LGOTA

(1394 allodium Lgota, 1398 villa Lgota, 1420 villa Lgotha, 1445 Lgotka, 1486-7 predium Lgota) wieś później folwark, od 1790 do dziś z nazwą Antolka (Mat. do MWK s. 164), 3 km na NE od zamku Bobolice i 11 km na E od Żarek.

1. 1458, 1485 pow. lel. (GK 14 s. 62; 22 s. 154-6); 1458 par. Niegowa (GK 14 s. 62).

2. 1597 → Dobrogoszczyce p. 2.

3. Własn. pierwotnie król., przed 1394 szlach. w kluczu bobolickim. 1394 → p. 4; 1398 Andrzej z → Bobolic z ż. Małgorzatą zastawia za 1000 grz. gr pras. [zięciowi] Stan. Szafrańcowi z Młodziejowic zamek Bobolice wraz z dobrami, m.in. L., z wyjątkiem Ogorzelika (SP 8, 7947); 1420-21 Anna ż. Mściwoja z Wierzchowiska [par. Szreniawa] c. Andrzeja z Bobolic pod pewnymi warunkami podzieli z s. Stanisławem z Młodziejowic [z pierwszego małżeństwa ze Stan. Szafrańcem] dobra należące do zamku → Bobolice, m.in. L. i Tarnową Wolę; 1427 L. w dobrach skonfiskowanych przez króla Władysława Jag. → Bobolice p. 3; 1443 Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały zawiera układ ze Stanisławem z Młodziejowic oraz Andrzejem i Mściwojem dz. z Wierzchowiska w sprawie spornych dóbr: Tomiszowice, Ogorzelik, L. i Boboliczki. Piotr pozostawia te dobra w ich rękach do czasu, gdy król. powróci szczęśliwie z Węgier i rozsądzi spór (ZK 146 s. 439-40); 1445 Piotr Szafraniec daje Florianowi z Knyszyna na 3 lata za 430 grz. zamek Bobolice i wsie: Niegową, Tomiszowice, połowę Zdowa, L., Ogorzelik, Bobolki.1A. Z. Helcel odczytał: „Ogorzelik Bobolsky”, zamiast „Ogorzelik, Bobolky”, dlatego w SHG w haśle Bobolice opuszczono wieś-folwark Bobolki, łącząc ją niesłusznie z Ogorzelikiem. Jeśli zwróci mu tę sumę w ciągu 3 lat, odzyska zamek i dobra. Florian zobowiązuje się pod zakładem 100 grz., iż nie będzie bez woli Piotra z zamku wszczynał z kimkolwiek potyczek (SP 2, 3228; GK 9 s. 30-31); br. Andrzej i Mściwój z Wierzchowiska rezygnują na rzecz ww. Szafrańca z swych praw do połowy wsi: Tomiszowice, Ogorzelik, Bobolki i L., które posiadali z nadania króla (GK 9 s. 35-6; ZK 313 s. 288-9)2W tym samym dniu wspomnieni bracia sprzedali temuż Piotrowi pół zamku Bobolice, wieś Niegową i pół Zdowa za 700 grz., 2 konie wart. 100 grz. i postaw sukna (GK 9 s. 34-5); Małgorzata ż. Andrzeja z Wierzchowiska i Katarzyna ż. Mściwoja z Wierzchowiska rezygnują na rzecz ww. Szafrańca z praw do posagu i wiana na wsiach: Tomiszowice, Ogorzelik, Bobolki, L., Bobolice, Niegowa i Zdów (ZK 313 s. 289); 1446 tenże Szafraniec w związku z dekretem wiecu generalnego zastępuje przed sądem swych poręczycieli Przybka z Poręby i Jana z Kwaśniowa w sprawie przeciwko Andrzejowi i Mściwojowi z Wierzchowiska z racji połowy: Tomiszowic, Ogorzelika, Bobolek i L. (ZK 12 s. 395).

1449 kmiecie z L. skazani na karę król. XIV za niezapłacenie wiardunkowego (GK 10 s. 794); 1453 Tomiszowice, Ogorzelik i L. własnością Andrzeja Trestki z Bobolic (ZK 314 s. 51)3Andrzej Trestka pisząc się z Brochowa [nie zident.] kupił w 1447 r. od Piotra Szafrańca za 1150 fl. zamek Bobolice, Niegową i połowę Zdowa, a wziął w zastaw za 400 grz. Bobolki, Ogorzelik i Tomiszowice (GK 10 s. 150-2); 1458 L. skazana na karę XIV za niezapłacenie wiardunkowego (GK 14 s. 62); 1485 br. Jerzy, Andrzej i Serafin ss. zm. Andrzeja Trestki z Bobolic sprzedają za 1600 fl. węg. br. Janowi, Andrzejowi, Janowi [drugiemu] i Stanisławowi ss. zm. [Jana] Rzeszowskiego z Przybyszówki [ziemia przem.] cały zamek Bobolice z wsiami: Niegowa z pr. patr. kościoła, Zdów, Ogorzelik i Tomiszowice oraz folwarkami Bobolcze pod zamkiem Bobolice i w L. w ziemi krak.w pow. lel. Trestkowie zobowiązują się wpisać tę transakcję do ksiąg lel. (GK 22 s. 154-6 zp)4Transakcję tę, przeprowadzoną w 1485 r., a nie w 1484 r., jak podano w haśle Bobolice i w biogramie Rzeszowskiego Andrzeja w PSB, anulowały obie strony, co odnotowano nad tekstem zapiski; Jan Rzeszowski bp krak. i jego bratanek Andrzej, ręcząc za innych braci, zobowiązują się zapłacić Andrzejowi i Serafinowi Trestkom z Bobolic 660 fl. węg. pod rygorem wwiązania ich do 2 części w Bobolicach, Zdowie, Tomiszowicach, Ogorzeliku i L. (GK 22 s. 200 zp.); Andrzej Trestka z Bobolic ręcząc za swego młodszego br. Serafina ma zapłacić w ciągu roku braciom Janowi, Andrzejowi, Janowi i Stan. Rzeszowskim 260 fl. węg. pod rygorem wwiązania ich do części dóbr przynależnych do Bobolic, które przypadły jemu i Serafinowi z podziału z br. Jerzym Trestką, tj. do zamku Bobolice oraz: Zdowa, Tomiszowic, Ogorzelika i L. (GK 22 s. 251-2 zp.); 1486 br. Jerzy, Andrzej i Serafin [Trestkowie] z Bobolic sprzedają za 400 grz. Mik. Krezie z Zawady Ogorzelik, Tomiszowice i folwark L. oraz pole Bobolki. Bracia dokonają wpisu transakcji do ksiąg lel. (GK 22 s. 538-9)5Nie ma racji J. Kurtyka, Rzeszowski Andrzej z Przybyszówki, PSB 34, s. 54, twierdząc iż w 1486 r. dobra bobolickie sprzedali Mik. Krezie bracia Rzeszowscy. W tym roku, wg wpisów do księgi grodz., trzej bracia Trestkowie jako dziedzice Bobolic najpierw sprzedali Mik. Krezie zamek Bobolice z wsiami Niegowa i Zdów, a następnie sprzedali temuż Krezie za 400 grz. pozostałe wsie (→ p. 3, GK 22 s. 536-40). Transakcję zawartą między Trestkami a Rzeszowskimi w 1485 r., a nie w 1484, anulowano - przyp. 4. Nie wciągnięto też jej do ksiąg ziemskich lel. Rzeszowscy mogli posiadać dobra bobolickie najwyżej przez 2 tygodnie; od 21 VI - zgłoszenie kupna do akt grodzkich - do 4 VII - zobowiązanie Trestków do oddania Rzeszowskim 660 fl. i przekazanie przez Serafina Trestkę br. Andrzejowi swej części tych dóbr (GK 22 s. 200-2); 1487 br. Andrzej i Serafin z Bobolic sprzedają za 700 grz. Mik. Krezie z Zawady Ogorzelik, Tomiszowice i folw. L. (ZK 316 s. 102); 1510 prac. Szymon [kmieć z L.] (ZK 155 s. 111).

4. 1394 Władysław Jag. na prośby Andrzeja z Bobolic przenosi jego dobra, m.in. folw. L. z pr. pol. na niem. (ZDM 6, 1604 ze wzm.)6W haśle Bobolice błędnie ZDM 4.

Uw. Brak wiadomości o L. w dok. ks. Władysława Opol. z 1379 r., wymieniającym imiennie dobra bobolickie, może być przesłanką, iż folwark ten powstał po tym roku z inicjatywy właściciela dóbr, tj. Andrzeja z Bobolic h. Amadej, ewentualnie funkcjonował już wtedy ale bez nazwy.

1 A. Z. Helcel odczytał: „Ogorzelik Bobolsky”, zamiast „Ogorzelik, Bobolky”, dlatego w SHG w haśle Bobolice opuszczono wieś-folwark Bobolki, łącząc ją niesłusznie z Ogorzelikiem.

2 W tym samym dniu wspomnieni bracia sprzedali temuż Piotrowi pół zamku Bobolice, wieś Niegową i pół Zdowa za 700 grz., 2 konie wart. 100 grz. i postaw sukna (GK 9 s. 34-5).

3 Andrzej Trestka pisząc się z Brochowa [nie zident.] kupił w 1447 r. od Piotra Szafrańca za 1150 fl. zamek Bobolice, Niegową i połowę Zdowa, a wziął w zastaw za 400 grz. Bobolki, Ogorzelik i Tomiszowice (GK 10 s. 150-2).

4 Transakcję tę, przeprowadzoną w 1485 r., a nie w 1484 r., jak podano w haśle Bobolice i w biogramie Rzeszowskiego Andrzeja w PSB, anulowały obie strony, co odnotowano nad tekstem zapiski.

5 Nie ma racji J. Kurtyka, Rzeszowski Andrzej z Przybyszówki, PSB 34, s. 54, twierdząc iż w 1486 r. dobra bobolickie sprzedali Mik. Krezie bracia Rzeszowscy. W tym roku, wg wpisów do księgi grodz., trzej bracia Trestkowie jako dziedzice Bobolic najpierw sprzedali Mik. Krezie zamek Bobolice z wsiami Niegowa i Zdów, a następnie sprzedali temuż Krezie za 400 grz. pozostałe wsie (→ p. 3, GK 22 s. 536-40). Transakcję zawartą między Trestkami a Rzeszowskimi w 1485 r., a nie w 1484, anulowano - przyp. 4. Nie wciągnięto też jej do ksiąg ziemskich lel. Rzeszowscy mogli posiadać dobra bobolickie najwyżej przez 2 tygodnie; od 21 VI - zgłoszenie kupna do akt grodzkich - do 4 VII - zobowiązanie Trestków do oddania Rzeszowskim 660 fl. i przekazanie przez Serafina Trestkę br. Andrzejowi swej części tych dóbr (GK 22 s. 200-2).

6 W haśle Bobolice błędnie ZDM 4.