., Zegartowicach, Opatkowicach i Woli [Zegartowskiej], a sprzedaje mu za 480 fl. węg. całe cz. w tych wsiach, należące do jego cc. Zbigniewy i Katarzyny; Piotr dz. G. zobowiązuje się zapłacić 64 fl. córkom Andrzeja, gdy osiągną lata sprawne pod warunkiem wwiązania ich do G. i ww. wsi; Piotr zobowiązuje się też, że jeśli Anna ż. Jerzego Niemsty wystąpi o te dobra, zwróci je Andrzejowi (GK 33 s. 355-8, → niżej 1527); 1518 Piotr Starzyński z G. wyznacza ż. Katarzynie c. zm. Andrzeja Sochy z Giebła po 100 fl. pol. posagu i wiana na 1/3 dóbr w G., Zegartowicach, Opatkowicach i Woli [Zegartowskiej] oraz na połowie dworu w Zegartowicach (ZK 266 s. 256); Andrzej Masłomiącki dzierż, dóbr G., Zegartowice, Opatkowice i Wola [Zegartowska] rezygnuje z tej dzierżawy na rzecz ich dz. Piotra Starzyńskiego (ZK 266 s. 276); 1521 Kasper Dunin dz. G. daje swój dwór z rolami w G. Stan. Charzowskiemu z Charzowic [pow. wiśl.], a wraz z br. Jakubem sprzedają mu za 540 fl. całą wieś G. (ZK 267 s. 154-8); Stan. Charzowski wyznacza ż. Annie c. zm. Mik. Dunina po 100 fl. posagu i wiana na połowie wsi i na całym dworze w G.; 1523 Feliks Dębieński dzierżawi od Mik. Starzyńskiego ze Starzyn, opiekuna dzieci zm. Piotra Starzyńskiego, dobra G., Wolę [Zegartowską], Zegartowice i Opatkowice (ZK 267 s. 159, 262); 1524-9 Stan. Dębieński dz. G. sędzia grodzki chęc. (ZK 267 s. 335; 268 s. 188, 191); 1524 Stan. Charzowski, czyli Ujejski z G., rezygnuje na rzecz Stan. Dębieńskiego sędziego grodu chęc. z 1/2 młyna i odstępuje od kupna G. za sumę 540 fl.; br. Kasper i Jakub Duninowie ze Strachocina sprzedają Dębieńskiemu wieś G. (ZK 267 s. 335-8); 1527 Piotr Starzyński dz. swych cz. w G. Zegartowicach, Opatkowicach i Woli [Zegartowskiej], które kupił od Andrzeja Masłomiąckiego z Masłomiącej, zeznaje, że odstąpi te dobra, zgłaszającej do nich pr. bliższości, Annie ż. Jerzego Niemsty, jeśli zapłaci mu 480 fl., ta zaś odstępuje te dobra za tę sumę swemu mężowi (ZK 269 s. 1-3); 1527-37 Jerzy Niemsta dz. Krzcięcic, G. i wsi do niej należących, → wyżej r. 1516 (ZK 269 s. 3, 132, 398; 297 s. 351; Mog. s. 133); 1529 karczma → p. 5; 1530 w G. pobór z 3 kwart roli (RP k. 15); 1532 Andrzej Dębieński z G. zastawia za 30 grz. s. Walentemu 2 role w G. z kmieciami zw. Kocieł i Kazek, a daje mu cz. w Przyłęku i Brzostkach; 1533 Jan Starzyński s. Piotra Starzyńskiego z G. zeznaje, że Jerzy Niemsta z Krzcięcic spłacił go z tytułu 50 fl. jego cz. wiana po macosze Katarzynie, które miała oprawione przez Piotra na dobrach G., Zegartowice, Wola [Zegartowska] i Opatkowice (ZK 297 s. 291-2, 351-2); 1537 G. należy do Andrzeja, Mikołaja i Sebastiana Dębieńskich, Jerzego Niemsty oraz Jana Jasieńskiego zw. Turek (Mog. s. 133; BCzart. rps 2930 s. 297); 1544 Andrzej, Mikołaj i Sebastian ss. Stan. Dębieńskiego z Dębian [pow. wiśl.] dzielą dobra: Dębiany, Białoszyce [pow. wiśl., dziś nie istn.], G., Opatkowice i Mierzwin (Bon. 4 s. 229).

5. 1257 wyrok prep. krak. Iwona w sporze między Zdzisławem pleb. w G. a kl. mog. o dzies. w Sędowicach, przysądzający plebanowi dzies. z łanów kmiecych (ZDK 1, 115 – wzm. w dok. z r. 1394); 1326-7 dochody par. ocenione na 8 grz. (MV 1 s. 132, 204); 1328 świętop. 8 1/2 sk.; 1335-58 12 sk. (MV 1 s. 374, 381; 2 s. 82 i n. wg ind.); 1394 oficjał krak. Mikołaj przysądza Stanisławowi pleb. w G. dzies. z łanów kmiecych wsi Sędowice, posiadaną przezeń od ponad 70 lat lub dłużej, czego nie sięga pamięć ludzka, przeciw roszczeniom kl. mog. Wyrok powołuje się na nie zachowany dok. prep. krak. Iwona (ZDK 1, 115); 1461 wyznaczeni arbitrzy rozsądzają spór między Pawłem z Jeżowa ołtarzystą ołtarza Ś. Macieja w kat. krak. a Tomaszem z Woźnik [zapewne woj. sier.] pleb. w G. o dzies. snop. w Opatkowicach. Dzies. z folwarku Mik. Kuropatwy ma należeć do plebana (Mp. 5 H 3, V 13); 1470-80 dzies. snop. z całej wsi Sędowice pleb. w G.; w par. G.: Opatkowice Wisława i Zegartowice (DLb. 1 s. 238; 3 s. 427); 1481, 1482 pr. patronatu → p. 3; 1529 posesor beneficjum Feliks Woźnicki, uposażenie: dzies. snop. z ról kmiec. w Sędowicach, z całej wsi Mierzwin, Wola Zegartowska i Bełk, z folwarków Naporzyńskiego i Połajowskiego w Opatkowicach, czynsz 1 grz. z karczmy w G. Wart. beneficjum 63 grz. (LR s. 341); 1598 w par.: G., Sędowice, Mierzwin, Wola Zegartowska, Opatkowice Naporzyńskie, Zegartowice (WR k. 222).

Plebani i wikarzy w G.: 1257 pleb. Zdzisław → wyżej; 1326-7 pleb. Mirosław (MV 1 s. 132, 204); 1371 pap. Grzegorz XI poleca przydzielić Michałowi s. Piotra z Knyszyna, pleb. w G., kanonię w kat. krak. (Bullarium Poloniae 2, 1731); 1379 kapelan Stanisław (SP 8, 571); 1384 kapelan Jan (SP 8, 2455); pleb.? Radsław (SP 8, 2792); 1392 kapelan Wojciech; wikary Jakusz (ZK 1c s. 286, 237); 1394-6 wikary Stanisław (ZK 1c s. 319, 341; 2 s. 399); 1394 kapelan Marcin (ZK 1c s. 324); 1403 wikary Mikołaj (ZK 3b s. 380); 1421 wiakry Maciej (Cracovia artificum, Suppl., 75); 1428 pleban N. (ZK 312 s. 368); 1439-43 pleb. Jakub z → Jakubowa s. Ninogniewa z Jakubowa i Wichny, kan. wiśl., późniejszy kan. krak., dziekan kurzelowski i pleb. w Jemielnie [dziś Imielno] (ZDK 2, 395, 447; ZK 146 s. 429; 256 s. 331; 258 s. 354-6, 393); 1460-1 pleb. Tomasz z Woźnik (GK 14 s. 326; Mp. 5 H 3).

6. 1339 sędzia ziemski krak. Przybek z G. zeznaje w procesie polsko-krzyżackim (Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 1, Poznań 1890, s. 382); 1392 Dominik z G. przeciw Maciejowi prokuratorowi Dobka z Jemielnicy o rabunek (ZK 1c s. 253); 1443 Mik. Kuropatwa z G. nie stawił się przeciw Mikołajowi słudze Pakosza z G. o bezprawne zadanie mu 3 policzków, szarpanie go za włosy i prowadzenie zakutego w łańcuchy przez granice (SP 2, 3140).

7. Bon. 13 s. 233-5; S. Borkiewicz i Z. Linowski, Monografia historyczna i gospodarcza powiatu jędrzejowskiego, Kielce 1937, s. 35-6, 146; Krzepela s. 365-6. Prace te zawierają liczne błędy.

1 Mierzwin został wydzielony jako osobna wieś z fundum G. w 2. połowie XV w.

2 W sąsiedztwie G. leżały Opatkowice, w których cz. należała do kl. tyn., poświadczona w połowie XIV w. Nie wykluczone, że była to dziedzina wyłączona z G. i nazwana Opatkowicami, podobnie jak kilka innych osad tego klasztoru. W takim razie G. byłaby własn. ryc. również przed r. 1229.

3 Wiadomości tej brak w haśle Bogucice (pierwsza wzmianka dopiero z r. 1388). Wiadomość z r. 1333 łączę z tą wsią, ponieważ nie może być dziełem przypadku, że w l. 1388-9 wd. po cześniku krak. Piotrze z Opatkowic Wisława procesowała się z Janem z Czulic (i Marcinkowic k. Wieliczki i Bogucic) o granice w Bogucicach (nie z Imramem, jak podano w haśle Bogucice – SP 8, 4639, 4702, 5086), w r. 1388 oddała w opiekę swoje dobra Imramowi z Rogowa (pow. wiśl., SP 8, 4640). W r. 1389 miała sprawę z Faliszem z Zabawy (k. Wieliczki i Bogucic) o 8 granic (kopców) bezprawnie rozsypanych (SP 8, 5087a). Dodać tu trzeba, że od r. 1339 cz. Opatkowic należała do dziedziców G. Przyjmuję zatem, iż Wisława najmłodsza z cc. Giernka, ż. Piotra s. Przybka z G., jest identyczna z występującą w l. 1388-9 Wisławą wd. po cześniku krak. Piotrze z Opatkowic (zapewne pełnił ten urząd przed Włodkiem z Charbinowic i Wierzchosławic, który nim był w l. 1373-90).

4 Mikołaj najczęściej występował bez tytułu. Ostatni raz został poświadczony 8 IV 1392 (ZK 1c s. 293). Do tej pory nie wyjaśniono dokładniej, kiedy zanikł urząd konarskiego krak. Do r. 1373 pełnił go zm. w r. 1379 Klemens z Nasiechowic. Wg znanych dotąd źródeł urząd ten w trzech dzielnicach – kujawskiej, łęczyckiej i sier., tracąc pierwotne funkcje usługowe dla monarchy, przekształcił się w dygnitarski, a powoływanym nań osobom przysługiwał tytuł kaszt. konarskiego. Mikołaj nie mógł być ani kaszt. konarskim łęczyckim, ani sier., gdyż urzędy te pełniły wówczas inne osoby (UŁS s. 47 i 107). Był chyba kaszt. konarskim krak. Sprawę komplikuje równoczesne występowanie Dominika z G. z tytułem konarskiego (por. przyp. 7) Na dodatek Mikołaj pisał się z Konar, których mimo dodatkowych poszukiwań nie udało się jednoznacznie zid. Z Konar pisał się także jego br. Marcin i wd. po Mikołaju Dorota.

5 Jest on może identyczny z komornikiem Przybkiem wymienionym w r. 1388 (ZDM 1, 188). Od r. 1398 rzadko pisał się z G. Po śmierci ż. Machny, po r. 1397, ożenił się z Ofką (najpewniej c. Wierzbięty z Branic, gdyż jego synowie nazywali ją ciotką i występowali o jej posag (nie miała z Przybkiem potomstwa).

6 Kantorię objął po Piotrze, stąd czasem jest z nim mylony. W Wp. 6, 371 z r. 1399 odnotowano nawet w liście świadków Piotra kantora i Piotra kustosza gnieźn. jako jedną osobę. Jest to błąd, gdyż np. w KK 2, 444 z r. 1400 wystąpili równocześnie dwaj prałaci o imieniu Piotr – kantor i kustosz, i to nie obok siebie. Wątpliwe też jest przypisywanie Piotrowi z G. piastowania kustodii gnieźn. już w l. 1383-4.

7 Nie był chyba następcą Mikołaja na urzędzie konarskiego krak., gdyż z tym tytułem został poświadczony 29 VI 1391. Wystąpił jeszcze w dwu zapiskach w ZK 1c s. 253 (→ p. 3 i 6) w r. 1392, ale bez tytułu. Z kolei dok. z r. 1391 zachował się w or., więc trudno poprawiać jego datę na r. 1392. Dodać tu trzeba, że w r. 1394 konarskim krak. był Tomek Cietrzew z Zębocina (ZK 2 s. 39). Ten mógł być następcą Mikołaja, jeśli się przyjmie, że Dominik jest identyczny z kaszt. konarskim sier. Dominikiem z Businy (h. Grzymała?).

8 Jazd lub Jazdek z G. i Bolowa jest mylony w literaturze z kaszt. zawichojskim Jaszkiem lub Janem z G. i Łańcuchowa (por. PSB 16 s. 253-5). Żoną Jazda była istotnie Elżbieta z Widuchowej, nie mogła być więc matką Jana Kuropatwy z Łańcuchowa. Kaszt. zawichojski miał za żonę również Elżbietę, ale była ona c. kaszt. biec. Paszka Złodzieja z Pilchowic i Biskupic (ZK 3 s. 498). Z tego właśnie małżeństwa urodził się późniejszy pkom. lub. i marszałek dworu król. Jan. Jazd był jednym z braci kaszt. Jana, nie żył już w r. 1415. Pod koniec XIV w. nie dziedziczył już w G., choć nadal pisał się z tej wsi. Od r. 1399 dziedziczył w Bolowie i Bolowcu. W r. 1410 wyznaczył żonie po 100 grz. posagu i wiana na tych dobrach (ZK 193 s. 29). Trudno jednak wyjaśnić, dlaczego w r. 1442 pkom. lubel. Jan Kuropatwa s. kaszt. zawichojskiego Jana nazwał swoją macochą Jofkę, czyli Ofkę, legalną wd. po jego stryju Przybku z G., Damianic i Strzeżowic (→ SHGL s. 227, zapis w źródle: „domine Offcze noverce sue, relicte Przibconis de Damianice”). Może Kuropatwowie przezywali ją macochą?

9 Przybek miał ss. Jana ze Żmigrodu 1441-7 – SP 2, 3017; DLb. 3 s. 461; ZK 150 s. 295 i Jakuba ze Żmigrodu 1419-41, zm. przed r. 1447 – ZB 1a s. 178; DLb. 3 s. 461; ZDM 5, 1472; 8, 2298. Ten miał s. Jakuba, nieletniego w l. 1447-52 (ZK 150 s. 295; 151 s. 109). Poumierali oni bez potomstwa, a majątek odziedziczyła Katarzyna jedyna c. Pakosza z G. i Żmigrodu.

10 Może jest on identyczny z poświadczonym w r. 1398 Zawiszą z Brodzic (Kozierowski BWW 1 s. 36; → też Bełk).

11 Już w r. 1403 Tęczyński istotnie miał Zielenice (SP 2, 963), ale i Strzałków (Wp. 5, 46 z r. 1404). Może Jaszek zadowolił się tylko gotówką.

12 Proces „pokoleń” (zakończył się krótko po r. 1469) o dobra po Przybku starszym z G. i Damianie rozpoczął się wnet po jego śmierci po r. 1401. W r. 1412 np. Jazdek z Bolowa ugodził się z Ofką wd. po Przybku z Damianic, że jeśli pozyska ona na kimkolwiek dobra w ziemi lub., po jej śmierci odziedziczy je Jazdek (ZK 193 s. 113), → też p. 3. Cz. wiadomości o tym procesie jest w haśle Damianice, cz. w p. 3 G., a cz. w SHGL (por. np. hasło Strzeżowice).

13 Jej śmierć zapoczątkowała kolejny przewlekły proces między jej dziećmi z pierwszego i drugiego małżeństwa – Stadnickimi i Wojszykami – przede wszystkim o rozległe dobra żmigrodzkie. W haśle G. są tylko te dane o nim, które dotyczą dóbr grodzińskich. Całość materiału znajdzie się w haśle Żmigród.