LELÓW

(1341 civitas Lelovia, 1343 ciuitas Lelow, 1349 Leleuia, 1360 de Lelowa, 1362 civitas Leouiensis, 1517 Llelow, 1529 Nova Lelow, Lyelyow, 1537 Lielyow) miasto lokowane w l. 1333-1341, wieś od 1869 r.

1. 1364 ziemia krak. (Mp. 1, 275); 1392 n., 1581 pow. lel. (ZK 1c s. 70; ŹD s. 68); 1365 n. par. własna (Mp. 3, 787); 1373-4, 1470-80, 1529, 1598 dek. Lelów (MV s. 9, 28; DLb. 2 s. 206-223; LR s. wg ind.; WR k. 344v; Laberschek, Rozwój → p. 7, s. 231-246).

2. Treść punktu: 2a. Położenie i granice; 2b. Obiekty topograficzne; 2c. Łany, niwy, łąki, ogrody; 2d. Drogi, mosty, cło; 2e. Przedmieścia; 2f. Fortyfikacje miejskie; 2g. Zabudowa: rynek, ratusz, ulice, kamienice i domy; 2h. Łaźnia, browary, młyny, studnie, wodociąg, piła i cegielnia k. miasta.

2a. Położenie i granice: 1369 lokacja miasta [Przyrowa] w miejscu Przyrów między L. i Radomskiem [woj. sier.] (Mp. 1, 302); 1388 Zagórze przy L. (SP 8, 4554); 1389 wieś Biała nad rz. Białą k. L. (KK 2, 356-7); 1402-3 Biała [Episcopali] k. L. (ZK 3 s. 438; 3b s. 89); 1432-3 w Turzynie rola dworska i stara sadzawka pod m. L. (ZK 312 s. 442-3, 458); 1433 Turzyn (Clemens Thursky de prope L) k. L. (Kacz. 4488); 1441 Dzibice k. L. (Kacz. 5145); 1451 Biała k. L. (ZK 146 s. 588); 1470-80 Drochlin blisko L. (DLb. 1 s. 17; 2 s. 100); Dzierżków blisko L. w ziemi krak. (DLb. 1 s. 16); 1493 we wsi Wąsosz młyn nad rz. Białą, płynącą od L. (MPH 6 s. 524); 1598 łan w Nowym L. rozciągający się od Zbyczyc do miejsca Borek pod Mełchowem → p. 5a.

2b. Obiekty topograficzne: 1365, 1432, 1494 rzeka Wąwoźna [strumień wypływający z mokradeł zw. Borkami na zachód od L., lewy dopływ rz. Białej, uchodzący pod L. - Zaborski, Z dziejów, s. 19, 22, 69, 72, 132; HW 342;] → p. 4b; 1494 taż rzeka → p. 3f; 1519 taż rzeka → p. 5a; 1564 taż rzeka (LK 2 s. 41); 1415 sadzawka szpitalna Ś. Krzyża pod murem miej. → p. 5c; 1419, 1460, 1465, 1521 rz. Biała [dziś Białka Lelowska, wypływająca w Irządzach, płynąca przez Turzyn, L., lewy dopływ Pilicy, uchodzący pod Koniecpolem [woj. sier.] - HW 342; Mapa Obrębów; R. Olaczek, E. Tranda, Z biegiem Pilicy, W. 1990, s. 124)1Na MWK nazwą Biała vel Białka błędnie określono lewy dopływ Białki zwany Czyżówką (Mapa Obrębów; Zaborski, Z dziejów, s. 19-20, 206) → Lelów zamek i starostwo p. 3c.; 1437, 1598 sadzawka Nawąwoźna kl. Franciszkanów w L. → p. 5b; 1494 taż sadzawka → p. 4b; 1457, 1488, 1490, 1498 sadzawka wójtowska zw. Rzepin, leżąca pod Kamienną Górą pod Ślęzanami2W świetle późniejszych źródeł sadzawka ta nosiła nazwę od potoku Rzepin, płynącego z Sokolnik, uchodzącego do Czyżówki. Dziś grunty Rzepin znajdują się przy tym potoku na N od zabudowań wsi Sokolniki (Zaborski, Z dziejów, s. 19-20; Mapa Obrębów) → p. 4b; 1490 Kamienna Góra [pod Ślęzanami] → p. 4b; 1494 koryto rzeki (alvus) należące do wójtostwa lel.; sadzawka plebańska [przy młynie plebańskim] → p. 4b; 1519 taż sadzawka → p. 5a; 1533 staw przy niwie Aleksandrowskiej → p. 3f; 1533, 1542, 1543 staw miejski niedaleko drogi z L. do Pilicy → p. 3f; 1534 grunt zw. Nowy Most między ogrodami mieszczan lel. → p. 3b; 1535 niwa Okrąglica [dziś pole i łąka na E od L. na prawym brzegu rz. Białej - UN 35 s. 36; Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 19, 275] → p. 3f ; 1598 bagna Lgockie [pod wsią Lgota Błotna] → p. 5a; miejsce [bagniste] Borek pod Mełchowem → p. 5a.

2c. Łany, niwy, role, łąki, ogrody: 1415 ogród pod murem miejskim → p. 5a; 1419 ogród mieszcz. naprzeciw młyna pod zamkiem lel. → p. 3f; 1426 ogród przed m. L. k. nowego mostu → p. 4b; 1427 ogród przed Bramą Krakowską → p. 5a; 1457 ogród wójtowski → p. 4b; 1489 łan wójtowski zw. Kroszowski [Kroschoffsky] → p. 4b; 1529 niwa zw. Sędzińska należąca do altarii Bożego Ciała w kościele par. w L. → p. 5a; 1533 niwa Leksandrowska; niwa Żydowska (Sydowska); niwa Wieszyńska; siedliska Moleszyńskie; siedliska Cirkusowskie czyli Zapartowskie; łan Gisieiński [Gyseynski]; niwa zw. Didowska, niwa Bornatowa → p. 3f; 1534 ogrody mieszczan → p. 3b; 1535 folwark biskupi na przedmieściu L.; folwark Prasolski [dziś pole Prasolskie - Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 40]; niwa Miszczalińska → p. 3f; 1536 dziedzina Fostkowska → p. 3f3Może Michała Forstka młynarza lel. w l. 1521-30; 1537 pole Zbyczyckie → p. 3f; 1598 folwark Paluszkowski → p. 5a.

2d. Drogi, mosty, cło: 1364 droga z Żarnowca do L. w ziemi krak. (Mp. 1, 275); 1401 łan w Bonowicach przy drodze ze Szczekocin do L. (KK 2, 455); 1405 droga ze Zdowa do L. → Bobolice p. 3 (SP 2, 1105); 1415, 1537-8, 1562, 1564-5 droga z m. L. do → Lelowa Starego p. 2b; 1419 Władysław Jag. wyznacza kupcom tarnowskim drogę do Wrocławia przez Opatowiec, Działoszyce, L. i Krzepice (AGZ 4, 45); 1423 Piotr poborca cła król. w L. ma przedłożyć przed sądem grodzkim krak. dok. od rajców lel., poświadczający że Mikołaj i Mik. Paweł woźnice z Radziejowa [Kujawy], przejeżdżając przez miasto, nie mówili że nie są obowiązani do płacenia cła. Woźnice ci jako pozywający mają przedłożyć dok. od mieszczan radziejowskich, że, jadąc przez miasto, nie sprzeciwili się demostracyjnie płaceniu cła. Woźnice mają wybrać spośród siebie pełnomocnika przeciwko Piotrowi z powodu aresztu na drodze i zabrania gwałtem 7 wiard. Obydwaj zeznali, że wielokrotnie jeździli do Krakowa i nie mieli na wozach żadnych towarów z wyjątkiem owsa (GK 2 s. 57-8); 1426 nowy most przed m. L. → p. 4b; 1427 droga publiczna biegnąca od Bramy Krakowskiej w L. → p. 5a; przed 1434 Władysław Jag. poleca, by urzędnicy Królestwa umożliwili mieszczanom i rzeźnikom krak. do dnia Narodzenia NMP [8 IX] swobodne, wolne przepędzenie 400 sztuk bydła, w tym 300 przez Sandomierz i 100 przez L. (Elementa ad fontium editiones 2, wyd. E. Winkler, Rzym 1960, nr 14); 1440 Władysław [Warn.] poleca, by dług zaciągnięty przez niego u m. Lwowa był spłacony z dochodów ceł, m.in. w L. (AGZ 5, 77); 1459 kupcy Krosna [ziemia san.] i Pilzna [pow. pilzn.] uzyskują pr. podążania na Śląsk i z powrotem z ominięciem Krakowa drogą przez L. ale tylko do śmierci królowej Zofii (KMK 1, 168); 1462 droga lel. na Śląsk (SP 2, 3703; GK 16 s. 347); 1470-80 1 łan w Drochlinie przy drodze lel. [do L.] (DLb. 1 s. 18; 2 s. 100); kmiecie z Drochlina są obow. do podróży bez dnia do L., Dzierzgowa, młyna i wg potrzeby na rzecz prepozytury kat. krak. (DLb. 1 s. 18); 1480 droga publiczna z L. do Jędrzejowa (ZK 262 s. 87); 1491 rada miej. daje 4 gr cieśli Rybce na naprawę mostu za miastem (RL s. 71); 1493-6, 1498-1500, 1502 Maciej celnik i rajca lel. (Teut. 6 s. 124, 128, 137, 141, 143, 145, 147, 149; RL s. 73, 91-5, 99, 110, 118, 136, 139, 161,181); 1495 Jan celnik lel. (RL s. 94); 1496 folwark Mik. Didy za nowym mostem (RL s. 95); nowy most → p. 3f; 1499 szl. Mikołaj z Małus oddala oskarżenia Piotra z Dąbrowna o to, że z dwoma dobrze urodzonymi pomocnikami i trzema podlejszymi zajechali mu wolną drogę król. z L. do Dąbrowna i rozbili sanie. Szkodę ocenił na 60 grz. (GK 27 s. 413-4); 1500-2 wydatki rady miejskiej na naprawę mostu (RL s. 172, 180, 183); 1502 rada płaci cieślom wiard. na naprawę mostu nowego w kierunku Krakowa (RL s. 185); 1503 droga królewska biegnąca z m. Częstochowy do m. L. (GK 28 s. 1205-6); droga król. z m. L. do Dąbrowna (GK 28 s. 1206); 1505 Aleksander Jag. zwalnia rajców i mieszczan wiślickich od opłat za pastwiska w czasie pędzenia wołów przez dobra król. L., które ma w tenucie Nawojka z Koniecpola [woj. sier.] (MS 3, 2366); 1506 rada miej. daje 20 gr Mazurkowi cieśli za prace przy moście (RL s. 228); 1508 rada daje Kmicie 6 gr za prace przy moście (RL s. 249); 1514 rada płaci Wojciechowi kowalowi 2 gr na remont mostu (RL s. 333); 1518 rada płaci Stanisławowi cieśli na naprawę mostu (RL s. 372); 1521 wydatki rady na naprawę mostu (RL s. 466); 1523 droga z L. do Białej [w par. Lelów] (RL s. 485); Zygmunt I zachowuje w mocy dok. Aleksandra Jag. dla mieszczan wiślickich zwalniający ich od opłat za pędzenie bydła drogą publiczną przez dobra król. L., które obecnie trzyma star. lel. Stan. Spinek z Będkowa [woj. sier.] (MS 4, 4176); w sporze między poddanymi arcbpa gnieźn. a kl. Klarysek Ś. Andrzeja w Krakowie poddani arcbpa są zobowiązani do opłaty cła m.in. w L. (MK 37 k. 498v-9r; MS 4, 4262); 1526 wydatki rady na naprawę mostu k. młyna, a mianowicie na zakup pali, drewna, na wymoszczenie mostu dla cieśli Mazura, Pawła Bana i młynarza Maszki, oraz na budowę nowego mostu dla Pawła Bana (RL s. 531-3); droga do browaru (RL s. 539); 1536 droga z L. do Turzyna → p. 3f; 1537 droga z L. do Lelowa Starego → p. 3f; 1543 droga z L. w kierunku Pilicy; droga przeczna czyli furmańska, droga z L. w kierunku Drochlina → p. 3f; 1546 Zygmunt I nadaje mieszcz. lel. z racji ich prac i nakładów przy naprawie dróg publicznych pół cła na drodze prowadzącej przez stare miasto L., na drodze biegnącej przez nowe miasto i na drodze idącej przez przedmieście Zbyczyce po ternarze od konia oraz czynsz od sprzedaży wina i piwa należący do zamku lel. (MS 4, 7762); 1564 strażnica celna w L. (LK s. 135; AS 19 s. 245); 1570 droga z Krakowa na Śląsk i do Wielkopolski przez Miechów, Żarnowiec, L. i Krzepice (LDK s. 66); 1599 gościniec z L. do Częstochowy biegnący przez Bystrzanowice (ZK 410 s. 213-6).

2e. Przedmieścia L.: 1494 Mikołaj „de suburbio” (RL s. 106); 1498 furman „de suburbio” (RL s. 118); 1529 suburbium → p. 5a; 1535 suburbium → p. 3f; 1536 szpital dla ubogich na przedmieściu m. L. → p. 3f; 1543 Mikołaj Rej [z Nagłowic] sprzedaje za 120 grz. Marianowi Przełęckiemu z Przełęku [w pow. lel., dziś Przyłęk] folwark na przedmieściu L. przed Bramą Krakowską (Rad. krak. 439 s. 227 - informacja dr Z. Nogi); 1546 przedmieście Zbyczyce (suburbium Sbyczyce) → p. 2d; 1564 przedmieście Zbyczyce (suburbium Zbyczyce, LK 2 s. 42).

2f. Fortyfikacje miejskie. przed 1370 Kazimierz W. opasał murami m. L. (MPH 2 s. 625 - fragment Kroniki katedralnej krakowskiej; DHn. 9 s. 349; J. Widawski, Miejskie mury → p. 7 s. 237-42); 1394 mury miej. → p. 4b; 1410 → Lelów - zamek, starostwo; 1415 ogród z sadzawką pod murem miej. i basztą (sub muro et turri) → p. 5c; 1427 → p. 5a; 1477-82 kośc. szpitalny S. Krzyża za murami m. L. (extra muros oppidi Leloviensis) → p. 5c; 1493 rada miej. daje 4 gr Maciejowi Konopce na wybudowanie schodów na mury przy bramie [miej.]; taż daje 3 gr cieśli na wybudowanie schodów na mury (RL s. 88, 97); 1505 rada miejska daje Kmicie [cieśli] 6 gr na naprawę baszty (turris) (RL s. 208); 1506 rada płaci 5 gr na naprawę murów przy domu Sybilli; rada płaci Pierdykuli murarzowi kolejno 4 gr, wiard. i 6 gr na naprawę murów miej., m.in. k. szkoły (RL s. 225-6); 1511 rada płaci cieśli Dubielowi najpierw 16 gr, a następnie 7 gr na budowę schodów na mury miej.; rada płaci temuż 1 gr na naprawę bramy w kierunku [domu] Kurka (RL s. 336, 338); 1515 rada płaci Marcinowi kowalowi 7 gr na naprawę wrót przy baszcie (RL s. 349); 1515-6 wydatki rady na naprawę Bramy Krakowskiej koło żurawia [studni], a mianowicie na płace dla: Dubiela cieśli, Błażeja kowala, Jana Drążka, Wawrzyńca Kmity cieśli, NN murarza oraz za belki i deski (RL s. 350, 358-9, 402-3); 1516 rada płaci słudze miej. 1 gr na naprawę schodów k. bramy miej. (RL s. 403); 1518 rada płaci cieśli 3 gr na naprawę kołowrotu; wydatki rady na naprawę bramy miej. (RL s. 370-2); 1519 rada wynajmuje Wojciecha murarza do odnowienia i przebudowania baszty, m.in. do wymurowania „atrium”, wyburzenia starego muru i wybudowania 4 filarów k. baszty (RL s. 415); 1520 wydatki rady na naprawę bramy (RL s. 438, 440-2) 1521 rada wynajmuje cieślę Marcina Borucha do odnowienia Bramy Krakowskiej (RL s. 466, 469); 1522 rada wynajmuje tegoż Borucha do odnowienia bramy miej. w kierunku zamku (RL s. 417); 1523 rada wynajmuje Stan. Widawskiego cieślę i Macieja murarza do naprawy baszty w murach miej. (RL s. 477, 479); 1526 rada wydaje 10 gr na blachę do odnowienia baszty (RL s. 503); wydatki rady na naprawę schodów przy murach; rada wynajmuje za 1 wiard. Macieja murarza do odnowienia Bramy Krakowskiej; rada płaci służbie miejskiej za ogrodzenie bramy (RL s. 530-1); rada wynajmuje za 3 wiard. Jana Łoszaka cieślę na naprawę blankowania w basztach, naprawę schodów i budowę zadaszenia nad schodami (coopertura gradum) (RL s. 539); 1528 rada wynajmuje za 14 gr Mazurka „fabrum” do odnowienia bramy miej. (RL s. 552, 557); 1530 rada wynajmuje za 4 1/2 grz., oraz małą słoninę, piwo, garniec masła, 2 korce żyta i 8 korcy grochu murarza Mikołaja do naprawy murów od drzwi [w bramie?] aż do izby (muratam claustralem); rada wynajmuje za 1 wiard. tegoż murarza do ciosania kwadratowych kamieni na bramę zamkową (ad valvam arcensem) (RL s. 573-4); rada płaci Mleczkowicowi za pnie dębowe i blachę żelazną na naprawę Bramy Krakowskiej (RL s. 575, 578-9); 1533 brama (valva) miej.; mur miej. → p. 3f; 1534 Zygmunt I z podatku zw. czopowe od mieszczan lel., wynoszącego 12 fl. wydziela 4 fl. z przeznaczeniem na naprawę murów [miej.] (MS 4, 17555); 1535 wydatki rady na drewno dębowe i dla Piórka cieśli na odnowienie bramy zamkowej (a reformacione porte arcensis) (RL s. 585, 587); rada płaci 16 gr murarzowi Feliksowi za odnowienie muru k. bramy zw. Kacza (circa portulam dicta Kacza) (RL s. 588); rada płaci 1 gr Kuszuchowi słudze miej. za zrobienie [odnowienie] schodów przy bramie sukienników (ante portulam pannificum); 1537 rada płaci 12 gr za 6 tarcic na odnowienie bramy zamkowej (RL s. 590, 599); 1543 ogród Kat. Waziajkowej przy murze [miej.]; dom przy murze miej. → p. 3f; Brama Krakowska → p. 2e; 1598 Brama Krakowska, Baszta Złoczyńców [Męczarnia] (turris maleficorum)4Z nazwą Męczarnia baszta ta jest poświadczona w połowie XVIII wieku (Metryka altarii Danielowskiej w Lelowie, oprac. Z. Zaborski, Kr. 1993, s. 49) → p. 5ac.

2g. Zabudowa: rynek, ratusz, ulice, kamienice i domy. 1365 wolny dom mieszkalny należący do wójta → p. 4b; 1415 gospoda → p. 6d; dom mieszcz. Mik. Dudka w rynku (in circulo), ratusz (praetorium) → p. 5c; 1426 dom plebana [plebania] przy kościele par. Ś. Marcina w L. → p. 5a; kamienica mieszcz. Mik. Szawera a potem Mik. Weimana → p. 4b; 1427, 1598 Brama Krakowska → p. 5a; 1428 kamienica przy kościele par. w L. → p. 5a; 1429 kamienica → p. 4b; 1433 gospoda → p. 6d; 1441 dom Mikołaja wójta lel. → p. 4b; 1446 dom mieszcz. Słąki → p. 6d; 1457 2 kamienice wójtowskie (Teut. 3 s. 141); 1481 dom Mał. Nipowej między domami Maninogowej i Gronostajowej → p. 3f; 1493 ratusz (Kiryk, Rozwój → p. 7 mps); 1496 dom w L. Stan. Piskorza mieszcz. z Secemina [pow. chęc] (Teut. 6 s. 165); 1497 pół domu Ludmiły i Stan. Piskorza z L. (Teut. 6 s. 183); 1506 ul. Kościelna (platea ad ecclesiam) → p. 3f (RL s. 224); 1511-6 wydatki rady miej. na remont ratusza i sali ratuszowej, tj. na płace dla: cieśli Dubiela, cieśli zamkowego, Pawła Jagody, Błażeja kowala, Stan. Początka [sługi miejskiego] i strycharza, oraz za materiał, tj. blachę, drewno i gonty (RL s. 327-8, 333-4, 336, 349, 351, 358); 1518 Bartodziejski „pretorianus” dzierżawca pomieszczeń ratuszowych (RL s. 413); 1523 wydatki rady na remont ratusza, m.in. pieca, izby górnej na ratuszu oraz za materiał, tj. żelazo na wagę i drewno (RL s. 483-4); 1527 rada płaci 3 gr na naprawę sali w ratuszu (RL s. 546); 1528 taż płaci 2 1/2 gr za drewno na remont ratusza (RL s. 559); 1529 dom zw. Śmiałkowski należący do altarii Bożego Ciała w kościele par. w L. → p. 5a; 1533, 1535-8, 1542-3 liczne domy mieszczan → p. 3f; 1533 kamienica Jakuba Mleczki (KŁ s. 641-3); ul. Starolelowska (platea Antique Lyelyow), ul. Grodzka (platea castrensia), ul. Furmańska (platea alias Furmanska) → p. 3f (KŁ s. 646, 650); 1535 drukarnia [?] (officina) Jana Kmity w domu Barbary Połowiny → p. 3f (KŁ s. 660); wydatki rady na drewno do naprawy pieca w ratuszu (RL s. 586-8); 1536-7 kamienica Piotra Szpika (KŁ s. 678, 701, 703-4); 1537 ul. Krakowska (platea Cracoviensis) → p. 3f (RL s. 592, 604-5); 1537 rada wydaje 6 gr na naprawę sali w ratuszu (RL s. 598); 1542 ul. Łaziebna (platea a balneo) → p. 3f (KŁ s. 712); 1538 ul. Krakowska → p. 5c (RL s. 601); 1543 ul. Klasztorna (platea cenobii) → p. 3f (KŁ s. 717); 1564 ratusz (LK 2 s. 41)5W r. 1789 ten murowany ratusz był już opust. (LK z 1789 r. cz. 2, s. 520); 1580 kamienica w rynku (Kiryk, Rozwój → p. 7).

2h. Łaźnia, browary, młyny, studnie, wodociąg, piła i cegielnia k. miasta. 1365 łaźnia mur. należąca do wójta → p. 4b; 1419 n. Jaszkowski Młyn pod zamkiem lel. → Lelów zamek i starostwo p. 3c; 1425 Jakub łaziebnik (ZK 312 s. 285); 1457 łaźnia miej. należąca do wójtostwa lel. → p. 4b; 1460 n. Górny Młyn pod zamkiem lel. → Lelów zamek i starostwo p. 3c; 1460 piła [tartak] pod zamkiem lel. → Lelów zamek i starostwo p. 3c; 1486 rada miej. daje pół grz. łaziebnikowi na naprawę łaźni (RL s. 53); 1493 rada daje 4 gr Stanisławowi murarzowi na naprawę wodociągu; 1493 rada daje 4 gr Rybce cieśli i 3 gr Janowi kowalowi na naprawę studni (RL s. 87-9); 1494-5 łaźnia wójtowska w L. sprzedana plebanowi w Chrząstowie → p. 4b; 1494 Jan Olbr. potwierdza kupno przez zm. Macieja z Bnina [przed 1493] wwdę pozn. pewnych browarów w L. (MS 2, 339); 1496 cegielnia → p. 3f; 1499 rada miejska daje cieśli 5 gr na naprawę studni (RL s. 152); 1501 na prośbę kan. krak. Macieja Grodzickiego murator Walenty Szarek wyjechał do L. i odrestaurował łaźnię (Cracovia artificum 1501-1550, 17); 1503, 1511-2 łaźnia należąca do plebana w Chrząstowie → p. 3h; 1506 rada daje Konopce 9 gr na prace przy studni i piwnicy (RL s. 226); 1511-4, 1516 wydatki rady miej. na naprawę studni, tj. na płace dla Pykarta kowala, Marcina kowala, Głowy cieśli, oraz za drewno dostarczone przez Pukarzowskiego i drewno dębowe dostarczone przez Dąbrowskiego (RL s. 327-8, 333, 337-8, 359); 1511 studnia za [domem] Gizy (RL s. 338); 1513 młyn plebański (ZK 316 s. 365); 1519 rada miej. płaci cieśli 14 gr za naprawę studni, tj. żurawia (RL s. 432); 1517 cegielnia (RL s. 390 zp., 395); 1519, 1529 młyn plebański na przedmieściu → p. 5a; 1523 rada płaci Mazurkowi 5 gr za naprawę studni (RL s. 484); 1526 browar (RL s. 539); 1533 młyn [nieokreślony] (KŁ s. 644); 1537 poświadczony Maciej Browarny (KŁ s. 700-1); 1538 browar (RL s. 614); 1542 łaźnia w mieście → p. 3f (KŁ s. 712); 1564 browary w L. → p. 3b; 1598 młyn z 2 sadzawkami plebana w L. (WR k. 344v).

3. Własn. król., w XV i XVI w. stwie niegrodowym lel. Treść punktu: 3a. Sprawy własnościowe, zapisy sum, tenuta; 3b. Nadania i przywileje dla miasta, powinności i świadczenia; 3c. Handel; 3d. Rzemiosło miejskie i rzemieślnicy; 3e. mieszczanie; 3f. Majątek mieszczan; 3g. Majątek miasta; 3h. Majątek kościoła par. w Chrząstowie.

3a. Sprawy własnościowe, zapisy sum, tenuta. 1396 Władysław Jag. z wdzięczności za wierną służbę, liczne zasługi i wydatki na rzecz króla zastawia Sędziwojowi [z Szubina, woj. kal.] wwdzie kal. i star. generalnemu Wielkopolski wsie Dziadowice, Kotwasice i Morzę w Wielkopolsce [w woj. kal.] w 200 grz., które mają być obrócone przez Sędziwoja na wykupienie miasta król. L. (Wp. 3, 1965; Pol. 1, 14; A. Gąsiorowski, Sędziwój z Szubina, PSB 36, s. 411); 1425 wymienieni imiennie rajcy i ławnicy i cała społeczność m. L. ślubują wierność Władysławowi Jag., a po jego śmierci królewiczowi Władysławowi i królowej Zofii jako opiekunce syna, w przypadku zaś śmierci królewicza królewnie Jadwidze (ZDM 2, 374; RI s. 199); 1428 m. L. w tenucie Koniecpolskich → Lelów zamek i starostwo; 1490, 1511, 1516, 1531 → Lelów zamek i starostwo.

3b. Nadania i przywileje dla miasta, powinności i świadczenia. 1362 → p. 3c; 1365 → p. 3g; 1366, 1367, 1372, 1407, 1425, 1448, 1449, 1455 → p. 3c; 1456 m. L. i zamek wystawiają na wojnę pruską 10 pieszych, kopijnika z 4 końmi, 1 wóz i 2 puszkarzy, którzy do pomocy otrzymują od miasta 6 pieszych (M. Kuntze, Przyczynek do badań nad historią wojskowości w Polsce, KH 44, 1930, s. 49); 1463 rajcy i mieszkańcy L. skazani na karę za niezapłacenie podatku (GK 17 s. 56); 1482 wyszczególnione imiennie miasta [woj. krak.] m.in. L. skazane na karę król. XIV za nie zapłacenie szosu (GK 21 s. 668); 1500 mieszczanie lel. dziedzice Ślężan i Staromieścia skazani na karę XIV za nie zapłacenie podatku nadzwyczajnego (GK 27 s. 1324); 1501 m. L. skazane na karę król. XIV za nie uiszczenie czopowego (GK 28 s. 342, 356); 1507 m. L. płaci 20 grz. podatku koronacyjnego (Rutkowski, Podatek → p. 7, s. 31-2); 1512, 1512-3 → p. 3c; 1517 lub 1518 rada miej. płaci z tytułu koronacji królowej [Bony] 20 grz. podatku koronacyjnego, składając go na ręce Erazma Szczepanowskiego ze Szczekocin (RL s. 360); 1521 → p. 3c; 1521 Zygmunt I nakazuje wyszczególnionym imiennie miastom, m.in. L., dostarczenie wozów na wyprawę wojenną (Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski, wyd. E. Raczyński, Poznań 1840, 150); m. L. dostarcza na wyprawę wojenną 1 wóz z żywnością, 4 konie, woźnicę Stan. Kurzydłę z mieczem, 2 pieszych Marcina Kożucha z mieczem i oszczepem oraz Kiliana Bębenka z oszczepem [piką] oraz motykę, topór i łańcuch (AKH 3 s. 488); 1530 m. L. płaci 29 grz., 8 gr szosu (RP k. 65); 1534 → p. 2f; Zygmunt I zatwierdza nadanie przez rajców lel. pewnym osobom opust siedlisk w L. i zezwala rajcom urządzić od nowa staw na gruncie zw. Nowymost między ogrodami mieszczan (MS 4, 17556); 1546 → p. 2d; 1546 → niżej rok 1547; 1547 [25 I] ww. król uwalnia mieszczan lel. od wszelkich podatków na 20 lat, z wyjątkiem ceł opłacanych przez kupców, w związku ze zniszczeniem miasta przez pożar w 1546 r. (MS 4, 22638; Wiśn. W. s. 146; A. Walawender, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1450-1586, t. 2, Lwów 1935, nr 1693; LK 2 s. 41-2); 1553 Zygmunt August potwierdza mieszczanom lel. dotychczasowe przywileje (MS 5, 6001); 1559 tenże król zezwala mieszczanom lel. na wykupienie z rąk mieszkańców okolicznych wsi ról na gruntach m. L. (MS 5, 8750); tenże uwalnia mieszczan lel. od podatków po pożarze miasta (Wiśn. W. s. 146); 1564 przed pożarem miasta przed 16 laty rada m. L. wybierała 1 grz. 38 gr czynszu ze Staromieścia, 3 grz. 13 gr czynszu ze Zbyczyc, 3 grz. 15 gr i 13 den. ze Ślężan, 14 grz. i 40 gr z domów i siedlisk w m. L. i przekazywała na zamek 20 grz., a resztę przeznaczała na podwody, posługi i potrzeby miejskie; wójt m. L. wybiera do zamku lel. 26 gr z ogrodów i niw miej., po 1 gr od każdego domu, po 1 gr od osób szynkujących piwo, po 1 gr od postrzygaczy sukna i płótna, po 1 gr od prasołów; rzeźnicy płacili kwartalnie z 8 jatek rzeźniczych po 4 fl. i rocznie po 4 kamienie łoju po 1 fl., a szewcy płacili kwartalnie po 36 gr, piekarze kwartalnie po 1 fl. Z wszystkich tych podatków mieszczanie lel. zostali zwolnieni na 20 lat przez Zygmunta I dokumentem z 25 I 1547 r. Z tytułu targowego zamek lel. pobiera na wolnicy po 1 gr od wołu i krowy i po 6 den. za barana i wieprza, od knapów, których teraz jest 20, wyrabiających na kwartał do 12 postawów sukna, pobierane jest foluszowe - 2 gr dla zamku, 1 dla młynarza; na mocy przywileju króla Zygmunta I [z 1546 r.] mieszczanie pobierają grobelne albo burkowe [brukowe] na 3 drogach publicznych prowadzących: przez Stare Miasto L., przez nowe miasto, przez przedmieście Zbyczyce, tj. 1 ternara od każdego przepędzonego konia i wołu, z czego połowę płacą zamkowi a resztę przeznaczają na naprawę dróg; na mocy przywileju Zygmunta I z 1546 r. mieszczanie pobierają czynsz od sprzedaży gorzałki na naprawę miasta, pobierają też czynsz od browarów, z których jednak dają do zamku po korcu słodu. Przedtem dawali pół korca. W L. 2 młyny pod zamkiem na rz. Białej: jeden z 5 kołami korzecznymi, tj. 3 mącznymi, 1 słodowym i 1 foluszem, drugi z 3 kołami, 2 walnymi mącznymi i 1 stępnym. Młynarz z młyna większego oddaje pstarościemu tygodniowo 2 lub 3 korce żyta, 4 lub 5 korcy pszenicy i ma wykarmić 4 wieprze rocznie dla zamku. Młynarz z młyna mniejszego oddaje 1 lub 2 korce żyta i ma wykarmić 2 wieprze rocznie dla zamku. Żydzi, których przed pożarem było kilkudziesięciu, a teraz jest 6, płacą do zamku z tytułu stacji na Nowy Rok po czerwonym złotym każdy, a jeśli któryś ma pozwolenie na ubój, dostarczają korzenie [przyprawy] (LK 2 s. 41-3); 1568 Zygmunt August nadaje mieszczanom lel. pr. ścinania drzew w lasach [stwa] olsztyńskiego dla swego użytku i naprawienia zniszczonych budynków (MS 5, 3738).

3c. Handel. 1362 Kazimierz W. nadaje mieszczanom lel., a zwłaszcza miejscowym sukiennikom (officium lanificium) przyw. zakazujący obcym kupcom sprzedawania detalicznie na targach tygodniowych sukna wartości 1 kopy gr za postaw według starego zwyczaju tego miasta pod karą konfiskaty wystawionego sukna, a także całego majątku (AGZ 3, 13; Wyrozumski, Tkactwo → p. 7, s. 56); 1366 tenże król w podzięce za wierność i zasługi rajców i społeczności m. L. zwalnia mieszczan lel. od płacenia ceł i targowego w całym Królestwie (Mp. 3, 793 kop.; MS 4 suppl. 235; AS rps 19 s. 351); 1367 [?] tenże zakazuje celnikom krak. pobierać cło od mieszczan lel. z powodu wielkiego zubożenia miasta w skutek pożaru (ZDM 4, 988); 1372 Elżbieta Węg. potwierdza mieszcz. lel. zwolnienie od ceł przyznane im przez Kazimierza W. w [1367 r.] i zakazuje żupnikom w Wieliczce i Bochni pobierania od nich opłat w żupach solnych, gdy przyjadą po sól (ZDM 4, 1014); 1407 Władysław Jag. zachowuje mieszczanom lel. przyw. zwalniający ich od płacenia ceł i targowego w miastach Królestwa przyznany im jeszcze przez Kazimierza W. (Mp. 4, 1105; MS 4 suppl. 462); 1425 tenże nadaje mieszczanom z L. pr. sprzedawania na łokcie sukna we wszystkich miastach Królestwa w czasie jarmarków i targów cotygodniowych (ZDM 7, 1982); 1439 Jan i Mik. Chabor [?] kupcy z L. (GK 6 s. 209); Bernard kupiec i mieszcz. z L. → p. 6d (GK 6 s. 209, 229-30); 1441 Jerzy poseł Mikołaja z Kołomyi [Ruś] staje przed sądem grodzkim we Lwowie w sprawie o zajęcie konia u człowieka z L. (AGZ 14, 221); 1448 Kazimierz Jag. uwalnia mieszczan lel. kupujących sól w Wieliczce i Bochni od pewnych opłat w tamtejszych żupach (ZDM 3, 794); 1449 tenże król nakazuje rajcom Sandomierza, L. Wiślicy i Lublina, aby nie zabraniali kupcom krak. podczas rocznych jarmarków sprzedawać sukna, barchanu i płótna na łokcie (KMK 1, 149); 1455 tenże pragnąc przyjść z pomocą mieszczanom m. L. po świeżej klęsce pożaru pozwala im we wszystkich miastach Królestwa sprzedawać na targach i jarmarkach ich sukna na łokcie (Mp. 5 AB 121; MS 4 suppl. 891); 1455 Andrzej kupiec rajca lel. 1455, 1458 (Teut. 3 s. 74); 1468 Jakub kucharz klaszt. z Kłobucka pobiera 2 grz. na podróż do L. (BPAN rps 1967); 1479 Piotr kupiec z L., Piotr Nikiel z L. handlujący miodem (Kiryk, Rozwój → p. 7); 1481 kupno wołów na targu → p. 3f; 1498-1500 Jakub kupiec (RL s. 119, 172); 1505 rada miej. płaci kmieciom 1 gr za prace przy budowie piwnicy na piwo (RL s. 224); 1512 Zygmunt I na prośbę sukienników m. L. odnawia przyw. Kazimierza W. z r. 1362 na sprzedawanie postawów sukna z powodu starości przyw. (MS 4, 1655; Wyrozumski, Tkactwo → p. 7, s. 56); 1512-3 tenże wydaje dok. zezwalający m. L. na wolny handel ze Śląskiem z wyjątkiem Wrocławia (MS 4, 1869; Pol. 4, 120); 1513 Bartosz kramarz (RL s. 322); 1515-26 Andrzej kupiec, kramarz (RL s. 344-5, 378-9, 458, 471, 487, 494, 537); 1515 Mazurek kupiec (RL s. 344-5); 1517-26 Bartoszek kupiec, kramarz (RL s. 355, 536); 1520 Bartosz Konopka kupiec (RL s. 453-5); 1521 mieszczanie lel. w sporze z kl. jędrzej. o pobór od nich targowego w Jędrzejowie → Jędrzejów m. p. 3c Handel (SP 6, 199); 1525 Mik. Konopka kupiec (RL s. 487); 1532 Zygmunt I poleca mieszkańcom [kupcom] m.in. L. płacić cła przynależne do Rabsztyna i Ojcowa w m. Skale (MS 4, 16 662); 1533-8 Stan. Kmoszek kupiec (mercator), ławnik lel. 1533, podwójci 1537 (KŁ s. 649, 652-3, 665-6, 670-1, 676, 686, 688, 700, 705, 710); 1535-43 Bartłomiej Piątek kupiec, ławnik lel. 1543 (KŁ s. 666, 700, 712, 716, 725); 1538 Zygmunt I zatwierdza ugodę między Janem Leżeńskim star. z Przedborza [pow. chęc.] i mieszczanami L. z tytułu targowego (MS 4, 1859); 1539 tenże zatwierdza przywileje z 1366, 1372, 1407, 1425 i 1455 (MS 4, 19723, 19726); 1542 tenże uwalnia m.in. kupców L., podróżujących do Lublina, na Ruś i z powrotem od cła i opłat za przewóz [przez Wisłę] w Zawichoście (MS 4, 6957); 1543 szl. Jan Zawisza ważnik [nadzorca wagi miej.] pstarości lel. 1533 (KŁ s. 645, 650, 694, 717).

3d. Rzemiosło miejskie i rzemieślnicy. 1362 sukiennicy lel. → p. 3b; 1365 wójtowskie 2 kramy sukienne [postrzygalnie sukna], 2 kramy przekupne, 2 jatki mięsne, 2 stoły piekarskie, 2 szewskie, młyn opust. z sadzawką → p. 4b; 1392-zm. 1400 Klemens aptekarz (apotecarius) z L. pobiera od rady m. Krakowa 12 grz. czynszu rocznego (KRK cz. 2 s. 343); 1404 Tomasz Lelowski szewc (Kacz. 1523); 1407 Gaweł szewc, Tornar tkacz (KSN 2079); 1410-27 6 VII zm. przed 1432 Szczepan Pluskwa krawiec i rajca lel. 1410, 1425 (Laberschek, Rola → p. 7 s. 61-2; Zaborski, Z dziejów → p. 7 Aneksy 1, s. 290-93; ZDM 2, 374; Bullarium 4, 1994; ZK 312 s. 434); 1415 Gotard malarz z L. niestawia się przed sądem przeciwko Pieczowi o pozwanie w gospodzie (ZK 312 s. 80); 1419 Mik. Miarka mieszcz. lel. [młynarz] z młyna pod zamkiem lel. → Jaszkowski Młyn (ZDM 1, 336); 1423-5 Jan Lelowski krawiec z Krakowa (GK 2 s. 55, 67; Kacz. 3794); 1425 Paweł krawiec i rajca lel., Jan szewc i ławnik lel., Stanisław tkacz i ławnik lel. (ZDM 2, 374); Jakusz łaziebnik (ZK 312 s. 285); 1425-6 Śledź kuśnierz z L. (ZK 312 s. 291, 313); 1426 Jan Chmasz szewc z L. staje przed sądem z żelazną chochlą [łyżką] przeciwko Wydżdze włodarzowi z Irządz, twierdząc że zastawił mu on kuszę i chochlę za 3 wiard.; tenże przedkłada przed sądem chochlę srebrną, którą mu Wydżga włodarz z Irządz zastawił (ZK 312 s. 298, 301); 1428 Mik. Sroka krawiec z L. (ZK 312 s. 352, 355, 359); 1432 Wojc. Krataczka (Krthciczka, Krtanczka, Krathaczka) szewc z L. (ZK 312 s. 431, 433, 435-6; GK s. 754); 1435 Mik. Suchy prasoł (Kacz. 4686); 1438 Boksa szewc z L. (ZK 313 s. 94); 1444 Maczek stelmach (Kacz. 5496); 1446 Jan młynarz [z młyna] pod zamkiem lel. → p. 6d; 1446 Bernard kuśnierz z L. (ZK 313 s. 339); 1455 Piotr krawiec (Kacz. 6426); 1460-90 Piotr Wronka młynarz z Młyna Górnego w L. i z Młyna Dolnego [Jaszkowskiego] od 1465 r. (Mp. 5 G 41, 42; K 13; MS 3 suppl. 172, 173, 182, 227-8; GK 15 s. 376-7; 16 s. 122-4, 277-8; 17 s. 799; MS 1, 2147-8; RI s. 217); 1465 Maciej zw. Brog s. Piotra z Sygątki młynarz z młyna dolnego [Jaszkowskiego] w L. (Mp. K 13; MS 3 suppl. 182); 1471 cech prasołów lel. uzyskuje przywilej (Zaborski, Z dziejów → p. 7 s. 126, 223); 1472 Maciej kuśnierz (Kacz. 7391); cech sukienniczy w L. przyjmuje czeladnika Marcina tkacza z Pyzdr (Kiryk, Rozwój → p. 7); 1474 Marcin szewc (OK 2 s. 14); Andrzej Golanka parchanista (Kacz. 7532); 1475 Jan introligator lel. (OK 2s. 253); 1476 Bartłomiej Ożóg młynarz → p. 6d; 1477 Marcin tkacz (OK 2 s. 576); 1479 bractwo krawców, miecznik, 4 kowali, kuśnierz, 2 stelmachów, 3 szewców, 2 tkaczy, postrzygacz sukna, murarz, 3 piwowarów, ślusarz, furman → p. 3d; mieszczanie; Maciej ślusarz, Maciej kowal, Jagoda cieśla, 3 furmanów, piekarki; 1482 Marek tkacz (RL s. 14); 1483 4 jatki rzeźnicze, Grzegorz, Marek i Szczepan tkacze, Klemens szewc (Kiryk, Rozwój → p. 7); 1485 Marek rzeźnik rajca lel. (RL s. 17); 1485 Jan płóciennik (RL s. 26); 1486 Marcin cieśla (RL s. 39); łaziebnik → p. 2h; 1488 Bartłomiej młynarz (Decreta iuris 2, 150); 1490-1512 Jan i Piotr ss. młynarza Piotra Wronki bracia Mikołaja księdza → Jaszkowski Młyn (MS 1, 2147-8; 3, 134 suppl. 227-8; RI s. 216-7; MS 4, 1266, 1802); 1491 Mik. Paweł rzeźnik z L. i jego ż. Małgorzata (OK 3 s. 536); 1491-1500 Stanisław łaziebnik (RL s. 71, 151, 154, 175); 1491-1500 Rybka cieśla (RL s. 71, 88-9, 120, 172); 1493 Stanisław murarz (RL s. 87); 1494-5 Jakub młynarz (RL s. 94, 106); 1494-1516 Waw. Kmita cieśla (RL s. 109, 172, 183, 208, 236, 249, 350, 402); 1495 Mikołaj miecznik w L. (Cracovia artificum suppl. s. 161); tkacz (teletextor) w L. (Wyrozumski, Tkactwo → p. 7, s. 57); Wojciech kowal (RL s. 127); Grzegorz kuśnierz (RL s. 135); 1499 Stanisław cieśla (RL s. 149); 1503 NN sługa pewnego kuśnierza zobowiązany do zadośćuczynienia Michałowi Stefankowi mistrzowi kuśnierskiemu, wybranemu na cechmistrza cechu kuśnierzy, za zniesławienie go, a mianowicie za nazwanie go synem tkacza. (Decreta iuris 2, 891; Teut. 6 s. 300-302); rada miej. daje Piotrowi młynarzowi 1 wiard. na tarcice do rozbudowy miasta (RL s. 188); 1506-23 Mazurek cieśla (RL s. 228, 484); 1508-17 Dubiel cieśla (RL s. 251, 327-8, 333-4, 336, 338, 349-50, 389); 1508 Maciej Srotarz i Stan. Srotarz (RL s. 252, 255, 258); 1511-23 Błażej kowal rajca lel. 1511-3, 1515-9, 1522-3 → p. 4e (RL s. 300, 302-3, 305, 310, 322, 350, 354-5, 376, 396, 440-1, 484); 1511-2 łaziebnik z L. (ŁLB 1 s. 561); 1511-30 Marcin bednarz rajca lel. 1520-1, 1524-6, 1530 → p. 4e (RL s. 329, 337, 466, 483, 533); 1511 Głowa cieśla (RL s. 336); 1512-33 Paweł Wąchała rzeźnik i ławnik lel. 1533 (Kiryk, Rozwój → p. 7; SP 6, 270; KŁ s. 639, 649); 1512 sukiennicy lel. → p. 3b; 1513 Jan młynarz z L. [zapewne tożsamy z Janem s. Piotra Wronki] → p. 6d; Marcin krawiec; Pykart kowal (RL s. 321, 328); 1514-7 Marcin kowal (RL s. 333, 351, 396); Wojciech kowal; 1515 Włodek woźnica (RL s. 333, 345); rada miejska płaci „canicide alias heczlyowy” [hyclowi] 13 gr na wyczyszczenie miasta (RL s. 351); 1516 Piotr strycharz; Szmyczek tkacz (RL s. 398, 402); 1517 Klemens szewc (RL s. 369); Szymon bednarz, Jan krawiec (RL s. 393-4); 1517-19 Wojciech murarz (RL s. 415, 419); 1517-21 Mikołaj rzeźnik (RL s. 355, 372, 381, 445-7; Kiryk, Rozwój → p. 7); 1518-38 Walenty rzeźnik, rajca lel. 1531, 1538 (ZK 158 s. 425; RL s. 573, 611); 1518 Mik. Paweł rzeźnik i cech rzeźników lel. (ZK 158 s. 425); Łukasz rzeźnik (RL s. 373, 384); 1518-21 Piotr młynarz [zapewne tożsamy z Piotrem s. Piotra Wronki] (RL s. 378, 445, 447, 452, 460); 1518 grabarz (RL s. 414); 1519 Piotr młynarz plebański → p. 5a; NN „vietor” czyli szrotarz (RL s. 429); 1520-43 Wojc. Mazurek kowal, ławnik lel. 1543 (RL s. 437; KŁ s. 650, 709, 714, 717-8); 1520 „glebatores” robotnicy obrzucający ścianę gliną (RL s. 437); 1520-6 Maciej murarz (RL s. 436, 479, 530); 1521 starsi cechu rzeźniczego: Mikołaj, Paweł Wąchała, Łukasz Zapart i Jakub Zach (Kiryk, Rozwój → p. 7); 1521-2 Marcin Boruch cieśla (RL s. 417, 469); 1522 Stanisław łaziebnik (RL s. 472); 1523 wyszczególnieni imiennie rzeźnicy lel. → p. 3h; 1523 Stan. Widawski cieśla (RL s. 477, 483); 1523-36 Piotr Szpik rzeźnik, mieszcz. lel., rajca lel. 1510-13, 1519-23, zm. 1536 (SP 6, 270; KŁ s. 655-6, 666, 678, 694; RL s. 503); 1523-35 Marcin Orzeszek rzeźnik i mieszcz. lel. (SP 6, 270; KŁ s. 654-5); 1526-30 Maciej Mazurek kowal (RL s. 534, 553, 568, 573); 1528 NN złotnik (RL s. 560); 1528-37 Jakub zw. Jakubkiem sukiennik, postrzygacz sukna (pannifex, pannisor) (RL s. 560; KŁ s. 641-3, 655, 691, 700-3); 1529 Paweł kowal (RL s. 567); Klimek szewc (RL s. 569); 1529-30 Jan rymarz (sellator) (RL s. 569, 580); 1530 Mikołaj murarz (RL s. 573-4); 1533 Jan Seranus jedwabniczarz (serifex) (KŁ s. 646); 1533-8 Klemens bednarz (doleator) i ławnik lel. 1533-8 (KŁ s. 649, 665-6, 670-1, 693, 700, 705, 710); 1533-43 August kuśnierz i ławnik lel. 1533-43, podwójci 1537-8 (KŁ s. 645, 665-6, 670-1, 700, 703, 705, 709-10, 716, 725); 1533-43 Paweł Maszek szewc (KŁ s. 651, 717); 1533 cech szewców → p. 3f (KŁ s. 650); 1533 [?] Maciej kuśnierz (KŁ bez paginacji); 1535 Jakub kowal (KŁ s. 662); Bartłomiej, Bartoszek kuśnierz (KŁ s. 664, 668-9); Bartłomiej kołodziej (KŁ s. 664); Feliks Przechwarzek, Przechwałek zm. 1543 czapnik (KŁ s. 668-70, 723-4); Feliks Izdebski, Izdbiński krawiec i pstar. lel. 1535 (KŁ s. 652, 657-8, 667, 669, 670-1); Jan siodlarz (ephipazor) (KŁ s. 672); 1535-8 Maciej kowal (KŁ s. 665, 709); Feliks murarz; 1536 Mikołaj krawiec (KŁ s. 588, 668); Stanisław piekarz; Paweł kowal (KŁ s. 690, 693).

1537 bractwo czeladników sukienniczych czyli knapów, a mianowicie: Feliks Nagocki, Pabian Koza z Żarnowa [pow. opocz.], Grzegorz Malborski, Maciej Białek, Andrzej Kozanek, Marcin Gorlicki, Stan. Fostek, Nizioł, Wojciech i Mik. Wyka zobowiązują się nigdy nie wysuwać roszczeń o obiad (pro prandio) względem swoich dwóch mistrzów sukienniczych (RL s. 607-8; Wyrozumski, Tkactwo → s. 56-7); Bartłomiej krawiec (KŁ s. 700); Maciej Browarny (KŁ s. 700-1); 1537-43 Jan Zakrzowski sukiennik i ławnik lel. 1537-8 (KŁ s. 700, 705, 710, 713-4, 716); 1538-45 Zygmunt sukiennik i ławnik lel. 1543 (KŁ s. 708, 713-14); 1538-43 Wojc. Żelazko sukiennik (KŁ s. 710, 714-15); 1542-3 Łukasz krawiec (KŁ s. 712, 715); 1542-3 Urban sukiennik (KŁ s. 713-15); 1543 Tomasz szewc (KŁ s. 714); Jakub bednarz (doleator) (KŁ s. 714, 719); Tomasz krawiec (KŁ s. 716); Stan. Gęba cieśla (KŁ s. 719); Urban czapnik (KŁ s. 722-3); poświadczone bractwo czeladników sukienniczych czyli knapów → p. 3f (KŁ s. 723-4); 1546 8 jatek rzeźniczych w L. (LK 2 s. 41); 1555 Zygmunt August potwierdza statut cechowy sukienników lel. (Wyrozumski, Tkactwo → p. 7, s. 56); 1564 szynkarze piwa i gorzałki, prasołowie, rzeźnicy, szewcy, piekarze, 20 knapów czyli sukienników, słodownicy, młynarze → p. 3b.

3e. Mieszczanie. 1366 kmiecie Grzegorzowic pozwani przez mieszczan lel. wg dok. król. odpowiadają przed sądem patrymonialnym Toporów i Starych Koni (Mp. 1, 288; AGZ 13, 2687)6Zob. Grzegorzowice przyp. 2; 1370 Lasław → p. 6; 1374 Lorenc (SP 8, 1); 1388 Agnieszka, Agneta z L. i Zagórza [par. Staromieście] (SP 8 uw. 101/22, 126/26); 1389 sprawa między Przybkiem [z Irządz] kaszt. roz. a Mikołajem z L. odesłana przed sąd król. na dzień Oczyszczenia NMP [2 II], a jeśli król nie przybędzie to na najbliższy wiec (SP 8, 5075); 1393 Szczepan (ZK lc s. 73); 1398-1402 pani Sławska wd. po Włodzisławie Laczku matka Mikołaja (KSN 732, 1206); 1398-1416 Mikołaj z L. dz. Zagórza w par. Lelów Stary 1398-1407, sołtys z Sokolnik 1398- 1416 s. Włodzisława z L. mąż Krystyny z Sokolnik7Nie należy go mylić z zięciem Mik. Turem sołtysem z → Kleszczowej 1403-9 i sołtysem z → Sokolnik 1416-29 (KSN 728, 732, 739, 742, 758, 1206; ZK 312 s. 104); 1403-9 Mik. Twardy mieszcz. lel., rajca lel. 1403, sołtys w → Kleszczowej 1409-15, mieszcz. Lwowa od 1425, mąż Katarzyny z → Częstochowy p. 4 (SP 2, 967; ZK 3 s. 502-3; KSN 2079, 2530; OK 4 k. 76r, 90v, 93r, 108r; Pomniki Dziejowe Lwowa t. 3, wyd. A. Czołowski s. 117); 1403-4 Szczepan z Leszcz [ziemia łęcz.], Laskowej [nie zid.] i Bystrzanowic mieszcz. lel. (ZK 3b s. 57, 80, 215, 220, 223, 227, 233; 4 s. 10); 1410-27 Paweł Koszut [Kossuth, Koszutt, Coschut, Cossad] (Laberschek, Rola → p. 7, s. 61-2; Zaborski, Z dziejów, Aneksy 1, s. 290-93; ZDM 2, 374; Bullarium 4, 1994); 1410 Stan. Kocieł (Kotczel) i Maczek Kocieł (Cotczellof) uczestnicy Wielkiej Wojny 1409-11, pojmani i więzieni przez Zakon Krzyżacki (M. Biskup, Z badań nad Wielką Wojną z Zakonem Krzyżackim, KH 66, 1959, s. 698); 1410-11 Mikołaj s. Jana (OK 4 k. 49v, 71v, 113v, 131v, 168r); 1411 Andrzej mieszcz. (OK 4 k. 139v, 146r, 157r, 159r, 166r); Jan s. Rusina (OK 4 k. 148r); Piechna ż. Marcina zw. Srokosz (ZK 312 s. 5); 1411-24 zm. przed 8 VI 1427 Szczepan mieszcz. z L., mąż Małgorzaty (ZK 312 s. 5, 6, 27, 33, 47, 50, 54, 60, 74, 131, 176, 205, 227, 230, 242, 244, 246, 248, 255, 257, 332 - jako zm.)8Nie może być mylony ze Szczepanem Pluskwą krawcem z L., występującym w l. 1410-27; 1411-2 Mik. Wigant [Wyganth] mieszcz. (OK 4 k. 161v, 176r, 181v, 193v, 206v); Stan. Panek mieszcz., rajca 1425 (OK 4 k. 179r; Zaborski, Z dziejów → p. 7, Aneksy 1, s. 290-93: ZK 312 s. 257-8; ZDM 2, 374); 1412 Jan (OK 4 k. 198v, 205v); 1412-4 Marcin mieszcz. (ZK 312 s. 23, 47); 1412-3 Mikołaj mieszcz. (ZK 312 S. 26, 36); 1414-21 Nikiel mieszcz. (ZK 312 s. 54, 68, 159; OK 4 k. 223r, 228r; Zaborski, Z dziejów → p. 7, Aneksy 1, s. 290-93); 1414 Andrzej Wolf, Kat. Włosinowa (KSN 3521); 1415 Stan. Kronosieński (Zaborski, Z dziejów → p. 7, Aneksy 1, s. 290-93); 1415-27 Mik. Dudek (Zaborski, Z dziejów → p. 7, Aneksy 1, s. 290-93; Bullarium 4, 1994 - tu błędnie jako Mik. Dukiet); 1415-30 Mik. Trzeciak (Zaborski, Z dziejów → p. 7, Aneksy 1, s. 290-93; Bullarium 4, 1994 - tu błędnie jako Mik. Strekacz; ZK 312 s. 405, 411)9Być może tożsamy z Mik. Krzeczkiem rajcą lel. w 1425 r. (ZDM 2, 374); 1415-55 Mik. Szawer z L. s. Stanisława z L., br. Tomasza Głowienki archidiak. łęczyckiego, kan. kurzelowskiego, mieszczanin, od 1426 r. wójt lel. → p. 4b; 1416-23 Jan Chechelski mieszcz. z żoną (ZK 312 s. 109; OK 4 k. 287v); Grzegorz (ZK 312 s. 128); 1417-28 Mik. Polewka mieszcz. (ZK 7 s. 372; 6 s. 477; 312 s. 186-7, 191, 245, 264, 303, 305, 307-9, 311, 320-21, 323, 327, 329-31, 333-4, 357, 361; Bullarium 4, 1994); 1419 Jan z Gołczy oskarża Pawła z L. o zabójstwo kmiecia z Wojciechowa (GK 1 s. 130, 132, 180, 202); 1421 Hanus Kuntel mieszcz. (ZK 312 s. 198); Jaszek z Mysłowic [par. Irządze, dziś nie ist.] uwalnia Stan. Kurka z L. ze sprawy o zabójstwo jego s. Klemensa i zabranie gwałtem wszystkich rzeczy (ZK 312 s. 214); Paweł (GK 1 s. 561); Stanisław s. Jana (OK 4 k. 210v, 215v); 1421-40 Stan. Gronostaj (OK k. 210v, 215v; 8 s. 29); Mik. Kulej włodarz, mieszcz. (ZK 312 s. 338, 346, 351); 1422 Mikołaj (OK 4 k. 245v); 1423 Maciej Rotysta (Rotistha) z L. skazany na karę XV sądowi za to, że w obecności sądu wydobył nóż przeciw Wojtkowi z Potoku [Złotego] poddanemu Piotra z Potoku; tenże Wojtek skazany na karę XV sądowi o to, że pobił się ze wspomnianym Rotystą (ZK 312 s. 228); 1427-8 Tomasz (ZK 312 s. 338, 346, 351); 1427 Mik. Nikiel, Małgorzata, Machna, Walenty, Stan. Żarski [z Żarek] → p. 5c; 1433 Anna Chechelska (OK 5 k. 4r, 5r, 14v); Jan (OK 5 k. 12r); 1436 Tomasz (ZK 146 s. 311); 1438 Kościółek mieszcz. (ZK 313 s. 102); 1439 rajcy m. L. i Miechowa zeznają pod przysięgą, że opatrzny Bernard mieszcz. lel. oskarżony przez Macieja z Miechowa podrzędczego ze strony [Mik.] Probołowskiego wielkorządcy krak. o posiadanie bezprawnych pieniędzy, miał te pieniądze od Stan. Szypowskiego ze sprzedaży barchanu. Szypowski zeznał przed rajcami m. Krakowa, że dał te pieniądze Bernardowi, a ten kupił za nie konia i odprawił litkup (GK 6 s. 229-30); 1440 Katarzyna ż. Wojciecha mieszcz. c. Stan. Kozy z Mironic (ZK 377 s. 26); 1440 Marcin Malec (OK s. 29); Paweł Stelmacher (OK 8 s. 45); 1450 Katarzyna i Marcin małżonkowie (OK 1 s. 57); Maciej mieszcz. → p. 4c; 1451 Mac. Sofnicz (Wypisy prof. M. Koczerskiej z OK. 8 s. 139); 1451-68 Mik. Sadowski rajca lel. 1455 (OK 1 s. 162, 166, 170; GK 18 s. 617; Teut. 3 s. 74, 128); 1451 Małgorzata Zatorska (OK 1 s. 137, 194); 1452-3 Anna Słaba (OK 1 s. 318, 323, 332, 376, 382, 629, 645); 1453 Mał. Słączka (OK 1 s. 630); 1456-71 Maciej Pawełkowic, Pawlikowic w 1469 przyjął pr. miej. w Krakowie (OK 10 s. 7; Teut. 3 s. 165, 167-170, 374-5, 377, 406-7, 430, 434, 436-7, 440, 445; Decreta iuris 1, 205, 213, 277, 835, 963; Kacz. 7139; GK 19 s. 317); 1457 Mik. Miedziany (Teut. 3 s. 116); Pełka (Decreta iuris 95-6); Jan Gładysz (OK 10 s. 142); 1458-62 Jakub Biel (Decreta 162; Teut. 3 s. 258-9); 1458-62 Anna c. Jakuba Biela (Decreta 162; Teut. 3 s. 258); 1458-68 Mik. Sudamirski, Sulimirski s. Małgorzaty br. Barbary Bussowej (Decreta iuris 182, 205, 991, 1025); 1458 Szczepan Pluskwa (Decreta iuris 182); Elżbieta Domalacznowa (Decreta 182); 1459 Paweł Paszek, Pluskwa (Decreta iuris 269-270; Teut. 3 s. 167-9); 1459 Jaksa niewiasta (Teut. 3 s. 167-9); 1460-2 Stan. Komorek burmistrz (concivis) lel. 1460 (Teut. 3 s. 191, 194, 196-7, 199, 255, 257, 264); 1460 Mał. Pluskwa (Decreta iuris 282); 1460-69 Jakub Przytula mieszcz. lel. i ławnik 1462, 1469 (Mp. 5 G 42; K 13; MS 3 suppl. 172; Teut. 3 s. 258, 440); 1460 Katarzyna (Teut. 3 s. 202-3, 207, 210); 1462 Jan (Teut. 3 s. 256); 1464 Jan z [L.] przeciwko Niklaszowi [z L.] o zadanie 4 ran krwawych i 2 sinych w kaplicy (in oraculo) (Decreta iuris 616); 1464-72 Jan Bochnek (Decreta iuris 613, 615, 1226, 1232; GK 19 s. 317); 1465 Szymon Kozłek → p. 6d (Mp. 5 K 13); Anna Łysopalczyna (Decreta iuris 716); Stan. Słomnicki z L. oskarża opatrznego Zawiszę mieszcz. i celnika z Radomska [woj. sier.] o zagarnięcie na wolnej drodze król. 3 beczek śledzi „alias clody” wart. 28 fl. i tyleż szkody (ZK 152 s. 121); 1467 Marcin zw. Zawisza mieszcz. z Radomska oddala roszczenia sław. Stan. Słomnickiego mieszcz. z L. o zagarnięcie 3 beczek śledzi wart. 20 grz. i 8 fl. na wolnej drodze król. (ZK 152 s. 131); Maciej Marzanka mieszcz. z L. występuje przeciwko Tomaszowi wójtowi z L. o sprzedaż jego bratu miodu nieznanego pochodzenia i spowodowanie tym jego śmierci. Do tego już martwego zatrzymał i położył w więzieniu, domagając się wykupienia go z karceru, a ów miód, który był zapłacony i to przez jego brata zatrzymał dla siebie. Koszta wycenił na 6 grz. Stan. Oraczowski sędzia grodzki krak. ustanawia między stronami zakład 60 grz. (GK 18 s. 329-330); 1467-72 Barbara Kuchowa-Bussowa siostra Mik. Sulimirskiego (Teut. 3 s. 374-5, 377, 406-7, 430; Decreta iuris 991, 1025, 1203; GK 19 s. 317); 1468-75 Mik. Łysopałka mieszcz. (ZK 260 s. 182; 315 s. 154, 166; OK 2 s. 316); 1469 Piotr Głowa (Teut. 3 s. 440); 1472 Piotr Borzek i jego siostra Anna ż. Marcina; Jan Tudernej (Decreta iuris 1202, 1203); 1473 Paweł Iczak (Decreta iuris 1268); sław. Elżbieta z L. siostra sław. Jana Letawskiego z Krakowa → Kłobuck p. 6 (SP 2, 4116); 1474 Marcin (OK 2 s. 9-10, 29, 40, 57, 69); 1474 Bartłomiej Pawlinka; Mik. Przytula (OK 2 s. 10); Jakub (OK 2 s. 64); 1475-6 Agneta Pawełkowa (OK 2 s. 323, 326, 432); 1475 Katarzyna; Jan Piszczałka (OK 2 s. 244); Klemens Zambr; 1476 Małgorzata c. Pawełka (OK 2 s. 208, 350); Agnieszka (OK 2 s. 352, 399); Agnieszka Matyszowa (OK 2 s. 431); 1477 Marcin, Wojciech Śledź (OK 2 s. 576); 1477-90 Stan. Niklowic mieszcz., współpatron kościoła Ś. Krzyża za murami miasta (OK 3 s. 101-2, 168, 225, 231-2, 236-9, 241, 454-5; 2 s. 830); 1478 Anna Młoda (Decreta iuris 1499); Mał. Grzywnina; Kat. Maltoszczanka; Elżbieta Szolichowna (OK s. 664, 685).

1479 spis mieszkańców L. płacących czynsz: Anna Łysopalczata, Łozinc, Kijeczka, Pczołczyna, Orpiszka, Białobok, Opuzno, Wiączek Czelej, Mszaj, Podwojszczyk, Maciej s. Piotra, Szrywka, Jura, Biel, Hedwik, Piotr Słaby, Miłoch, Olesiec, Mik. Miecznik, Pietrowa Nadziana, Maciej kowal (faber), Leljan, Skoczylas, Łabicki, Grzegorz kuśnierz, Świątek zięć Pawełkowej, Niemiec kowal, Gwiżdż, Świrad, Mikulej, Maciej Kowal, Szczepan Stelmach, Piszczałka, Dzwonek, Cietrzowek, Marcin szewc, Chrząszek, Andrzej Wylęgło, Grzegorz, Kwiatoń, Oszuszek, Jagoda, Baran, Kaśka Mełchowska, Pisarz (notarius), Sadek, Paweł, Wojtowa, Mik. Pruski10Może tożsamy z Mik. Pruskim burgr. lel., występującym w 1442 r. i powtórnie w 1460 r. (ZK 313 s. 192-3; Mp. 5 G, 41-2; J. Laberschek, Rola średniowiecznego Lelowa → p. 7, s. 53), Konwa, Wojtaszek, Jan Płóciennik, Wojdyła, Ligęza, Rszankowa, Pierdek, Szmudzilato, Pastoł, Teina, Maciej Pościgacz (Postrzygacz), Rzepka, Iwanczowa, Mik. Giza, Skalski, Istrzyca, Marek, Idzik, Plewnina, Burza, Górny, Wątorek, Kuzek, Rybka, Wojtek, Kociga, Domarat, Uniejowski, Mik. Słąka, Przechwat, Paweł Smagły, Grzegorz murarz, Duchaczek, Jan Siwy, Rzepka, Szczepan, Stanisław, Meichowska, Stan. Biel., Mik. Maziksięga, Lewko, Klimkowa, Żak, Zabiegacz, Niczek, Formanowa, Bochenek, Małpad, Hanusz, Hincza, Niewinny, Grzymała, Bargiel, Pawlinka, Konopka, Śliwka, Kiernoszek, Szuleński, Sołtysowa, Pieniek, Karlikowska, Szymkowa, Piekarka, Solich, Walenty, Namokło, Pieńkowa, Łysy Tkacz, Rząncza, Klimek szewc, Chodzień szewc, Klichowa, Czech, Płoszaj, Mazanek, Maciej Czelej, Jan Czelej, Miecharka, Rybczyna, Wilk, Zimny, Żelazko, Strzek, Wieczorkowa, Kaszek, Mik. Wilk, Grzegorz Kakowski, Pirzchała, Chadała, Rożek, Kudłek, Pęcherz (Pachyrz), Tomady, Marszałek, Stirna, Masznia, Malesza, Jakub Łysy, Stefan, Tabor, Ponuro, Wojtek Dudek, Klimek Koza, Szajega, Stan. Wąchel, Piątek, Pierdykula, Nipowa, Andrzej Pcimłoto, Mik. Nieustęp, Trzęsigłowa (skreślony), Stan. Sulikowski, Paweł Mikołaj, Białosz, Broda, Stan. Skoczylas, Stan. Łoszka, Mac. Kaczka, Sędzia, Walek, Pawlinka piwowar, Łuszczek, Zochowski, Wiszek, Boksa, Sadłoń, Wima piwowar, Czypiec, Franek piwowar, Kaczurka, Skowronek, Maciej, Kaszka, Windach, Śmiałek, Busowa, Mac. Żyła, Tkaczyk, Ulikieł, Mik. Kowal, Stan. Ślosarz (szloszarz), Miksa, Maciej Ślosarz, Piotr Kakowski, Kozłek, Ogryzek, Baltyzer, Letawski, Szpik, Pawlikowic Glas, Przytula, Orzeszek, Orpiszka, Stary Jan, Stan. Ułomek, Łysopałka, Stelmach, (BPAN rps 1861 I - Księga rachunkowa m. L., s. 1-14).

1479-97 Mik. Giza (BPAN rps 1861 I s. 6; Teut. 6 s. 123, 182-3, 191); 1479-87 Jan Zabiegacz podwójci lel. 1487 (BPAN rps 1861 I s. 8; OK 11 s. 33; Decreta iuris 2, 244, 248); 1484 Jan Łyczak (Decreta iuris 2, 150); 1485 Stan. Sarenka (OK 11 s. 33); 1480 Małgorzata wd. po Piotrze Nippie z L. (OK 3 s. 207, 225, 231-2); 1486 Stan. Kozłek (OK 3 s. 414); 1488- 1513 Jan Kurek mieszcz., ławnik lel. w 1488, 1494, 1497, rajca lel. 1494-6, 1498-1500, 1502-4, 1506, 1508-9, 1513 (Teut. 6 s. 51-2, 123, 182-3; GK 29 s. 618); 1488 Marcin (Rad. 430 s. 173); Jan Przepiórka (Teut. 6 s. 32-3, 40-41); Maciej Biskup (Teut. 6 s. 32-3); Mik. Konopka (Teut. 40-41, 43); Miklasz (Teut. 6 s. 40-41); 1490-8 Stan. Piskorz z L. i Secemina [woj. sand. pow. chęc.] rajca lel. 1490-1, 1493 (Decreta iuris 2, 395; Teut. 6 s. 123, 165, 183; GK 25 S. 790; SP 2, 4491); 1494-7 Maciej Spyk [Szpik], Anna Spykowa wdowa, Łukasz Niewinny, Mik. Dido, Stan. Rychlik, Bernard [Biernat], Więc. Wściekły (Teut. 6 s. 123, 182); 1494-7 Elżbieta Letawska wdowa (Teut. 6 s. 123, 82; Decreta iuris 2, 674); 1496 Mikołaj z Kamieńca [ziemia san.] star. krak. ustanawia zakład 60 grz. między burmistrzem, rajcami, wójtem [Mikołajem], ławnikami i społecznością m. L. a Stan. Piskorzem i Ludmiłą małżonkami z Secemina [pow. chęc.] (GK 25 s. 790); 1497 tenże starosta ustanawia zakład 60 grz. między Mikołajem wójtem lel. a całą społecznością m. L. (SP 2, 4491); Dorota Putkowa (Decreta iuris 2, 654-5; Teut. 6 s. 191-2); Anna Waziajowa (Decreta iuris 2, 654-5; Teut. 6 s. 192); Agneta Słaba, Piotr Słaby (Decreta iuris 2, 674); Mał. Grzywczyna (Grywczina) (OK 17 s. 341); 1498 Feliks (Rad. 430 s. 544); 1499 Marcin (Rad. 430 s. 550); 1503 Maciej Żyła, Maciej Zapart, Maciej Kluza, Jakub Sybilla, Stan. Poława (Teut. 6 s. 302); 1503-4 Mazanek (Decreta iuris 2, 900, 906); 1504 Waw. Kaczka (Decreta iuris 2, 903, 909, 918); 1508-43 Jakub Mleczko mieszcz., rajca lel. 1508, 1512, 1515, 1517, 1522-3, 1528-9, 1536, → p. 4e (RL s. 249; ZK 317 s. 184 -5; KŁ s. 641-3, 646, 648, 649-50, 655, 661, 672-3, 677-9, 681-2, 684, 696, 699, 704, 721-2); 1509 sąd nadworny orzeka, że jeśli Leonard rządca Mik. Szydłowieckiego tenut. w Zarębicach samotrzeć w ciągu 2 tygodni złoży przysięgę, że mieszczanie z L.: Maciej Bostrzyca, Grzegorz Piszczałka i Stanisław s. Matiaszka, przybywszy do dworu w Zarębicach, wybili wrota i zabrali gwałtem konia ze stajni, wówczas każdy z mieszczan zapłaci Szydłowieckiemu 14 grz. kary. Jeśli tego nie uczyni, a mieszczanie złożą przysięgę, iż nie dokonali rabunku, wtedy będą zwolnieni od zapłaty. Gdyby nie złożyli przysięgi, zapłacą karę (SP 6, 13); 1515-36 Maciej Jemioło mieszcz., rajca lel. 1515-21, 1526, 1528-9 (RL s. 344; KŁ s. 639-40, 691); 1517 szl. Zofia ż. Wojciecha mieszcz. z L. (ZK 317 s. 72); 1519-38 Grzegorz Wyrwich mieszcz., rajca lel. 1519-30, 1538, podwójci lel 1536 (RL s. 367; KŁ s. 641, 646, 648, 656, 673, 684-5, 687, 689-90, 692-3, bez paginacji); 1524-35 Wojc. Słoma mieszcz., rajca lel. 1524-6, 1530 (RL s. 487; KŁ s. 639, 656); 1526 ugoda Zofii wd. Piotrze Króliku sukienniku i mieszcz. lel. z poddanymi kl. sulejowskiego z Milejowa [woj. sier.] i poddanymi król. z Piotrkowa [woj. sier.] z racji zabójstwa tegoż Piotra. Poddani z tych wsi zobowiązali się do zapłacenia 10 grz. z tytułu główszczyzny, z czego 1 grz. przekazali Zofii, 3 grz. złożyli u rajców lel., a pozostałe 6 grz. zobowiązali się zapłacić na Nowy Rok (RL s. 524-6); rada płaci strażnikom za pilnowanie uwięzionego w L. Marcina zabójcy Piotra Królika 3 1/2 gr (RL s. 534); 1526-36 Paweł Sędzia mieszcz., rajca lel. 1526-7 (RL s. 536; KŁ s. 666, 675-6, 681-2); 1527 Zofia wd. po Piotrze Króliku i jego brat Jan Liszyk (RL s. 542); 1528 Jan Mularz i Maciej Czech mieszczanie (ZK 317 s. 342).

1531-42 Jan Wieczorek rajca 1531, podwójci 1535-6 (RL s. 548; KŁ s. 646, 648, 652, 657-8, 663, 665-7, 669, 674, 678, 684, 692, 712); 1533 Marcin z L. rektor szkoły w Pilicy oskarża Annę Biejatczynę z L. o rozsiewanie fałszywych wiadomości, że zawarli małżeństwo, w związku z czym nie został ostatnio przyjęty do stanu kleryków. Oficjał oczyścił Marcina od zarzutów (Urban, Regesty, 958); 1533-8 Marcin Kuźba mieszcz. i ławnik lel. 1533-8 (KŁ s. 639, 645, 649, 665-8, 670-1, 675, 693, 700, 705, 710); 1533-8 Adam Kaczka mieszcz. i ławnik lel. 1533-8, podwójci lel. 1538 (KŁ s. 649, 670-1, 688, 700, 705, 710); 1533-43 Andrzej Długosz mieszcz. i ławnik 1533 (KŁ s. 639, 697, 717-8); 1533-42 Jan Lis mieszcz. i ławnik lel. 1533-8 (KŁ 639, 645, 649, 665-6, 693, 700, 702-3, 705, 711); 1533-8 Dorota Koziełkowa (KŁ s. 640, 652-3, 686, 710); 1533-7 Bartłomiej Mazanek mieszcz., podwójci 1533, 1537 (KŁ s. 641, 645, 649, 651, 659-60, 671-2, 683, 688-9, 693, 697 bez paginacji); 1533 szl. Jan Grot (KŁ s. 641); Marcin Jemioło (KŁ s. 641); Wojtek Potocki (KŁ s. 641); Agnieszka Biernaszowa (KŁ s. 641); 1533-7 Maciej Mleczko s. Jakuba (KŁ s. 641-3, 698); 1533-6 Anna Radoszownicka ż. Mac. Mleczki (KŁ s. 641-3, 696); 1533-6 Maciej Białas ze Ślęzan (KŁ s. 643, 683, 688-9); 1533-7 Jan Karśnia (KŁ s. 643, 674, 701, 703-4); 1533 Wojc. Borzek (KŁ s. 643, 651); 1533-8 Maciej Borzek (KŁ s. 643, 672-3, 680-2, 705); 1533-43 Stan. Lepisz, Lepiszek (KŁ s. 644, 714, bez paginacji); 1533-6 Bernard Przytuła (KŁ s. 644, 658-9, 677); 1533 Zalat (KŁ s. 645); 1533-7 Mik. Zalat (KŁ s. 646, 700-1); 1533 Ratczyna Chebdzina czyli Wojewodzina, Mik. Zygmuntek (KŁ s. 646-7); 1533 Wozik, Wojc. Klimasz i jego ż. Zofia, (KŁ s. 647); 1533-43 Andrzej Skoczylas ze Zbyczyc (KŁ s. 647, 677, 695, 724); 1533 Zofia c. zm. Klemensa szewca (KŁ s. 649-50); Zofia Mikołajkowa (KŁ s. 649-50); 1533 Stan. Ofiara (KŁ s. 650, 652); 1533-6 Jakub Sysoł, Zysoł (KŁ s. 651, 674); 1533 Filip Lipka (KŁ s. 651); 1533-7 Klemens Domagała (KŁ s. 652, 666, 683, 693-4, 701, 703-4); 1533-7 Anna Świgulina z Nakła ciotka Klemensa Domagały (KŁ s. 652, 666, 693-4, 701, 703); 1533-8 Jan Kmita (KŁ s. 652, 657, 660, 664, 668-9, 678, 706-7); 1533-43 Stan. Mleczko s. Jakuba Mleczki, ławnik lel. 1533 (KŁ s. 639, 656, 661-2, 681-2, 692-3, 719-20, bez paginacji); 1533 [?] Anna ż. Macieja kuśnierza, Piłowa, Dorota Hinczyna, Stan. Zagnietło i jego ż. Anna, Anna Maźnianka (KŁ bez numeracji); 1533-6 Pauluszek (KŁ bez paginacji, s. 676); 1533 [?] - 38 Wojc. Szeliga (KŁ bez paginacji, s. 678, 706-7); 1533 [?] - 35 Walenty Lepisz (KŁ bez paginacji, s. 656); 533 [?] - 7 Anna Szpikówna siostra Piotra Szpika (KŁ bez paginacji i s. 656, 666, 678, 687, 694, 698).

1535-6 Kat. Słomina ż. Wojc. Słomy (KŁ s. 656, 690); 1533 Paweł Ziedlicz (KŁ s. 657); 1535-8 Maciej Zalat ławnik 1538 (KŁ s. 657, 710); 1535-6 Mał. Brechowa (KŁ s. 658-9, 677); 1535 Barbara Połowina (KŁ s. 659-60, 663); 1535-6 Stan. Dławidusza (KŁ s. 662-4, 687); 1535-42 Wąchała (KŁ s. 662, 711); 1535 Dziura (KŁ s. 662, 665); 1535-8 Jan Świgula (KŁ s. 663-4, 667-8, 693, 709); 1535-8 Wojc. Suchorabski (KŁ s. 663-4, 667-8, 708); 1535-8 Walenty (KŁ s. 663-4, 692, 709); 1535 Zofia c. Bartoszka, Bartłomieja kuśnierza (KŁ s. 664, 668-9); 1535 Elżbieta Mniszka (KŁ s. 664, 668-9); 1535-43 Jakub Baran mieszcz. i ławnik lel. 1538, 1543 (KŁ s. 664, 669-70, 710, 714, 716, 723-5); Jan Lorkowic, Piórko (KŁ s. 665); 1535-6 Wojc. Szczecina mieszcz. i ławnik lel. 1536 (KŁ s. 665, 693); 1535 Zofia ż. Jakuba Barana (KŁ s. 669-70); 1535 Jadwiga sołtyska z Bliżyc (KŁ s. 671-2); 1535-43 Mik. Niewinny podwójci lel. 1537 (KŁ s. 672, 696, 698-9, 719-20, 723-6); 1535-42 Paweł Dusza, Duszak (KŁ s. 673, 680, 714); 1535-6 Mik. Wiecha (KŁ s. 673, 680); Jadwiga siostra Macieja Borzka (KŁ s. 673).

1536 Andrzej, Marcin i Greta dzieci Mik. Konopczyca (KŁ s. 675); 1536 Kat. Płosowa z Turzyna siostra Mik. Wiechy, Anna Lisowa (KŁ s. 680); Sebastian i Wojciech ss. Jakuba Mleczki (KŁ s. 681-2); Maciej Maśnia i jego siostra Agnieszka Kotszykowa, Wojc. Kotłowski (KŁ s. 689); Bernard Maśnia (KŁ s. 692); 1536-62 Józef Pauluszek (KŁ s. 695, 698, 701-2, 705-6, 710, 712, 715 i bez paginacji); 1536-7 Grzegorz Żiszka (KŁ s. 695, 697); 1536-7 Maciej Gołąb mieszcz. i ławnik lel. 1536 (KŁ s. 693, 704); 1537 Anna ż. Mik. Niewinnego (KŁ s. 698-9); 1537-43 Walenty Lanius mieszcz., rajca lel. 1538 (KŁ s. 701, 714, 716 RL s. 611); 1537-42 Maciej Kwapisz (KŁ s. 704, 712); 1538-43 Kat. Waziajkowa mieszczka (KŁ s. 707, 717-8, 720-21); 1538 Marcin Parzymiech (KŁ 707, 709); 1538 Anna Pykartowa i jej s. Jan Pykartek (KŁ 709); 1542 Helena Zajączkówna, August i jego ż. Katarzyna (KŁ s. 713); 1543 Jan Trojan i jego ż. Anna, Maciej Mijenka br. Jana Trojana (KŁ s. 716); siostry Hanna i Jadwiga Mazurówny (KŁ s. 719-20, 725-6); Mik. Łukasz (KŁ s. 719, 722-3); 1543-62 Stan. Iczak (KŁ s. 725-6 i bez paginacji); 1562 Jan Furmanek, Maciej Boczek, Wojc. Boczek (KŁ bez paginacji).

3f. Majątek mieszczan. 1370 → p. 6f; 1392 Maciej z L. z Piotrem z Wysokiej [par. Przybynów]11Może tożsamy z Piotrem z → Bąkowca i Marcinowic h. Lis, procesującym się w 1399 r. o wieś Wysoką z Andrzejem z Bobolic (SP 8, 8182) o zabranie krowy z dziedziny (ZK 1c s. 70); 1403 Lacław, Mikołaj i Katarzyna dzieci Pakosza z Bystrzanowic zeznają przed Zbylutem pleb. z Lubczy przeciwko Szczepanowi dz. z Leszcz mieszcz. lel. o gwałtowne wwiązanie się do dziedziny Bystrzanowice zastawionej mu przez ich rodziców (ZK 3b s. 57); → p. 4b; tenże Szczepan przeciwko Michałowi Długiemu (Longum) z Krakowa o 17 grz. i tyleż szkody; tenże Michał uzyskuje 17 grz. szer. gr na tymże Szczepanie (ZK 3b s. 220, 227); 1403-4 Szczepan z Leszcz i Laskowej mieszcz. lel. przedkłada dok. większej sprawy Jakusza [z Koniecpola] wwdy sier. przeciwko Katarzynie ż. Szczeciny z Krakowa (ZK 3b s. 215, 223, 233, 254 zp.); tenże Szczepan z L. oddala okazaniem dok. roszczenia Katarzyny ż. Szczeciny z Krakowa do 5 grz. długu Paszka z Bystrzanowic na Dąbrownie (ZK 4 s. 10); 1404 Sedziwój z L. niestawia się przed sądem ziem. krak. przeciwko Krzywosądowi z Dobrakowa i Kunadowi Żydowi o dług żyd. (ZK 4 s. 26); 1405 Jakusz z Bełzowa sprzedaje za 35 grz. półgr Tomaszowi z L. 1 kmiecia [na 1 łanie] (ZK 4 s. 217); sąd ziemski krak. wyrokuje, że jeśli Jaszek z Wojsławic z s. Marcinem zapłaci Jakuszowi z Turska [nie zid.] 112 grz. gr pras. za sprzedaną Szczepanowi z L. czwartą cz. Turska, wówczas uzyska tę część (ZK 4 s. 234-5); 1407 Stan. Kunist kmieć z L. przeciwko Piotrowi z Marcinowic [i → Bąkowca] i jego włodarzowi o zadanie mu 2 ran, zranienie żony oraz zabranie 30 świń i 100 korcy żyta (ZK 311 s. 57); 1408 sąd wyższy pr. niem. na zamku krak. oświadcza, że Klemens z Toń mieszcz. krak. jako pełnomocnik ż. Doroty wycofał sprawę przeciwko Mikołajowi sołtysowi z Sokolnik o dobra w Sokolnikach, Dzibicach i m. L. i złożył obietnicę, że nie będzie występował o nie w przyszłości, o ile nie uzyska do nich pr. bliższości (KSN 2363 i s. XLI); 1414 panna Elżbieta z Małus odstępuje za 40 grz. Stanisławowi siostrzeńcowi [szwagrowi?] s. Nikla z L. pół dziedziny w Małusach, którą ma w zastawie (ZK 312 s. 54); Piotr z Kozłowa ma zapłacić 10 grz. Mikołajowi i Przedborowi z L. pod karą XV (ZK 193 s. 215); 1417 Warcisław z Goleniów oddala roszczenia Abrahama mieszcz. z L. o konia (ZK 312 s. 122a); Mik. Polewka z L. sprzedaje za 60 grz. Piotrowi Bojszowskiemu z Olkusza cz. dziedziny w Parczach; 1418 Piotr z Parcz winien zapłacić ww. Polewce kwotę zapisaną w księgach pod rygorem kary XV Mikołajowi, XV sądowi i LXX królowi (ZK 6 s. 372, 477); 1419 Mikołaj mieszcz. z L. ręczy 25 grz. pani Luchnie z Kazimierza wd. po Krystynie z Zagórzyc [par. Więcławice] za Pawła wójta z L. Kwotę tę ma zapłacić Luchnie pod rygorem wwiązania jej do swego łanu w Dzibicach, na którym siedzi kmieć Bartłomiej (Teut. 1a s. 123); Zbigniew z Brzezia marszałek kor. poświadcza, że Mik. Miarka mieszcz. lel. sprzedał za 140 grz. gr pras. Piotrowi Gronkowicowi mieszcz. z Częstochowy młyn pod zamkiem lel. z trzecią miarą z młyna. Ponadto Zbigniew przyznaje Piotrowi ogród położony naprzeciwko młyna, z drugiej strony rzeki, czyli wody płynącej do młyna, kupiony od Zbigniewa przez Piotra (ZDM 1, 336).

1420 Paweł Koścień z Sędziszowa ma zwrócić pod karą XV stronie i sądowi Klemensowi i Stanisławowi z L. wszystkie dobra, bydło i nierogaciznę oraz plony (ZK 195 s. 8); Mikołaj [mieszcz.] z L. ma dać w 25 grz. półgr wwiązanie Luchnie wd. z Kazimierza do kmiecia w Dzibicach (Teut. 1 A s. 142); taż Luchna ustanawia s. Lenkera pełnomocnikiem w sprawie z Mikołajem z L. o dziedzinę w Dzibicach (Teut. 1a s. 143); 1421 Żyd Neffil odstępuje Janowi z L. dom w Krakowie przy ul. Garncarskiej (Lutifigulorum) [obecnie Gołębiej]12Już w 1454 r. ulica ta nosiła nazwę „Platea Columbarum” (E. Supranowicz, Nazwy ulic Krakowa, Kr. 1995, s. 55-6) k. domu Żyda Smoela wraz z czynszem rocznym wynoszącym 1 grz. płaconym Konstancji wd. po Warszu (Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich, oprac. B. Wyrozumska, Kr. 1995, s. 256); 1423 Będziej (Bandzijey) mieszcz. z l. puszcza wolno Tomasza z Wojsławic w sprawie o 1 beczkę piwa (ZK 312 s. 238); 1424 Jakub Biel mieszcz. z L. sprzedaje za 13 grz. [komu?] dom który mu przypadł po ciotce (Teut. 1a s. 214); Mikołaj z Turzyna zastawia za 5 grz. na rok Stan. Rynerzowi mieszcz. lel. 1 ł. czyli źreb w Turzynie, na którym siedzi [kmieć] Stan. Puchała (ZK 312 s. 253); → Kuczków p. 3 zw.; 1427 Mikołaj [Białucha z Michałowa] star. krak. ustanawia 100 grz. zakładu między Janem Goleniowskim i Małgorzatą ż. Wawrzyńca z L. (SP 2, 2155); Małgorzata wd. po Szczepanie z L. puszcza wolno Annę wd. po Mikołaju z Bieganowa o 10 grz. długu, który ten zaciągnął u jej męża; taż Anna ma zapłacić tejże Małgorzacie 2 grz. (ZK 312 s. 332); Mikołaj s. Zbigniewa z Wywły niestawia się przed sądem przeciwko Mik. Polewce mieszcz. lel. o dług wart. 18 grz. za płótno i tyleż szkody i dług wart. 30 grz. za owies (ZK 312 s. 334); 1428 Tomasz z Sadowia zobowiązuje się zapłacić 20 grz. Małgorzacie ż. Tomasza mieszcz. z L. z racji poręki za brata (ZK 312 s. 346); Mikołaj dz. z Brzezia zobowiązuje się zapłacić Małgorzacie ż. Tomasza mieszcz. z L. 20 grz. półgr w ciągu 4 lat, po 5 grz. rocznie (ZK 312 s. 351); 1429 Mik. Grabkowski [mieszcz. lel.] ma sprawę w Sławkowie przed star. Hinczką i burgr. Mikołajem o 40 grz. z Wydżgą pełnomocnikiem Mikołaja z Irządz; tenże mieszcz. lel. występuje przeciwko Piotrowi, Jaczkowi, Marcinowi i Tomkowi kmieciom z Sadowia (GK 3 s. 396-7); Tomasz z Sadowia zobowiązuje się zapłacić 20 grz Małgorzacie ż. Tomasza mieszcz. z L. pod karą XV stronie i sądowi (ZK 312 s. 389); 1431 Dobiesław [star. olsztyński] s. [Jana] kaszt. lub. ma rozsądzić sprawę między Kmitą włodarzem ze Zrębic a Jakubem, Grzegorzem i Wanikiem mieszczanami z L.; Stan. Ryczkowski [?] ręczy temuż Kmicie, że stanie przed Dobiesławem albo jego burgrabią z Olsztyna dla rozsądzenia sprawy z mieszczanami lel., a następnie zostanie przez Kmitę uwolniony z poręki (GK 4 s. 229-30); 1432 Piotr prep. [kl. Kan. Reg.] w Mstowie oddala roszczenia. Wojc. Krataczki szewca z L. o 4 grz. do dziedziny w Mstowie; Kanimir z Wojsławic ręczy za dzieci zm. Szczepana Pluskwy mieszcz. z L., że nie będą występować przeciw Świętopełkowi z Siedliszowic o 20 grz. długu ojca ani przed, ani po dojściu do lat sprawnych. O dług ten Świętopełk nie chciał odpowiadać na pozew ich matki (ZK 312 s. 434-5); 1435 Małgorzata ż. Dobiesława mieszcz. z L. i jej starszy s. Szczepan zrodzony z pierwszego małżeństwa ze Szczepanem oświadczają, że ww. Świętopełka z Zawady zapłacił im dług zaciągnięty u jej zmarłego pierwszego męża; taż Małgorzata i jej s. Szczepan puszczają wolno ze sprawy Piotra z Sadowia, który zapłacił jej dług 20 grz. zaciągnięty przez jego ojca, a także uregulował 3 grz. poręki danej przez ojca i jego br. Piotra za ich br. Święszka; tenże Piotr winien dać tejże Małgorzacie i jej dzieciom z pierwszego małżeństwa konia wart. 5 grz. (ZK 312 s. 508-9); 1437 Zadora z Siadczy oddala przysięgą roszczenia nauczyciela swego brata Tomka mieszcz. z L. o zbroję wart. 12 grz. z racji poręki udzielonej niegdyś przez Zadorę za Tomka; 1438 Piotr z Potoku [Złotego] s. Wojciecha niestawia się w sądzie w sprawie przeciwko Piotrowi mieszcz. z L. o ule i niedomaganie się przysięgi od mieszczanina. (ZK 313 s. 42, 97); 1448 szl. Jan Janikowski justycjariusz zapłacił dług 60 grz. Maciejowi z L. (GK 10 s. 527).

1471 Barbara Bussowa mieszczka lel. w sporze z Janem Bochenkiem z L. wójtem z Nowopola [= Koniecpola] o dobra zw. Pluskwińskie w L., które Barbara pozyskała na Macieju Pawlikowicu (GK 19 s. 317); 1481 w sprawie między Stan. Niklowicem mieszcz. z L. a Mał. Nippową wd. po Nippie i jej s. Zachariaszem o 1 grz. czynszu z domu na siedlisku tejże Małgorzaty między domami Manynogowej i Gronostajowej w L. sędziowie polubowni przysądzają na rzecz tegoż Stanisława 4 1/2 fl. w dwóch ratach (OK 3 s. 231-2); mieszczanin z L. w sporze z mieszczaninem z Chęcin o woły, które kupił od niego i dał 2 fl. na targu, ale nie zapłacił reszty należności w umówionym miejscu i zabił woły (Decreta iuris 1596); Anna wd. po Jakubie z Sąspowa zapisuje Janowi z L. trzecią cz. przysługującego jej odszkodowania z racji wieńca (crinilis sui) po zm. mężu (SP 2, 4253); 1493 [?] rada miasta daje Bartłomiejowi Dąbrówce i jego zięciowi Mikołajowi zagrodę między zagrodą Gizy a zagrodą Niewinnego (RL s. 96); 1494 niwka Bartłomieja Pansilki → p. 4b; Marcin pleb. z Rokitna sprzedaje za 40 fl. węg. Maciejowi celnikowi lel. koryto rz. Wąwoźnej między swoją sadzawką a łaźnią szpitalną. Maciej ma usypać groblę i zarybić koryto; 1495 rada miasta daje Mik. Wolnemu zagrodę przy zagrodzie Dąbrówki i innych zagrodach z obowiązkiem płacenia 4 gr czynszu rocznie; rada miasta daje Stan. Ułomkowi miejsce na założenie folwarku przy drodze do małego młyna z obowiązkiem płacenia 4 gr czynszu rocznie; rada daje Mik. Giszczychowi zagrodę k. zagrody Stan. Czecha i k. drogi z obowiązkiem płacenia 4 gr czynszu rocznie (RL s. 92-3); Anna Szpilowa sprzedaje za 7 grz. Stan. Ułomkowi zagrodę między zagrodą młynarza a niwą Przytuli z obowiązkiem płacenia miastu 4 gr czynszu rocznie; rada daje Jakubowi młynarzowi miejsce na założenie zagrody przy niwie Sędzinej; Jan celnik uzyskuje zagrodę na wale k. niwy Bernarda Rpidy z obowiązkiem płacenia 4 gr czynszu rocznie; Stan. Gola wydzierżawia za 9 sk. rolę od Iczaka Zapały; 1496 Mik. Polana uzyskuje od rady miejsce na założenie zagrody przy zagrodzie Swarowskiej z obowiązkiem płacenia 4 gr czynszu rocznie; Mik. Chadała uzyskuje od rady miejsce k. folwarku Mik. Didy za nowym mostem z obowiązkiem płacenia 4 gr czynszu rocznie (RL s. 94-5); rada daje Wojc. Łamanemu miejsce na założenie zagrody między zagrodą Niewinnego a drogą k. nowego mostu; rada daje Cierzewkowi miejsce na założenie zagrody i folwarku k. cegielni (RL s. 96); 1499 Maciej Ogryzek sprzedaje za 40 grz. Janowi Konopickiemu niwę między niwami Nagodziniską i Uniejowską; Mik. Miedziany sprzedaje za 28 grz. Aleksemu z Wilgoszczy niwę z folwarkiem między niwą Sędziną a drogą (RL s. 138-9); 1502 Jadwiga Sędzina wydzierżawia Maciejowi Szpikowi na 3 lata niwę w kierunku Zbyczyc (RL s. 188); 1505 Łukasz Niewinny mieszcz. lel. z tytułu długu 104 fl. (minus medio otho) zastawia Mik. Morgerrotowi dom stojący między domami Gizy i Bargieła, półłanek w Zbyczycach, półłanek w Starym Mieście i niwę za szpitalem. Mikołaj będzie trzymał te dobra tak długo dopóki cała suma nie będzie mu spłacona (RL s. 214-5); 1506 Anna Wieżowska odstępuje c. Annie dom przy ul. Kościelnej (in plathea ad ecclesiam), ta zaś zapisuje ten dom mężowi Stanisławowi, a ten zapisuje jej swe dobra (RL s. 224); 1512 Zachariasz z Sokolnik, odchodząc od swego sądu pr. niem., zastawia za 9 grz. Jakubowi rajcy i mieszcz. lel. pół młyna i sadzawki w Dzibicach (ZK 316 s. 341); 1517 rada miej. sprzedaje za 6 grz. Stan. Pióro dom zapisany przez zm. Agnieszkę Słabą kościołowi par. Ś. Marcina (RL s. 392); 1521 Jakub Mleczko mieszcz. lel. dzierżawca w Dzibicach rezygnuje za 9 grz. i 15 gr na rzecz Samsona Koskowskiego [z Koskowic] z pr. do połowy młyna i sadzawki w Dzibicach zastawionych mu w tej sumie przez Zachariasza [z Sokolnik] (ZK 317 s. 184-5); rada miej. nadaje dożywotnio Maciejowi pleb. z Niegowej opust. siedlisko na wybudowanie domu (RL s. 463); 1522 Stan. Koziełkowic przez swego prawnego opiekuna Jakuba Mleczkę sprzedaje za 34 grz. Michałowi Fostkowi rolę; 1528 rada miej. sprzedaje Stan. Wojewódce rolę dzieci zm. Ponurka (RL s. 460, 555).

1533 Maciej Jemioło przez swego opiekuna Wojciecha zapisuje ż. Katarzynie 10 grz. z tytułu posagu na swym domu; czcig. Maciej Bikarka odstępuje br. rodz. Marcinowi dom między Koziełkową a Piotrem Mleczką (KŁ s. 639-640); Jakub Mleczko wraz z ż. Elżbietą zapisują synowej Annie Radoszownickiej [z Radoszownicy woj. sier.] na wypadek śmierci ich syna a jej męża Macieja 200 fl. na kamienicy między Maciejem Mazurem a sukiennikiem Jakubkiem na połowie niwy Leksandrowskiej przy stawie, na połowie ogrodu przy tej niwie i na połowie folwarku przed bramą [miejską] między Osiekiem a ogrodem Maźmiaka; Maciej Mazur sprzedaje Maciejowi Białowąsowi za 12 grz. łan roli w 2 polach k. [pola] Łopaty (KŁ s. 641-3); siostry Zofia i Agnieszka Lepskie przez opiekuna Stan. Lepisa sprzedają za kopę gr Marcinowi Kożuchowi i jego ż. Katarzynie dom k. Konopczyny; Bernard Przytula zastawia za 9 grz. Dorocie Maźninie pół niwy k. młyna na 3 lata (KŁ s. 644-5); Jan Serenus jedwabniczarz sprzedaje Mik. Salatowi dom przy ul. Starolelowskiej między murem a siedliskiem Moleszyńskim (KŁ s. 646); Franciszek Leksandrowic uzyskuje 17 grz. od Jana Furmanka ze Zbyczyc z tytułu zakładu na niwie przy niwie Żydowskiej [Sydowska]; mieszcz. lel. Grzegorz Wyrwich i Jakub Mleczko egzekutorzy testamentu zm. Wieszyny pobierają od Jana Wieczorka ostatnią ratę 20 grz. za niwę Wieszyńska (KŁ s. 647-8); Wojc. Mazurek wraz z ż. Anną zaciągają 6 grz. pożyczki od szl. Jana Zawiszy [pstar. lel.], zobowiązując się do zwrotu tej sumy pod gwarancją wwiązania go do domu przy ul. Grodzkiej; Stan. Ofiara sprzedaje za 6 1/2 grz. cechowi szewców [w L.] swój dom przy ul. Furmańskiej między siedliskami Cirkusowskimi czyli Zapartowskimi. Opłatę uiszczono w 1534 r.; Jakub Sysoł sprzedaje za 12 grz. Bartłomiejowi Suchemupiątkowi pół łanu roli zw. Gisieiński [Gyseynski] w 3 polach między rolami przy Wawrzyńcu Szpiku, przy Wojciechu Borzku i przy Pawle Borzku (KŁ s. 650-1); 1533 [?] Feliks pleb. z Jędrzejowa wraz z br. Janem przez prawnego opiekuna Grzegorza Wyrwicha sprzedają za 44 grz. Piotrowi Szpikowi mieszcz. lel. niwę Didowską między niwą Bernatową a sadzawką miej. (KŁ bez paginacji).

1534 → p. 3b; 1535 Dorota Koziełkowa sprzedaje za 20 grz. Stan. Kmoskowi kupcowi swój dom pomiędzy Mikołajem rządcą a ulicą [...] (KŁ s. 652-3); Franciszek pleb. z Nagłowic sprzedaje za 15 grz. Janowi Wieczorkowi folwark biskupi na przedmieściu [L.] pomiędzy Orzeszkiem a folw. Prasolskim, który miał w zapisie od swoich sióstr Agaty i Jadwigi; Wojc. Słoma ustępuje ż. Katarzynie połowę domu (KŁ s. 654-6); Bernard Przytula z siostrą Mał. Brechową sprzedają za 1 1/2 grz. Andrzejowi Skoczylasowi ze Zbyczyc ogród (KŁ s. 658-9); Barbara Połowina przez prawnego opiekuna [Bartłomieja] Mazanka sumę 40 grz., którą ze sprzedaży domu narożnego obok domu zięcia Jakuba zapisuje Wojciechowi pisarzowi z Olsztyna. Za zgodą Wojciecha może dożywotnio urządzić gospodę w tym domu i prowadzić wyszynk piwa; Jan Kmita sprzedaje za 10 grz. temuż Wojciechowi drukarnię [?] (officinam) znajdującą się w domu Barbary Połowiny. Jan Kmita uzyskał już 4 grz., a resztę ma otrzymać w ustalonym terminie (KŁ s. 659-60); Jakub Mleczko zapisuje s. Stanisławowi niwę zw. Miszczalińska, między ogrodem plebana a niwą Pawłowskiej; Stan. Mleczko zapisuje ż. Jadwidze 30 grz. posagu na połowie niwy Okrąglica, na połowie niwy Miszczalińskiej, na połowie domu zw. Kurkowski, na połowie siedliska k. siedliska Siwego i na połowie drugiego siedliska; Jakub kowal sprzedaje za 14 grz. Stan. Dławiszy swój dom między Wąchałą a Dziurą (KŁ s. 661-2); Elżbieta Mniszka sprzedaje za 4 1/2 grz. Zofii c. Bartoszka kuśnierza swój dom między Jakubem Baranem a Bartłomiejem Kołodziejem; Anna Szpikowa przez prawnego opiekuna Pawła Sędziego uzyskuje 10 grz. od br. Piotra Szpika; Klemens Domagała płaci 5 grz. Annie Świgulinie z Nakła za dziedzinę (KŁ s. 664, 666); Dorota Parzymiechowa przez prawnego opiekuna Stanisława kupca uzyskuje ostatnią ratę od Kresijana za dom k. Dybkowskiego; Jadwiga ż. Marcina Kuźby sprzedaje za 8 grz. Wojc. Suchorabskiemu dom między domami Kat. Klimkowej i Jana Świguly (KŁ s. 667-8).

1536 Jakub Zysoł sprzedaje za 12 grz. Mik. Konopczycowi 1/2 ł. przy roli Parzymiecha w 2 polach i w trzecim polu przy roli Karśni; Jan s. Liozera przez prawnego opiekuna Augustyna sprzedaje za 8 grz. Pawłowi Sędziemu i jego ż. Katarzynie ogród między ogrodami Marcina Kuźby i Warchoła (KŁ s. 674-5); Agnieszka Zygmuntowa przez prawnego opiekuna Pawła Sędziego sprzedaje za 1 1/2 grz. Stanisławowi kupcowi czwartą cz. roli w Zbyczycach (KŁ s. 676); ucz. Anna Szpikówna siostra Piotra Szpika przez prawnego opiekuna Jakuba Mleczkę sprzedaje Janowi Konopczyńskiemu [Konopnickiemu] za 40 grz. dom między domem Jana Wieczorka a kamienicą Piotra Szpika (KŁ s. 678-9); ww. Mleczko zapisuje szpitalowi dla ubogich na przedmieściu m. L. dziedzinę Fostkowską (KŁ s. 681-2); Paweł Siedla wikary lel. sprzedaje Stan. Wolnemu ogród przy drodze do Turzyna k. ogrodu Jakuba Mleczki; Dorota Koziełkowa przez prawnego opiekuna Mikołaja krawca uzyskuje 2 grz. od Stanisława kupca za sprzedany mu dom (KŁ s. 684, 686); Grzegorz Wyrwich zapisuje ż. Dorocie dom pomiędzy domami Kat. Słominej i Stanisława piekarza; Jakub zw. Jakubkiem postrzygacz sukna sprzedaje za 30 grz. Żydowi Jakubowi i jego towarzyszowi Michałowi dom między domem Macieja Jemioły a kamienicą (KŁ s. 690-1); Anna i Bartłomiej Mazankowie zastawiają za 3 grz. Janowi Świguli ogród przy ogrodach Stan. Mleczki i Pawła kowala; Klemens Domagała płaci ciotce Annie Świgulinie 5 grz. z tytułu trzeciej raty za dom; Kat. Szpikowa na mocy umowy testamentowej z Anną Szpikówną zawartej po śmierci Piotra Szpika brata Anny przekazuje jej 3 łyżki srebrne, 3 półmiski cynowe i 3 talerze cynowe oraz 3 grz. (KŁ s. 693-4).

1537 rada miej. pożycza Jadwidze „pretoriane” 10 grz., które ma zwrócić do najbliższej Wielkanocy. Za Jadwigę ręczą Jakub Mleczko i Kmita domem przy ul. Krakowskiej (RL s. 592); Tomasz Giza pożycza od Stan. Wolnego 20 grz., w których zastawia Wolnemu niwę między zagrodą kl. franciszkanów i drogą biegnącą do Lelowa Starego (RL s. 600); Wojc. Szczecina wraz z ż. Apolonią kupują za 3 i 1/2 grz. od Grzegorza Piszczałki rzeczy należące do jego dzieci, pozostałe po ich zm. matce: czerwoną tunikę, czarny płaszcz, 3 czechliki i wantuch [grube płótno], zabezpieczając tę sumę na swym domu na rogu ul. Krakowskiej [w L.] Wojciech będzie płacił dzieciom po 14 gr rocznie aż do pełnej spłaty całej sumy (RL s. 604-5); Wojc. Borzek sprzedaje za 6 i grz. Marcinowi Parzymiechowi folwark między zagrodami Pawła Bani i Jakuba Mleczki (RL s. 605); Bernard Przytula zastawia Jakubowi Mleczce za 9 grz. stajanie roli przy niwie Łukasza Niewinnego (RL s. 608-9); opatrzny Andrzej Długosz sprzedaje za 3 grz. i 1 wiard. Maciejowi s. Bani czwartą cz. roli w polu zw. Zbyczyckie między rolami Maśni i Żiszki; Maciej Mleczko zajął pieniądze Anny Szpikówny, które otrzymała za dom Pauluszka (KŁ s. 697-8); Apolonia Łamana oświadcza przez prawnego opiekuna Jakubka, że uzyskała od Bartłomieja Piątka kupca całą sumę ze sprzedaży domu między domami Bartuża i Bartłomieja krawca; Mik. Zalat przez prawnego opiekuna Jakuba sprzedaje Maciejowi Browarnemu za 5 1/2 grz. dom między siedliskami Ślężyńskie i Maleszyńskie (KŁ s. 700-1); Klemens Domagała przez prawnego opiekuna Walentego Laniusa płaci ciotce Annie Świgulinie z Nakła 5 grz. ostatniej raty za kupiony od niej dom między kamienicą Szpika a domem Jana Karśni (KŁ s. 701, 703); → Lelów Stary p. 5a (KŁ s. 701-2); Jakub Jakubek płaci 2 grz. Marcinowi Kuźbie za dom kupiony od niego, przy domu Jana Lisa (KŁ s. 702-3); Klemens Domagała zapisuje ż. Jadwidze 20 grz. na swoim domu między kamienicą Szpika a domem Jana Karśni; Piotr Strugała zastawia na 3 lata za 9 grz. Jakubowi Mleczce dom między domami Wojc. Brychna i Macieja Kwapisza, zobowiązując się płacić każdego roku po 3 grz. pod gwarancją wwiązania Jakuba do tego domu (KŁ s. 703-4).

1538 dzieci Wojc. Zajączka wydzierżawiają Stan. Mleczce za 1 grz. na 2 lata zagrodę między miejską sadzawką a zagrodą Mazanka (RL s. 611-2); Pauluszek zaświadcza, że Maciej Borek kupił od niego 2 stajania roli przy sadzawce wójtowskiej; Jan Pyczek przez prawnego opiekuna Józefa Pauluszka sprzedaje za 9 grz. Janowi Grzybkowi sołtysowi ze Ślęzan czwartą cz. roli między rolą wójta a granicami Starego Lelowa. Grzybek zapłacił już całą sumę; Wojc. Szeliga uzyskuje od Jana Kmity 2 grz. z tytułu długu za dom (KŁ s. 705-6); Kat. Waziajkowa przez prawnego opiekuna Jana Kmitę sprzedaje za 15 grz. Marcinowi Parzymiechowi niwkę przy wielkiej drodze idącej w kierunku Starego Lelowa; Szeliga kwituje Kmitę z sumy 18 grz. za dom (KŁ s. 707); Jan Świgula sprzedaje za 7 grz. 1 wiard. Zygmuntowi sukiennikowi dom między domami Walentego i Wojc. Suchorabskiego. Świgula dał już Zygmuntowi 4 grz. a pozostałe ma dać w ciągu 2 lat; Marcin Parzymiech sprzedaje za 18 grz. Janowi Świgule i jego ż. Barbarze dom między domami Wojc. Mazurka i Macieja kowala. Marcin uzyskał już 10 grz., a resztę ma dostać w dwóch ratach; Stanisław kupiec przez prawnego opiekuna Józefa Pauluszka płaci 2 grz. Dorocie Koziełkowej za dom przy ulicy „accen [sia] [?] i k. domu Mik. Bociana (KŁ s. 708-9).

1542 siostry Filiktia, Anna i Helena Zalatkówny przez prawnego opiekuna Mik. Niewinnego sprzedają po śmierci rodziców za 8 grz. Janowi Lisowi ogród między ogrodem Wąchały a stawem miej. (KŁ s. 710-1); Józef Pauluszek sprzedaje za 15 grz. Łukaszowi krawcowi i jego ż. Elżbiecie dom przy ul. [idącej] od łaźni, między domem Waw. Przywłoski a stajnią Bartłomieja Piątka. Pauluszek uzyskał już 13 grz.; Dorota Kwapiszowa jest winna kopę gr Janowi Wieczorkowi, którą pożyczył on jej mężowi Maciejowi (KŁ s. 712); dom Duszaka; 1543 Wojc. Żelazko sukiennik sprzedaje za 4 grz. i 1 wiard. Urbanowi sukiennikowi dom między domami czyli siedliskami Popławszowskim i Zapartowskim; Józef Pauluszek kwituje Łukasza krawca i jego żonę z racji sprzedaży domu; Franciszek Bzowski sprzedaje za 9 grz. czcigodnemu Stanisławowi kapłanowi z Radomska dom swój między domami Mikołaja i Gaja (KŁ s. 714-5); szl. Maciej Świrczowski wójt lel. przez pełnomocnika szl. Jana Zawiszę ważnika sprzedaje za 9 grz. Janowi Hamerli siedlisko czyli plac z dawna wymierzony między domami Mazurka i własnym, położony przy ul. Klasztornej, który Świrczowski pozyskał za dług od Pawła szewca; Kat. Waziajkowa mieszczka lel. przez prawnego opiekuna Wojc. Mazurka kowala sprzedaje za 12 grz. czcigodnemu Grzegorzowi pleb. w Przyłęku ogród k. muru [miej.] między ogrodami Andrzeja Długosza i plebana lel. (KŁ s. 717-8); Stan. Gęba [Gaba] cieśla sprzedaje za 5 1/2 grz. Jakubowi bednarzowi i jego ż. Katarzynie swój dom między domami Popławskim i Łabajowskim; Anna i Jadwiga Mazurówny przez prawnego opiekuna Mik. Niewinnego sprzedają za 12 grz. i 1 wiard. Mik. Bryzkowi i jego ż. Łucji Maźniance swój dom leżący między domami Stan. Melczki i Tomasza Gizy (KŁ s. 719-20); Michał Orzeszek z siostrą Anną sprzedają za 15 1/2 grz. Kat. Waziajkowej dom k. Stodółki. Katarzyna zapłaciła już 6 1/2 grz., a resztę zapłaci później (KŁ s. 720-21); Jakub Mleczko zapisuje wnuczce Dorocie Mleczkównie ogród wymierzony na swojej niwie, między stawem miej. a drogą w kierunku Pilicy. Jakub nie pozwala na zrobienie ścieżki do tego ogrodu przez swoją niwę. Dojście do niego ma być tylko od drogi biegnącej do Pilicy; br. Józef, Jakub i ich siostra Zofia przez prawnego opiekuna Mik. Łukasza sprzedają za 5 grz. Stan. Piotraszowskiemu i jego ż. Annie dom między domem Urbana czapnika a murem [miej.] (KŁ s. 721-3).

1543 Szymon Przechwałek s. Przechwałka czapnika przez prawnego opiekuna Jakuba Barana sprzedaje za 7 grz. bractwu czeladników sukienniczych w L. czyli knapom dom między siedliskami Orpiszyńskimi. Przechwałek uzyskał już 3 grz., a resztę bractwo zapłaci w dwóch ratach; Maciej Gorczyca przez prawnego opiekuna Andrzeja Skoczylasa sprzedaje za 1 1/2 grz. Pawłowi Praszkowi i jego ż. Zofii półłanek roli ciągnący się do Przecznej czyli Furmańskiej drogi aż do granic Drochelskich [z wsią Drochlin] przy roli Paczka i drodze do Drochlina (KŁ s. 723-4); Anna i Jadwiga Mazurówny przez prawnego opiekuna Mik. Niewinnego sprzedają za 11 grz. i 1 wiard. opatrznemu Stan. Iczakowi czwartą cz. roli w Zbyczycach, między rolami plebanii i szpitala oraz ogród między ogrodami plebanii i Mazurówien. Stan. Iczak rezygnuje z tej cz. roli w Zbyczycach na rzecz s. Jana (KŁ s. 725-6); 1555 Zygmunt August zezwala czcig. Wojciechowi Gostałowskiemu mieszcz. lel. wykupić młyn król. zw. Szczerbieniec [w Dzibicach] z rąk Skorwaskiego (MS 5, 6992); 1559 → p. 3b.

3g. Majątek miasta. 1365 Kazimierz W. nadaje na własność m. L. wsie: Ślężany, Zbyczyce i Staromieście → p. 4b; 1470-80 Zbyczyce w par. L. należą do mieszczan lel. (DLb. 1 s. 23-4); 1499 → Lelów-Staromieście p. 6c Incydenty (MS 3 suppl. 272); 1500 mieszcz. lel. dziedzice ze Ślężan i Staromieścia (GK 27 s. 1324); 1534 → p. 3b; 1535 rajcy L. dziedzice ze Staromieścia i Zbyczyc (ZK 318 s. 343).

3h. Majątek kościoła par. w Chrząstowie 1440 Przedbor z Koniecpola kaszt. roz. [tenut. lel.] nadaje altarii Wniebowzięcia NMP w Chrząstowie i Janowi z Wodzisławia prebendarzowi z Chrząstowa 3 jatki rzeźnicze w m. L. (ZK 150 s. 196); 1494-5 nadanie plebanowi w Chrząstowie łaźni wójtowskiej w L. → p. 4b; 1511-2 rzeźnicy z jatek mięsnych w m. L. płacą kościołowi w Chrząstowie 2 kopy gr i 1 kamień łoju na dzień Ś. Marcina [11 XI]; łaźnia w L. kupiona [w 1495 r.] dla kościoła w Chrząstowie. Obecnie wydzierżawiona przez plebana w Chrząstowie za 5 1/2 grz. Kiedyś była wydzierżawiona za sumę wyższą, ale łaziebnik jej nie remontuje (ŁLB 1 s. 560-1); 1523 rzeźnicy z L.: Walenty, Waw. Kaczka, Piotr Szpik, Marcin Orzeszek, Paweł Mikołaj, Wojc. Pisarka, Paweł Wąchała i Marcin Ryło pozywają przed sąd nadworny Mik. Konopnickiego prep. chrząstowskiego, ponieważ pozwał ich przed sąd wikariusza generalnego w Krakowie o 300 grz. z tytułu zaległego czynszu z opust. jatek rzeźniczych w L. Sąd król. zatwierdza umowę zawartą niegdyś między rzeźnikami lel. a zm. Andrzejem z Wróblewa prep. z Chrząstowa wpisaną do akt oficjała krak. i nakazuje rzeźnikom uregulowanie czynszu za okres w którym zwlekali z zapłatą. Jeśli nie będą chcieli płacić obecnemu prepozytowi czynszu uzgodnionego ze zmarłym prepozytem, wówczas będą zobowiązani do uregulowania wszystkich zaległości od momentu w którym przeprowadzili ugodę i oszacowanie (moderatio) z tymże zmarłym prepozytem i do odnowy oraz odbudowy jatek w tych miejscach, w których stały i do ich odstąpienia obecnemu prepozytowi. I wówczas nie będą już płacić czynszu. Będą go płacić tylko ci, którym jatki będą wydzierżawiane; 1527 w sprawie między rzeźnikami m. L. a ww. Konopnickim o czynsz z jatek w L. sąd nakazuje im jego zapłacenie (SP 6, 270, 385).

4. Treść hasła: 4a. Lokacja, 4b. Wójtostwo, wójtowie i podwójci z L., 4c. Sąd gajony - ławniczy w L.; 4d. Ławnicy; 4e. Ratusz, rada, rajcy, burmistrzowie i pisarze miejscy.

4a. Lokacja. 1333-1341 melioracja czyli przeniesienie miasta na nowe miejsce przez Kazimierza W. → p. 4b r. 1341 i 134313Dok. arcbpa Janisława z 1335 r. adresowany m.in. do plebana w L. i poświadczający obecność franciszkanów w L., → p. 5b, oraz wzmianki o melioracji miasta L. w dokumentach z l. 1341 i 1343 sugerują, iż translacja miasta miała miejsce w pierwszych latach panowania Kazimierza W. Zaborski, Z dziejów, s. 58, przypuszcza, że przeniesienie siedziby dziekana z Irządz do L. w 1335 r. być może ma związek z powstaniem nowego miasta L. i ze wzrostem jego znaczenia; 1365 m. L. funkcjonuje na pr. magd. (Mp. 3, 787).

4b. Wójtostwo, wójtowie i podwójci. 1341 24 VI Kazimierz W. oświadcza, że mając na względzie meliorację m. L. i poprawę jego położenia polecił [swemu wiernemu słudze] Wisławowi14O bliskich związkach Wisława z Kazimierzem W. świadczy fakt odstąpienia mu przez króla w 1336 r. za 150 grz. kamienicy w Krakowie na rogu rynku i ul. Ś. Franciszka [Brackiej], skonfiskowanej niegdyś przez Władysława Łok. mieszczaninowi krak. Hermanowi z Raciborza [Śląsk] za udział w buncie przeciw księciu w l. 1311-12. W dok. tym Wisław określony jest jako „specialis senator” (KMK 1, 375). A. Berdecka, w Lokacje i zagospodarowanie miast → p. 7, s. 24, zajmując się problemem lokacji miast za Kazimierza W. błędnie połączyła osobę Wisława z mieszczaninem lel. Więckiem, zniekształcając w ten sposób najstarsze dzieje m. L nabywcy podzielonego na liczne części wójtostwa lel. skomasować wójtostwo i w tym celu daje Więckowi mieszczaninowi z L. za jego cz. wójtostwa w L. sołectwo we wsi król. Małyszyce funkcjonującej na prawie niem., tj. 4 ł. wolne, szósty z czynszu, 4 zagrody przynależne do tego sołectwa, wolną karczmę i młyn, łąki, pr. zakładania barci w borach, dębinach i zaroślach przynależnych do tych 4 łanów i prawo zakładania ogrodów w siedliskach na obszarze tych 4 ł. ponadto trzeci denar z kar (ZDM 1, 41; ZK 316 s. 256); 1343 Kazimierz W. daje Mikołajowi i Marcinowi ss. Jaszka z Kurzelowa [pow. chęc.] 2 ł. król. przylegające do Starego Miasta Lelowa wraz z ogrodem w zamian za 2 jatki rzeźnicze, 1 kram chlebowy, 1 szewski, wolne od opłat i czynszu15Obiekty te niewątpliwie należały wcześniej do jednego niepodzielonego wójtostwa dziedz. lel, które wziął od Jaszka z Kurzelowa i przyłączył do wójtostwa, kiedy przeprowadzał meliorację m. L. i sprzedał wójtostwo swemu wiernemu słudze Wisławowi (Mp. 1, 217); 1349 Fryczek wójt dziedz. z 1. (Mp. 3, 691); przed 1365 dzieci zm. Fryczka wójta lel. (Mp. 3, 787); 1365 Kazimierz W. mając na względzie meliorację m. król. w ziemi krak., sprzedaje za 100 grz. gr pras. uczc. Marcinowi mieszcz. lel. wójtostwo w m. L., które nabył od dzieci zm. Frycza niegdyś wójta w tym mieście. Wójtostwo to obejmuje 2 ł. i 2 ogrody z łąką, domem i siedliskiem w Ślęzanach. Król nadaje miastu funkcjonującemu na pr. magd. na własność wsie: Ślęzany i Zbyczyce oraz Stare Miasto [Lelów Stary] Ponadto wójt uzyskuje wolną łaźnię murowaną z zakazem budowania innej łaźni w mieście, wolny dom mieszkalny, trzeci denar z opłat sąd. i szósty z czynszu z miasta i wsi do miasta przynależnych, 2 kramy sukienne [postrzygalnie], w których może sukno przycinać i na łokcie sprzedawać, 2 kramy przekupne, 2 jatki mięsne, 2 stoły piekarskie i 2 szewskie, a także młyn opust. z sadzawką usytuowaną za starym kościołem, w którym każdy człowiek będzie mógł zemleć zboże. Wójt może założyć inne sadzawki powyżej tego młyna i nad rz. Wąwoźna. Król zwalnia wójta Marcina, mieszcz. lel. i wszystkich kmieci wymienionych wsi od sądownictwa wojewodów i kasztelanów, gdyż będą sądzeni wg pr. magd. Mieszczanie i kmiecie mają odpowiadać sądownie przed wójtem, zaś wójt wobec króla wezwany królewskim pismem. Wójt z racji obowiązku uczestnictwa w wyprawie wojennej ma płacić królowi corocznie na Ś. Marcina [11 XI] 2 1/2 grz. (Mp. 3, 787; LK 2 s. 41).

1388 Wojciech z Wilkowa poręcza Wierzchosławowi z Siedlisk za swego br. Prandotę, że uwolni go z sumy 13 grz. u wójta lel. z racji dzies. w Zarębicach w określonym czasie (SP 8, 4867).

1394-1420 Paweł, Paszek wójt dziedz. lel., następnie dz. części Lipnicy 1421-25, zm. przed 1429, br. Szczepana i Eleny mieszczki olkuskiej, wnuk Marcina Kurzelowskiego wójta lel. ojciec Pawła i Katarzyny ż. Bienia z Sosnowic (KSN 403, 732, 739, 742, 758; ZK 3 s. 502-3; 3b s. 80; 7 s. 86; 312 s. 85, 110, 142; GK 1 s. 130, 132, 180, 202, 292, 299, 307; Teut. 1a s. 72, 106, 116, 155)16Po sprzedaniu wójtostwa lel. Mik. Weimanowi mieszcz. z Olkusza w 1420 r. występuje w źródłach z określeniem „niegdyś wójt z L.” (ZK 312 s. 200-1, 231; 7 s. 123, 201, 241, 245, 288, 315, 391; 8 s. 57, 59-60; GK 1 s. 496, 506, 570, 573, 648, 672, 729; 2 s. 20, 23, 50, 59,125, 139, 179, 344; OK 4 k. 258v); 1394 Elena i jej mąż Krystan mieszczanie olkuscy odstępują jej braciom Pawłowi i Szczepanowi wójtom z L. część wójtostwa w L., tak wewnątrz murów [miej.], jak i na zewnątrz, która jej przypadła po matce i dziadku Marcinie Kurzelowskim.17Marcin Kurzelowski poświadczony jest w 1343 r. (Mp. 1, 217) Jeśli któryś z wymienionych braci umrze wcześniej Elena nie będzie się domagać zwrotu jego części dziedziny, ale przypadnie ona drugiemu bratu (KSN 403); 1394 Katarzyna młynarka wójta lel. przeciw dz. Mikołajowi i kmieciom z Kuczkowa oraz Kurkowi i Kuszowi o zboże (SP 8, 5495, 5506); 1398 pani Sławska wd. po Włodzisławie [Laczku] z L.18Może tożsamy z Lasławem z L. występującym w 1370 r. przy okazji sprzedaży domu w Krakowie → p. 6g (Krzyż. 475) ustanawia swym pełnomocnikiem w sprawie z Paszkiem wójtem lel. s. Mikołaja z L., a ten ręczy za br. Jana. Oskarżony Paszek winien samotrzeć [sam z dwoma innymi] dowieść, że nie otworzył skrzynki [z dokumentami] i samosiedm [sam z sześcioma innymi] pod przysięgą oddalić roszczenia o 4 dok., które miał otrzymać do wiernych rąk. Mikołaj ma dowieść, że przekazał Paszkowi dokument wobec ludzi, których ma stawić w sądzie. Obaj płacą kary (KSN 728, 732, 739, 742, 758); 1403 Szczepan z Leszcz mieszcz. lel. przedkłada dok. większej sprawy sędziego wwdy sier. [Jakuba] z Koniecpola o 300 grz. przeciwko [Pawłowi] wójtowi lel. (ZK 3b s. 80); 1407 Święszek wójt [sądowy]; 1414 Mik. Kowalik podwójci z L. (KSN 2079, 3521); 1415 Jan z Kwaśniowa winien zapłacić 8 grz. Pawłowi wójtowi z L. pod rygorem wzrostu długu do 16 grz.; 1416 Jan z Cieślina przeciwko Pawłowi wójtowi z L. o 6 grz. i 10 sk. (ZK 312 s. 85, 110); 1419 Marcin domownik (familiaris) Pawła wójta z L. (Teut. 1a s. 106); → p. 3f; 1420 Abraham z Goszyc żupnik obojga żup winien zapłacić Paszkowi wójtowi lel. 250 grz. pod rygorem dania mu wwiązania do cz. dziedziny w Goszycach (ZK 7 s. 86)19W związku z niewywiązywaniem się Abrahama z płatności sąd ziemski krak. nakazał mu w 1423 r. wwiązanie Paszka w sumie 500 grz. do całej cz. dziedziny w Goszycach pod karą XV Paszkowi i sądowi (ZK 7 s. 241, 245), natomiast w rok później skazał na karę XV dla Paszka i sądu oraz LXX dla króla Hińczę brata Henryka podskarbiego kor. za niewwiązanie Paszka do Goszyc w sprawie z Abrahamem (ZK 7 s. 315). Spór toczył się jeszcze w 1425 r. (GK 2 s. 344). Sąd skazał również na podobne kary Magdalenę c. Abrahama z Goszyc za uniemożliwienie wwiązania Paszka do Goszyc (ZK 7 s. 328); W 1441 r. Katarzyna c. Paszka wójta lel. ż. Stanisława z Odunowa zeznała, że była gotowa odzyskać pieniądze od Abrahama Czarnego żupnika olkuskiego z tytułu pr. bliższości po swym bracie (GK 7 s. 572, 657); Paszek wójt z L. sprzedaje za 200 grz. gr pras. i 200 grz. monety krak. Mik. Wejmanowi mieszcz. z Olkusza wójtostwo w L. (Teut. 1a s. 155).

1420-6 Mikołaj Wejman mieszcz. olkuski wójt dziedz. lel. piszący się z Olkusza również w l. 1427-8 (Teut. 1a s. 155, 240, 254, 270, 345-6; ZK 312 s. 284); 1425 Jadwiga ż. ww. Wejmana (ZK 312 s. 284); Mik. Wejman z racji długu 80 grz. i 300 cetnarów ołowiu zastawia Janowi Sweidniczowi mieszcz. krak. wójtostwo lel. (Teut. 1a s. 240); 1426 tenże Wejman daje Mik. Szawerowi mieszcz. lel. wójtostwo w L. w zamian za ogród przed m. L. k. nowego mostu z dodaniem 400 grz. i kamienicy w L. (Teut. 1a s. 254-5).

1426-55 Mikołaj Szawer wójt dziedz. lel., jako mieszcz. lel. od 1415, s. Stanisława, brat Tomasza Głowienki 1401-29 archidiak. łęczyckiego i kan. kurzelowskiego → p. 6f, mąż Małgorzaty, nobilitowany przez Władysława Jagiełłę w 1434 r. h. Pogonia (Zaborski, Z dziejów → p. 7 Aneksy 1, s. 290-3; Teut. 1a s. 254-5, 270, 332; Teut. 3 s. 74, 109 - jako zm.; GK 4 s. 582-3, 588, 813-5, 820-1, 824, 1003, 1017, 1023; 5 s. 277, 308; 6 s. 55, 79, 364; 7 s. 790, 843-4; 9 s. 65; 11 s. 763; 12 s. 272, 511; ZK 312 s. 420, 450-1, 453-4, 494; 313 s. 2, 17-8, 24-6, 29, 71, 73-5, 79-80, 102, 111, 156, 174-6, 179, 193-5, 202, 204, 251, 255, 292, 308-9, 311, 315, 340, 349; 314 s. 22, 24-5, 27; 146 s. 293, 302, 359, 401, 418, 460, 477; ZDM 7, 2160; SP 2, 2827, 2835, 3193; 7/2, 813-5; RTH 3 - brak; OK 1 s. 116, 147, 162, 166, 202, 209, 234, 237, 309, 374; Laberschek, Najstarsze nobilitacje → p. 7; Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce (1404-179), Materiały do bibliografii, genealogii i heraldyki polskiej 9, Buenos Aires 1987, s. 2; J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, W. 1993, s. 225-6); 1427 ww. Szawer spłaca ostatecznie Wejmana z racji nabytego wójtostwa lel. (Teut. 1a s. 270); 1429 Mikołaj [Szawer] wójt lel. w sprawie z Katarzyną c. zm. Paszka niegdyś wójta lel. [ż. Bienia z Sosnowic]20Żoną Bienia z Sosnowic była od 1422 r. (ZK 7 s. 201, 391; 8 s. 57, 59-60) ustanawia pełnomocnikiem br. Tomasza kan. kurzelowskiego (Teut. 1a s. 332); taż Katarzyna i Paweł dzieci zm. Pawła niegdyś wójta lel. przeciwko Mik. Wejmanowi mieszcz. olkuskiemu o kamienicę w m. L. (Teut. 1a s. 333, 345-6); 1430 → Kwilina p. 3 (ZK 312 s. 420); 1432 Jan i Jakub br. niepodzieleni z Turzyna sprzedają za 100 grz. opatrznemu Mikołajowi wójtowi z L. całą ich cz. dziedziny w Turzynie. Z tej sumy bracia uzyskali już od Mikołaja 50 grz. 9 wiard. Mikołaj ma posiadać w tej sumie dziedzinę w Turzynie przez 6 lat. Po ich upływie bracia mają zwrócić owe 50 grz. 9 wiard. i odzyskać dziedzinę. Jeśli do Bożego Narodzenia po 6 latach nie zapłacą tej sumy, wówczas dziedzina przypadnie pr. wieczystym Mikołajowi i jego spadkobiercom (GK 4 s. 582-3); Mikołaj wójt z L. przeciwko Mikołajowi s. Abrahama z Turzyna o zabranie gwałtem z gaju 2 koni wart. 6 grz. i wozu wart. 2 grz. oraz o tyleż szkody. Mikołaj z Turzyna skazany na karę XV wójtowi i sądowi (GK 4 s. 813-5, 820); sąd grodzki krak. odsyła Jana Grada z Mełchowa do powiatu lel. [przed sąd ziemski krak.] w sprawie z Mikołajem wójtem lel. o podniesienie wody rz. Wąwoźnej i zatopienie grobli oraz 20 grz. szkody (GK 4 s. 821); Mikołaj z Turzyna sprzedaje za 80 grz. i za postaw sukna oraz siedlisko Mikołajowi wójtowi z L. całą cz. swej dziedziny w Turzynie wraz z zasiewami (ZK 312 s. 450-1); 1433 tenże wójt ma zapłacić 6 sk. sądowi i 6 sk. Mikołajowi ze Sławniowa za odwołanie do laski sędziego; Jadwiga ż. Jana z Wilkowa wstrzymuje dok. sprzedaży części dziedz. w Turzynie przez Jana i Mikołaja z Turzyna wójtowi z L; Grzegorz [z Kroczyc] woźny oświadcza wobec sądu, że Mikołaj z Turzyna wwiązał wójta lel. do cz. dziedziny w Turzynie (ZK 312 s. 453-4); Jakub młodszy s. Abrahama z Turzyna sprzedaje temuż wójtowi cz. dziedziny w Turzynie (GK 4 s. 1023).

1434 Władysław Jag., uwzględniając zasługi i okazane męstwo Mikołaja wójta z L. w wojnie z Krzyżakami21Odznaczył się zapewne w walkach z Krzyżakami w 1433 r., w której obok czeskich taborytów zw. sierotkami, i Wielkopolan, wzięli udział także Małopolanie (M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521, Gdańsk 1993 s. 171-185, nobilituje go i nadaje herb i zawołanie Pogoń. Tarcza herbu jest w kolorze złotym. Pośrodku zbrojna ręka wyłaniająca się z chmurki żółtej, trzymająca w pięści wystający miecz, na końcu poplamiony i ubroczony krwią. Część dolna tarczy w kolorze czerwonym. Nad tarczą hełm, a nad nim ręka również z wydobytym mieczem. Hełm osłaniają kolory: czerwony, czarny i niebieski (ZDM 7, 2160; SP 2, 3193; Laberschek, Najstarsze nobilitacje → p. 7; W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w., RTH 3, 1913, - brak; Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji..., s. 2; J. Szymański, Herbarz..., s. 225-6); Mikołaj z Turzyna wójt z L. skazany na karę XV Janowi Gradowi z Mełchowa i sądowi, ponieważ pozwał Jana z bliższego powiatu [czyli z sądu ziemskiego krak. w L.] przed sąd starosty krak. Mikołaj ma zapłacić karę 6 sk. (ZK 312 s. 494); 1435 Mikołaj ze Sławęcina i Turzyna zastawia na rok za 60 grz. Mikołajowi z Turzyna wójtowi lel. cz. dziedziny w Turzynie zw. Jakuszowska z wyjątkiem zasiewów ozimych (ZK 146 s. 293); Piotr kmieć z Turzyna występuje przeciwko Mikołajowi z Turzyna o zatrzymanie 2 koni wart. 3 grz. i tyleż szkody i o zabranie gwałtem 6 sztuk bydła. Mikołaj wójt lel. staje w sądzie przy swoim kmieciu Piotrze; Mikołaj wójt lel. dz. z Turzyna przeciw Mikołajowi niegdyś z Turzyna, o to że zamieszkuje bezprawnie jego dom w Turzynie (GK 5 s. 277); Mikołaj z Turzyna ma odstąpić wójtowi lel. od dnia Ś. Wojciecha [23 IV] dom w Turzynie, który zamieszkuje, i umarza wszystkie z nim sprawy (GK 5 s. 308); 1435-6 Święszek z Pyrzyn uzyskuje 10 grz. szkody na wójcie lel. z racji 34 wołów przygnanych do L. (ZK 313 s. 2, 17); 1436 Gniewosz z Psar poręczyciel za Mikołaja wójta z L. i dz. Turzyna winien zapłacić 10 grz. Święszkowi z Pyrzyn na ręce jego pełnomocnika Jana z Boleścic czyli Ołpic pod karą XV stronie i XV sądowi; Mikołaj z Turzyna pr. bliższości pozyskuje na Mikołaju wójcie z L. cz. dziedziny w Turzynie. Pozyskanie następuje zgodnie z umową [z 1432 r.], zakładającą, że jeśli wójt uzyska zwrot pieniędzy przed wyznaczonym terminem zwróci nabytą dziedzinę (ZK 313 s. 18, 24); Piotr z Dąbrowna s. Piotra uzyskuje pr. bliższości na Mikołaju wójcie z L. części dziedziny w Turzynie sprzedane mu przez jego braci Jana i Mikołaja z Dąbrowna pod warunkiem, że zapłaci za nie wójtowi (ZK 146 s. 302); 1437 Marcin z Turzyna oddala przysięgą pretensje Mikołaja wójta z L. o zboże zwiezione do domu Marcina i spasienie go końmi oraz o 20 grz. szkody; Mikołaj z Turzyna wójt lel. oddala sądownie roszczenia Marcina z Turzyna o 20 grz. szkody, pasienie koni i spasienie 20 kłosów (spicas); tenże oddala pretensje Marcina o 2 woły zabrane z pola (ZK 313 s. 71, 74); tenże Marcin winien zapłacić Mikołajowi wójtowi z L. 1 grz., którą ręczył Mikołaj z Tęgoborza z racji 2 wołów, pod karą innej grzywny (ZK 313 s. 75); tenże wójt oddala sądownie pretensje Mikołaja z Wierzbna o cz. dziedziny w Turzynie (ZK 146 s. 359); → p. 5b; 1438 tenże wójt ma zapłacić 6 sk. sądowi i 6 sk. Marcinowi z Turzyna za odwołanie się do laski sędziego; tenże wójt i mieszcz. z L. oddala oskarżenia Prandoty z Nakła o zadanie 1 rany krwawej (ZK 313 s. 102, 111).

1440 Mikołaj z Turzyna [i Sławniowa] przeciwko Mikołajowi wójtowi z L., którego przypozwał w celu odzyskania pieniędzy za zastaw cz. dziedziny Jakusza w Turzynie „alias dzelnicza”, a nie było go do ich odebrania; sąd oddala roszczenia Mikołaja z Turzyna ponieważ nie stawił się z pieniędzmi (SP 2, 2827, 2835); 1441 ww. wójt oskarżony przez Jakuba z Turzyna s. Dobiesława o zbudowanie cegielni na wspólnym gruncie we wsi Turzyn (in communi hereditate Thurzin) i o 100 grz. szkody. Grunt ten mieli zm. Mikołaj i zm. Marcin z Turzyna brat Jakuba (ZK 313 s. 156); tenże Jakub uzyskuje wyrok sądowy nakazujący Mikołajowi wójtowi lel. zburzenie cegielni zbudowanej przez niego w Turzynie na wspólnym gruncie i zapłacenie Jakubowi 100 grz. tytułem odszkodowania; sprawa między Mikołajem niegdyś z Turzyna a Mikołajem wójtem lel. dz. Turzyna o pozwanie wójta w jego domu w mieście [L.] jako osiadłego ziemianina, o to że nie dopuścił do ciążenia, które Mikołaj pozyskał na swym br. Tomku. Wójt chce odpowiadać przed swoim prawem miej., a nie przed ziemskim; ww. wójt skazany na karę XV Jakubowi z Turzyna i sądowi, ponieważ zbiegł z sądu ziemskiego nie udzielając satysfakcji Jakubowi i odszkodowania 100 grz. (ZK 313 s. 174-6); 1442 n. Małgorzata ż. Mikołaja wójta lel., od 1458 r. jako wdowa (ZK 313 s. 179, 195, 202, 204; OK 1 s. 147; Teut. 3 s. 143, 146); w sporze o ww. cegielnię sąd wyrokuje, że 100 grz. szkody wójt będzie spłacał Jakubowi po 4 grz., które będzie przekazywał na każdych rokach w L. Gdyby na którychś z roków nie dał 4 grz. zapłaci karę XV; tenże Mikołaj ma zapłacić Jakubowi 6 grz. z tytułu pozyskanych kar (ZK 313 s. 183-4); Małgorzata ż. Mikołaja wójta z L. skazana na karę XV Mikołajowi z Turzyna i XV sądowi za to, że bezprawnie ogłosiła niestawiennictwo oraz karę 6 sk. Mikołajowi i 6 sk. sądowi za odwołanie się do laski sędziego (ZK 313 s. 202); Mikołaj wójt z L. oświadcza, że Mikołaj z Turzyna [i Sławniowa] odkupił od niego za 60 grz. cz. dziedziny zw. Śmiłowska w Turzynie (GK 7 s. 843-4); 1443 Mikołaj wójt z L. dz. z Turzyna wydzierżawia na 3 lata Piotrowi z Sadowia całą cz. w Turzynie. Piotr ma zapłacić rocznie na Ś. Marcina [11 XI] po 4 1/2 grz. Ma on prawo ścinania drzew i wypasania bydła w gajach (ZK 313 s. 251); 1444 Mikołaj wójt lel. naganiony w szlachectwie przez Mikołaja z Turzyna oczyszcza się z zarzutu przedstawiając na wiecu generalnym w Krakowie dok. nobilitacyjny Władysława Jag. z 1434 r.; Mikołaj z Turzyna skazany na karę XV wójtowi i sądowi za naganienie szlachectwa (SP 2, 3193; 7/2, 813); sąd wiecowy wyrokuje w sprawie między Mikołajem z Turzyna i Mikołajem wójtem z L. o granice między Turzynem a Wilgoszczą (ZK 146 s. 477)22Zapiska ta posłużyła A. Z. Helclowi (SP 2 s. 536), a następnie S. Kurasiowi i I. Sułkowskiej-Kurasiowej (ZDM 7 s. 422) do uznania Mikołaja wójta lel. za dziedzica Wilgoszczy, tymczasem wieś ta należała do dziedziców pobliskich Irządz; Mik. Turski puszcza wolno wójta lel. ze sprawy o granice, a wójt uwalnia Turskiego z kar za naganienie szlachectwa (SP 7/2, 815); Dziechna ż. Piotra z Chechła ustępuje wójtowi lel. z części w Turzynie (ZK 146 s. 477); 1445 Piotr z Wręczy [Mazowsze] zobowiązuje się zapłacić Mikołajowi z L. 9 grz. i 7 fl. z racji długu (GK 9 s. 65); 1446 Mikołaj wójt z L. oddala sądownie roszczenia Elżbiety ż. Mikołaja z Turzyna o 80 grz. wiana na cz. dziedziny w Turzynie; taż Elżbieta rezygnuje z pr. wiennych na cz. dziedziny w Turzynie uzyskanych od męża Mikołaja na rzecz ww. wójta (ZK 313 s. 308, 311); 1450 → p. 4c.

1454-78 Tomasz s. Mik. Szawera wójta lel., wójt dziedz. lel. w l. 1455-78, dz. Turzyna od 1455 i Lgoty Błotnej od 1456, br. Jana Sędziego, Mik. Szawera i Anny, mąż Jadwigi c. Mikołaja ze Słupi (GK 12 s. 272, 511; 13 s. 327-8; 14 s. 135, 152; 15 s. 10; 16 s. 281, 319, 599, 681; 18 s. 239, 329-30; 19 s. 699; 20 s. 822; Teut. 3 s. 109, 112, 115-6, 118, 120, 125-8, 130, 134-9, 141-2, 145-6, 191, 194-7, 199, 255-9, 264, 424, 426-7, 430, 435, 440, 445; ZK 15 s. 266; 147 s. 313; 152 s. 332; 260 s. 228; 261 s. 8, 32; 314 s. 67-9, 80, 82-4, 101-2, 153-4, 161, 166-7, 181, 263, 280-1, 293-4, 308, 319, 330-1, 334; 315 s. 22, 70, 77, 272; APKr. Acta Scabinalia Crac. 7 s. 368; OK 2 s. 34, 326, 352, 399, 431-2; 3 s. 132; 10 s. 584; SP 7/2, 1063); 1454 Jakub ongiś z Turzyna oświadcza, że uzyskał od Tomasza s. Mikołaja wójta lel. 100 grz., dlatego przekazuje mu Lgotę Błotną, którą miał w zastawie od zm. Mik. Słupskiego. Synowie Słupskiego Mikołaj pleb. w Obichowie [dziś Obiechów] i Pakosz ze Słupi wyrażają na to zgodę (GK 12 s. 272); wd. Elżbieta Pukarzowska oskarża Marcina podwójciego z L. o krowę wart. 1 1/2 grz. i tyleż szkody oraz o wołu wart. 2 grz. i tyleż szkody, które są zatrzymane „alias liczowane” u niego (GK 12 s. 302, 315); 1456 Jadwiga ż. Tomasza wójta lel. c. Mikołaja ze Słupi (ZK 314 s. 67).

1456-79 Jan zw. Sędzią wójt dziedz. lel. s. Mik. Szawera wójta lel., br. Tomasza, Mik. Szawera i Anny (Teut. 3 s. 109, 112, 115-6, 118, 120, 125, 128, 130, 134-9, 141, 143-6; GK 13 s. 327-8; 15 s. 10; 16 s. 175-6, 197, 319, 345, 500, 599, 681, 761; 18 s. 239; 19 s. 699, 731; ZK 147 s. 313; 314 s. 83, 101-2, 186, 319; APKr. Acta Scabinalia Crac. 7 s. 368; SP 7/2, 1058-62; BPAN rps 1861 I s. 13).

1456-1504 Mikołaj Szawer wójt dziedz. lel. s. Mik. Szawera wójta lel., br. Tomasza, Jana i Anny mieszczanin krak. od 1489 (Teut. 3 s. 109, 112, 115-6, 118, 120, 125, 128, 130, 134-9, 141, 145-6; 6 s. 32-4, 36, 38-9, 40-1, 43, 51-2, 54, 59, 77, 83, 85-6, 123-6, 128, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 165, 182-3; GK 13 s. 327-8; 14 s. 135; 18 s. 239; 19 s. 699; 25 s. 790; 27 s. 39, 252, 469, 600, 836, 1082, 1085, 1113, 1177; ZK 147 s. 313; 314 s. 83, 101-2, 299, 319; 316 s. 130; APKr. Acta Scabinalia Crac. 7 s. 368; OK 2 s. 9; 12 s. 326: RL s. 14; Kacz. 8487; SP 2, 4491; Decreta iuris 2, 929); 1456-1500 Anna c. Mik. Szawera wójta lel. siostra Tomasza, Jana Sędziego i Mik. Szawera ż. Macieja Świętka mieszcz. z Miechowa (Teut. 3 s. 112, 115-6, 118, 120, 128, 130, 134-9, 141, 143-5; 6 s. 32-3, 36, 38-9, 43, 51-2, 54, 57, 59-60, 77, 79, 211; GK s. 10; 27 s. 1085; ZK 314 s. 83, 101-2; Decreta iuris 2, 66, 929); 1456 Tomasz wójt dziedz. trzeciej cz. wójtostwa w m. L., która mu przypadła po ojcu, ustępuje tę cz. braciom Janowi i Mikołajowi (Teut. 3 s. 109); Jan i Mikołaj z L. odstępują starszemu br. Tomaszowi z L. część dziedz. po ojcu i matce w Turzynie i Lgocie [Błotnej], a Tomasz odstępuje im trzecią cz. wójtostwa w L. (GK 13 s. 327-8); ww. Tomasz zapisuje ż. Jadwidze c. Mikołaja ze Słupi 60 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr w Turzynie i Lgocie Błotnej; br. Pakosz, Mikołaj i Iwo ze Słupi, odstępując od swego powiatu [ksiąs.] i ręcząc za młodszych br. Feliksa i Świętosława, sprzedają za 300 grz. Tomaszowi wójtowi lel. Lgotę Błotną w pow. lel.; tenże Tomasz ma zapłacić w ustalonym czasie Pakosławowi, Mikołajowi, Iwanowi i Feliksowi braciom ze Słupi 100 grz. pod rygorem wwiązania ich do połowy Lgoty Błotnej (ZK 314 s. 67-70); 1457 Anna c. zm. [Mik. Szawera] wójta lel. ż. Macieja Świętka z Miechowa procesuje się ze swymi braćmi Tomaszem, Janem i Mikołajem o dział po ojcu (Teut. 3 s. 115-6, 118, 120, 125-7, 129-30, 134-7); ciż bracia wójtowie dziedz. w L. dają siostrze Annie wwiązanie do czwartej cz. dóbr po ojcu (Teut. 3 s. 128); Jan wójt dziedz. lel., ręcząc za br. młodszego Mikołaja, zobowiązuje się dokonać działu dóbr po ojcu z siostrą Anną, gdy w ciągu 4 tygodni przybędzie z mężem do L. Z tych dóbr cz. pierwsza przypadnie br. najmłodszemu Mikołajowi, cz. druga Janowi, a trzecia Annie. Czwarta cz. przypadła pierwotnie Tomaszowi pozostaje przy Janie i Mikołaju; cz. przypadająca tejże Annie obejmuje kamienicę wójtowską, sadzawkę zw. Rzepin, folwark ze stodołami i rolą w Zbyczycach, oraz ogród i łaźnię miejską (Teut. 3 s. 138-41); 1457-8 po procesie sąd przysądza tejże Annie od ww. braci 200 grz. w kosztownościach (thezauri) (Teut. 3 s. 141, 143-5); Jan s. zm. Mikołaja wójta z L., odstępując od swego pow. [lel.], zobowiązuje się zapłacić w ustalonym czasie 66 1/2 grz. szlach. i sławetnym Maciejowi Świętkowi z Miechowa i jego ż. Annie pod rygorem wwiązania ich do połowy swej cz. wójtostwa lel. (GK 15 s. 10); 1459 Tomasz wójt z L. daje Pakoszowi ze Słupi wwiązanie do połowy Lgoty Błotnej (ZK 314 s. 80); br. Tomasz, Jan i Mikołaj ss. zm. Mikołaja wójta z L. zobowiązują się zapłacić siostrze Annie 160 grz. z racji podziału dóbr. W tej sumie dają jej wwiązanie do cła w Przedborzu na okres 16 lat. Rocznie będzie wybierać 10 grz. (ZK 314 s. 101-2).

1460 Maciej Koza podwójci lel. (Teut. 3 s. 195, 258); 1462 → p. 6d (GK 16 s. 175-6; Teut. 3 s. 259); → Lelów zamek p. 3a (GK 16 s. 281); Jan zw. Sędzia z Turzyna oczyszcza się przysięgą z zarzutu Mik. Turskiego o kradzież powrozu (funis alias lyna) wart. 1 grz. i 6 gr (GK 16 s. 345); 1462 szl. Jan zw. Sędzią s. zm. Mikołaja wójta z L. dz. z Turzyna przeciwko Mik. Turskiemu o napaść na wolnej drodze król. i zabranie mu 2 koni i wozu wart. 10 grz. i tyleż szkody (GK 16 s. 175-6); Jakub Biel [mieszcz. lel.] przeciw Tomaszowi wójtowi lel. o niezwrócenie pożyczonych przez niego od jego żony 2 kamieni szlachetnych (Teut. 3 s. 259); 1463 ww. Jan zw. Sędzia z Turzyna naganiony w szlachectwie przez Mik. Turskiego z Turzyna i nazwany przez niego chłopem okazuje przed sądem grodzkim krak. dok. króla Władysława [Jag. z 1434 r.] i dok. wiecowy poświadczający ten przywilej. Sąd potwierdza szlachectwo Jana i zasądza od Turskiego 3 grz. kary na rzecz Jana (SP 7/2, 1058, 1062); Mik. Turski ma dać Janowi Sędziemu z Turzyna wwiązanie do zastawu, gdzie są 2 grz. czynszu pod karami (SP 7/2, 1059-61); szl. Mik. Turski wycofuje oskarżenia pod adresem szl. Tomasza wójta z L., że nie jest szlachcicem i oświadcza przed sądem, że uczynił to ze złości i odwrotnie Tomasz wójt wycofuje oskarżenia przeciw Turskiemu o spalenie przez niego stodoły ze zbożem, twierdząc że również uczynił to ze złości (SP 7/2, 1063); 1464 Jan z Wilkowa zastawia za 8 grz. Tomaszowi wójtowi lel. [dz.] z Turzyna łan roli w Turzynie z 1 grz. czynszu rocznego, który ma w zastawie za 8 grz. od Mik. Turskiego; Jan zw. Sędzią wójt z L. przeciw Jakubowi Turskiemu o zabranie wozu i innych rzeczy (ZK 314 s. 181, 186); 1467 Jakub z Dębna podskarbi kor. i star. krak. wraz z innymi godnymi ludźmi [reprezentantami] miast Królestwa postanawia w sprawie między braćmi Tomaszem, Mikołajem i Janem wójtami z L. o dobra dziedziczne wójtowskie i inne dobra dziedziczne, że mają w ciągu 2 tygodni pod zakładem 160 grz. ustanowić arbitrów w L. dla dokonania podziału dóbr (GK 18 s. 239); 1467 → p. 3e; 1469-70 ww. Tomasz ma zapłacić Abrahamowi z Wilkowa 60 grz. pod rygorem wwiązania go do połowy Lgoty Błotnej i do cz. dziedziny zw. Śmiłowska w Turzynie, którą odkupił od Mik. Turskiego i innej cz. tamże z dworem (ZK 260 s. 228; 314 s. 263).

1471 Tomasz wójt lel. zobowiązuje się zapłacić Piotrowi z Koskowic 40 grz. w ustalonym czasie pod rygorem wwiązania go do 1/3 dóbr w Turzynie aż do pełnej spłaty (ZK 314 s. 280-1); tenże zastawia za 150 fl. węg. Wierzbięcie z Wilkowa i jego s. Leonardowi pół Lgoty Błotnej i folwark w Ślęzanach. Z dóbr tych Tomasz będzie korzystał i zamieszkiwał w nich od 8 V do 25 XII. Po tym czasie dziedzice Wilkowa przyjadą do tych dóbr i będą je trzymać w zastawie dopóki nie zostaną wykupione (GK 19 s. 417); 1472 tenże Tomasz oświadcza, że był gotów dokonać wpisu podziału dóbr dziedz. w Turzynie przeprowadzonego przez arbitrów z braćmi Janem, i Mikołajem, ale bracia nie wyrażają zgody; Jan wójt lel. oświadcza, że był gotów dokonać wpisu podziału dóbr z braćmi Tomaszem i Mikołajem, ale Tomasz się nie zgodził i odstąpił od akt (recessit ab actis); podobnie zeznał Mikołaj przeciw Tomaszowi (GK 19 s. 699); 1473 Jan zw. Sędzia z Turzyna wójt lel. zastawia za 14 grz. na rok Mikołajowi z Dąbrowna 2 ł. w Turzynie na których siedzą kmiecie Stan. Kiernosz i Jaczek Wawrzyniec (GK 19 s. 731 zp.); 1475 Tomasz wójt lel. dz. Turzyna ma zapłacić Piotrowi z Koskowic 50 grz. pod rygorem wwiązania go do całej cz. w Turzynie; tenże Tomasz odstępując od swego powiatu [chęc.] w ziemi sand. zastawia na rok Leonardowi z Wilkowa za 100 grz. pół wsi Lgota [Błotna] i 1/3 cła w Przedborzu (ZK 314 s. 293-4); Mikołaj wójt z L. dz. Turzyna jest winien 50 grz. Indrzychowi z Bystrzanowic (ZK 314 s. 299 zp.); 1476 ww. Tomasz oświadcza przed sądem, że był gotów dokonać wpisu podziału dóbr dziedz. w Turzynie przeprowadzonego przez arbitrów z braćmi Janem i Mikołajem, ale bracia nie stawili się (ZK 314 s. 319); tenże, odstępując od swego powiatu, zobowiązuje się zapłacić c. Katarzynie ż. szl. Stanisława wójta z Żarnowa [pow. opocz.] 40 grz. w ratach, a mianowicie 10 grz. do najbliższych terminów sąd., 20 grz. do następnego Bożego Narodzenia. Jeśli nie zapłaci pierwszej raty w ustalonym czasie, zastawi jej pod karą XV swój folwark w Ślęzanach (ZK 314 s. 330-1); 1478 Tomasz wójt z L. procesuje się z Janem pleb. z Niegowej (OK 3 s. 132); Leonard z Wilkowa odstępuje za 100 grz. chorążemu przem. Szczepanowi z Irządz pół Lgoty Błotnej w pow. lel., którą ma w zastawie od Tomasza wójta lel. (GK 20 s. 822).

1487 Jan Zabiegacz podwójci lel. (Decreta iuris 2, 244, 248); 1488 Mikołaj wójt lel. zastawia za 50 fl. węg. w złocie 34 grz. i 10 gr Maciejowi z Bnina [woj. kal.] wwdzie pozn. 2 opust. sadzawki czyli łożyska zw. Rzepińskie i Malińskie, położone pod wsią Ślęzany, należące do wójtostwa lel. (ZK 316 s. 130); Jan Tabor wójt sądowy lel. (Teut. 6 s. 32-3, 395-6); Anna Świętkowa przeciwko br. Mikołajowi wójtowi lel. o trzecią cz. niwy i połowę roli. Mikołaj daje jej w zastaw 1 ł., który może ona dzierżyć do czasu aż uwolni jej on trzecią cz. niwy i da pół roli (Teut. 6 s. 54); 1489-95 Marcin, Marcisz Sędzic s. Jana Sędziego wójta lel. pleb. w Rokitnie (Teut. 6 s. 59, 123-4, 152; RL s. 92); 1489 tenże Marcin wobec ww. Anny kładzie areszt na przyw. dotyczący wójtostwa lel., zgłaszając pr. bliższości; Mikołaj wójt lel. daje siostrze Annie Świętkowej wwiązanie do łanu Kroszowskiego, który ma trzymać dopóki nie uwolni jej trzeciej cz. niwy; mieszcz. [krak.]: Jakub Miętusz, Stan. Głowa, Błażej karczmarz z ul. Sławkowskiej, Maciej Myślarz, Jan Olejarz i Biały ręczą przed sądem za ww. Annę, że osobiście przedłoży przyw. na wójtostwo lel. (Teut. 6 s. 59-60); Święszek wójt lel. przedkłada dok. na wójtostwo lel. (Teut. 6 s. 72).

1490 przed sądem staje Maciej z Bnina woj. pozn. [tenut. lel.] w sprawie między Janem Świętkiem a Mikołajem wójtem lel. o uwięzienie przez Mikołaja własnej siostry Anny Świętkowej, o nie przedłożenie dok. na wójtostwo lel. i o dom w Krakowie (Teut. 6 s. 77, 79); tenże Mikołaj sprzedaje za 300 fl. ww. Maciejowi młyn należący do wójtostwa lel. z łąką przynależną do młyna, zagrodą i 2 sadzawkami, jedną zw. Rzepin, leżącą pod Kamienną Górą i drugą przy młynie za kościołem NMP [w Lelowie Starym] (Teut. 6 s. 83, 85); 1494 ww. Mikołaj kładzie areszt na ewentualną sprzedaż przez bratanka Marcina Sędzica pleb. z Rokitna łaźni w L.; tenże Marcin sprzedaje za 40 grz. Maciejowi celnikowi lel. koryto rzeki poniżej sadzawki klaszt. między sadzawką plebana, niwką młynarza i niwką Bartłomieja Pansilki; Mikołaj wójt lel. w sprawie z ww. celnikiem o 2 jatki rzeźnicze przynależne do wójtostwa lel. (Teut. 6 s. 123-4); 1495 ww. Marcin Sędzic sprzedaje za 200 fl. Andrzejowi Wróblewskiemu z Wróblowa [woj. sier.] prep. chrząstowskiemu [z Chrząstowa w woj. sier.] łaźnię dziedz. w m. L. przypadłą mu po ojcu [Janie Sędzim] (Teut. 6 s. 152; ŁLB 1 s. 561); 1498 Mikołaj wójt dziedz. lel. przez swego pełnomocnika Macieja Biskupka sprzedaje za 300 grz. siostrze Annie Świętkowej dziedziczne wójtostwo lel., które mu przypadło po ojcu, dodając jej młyn i 2 stawy (Teut. 6 s. 211); tenże wójt wraz z przysięgłymi [ławnikami] z L. skazany na karę XV ur. Piotrowi Szafrańcowi star. rad. i tyleż sądowi za odbicie ciąży na dobrach wójta w L. i Ślęzanach (GK 21 s. 39, 252); 1499-1500 tenże Mikołaj wraz z przysięgłymi z L. skazany na karę XV ww. Szafrańcowi i sądowi o odbicie wwiązania do [wójtostwa] w L. i Ślęzanach (GK 27 s. 469, 600, 836, 1082, 1113, 1177); 1500 Anna Świętkówna z L. przeciwko ww. Szafrańcowi o wniesienie pozwu na jej dobra w L. i przeniesienie na obcą osobę przezysków, które pozyskał na Mikołaju wójcie z L. (GK 27 s. 1085); 1502 Mik. Świętek wójt lel. s. Anny, w 1505 niegdyś wójt z L. (APKr. Acta Scabinalia Crac. 9 s. 120; Teut. 6 s. 344).

1504-7 Jan Kopiec [Kopeć?] z Żarnowa [pow. opocz.] bakałarz, nepos [wnuk?] Anny Świętkowej dz. wójtostwa w L., student Ak. Krak. w 1498 (Decreta iuris 2, 929; GK 29 s. 1421-2; Ind. s. 154); 1504 sąd zaświadcza, że Anna Świętkowa przed śmiercią sporządziła testament, obejmujący dobra ruchome, nieruchomości, przedmioty ze srebra i pieniądze, w którym zapisała wszystko swemu wnukowi [?] Janowi Kopcowi bakałarzowi sztuk [s. Stan. Kopca wójta z Żarnowa], wyłączając od dziedziczenia wszystkich krewnych, a zwłaszcza br. rodz. Mikołaja, który ją kiedyś przez rok więził, a którego nie przypozwała do sporządzenia testamentu. Mikołaj zeznał, że sąd nadał mu wtedy opiekę nad Anną, dopóki ona nie zwróci mu przywileju dotyczącego wójtostwa lel. i że później się z nią pogodził, a dobra wójtowskie przeszły po rodzicach na nich oboje. Sąd, mając na względzie dobro obu stron, zarządza, iż 3/4 roli wójtowskiej z ogrodem i domem Mikołaj i Jan Kopiec będą posiadać wspólnie. Żaden z nich nie może odstępować i sprzedawać dóbr bez zgody drugiego (Decreta iuris 929); 1505 Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały kaszt. wiśl. procesuje się z Janem przeorem klasztoru w Wielgomłynach [woj. sier.] m.in. o zastawione wójtostwo w L. (DP 2, w opracowaniu J. Zbudniewka, mps); Jan Wolborski uwalnia ze sprawy Jana Kurka i Łukasza mieszczan lel., natomiast nie uwalnia wójta lel., z którym to Nawojka [z Koniecpola] tenut. lel. ma uczynić sprawiedliwość temuż Janowi (GK 29 s. 618); 1507 ww. Szafraniec star. rad. i sochaczewski odstępuje Janowi [wójtowi] z Żarnowa s. Stan. Kopcia [Kopca ?] z Żarnowa posiadającemu bliższość do wójtostwa w L. wszystkie przezyski, które uzyskał na szl. Mikołaju wójcie lel. (GK 29 s. 1421-2); 1517-34 Wojciech wójt lel. (RL s. 369, 444, 558, 611; MS 4, 17669); 1520-3, 1528, 1530 Wojciech sługa wójta lel. czyli podwojski (RL s. 439, 483, 557, 574); 1530 Małgorzata wójcina (advocatissa) lel. (RL s. 576); 1533, 1537 Bartłomiej Mazanek podwójci lel. (KŁ s. 639, 641, 645, 649, 651, 697); 1533 Paweł Bąza podwójci (KŁ bez numeracji); 1534 Zygmunt I zezwala Maciejowi Świerczowskiemu wykupić wójtostwo lel. z rąk Wojciecha (MS 4, 17669).

1534-64 szl. Maciej Świerczowski ze Ślęzan wójt lel. (MS 4, 17669, 18701, 21125; 5, 9338; RL s. 611; KŁ s. 717; ZK 322 s. 50); 1535-6 Jan Wieczorek podwójci (KŁ s. 652, 657-8, 663, 665-7, 669, 674); 1536 Grzegorz Wyrwich podwójci lel. (KŁ s. 687, 689, 692); 1537-8 Mik. Niewinny podwójci lel. (KŁ s. 698, 702, 705-6); 1537 → Lelów zamek i starostwo (MS 4, 18701); Stanisław kupiec podwójci lel. (KŁ s. 700); 1537-8 Augustyn kuśnierz podwójci lel. (KŁ s. 703, 705); 1537 Stan. Wolny podwójci lel. (KŁ s. 704); 1538 staw wójtowski → p. 3f (KŁ s. 705); rola wójta lel. → p. 3f (KŁ s. 706); 1538 Adam Kaczka podwójci (KŁ s. 710); 1543 Walenty Lanius [rzeźnik] podwójci lel. (KŁ s. 714, 716).

1543 Zygmunt I zachowuje Macieja Świerczowskiego w dożywotnim posiadaniu wójtostwa w m. L. (MS 4, 21125); 1564 Zygmunt August zatwierdza zapis 1000 fl. dokonany przez tegoż Macieja pstar. i wójta dziedz. lel. Mik. Szypowskiemu, a po śmierci swemu s. Marcinowi; 1570 tenże król nadaje Marcinowi Świerczowskiemu wójtostwo lel. w dożywocie (MS 5, 9338, 10368).

4c. Sąd gajony-ławniczy w L. 1402 Mikołaj dz. Sokolnik przedkłada przed sądem najwyższym pr. niem. w Krakowie dok. sądu gajonego w L., zawierający zgodę jego ż. Krystyny i matki Sławki mieszczki lel. na odstąpienie Katarzynie wd. po Przybku z Irządz wwdzie sier. sołectwa w Zadusznikach (in Zadusche iacentem); 1407 Mik. Tur sołtys z Kleszczowej i jego teść Mikołaj z Zagórza odesłani do ugody z sądu wyższego pr. niem. w Krakowie do L. na dzień 12 V pod zakładem 1 grz. (KSN 1206, 1909); w sprawie Mik. Twardego z L. ławnicy i przysięgli z L.: Mik. Stachmassir, Grzegorz Sikora, Marcin Czyrnak, Gaweł szewc, Jakub Szczudło, Tornar tkacz, a także Święszek wójt [sądowy] zeznają przed sądem najwyższym pr. niem. w Krakowie, że ich pisarz - nauczyciel w szkole [w L.] pod nieobecność powoda i strony przeciwnej dokonał niewłaściwego wpisu do ksiąg w sprawie sumy pieniędzy (KSN 2079); 1414 Andrzej Wolf z L. w sporze z przysięgłymi z L. mają się stawić do ugody przed ww. sądem; w sprawie między tymże Andrzejem Wolfem z L. a podwójcim i przysięgłymi z L. podwójci Mik. Kowalik oświadcza, że zlecił woźnym pozwanie przed sąd Kat. Włosinowej [z L.], ale ci zeznali wobec niego i ławników na sądzie gajonym, że mimo trzykrotnego pozywania Katarzyna osobiście się nie stawiła (KSN 3521); 1416 na rokach w L. Mikołaj sołtys z Sokolnik mieszcz. z L. w sprawie przeciwko Mik. Turowi z Sokolnik ma przedłożyć dok. [pr. niem.] przed sądem ziemskim krak., że nie jest obow. odpowiadać prezd tym sądem (ZK 312 s. 104); 1450 Mikołaj wójt z L. przywilejem Kazimierza W. na wójtostwo [z 1365 r.] uwalnia Macieja mieszcz. lel. spod jurysdykcji sądu ziemskiego i pociąga go przed swój sąd [wójtowski] w L. Maciej został oskarżony przez Jana kmiecia z Piasku o zabójstwo ojca tegoż kmiecia. Sąd ziemski orzeka, że jeśli w wyznaczonym terminie sąd wójtowski nie rozsądzi sprawy, wówczas wróci ona przed sąd ziemski krak. (ZK 314 s. 24-5, 27); 1458 → p. 6d; 1468 sąd gajony (iudicium bannitum) w L.; 1469 wym. księga ławnicza lel. (Decreta iuris 991, 1025); 1533, 1535-8, 1542-3, 1562 sąd gajony w L. (KŁ s. 639-726).

4d. Ławnicy: 1407 → p. 4c; 1407, 1415 Grzegorz Sikora, Jakub Szczudło (KSN 2079; Zaborski, Z dziejów → p. 7, Aneksy 1, s. 290-93); 1425 Mik. Gagotka, Jan szewc, Wojc. Metis, Stanisław tkacz (ZDM 2, 374); 1458 → p. 6d (GK 14 s. 45, 49); 1462 Piotr Nipus (Teut. 3 s. 258); 1462, 1469 Jakub Przytula (Teut. 3 s. 258, 440); 1469, 1494, 1497 Jan Zabiegacz (Teut. 3 s. 440; 6 s. 123, 182-3); 1469 Paweł Jagódka, Mac. Kaczka, Jakub Przytula, Jan Waziaja, Jan Zabiegacz, Bartłomiej Pawlinka, Albert czyli Wojtaszek (Teut. 3 s. 440); 1488 Rożek (Teut. 6 s. 32-3); Marcin Borzymowski, Mik. Grzymała, Satn. Wcisło, Mik. Skarbek, Mik. Chełmski, Mik. Stryher (Teut. 6 s. 43); Wojc. Mazurek (Teut. 6 s. 51-2); 1488, 1494 Jan Kurek (Teut. 6 s. 51-2, 123); 1496 Grzegorz i August (Teut. 6 s. 165); 1533 Jan Maźnicz, Stan. Mleczko Andrzej Długosz (KŁ s. 639); 1533, 1535-8 Marcin Kuźba (KŁ s. 639, 645, 649, 665-6, 670-1, 700, 705, 710); 1533 Paweł Wąchała (KŁ s. 639, 645); 1533, 1535 Stan. Wolny (KŁ s. 639, 645); 1533, 1535-8 Jan Lis (KŁ s. 639, 645, 649, 665-6, 670-1, 693, 700, 705, 710); 1533, 1535, 1537-8, 1543 August kuśnierz (KŁ s. 645, 665-6, 670-1, 700, 705, 710, 716); 1533, 1537-8 August Szajnosek, Zajnoszek (KŁ s. 645, 700, 705); 1533 August Lygoyn [?] (KŁ s. 649); 1533, 1535-8 Klemens bednarz (KŁ s. 649, 665-6, 670-1, 693, 700, 705, 710); 1533, 1535-6 Adam Kaczka (KŁ s. 649, 665-6, 670-1, 693, 700, 705); 1533, 1535, 1538 Stanisław kupiec (KŁ s. 649, 665-6, 670-1, 705); 1536, 1543 August który (KŁ s. 680, 693, 714); 1536 Wojc. Szczecina, Maciej Gołąb (KŁ s. 693); 1537-8, 1543 Jan Zakrzowski (KŁ s. 700, 705, 710, 714, 716); 1538, 1543 Jakub Baran (KŁ s. 710, 714, 716); 1538 Wojc. Żelazko, Maciej Zalat (KŁ s. 710); 1543 Marcin Kosny (KŁ s. 714, 716); 1543 Zygmunt sukiennik, Wojc. Mazurek, Tomasz szewc (KŁ s. 714); Zygmunt Zakrzowski, Bartłomiej kupiec, Tomasz krawiec (KŁ s. 716).

4e. Ratusz, rada, rajcy, burmistrzowie, pisarze i słudzy miejscy: 1366 → p. 3b; 1403 5 III Zbigniew z Żytna [pow. radomszczański, woj. sier.] poręcza wójtowi i rajcom z L., że jeśli ktokolwiek będzie im szkodził w sprawie o zabójstwo [ścięcie] Mik. Długiego, wówczas stanie osobiście w ich obronie. Paszek wójt oraz Mik. Twardy i Hanel tkacz rajcy z L. w imieniu innych rajców zobowiązują się zapłacić temuż Zbigniewowi na Zesłania Ducha Świętego [3 VI] 10 grz. za zabitego Mikołaja i 3 grz. kary pod karą XV stronie, XV sądowi i LXX królowi. Tenże wójt i rajcy z L. mają zapłacić karę XV sądowi za zabójstwo tegoż Mik. Długiego (SP 2, 967; ZK 3 s. 502-3); 1410, 1425 Paweł Koszut (Laberschek, Rola → p. 7, s. 61-2; ZDM 2, 374); 1410 Jakub, Mikołaj, Władysław (Laberschek, Rola → p. 7 s. 61-2); 1415 na ratuszu w L. spisany dok. fundacyjny szpitala Ś. Krzyża w L. (Zaborski, Z dziejów → p. 7, Aneksy 1, s. 290-93); 1423 → p. 2d; 1424 → Koziegłowy zamek p. 6; 1425 Jan Wierusz, Jan Igiełka, Mikołaj s. Lacława, Mik. Szpik, Mik. Krzeczak [może Trzeciak], Paweł Żarski, Paweł krawiec, Stan. Panek, Stan. Kromołowski rajcy starsi i nowi w L. (ZDM 2, 374); 1439 → p. 6d; 1453-5 Maciej Słączka rajca (OK 1 s. 629-30; GK 12 s. 315; Teut. 3 s. 74); 1454-5 Mik. Jagódka rajca (GK 12 s. 315; Teut. 3 s. 74); 1455 rajcy Mik. Sadowski i Andrzej kupiec (Teut. 3 s. 74); 1458 Andrzej i Mikołaj rajcy z L. → p. 6d; 1460 Stan. Komorek burmistrz (concivis) z L. (Teut. 3 s. 191, 194, 196-7, 199, 255, 257, 264); 1462 Jan Gładysz burmistrz (Teut. 3 s. 260, 265-6); 1464 Andrzej niegdyś burmistrz lel. (Decreta iuris 581); 1476 rajcy lel. w sporze z Mikołajem plebanem i Stanisławem wikarym z Nakła (OK 3 s. 51); 1479 Piotr Szpik, Andrzej Solich, Jan Piszek rajcy (BPAN rps 1861 I s. 1); pisarz (notarius) (tamże s. 4); 1479, 1497 Bartłomiej Pawlinka rajca (BPAN rps 1861 I s. 1; RL s. 98); 1482 Wojc. Wojtaszek rajca (RL s. 14); 1482, 1515, 1517-9 Jan Waziaja rajca (RL s. 14, 344, 365-6, 370, 376, 392, 396, 411, 415, 427); 1482, 1493, 1497-8, 1508, 1514 Jan Niczek rajca (RL s. 14, 79, 91, 98, 115, 249, 323, 333, 343; Decreta iuris 654-5); 1485-6, 1494-7 Stan. Czech, Bohemus rajca (RL s. 17, 36, 93, 95, 98-9); 1485 Baltazar Szpik, Marek rzeźnik, Maciej Mietarka rajcy (RL s. 17); 1486, 1490-1, 1493 Marcin Górny rajca (RL s. 36, 54, 70, 96); 1486, 1493 Jan Skalski rajca (RL s. 36, 79, 91); 1486, 1490-1 Marcin Niewinny rajca (RL s. 36, 54, 70); 1490-1, 1493 Stan. Piskorz [z L. i Secemina] rajca (RL s. 54, 70, 96); 1490-1, 1493, 1498, 1510 Stan. Depta rajca (RL s. 54, 70, 96, 115, 283); 1493-6, 1498-1500, 1502 Maciej celnik rajca (RL s. 79, 91, 93, 95, 99, 110, 118, 136, 139, 161, 181, 188); 1493-5, 1497, 1499-1500 Szczepan Rożek rajca (RL s. 79, 91, 93, 98-9, 136, 139, 161, 181); 1494-6, 1498-1500, 1502-4, 1506, 1508-9, 1513 Jan Kurek rajca (RL s. 93, 95, 99, 110, 115, 136, 139, 161, 181, 188, 209, 223, 249, 253, 273, 320); 1495-6 Wojc. Mazanek rajca (RL s. 95, 110); 1497-8 Mik. Giza rajca, burmistrz (proconsul) lel. 1497 (Teut. 6 s. 182-3, 191; RL s. 115); Maciej Żyła rajca (Teut. 6 s. 182-3, 191); 1498 Marcin Sławkowski rajca (RL s. 118); 1498, 1503 Więc. Czeleń rajca (RL s. 118; GK 28 s. 1295); 1498-1500, 1502, 1505-6 Mik. Wolny rajca (RL s. 118, 136, 139, 161, 181, 188, 216, 223); 1502-4 Jan Konopnicki rajca (RL s. 181, 188, 209); 1503-4 Klemens Koza rajca (GK 28 S. 1295; RL s. 188, 209); 1503-5, 1509-10, 1512-4, 1516-7 Maciej Szpik rajca (RL s. 188, 209, 216, 253, 273, 283, 311, 320, 323, 333, 343, 392, 401; SP 6, 13); 1505 Stan. Mizgała rajca (RL s. 216); 1505-6, 1511, 1514, 1518-9 Mik. Maśnia rajca (RL s. 216, 223, 297, 323, 333, 343, 365-6, 370, 376, 411, 415); 1506, 1508-10, 1512-4, 1516 Maciej Giza rajca (RL s. 223, 249, 253, 273, 283, 311, 320, 323, 333, 343, 401; SP 6, 13); 1508, 1512, 1515, 1517, 1522-3, 1528-9, 1536 Jakub Mleczko rajca (RL s. 249, 344, 396, 470, 473-4, 481, 555, 561; ZK 316 s. 341; KŁ s. 696); 1509, 1511 Wojc. Zajączek rajca (RL s. 253, 273, 297); 1510-13, 1518-23 Piotr Szpik, Szpiczek rajca (RL s. 283, 297, 311, 320, 366-7, 416, 427, 443-4, 446, 462, 465, 470, 473); 1511-29 Stan. Początek sługa miej. (RL s. 337, 358, 403, 532, 535, 541, 557-8, 560, 568); 1511-3, 1515-20, 1522-3 Błażej kowal rajca (RL s. 297, 311, 320, 344, 365-7, 370, 376, 392, 396, 401, 411, 415-6, 427, 446, 470, 473-4, 481); 1515-21, 1526, 1528-9, 1531 Maciej Jemioło rajca (RL s. 344, 365-7, 370, 376, 392, 396, 401, 411, 415-6, 443-4, 446, 462, 465, 470, 509, 555, 561, 584); 1516, 1518, 1526, 1527, 1530 pisarz miej. (notarius civitatis, scriba civitatis) (RL s. 358, 373, 533-5, 540, 580); 1519-31, 1537-8 Grzegorz Wyrwich rajca (RL s. 366-7, 416, 443-4, 446, 462, 465, 470, 473-4, 481, 487, 508, 513, 536, 542-3, 548, 555, 561, 573, 584, 594, 607-9, 611); 1518, 1520-1, 1524-6, 1530 Marcin bednarz rajca (RL s. 427, 443-4, 462, 465, 470, 487, 508-9, 513, 573); 1520, 1526 słudzy miej. czyli miej. parobki (RL s. 441, 533); 1523-5 Maciej Kuszydło rajca (RL s. 474, 481, 487-8, 508, 513); 1524-6, 1530-1 Wojc. Słoma rajca (RL s. 487, 508-9, 513, 548, 573, 584); 1526-30 Waw. Lorek rajca (RL s. 509, 536, 542-3, 555, 561, 573); 1526-7 Paweł Sędzia (Szadza, Szadzya) rajca (RL s. 536, 542-3); 1526-7 Bernard Bernat rajca (RL s. 536, 542-3); 1531, 1537-8 Walenty rzeźnik rajca (RL s. 548, 594, 607-9, 611); 1531, 1537-8 Jan Wieczorek rajca (RL s. 548, 584, 594, 607-9, 611); 1534 → p. 3b; 1535 Kuszuch sługa miej. (RL s. 590); 1537 Stan. Mleczko rajca (RL s. 594); 1537-8 Stan. Wolny rajca (RL s. 594, 607-9, 611).

5. Treść punktu: 5a. Kościół parafialny: Kościół, wezw., pr. patr.; Plebani wspólni dla m. L. i Lelowa Starego, wikariusze i prebendarze altarii; Uposażenie kościoła par. w L. i altarii kościelnych; Szkoła par.; Okręg parafialny; Świętopietrze; 5b. Klasztor Franciszkanów; 5c. Szpital (schronisko dla ubogich) pod wezw. Ś. Krzyża; 5d. Oficjalat foralny w L.; 5e. Dekanat.

5a. Kościół parafialny, wezw., pr. patr.: 1335 dekret arcbpa Janisława adresowany m.in. do pleb. w L. → 5b; 1365 [w L. funkcjonuje nowy kościół] (Mp. 3, 787)23Wzmianka w dok. o starym kościele pozwala na wysunięcie wniosku o istnieniu w tym czasie nowego parafialnego kościoła w mieście L. Jego usytuowanie w pewnym oddaleniu od rynku, w jednym ciągu z kościołem franciszkanów, ufundowanym w 1357 r. przez Kazimierza W. może sugerować, że jego początki przypadają na ten sam czas. Z. Zaborski, Z dziejów, s. 98-9, powątpiewa w jednoczesną budowę parafialnego kościoła i franciszkańskiego klasztoru, czyli w finansowanie i wznoszenie dwóch znacznej wielkości obiektów kultowych. Z faktu, iż budowa tego klasztoru jeszcze przed śmiercią Kazimierza W. nie była ukończona, wyciąga wniosek, iż kościół par. został wybudowany wcześniej od franciszkańskiego, tj. przed 1365 r; 1415 [anty]papież Jan XXIII przywraca Władysławowi Jag. [i następcom] pr. patronatu wymienionych imiennie kościołów, m.in. w L., które zostało królom odebrane za zabójstwo bpa krak. Stanisława (KK 2, 557; Bullariurm 3, 1469); 1426, 1428, 1479 kościół par. pod wezw. Ś. Marcina (ZK 312 s. 298; 146 s. 172; OK 3 s. 152); 1502 Jan Czelej [mieszcz. lel.] zapisuje 10 grz. na rozbudowę (pro fabrica) kośc. Ś. Marcina w L. (RL s. 183); 1515-6 rada miej. płaci 18 gr Łukaszowi dzwonnikowi kośc. na regulację zegara (RL s. 351, 402-3); 1516 rada płaci 8 gr Piotrowi strycharzowi za pracę przy wypalaniu dachówek na potrzeby kościoła par. (RL s. 398); 1517 rada miej. wynajmuje za 9 wiard. i 6 gr szklarza czyli błoniarza do naprawy i oszklenia okien (ad reparandas membranas) w kośc. par. Ś. Marcina (RL s. 390, 395-6); rada kupuje za 15 gr od Błażeja kowala żelazo na potrzeby kościoła par. (RL s. 396); rada wynajmuje za 19 grz. Wojciecha murarza do pokrycia dachem kościoła par. Ś. Marcina (RL s. 419); 1519-20 rada płaci dzwonnikowi na naprawę zegara (RL s. 433, 440, 442); 1521 rada płaci 10 gr cieśli za odnowienie dzwonnicy (RL s. 420); 1598 kościół par. pod wezw. Ś. Marcina (WR k. 344v); 1523-4 wydatki rady dla dzwonnika na naprawę zegara (RL s. 484, 503); 1526 wydatki rady na szkło i na wynajęcie szklarza w celu odnowienia i oszklenia okien w kościele par. (RL s. 502); 1526-7 rada płaci dzwonnikowi na zakup oliwy i nasmarowanie zegara (RL s. 517, 531-5, 540); 1528 rada płaci dzwonnikowi za olej i za dozór zegara (RL s. 553-4, 557-8, 560); 1529 rada płaci kowalowi zamkowemu 9 gr na naprawę zegara (RL s. 547); 1535, 1537 rada płaci 2 gr dzwonnikowi za dozór nad zegarem (RL s. 587, 597).

Plebani wspólni dla m. L. i Lelowa Starego, wikariusze i prebendarze altarii: 1372 Mikołaj pleb. (MV 2 s. 477); 1385 Mikołaj kapelan (SP 8, 3015); 1392-1419 Piotr, Pietrasz pleb. (ZK 1c s. 235; SP 8, 5526, uw. 342/86; ZK 3a s. 245, 302; 311 s. 32; 312 s. 34, 59, 76, 146-7, 163, 173); 1401 Jan kapelan z m. L. (ZK 3a s. 333); 1421-9 Zygmunt z Jakubowic a także Jakubkowic (pow. wiśl.] i dzierż. cz. Święcic s. Jana z Jakubowic pleb. w L., pisarz sędziego z sądu ziem. 1408-10, kan. kaliski 1422, krak. od 1427, wiśl. 1432, zm. 1441 (OK 4 k. 209r, 223r, 224v, 228r, 239r; Tyn. 150; ZK 312 s. 298; 146 s. 172; MPH 4 s. 766; 6 s. 670; ZDK 2, 276, 283, 287, 290-1, 308-9; ZDM 2, 401, 413; L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krak., t. 4, Kr. 1953, s. 319; Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 180, 310); 1433-42 Mikołaj z Moskorzewa h. Pilawa pleb. w L., kustosz kielecki 1421, pleb. w Wieliczce 1421, kan. krak. 1433, zm. 1444 (OK 5 k. 4r, 5r, 13r, 14v; 6 s. 424: Cracovia artificum suppl. 1441-50 s. 53, przyp. 71; B. Przybyszewski, Kapituła krakowska za kanonikatu Jana Długosza 1436-1480, w: Dlugossiana, Zeszyty Nauk. UJ, Prace Hist. 76, s. 75: Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 180, 310); 1440 Stanisław pleb. z L. (OK 6 s. 19).

1445-88 Jakub z Radoszownicy h. Pobóg s. Więcesława pleb. w L., student Ak. Krak. 1429, kan. krak. 1446-88, w 1461 r. wyrzucony za bramy m. Krakowa przez Mik. Pieniążka z Witowic star. krak. za opowiedzenie się wbrew królowi za innym kandydatem na biskupa krak., br. stryjeczny Andrzeja z Radoszownicy dziedzica Mełchowa (Ind. s. 110; OK 8 s. 813; 1 s. 57, 318, 323, 332, 359, 376, 382, 629-30, 645; 2 s. 69, 196, 314, 316, 556, 695, 709, 759, 778, 787, 796, 811, 825; 3 s. 92; 10 s. 116; Acta actorum 2 s. 33v, 38v, 39v; Bullariurm 5, 1280; 6, 328, 491; GK 13 s. 719, 736, 759; 16 s. 339-40, 359, 373-4, 417, 440, 636; 17 s. 802; 18 s. 987; 20 s. 766; ZK 314 s. 307; Cracovia artificum suppl. Krakowskie środowisko artystyczne czasów Wita Stwosza, s. 154; Wypisy 1440-1500, nr 17, 19, 20, 54, 60, 66, 87, 99; Katalog UJ, 165-6; J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, Poznań 1888, s. 341; Urban, Regesty → p. 7, s. 48; Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 42, 181, 310)24Nie był s. Szymona brata Jana Taszki Koniecpolskiego i Przedbora Koniecpolskiego, jak sądzi F. Sikora, Testament Przedbora z Koniecpola z roku 1460, SH 26/1983 s. 304-5, 309. W tej sprawie por. A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998, s. 38-9 ; 1451-75 Mikołaj prebendarz, kapłan z L. (OK 1 s. 139; 2 s. 128); 1451-74 Klemens prebendarz, altarysta z L. (OK 1 s. 142, 144; 2 s. 9); 1474 Maciej wikary (OK 2 s. 10); 1478 Marcin bakałarz z L. prezentowany do altarii NMP w kościele par. w L.; wymienione zgromadzenie braci i sióstr oprzy tej altarii (OK 3 s. 122, 126, 128); sprawa o pr. patr. altarii Wniebowzięcia NMP w kościele par. w L. (OK 3 s. 138); 1479 kleryk Jan z Dębian prezentowany do altarii Oczyszczenia NMP w kościele par. pod wezw. Ś. Marcina w L. (OK 3 s. 152); ksiądz Marcin z Sochaczewa [Mazowsze] prezentowany do altarii NMP w kościele par. w L. (OK 3 s. 155); 1482 Paweł kapłan z L. prezentowany do altarii NMP w L. (OK 3 s. 301); 1485 Mikołaj z L. i Jan z Gorzkowa prezentowani do altarii Wniebowzięcia NMP (Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 216, 295); 1487 Jan pleb. w Porębie altarysta altarii NMP i Ś. Marcina w kościele par. w L. (OK 3 s. 434); 1492 Bernard z Lubrańca [Kujawy] pleb. w L. kan. krak. od 1499, zm. 1499 (OK 3 s. 689; Bon. 15 s. 100-1, 149); 1503 Paweł pleb. z L. (Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 181, 210, 310); Wawrzyniec i Marcin altaryści altarii Bożego Ciała (Zaborski, Z dziejów, → p. 7, s. 181, 210, 312); Marcin altarysta kaplicy włosinowskiej (Rajman, Pogranicze, → p. 7, s. 163); 1504-18 Andrzej Prymus pleb. lel. kan. przemyski 1505 (Teki Pawińskiego 1 s. 107; Ep. 4 k. 173v; ZK 316 s. 365; MS 4; 11364; Urban, Regesty → p. 7, 840; Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 181, 310; RL s. 216, 223, 264, 281); 1513-6 Łukasz dzwonnik kośc. (RL s. 330, 351, 402-3).

1518 Zygmunt I prezentuje księdza Jana z Żarnowca na probostwo w L. z którego zrezygnował Andrzej Prymus (MS 4, 11364); 1518-29 Jan z Żarnowca Zarnowski pleb. w L. (MS 4, 11364; ZK 159 s. 125-6; RL s. 411-2; Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 181-2, 310; J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki, Poznań 1912, s. 752; SP 6, 217; LR s. 47); 1529 Marcin z Ponieca [woj. pozn.] altarysta altarii Bożego Ciała (LR s. 165); 1531 Mikołaj kantor z Pilicy przeciwko Andrzejowi wikaremu z L., który nie zapłacił za dziesięciokrotne odśpiewanie pasji urozmaicone melodycznie. Oficjał nakazuje Andrzejowi zapłacenie 2 gr (Urban, Regesty → p. 7, nr 955); 1535 bp krak. Piotr Tomicki zwraca się z prośbą do Zygmunta I o nadanie wakującej par. w L. Prędzowskiemu pisarzowi włodarza bpiego krak. (Acta Tomiciana, wyd. W. Pociecha, t. 17, 59); 1536 Paweł Siedla wikary → p. 3f (KŁ s. 684); 1536-9 Paweł pleb. z L., dziekan lel. (KŁ s. 694; RL s. 605-6, 615-6; MS 4, 6318); 1539 tenże Paweł uzyskuje na rok od króla list żelazny [glejt bezpieczeństwa] (MS 4, 6318); 1539-51 Błażej z Chorunia pleb. w L. (Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 182, 310); 1543 Szymon z L. wikariusz w kat. krak. i kapelan Zygmunta Augusta uzyskuje ekspektatywę na probostwo w m. L. (MS 4, 7244); 1545-51 Jakub Jemiołka dziekan lel. i altarysta altarii Bożego Ciała oraz Ś. Katarzyny (Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 182); 1559 -62 Szymon pleb. w L. (MS 5, 8730; Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 182, 310); 1559 Zygmunt August nadaje Szymonowi pleb. lel. kapelanowi król. pensję 20 fl. na cle krak. (MS 5, 8730).

Uposażenie kościoła par. w L. i altarii kościelnych: 1394 Abraham z Wiercicy wziąwszy pieniądze wydzierżawia na 5 lat Piotrowi pleb. lel. swoją dziedzinę z wyjątkiem 1 kmiecia, łąki k. rzeki, połowy lęgowisk sokolich i połowy pastwiska dla świń, należących do ojca i braci Abrahama (SP 8, 5526-7); 1426 Franciszek gwardian klasztoru Ś. Franciszka w L. sprzedaje za 10 grz. Zygmuntowi pleb. w kościele Ś. Marcina w L. siedlisko leżące przy cmentarzu kościoła Ś. Marcina naprzeciw plebanii. Prandota z Przyłęku przyzwala na sprzedaż tego siedliska (ZK 312 s. 298); 1427 Konrad z Bystrzanowic, Jan Grad z Gorzkowa i Szczepan krawiec z L. fundują altarię Wniebowzięcia NMP w kościele par. w L. Szczepan nadaje altarii 1/2 ł. roli, Konrad i Jan Grad dzies. z karczmy i ogrodów i dziedzin w Bystrzanowicach, Dąbrownie i Gorzkowie i ogrodów w L. przed Bramą Krakowską przy drodze publicznej oraz w Lelowie Starym. Altarię eryguje Zbigniew Oleśnicki bp krak. (Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 124, 214, 317; tenże, Historia kultu Matki Boskiej Pocieszenia w Lelowie, Przegląd Tomistyczny, W. 1988, t. 4, s. 329); 1428 Paszek z Kazimierzy Małej [pow. wiśl.] i Wawrzyniec z Cikowic sprzedają za 60 grz. szer. gr pras. Zygmuntowi pleb. kościoła par. Ś. Marcina w L. kamienicę w L. przy tym kościele, która była przedtem Paszka z Podlesia (ZK 146 s. 172); 1464, 1473, zapisy na rzecz altarii Bożego Ciała w kościele par. w L. (Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 209); 1470-80 do pleb. w L. należy m.in. dzien. pien. z 2 folw. w Podlesiu i połowa dzies. z łanów kmiec. w Wiercicy (DLb. 2 s. 213, 215)25To są tylko fragmenty uposażenia. Pełnego opisu brak; 1494 sadzawka plebańska [przy młynie plebańskim] → p. 4b; 1499 Piotr Sadowski z Sadowia zapisuje altarii Bożego Ciała czynsz z Sadowia (Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 209); 1503 Paweł pleb. z L. procesuje się z Wawrzyńcem altarystą altarii Bożego Ciała o pole i 2 domy (tamże, s. 181, 210); 1507 Jan Konarski bp krak. eryguje altarię przy istniejącej Bożego Ciała (Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 209); 1513 młyn plebański w L. (ZK 316 s. 365); 1517 → p. 3f; 1519 rada miejska nadaje Janowi Żarnowskiemu pleb. lel. i jego młynarzowi Piotrowi miejsce należące do miasta nad rz. Wąwoźna powyżej młyna plebańskiego pomiędzy groblą sadzawki plebańskiej a wzgórzem przez które biegnie droga publiczna z przeznaczeniem na budowę nowej grobli „alias upusth”, pod warunkiem że Piotr umożliwi przechodzenie przez groblę na pole bydła i nierogacizny miej. (RL s. 411-2).

1529 do pleb. w L. należy: dzies. snop. z Bliżyc wart. 16 grz., z cz. Sokolnik wart. 4 grz., z zagród, niwek i pewnych łanów w Lelowie Starym wart. 4 grz., z ról kmiecych w Podlesiu wart. 4 grz., dzies. folwarczna z 2 ról soleckich w Sokolnikach wart. 2 grz., czynsz 1 grz. z młyna na przedmieściu L., kolęda po 1 gr od osadników i 1/2 gr od komorników; do altarii Bożego Ciała w kościele par., którą posiada Marcin z Ponieca, należy czynsz 1 grz. z domu zw. Śmiałowski w L., 30 gr z pewnej roli na przedmieściu L., 3 wiard. z roli za szpitalem, 1 grz. z niwy zw. Sędzińska z pr. odkupu, 12 gr z pewnej zagrody, 6 gr z pewnej zagrody pod wsią Zbyczyce i 1 grz. z jatki rzeźniczej; do altarii NMP w kościele par. w L., którą posiada Feliks z L. pleb. w Jędrzejowie, należy dzies. snop.: z ról folw. w Gorzkowie wart. 24 gr, z ról folw. w Dąbrownie wart. 1 grz., z ról folw., karczmy i zagrody w Bystrzanowicach wart. 1 grz., czynsz 34 gr z pewnej roli w m. L., 24 gr z 1/2 ł. w Ślęzanach, 10 gr z ogrodu w Lelowie Starym i 20 gr z ogrodu w Nowym Lelowie (LR s. 47, 165, 189); 1535 ogród plebana k. niwy Miszczlińskiej → p. 3f (KŁ s. 661); 1543 ogród plebana k. ogrodu Kat. Waziajkowej mieszczki lel. → p. 3f (KŁ s. 717-8); role i ogród w Zbyczycach należące do plebana lel. → p. 3f (KŁ s. 725-6).

1598 pleban wspólny dla m. L. i Lelowa Starego posiada w Lelowie Starym 1 ł. od kościoła w Lelowie Starym do granic Turzyna, 1 ł. od tegoż kościoła do lasu Kamionka, 1 ł. od stawów wójta lel. do granic Sokolnik, 1 ł. od bagien do Ślęzan, 1 ł. od sadzawki wójta lel. do sadzawki klaszt. zw. Nawąwoźna i 1 ł. od bagna zw. Lgockie na północ do lasu, w Nowym Lelowie 1 ł. między polami miejskimi od wsi Zbyczyce i drogi publicznej do Częstochowy aż do miejsca zw. Borek pod Mełchowem półłanek pod Drochlinem, ogród naprzeciw Złodziejskiej Baszty, folw. w Lelowie Starym z domem, ogrodem i łąkami, ogród za szpitalem, 2 sadzawki rybne i młyn, ogród z łąką przy plebani w mieście, dzies. snop. z Bliżyc, Sokolnik, Podlesia, w połowie z Lelowa Starego, Wiercicy, Zagórza i Zdowa; altaria Bożego Ciała i Ś. Katarzyny w kaplicy zw. Włosińską posiada pole w dwóch miejscach za folwarkiem Pauluszkowskim, ogród 25 zagonów w Lelowie Starym i folwarczek pod Bramą Krakowską z sadem i ogrodem oraz dom; altana Wniebowzięcia NMP posiada 16 zagonów, ogród oraz dzies. snop. z Bystrzanowic i Gorzkowa (WR k. 344v-345).

Szkoła par. w L.: 1407 NN nauczyciel (magister scole) → p. 4c (J. Ryś, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku, W. 1995, s. 123); 1437 NN nauczyciel (doctor) br. Tomka mieszcz. z L. → p. 3f; 1437-45 Maciej rektor szkoły (F. Kiryk, Rozwój, mps; OK 8 s. 841); 1478 Marcin bakałarz (OK 3 s. 122, 126, 128); 1493 rada miasta daje 32 gr rektorowi szkoły (RL s. 86); zm. przed 1497 bakałarz Wojciech (Decreta iuris 2, 654); 1499 rada miej. daje Stanisławowi cieśli 8 gr na naprawę szkoły (RL s. 149); 1505 rada miej. płaci rektorowi szkoły najpierw 16 gr, a następnie 7 gr (RL s. 214, 220); 1506 szkoła k. murów miej. (RL s. 226); 1507 rada płaci Kmicie [cieśli] 1 grz. na naprawę szkoły (RL s. 236); 1509 bakałarz Wojciech z Czarnowca niegdyś rektor szkoły w L. (Urban, Regesty → p. 7, 840); 1512 rada płaci 17 gr rektorowi szkoły (RL s. 327); 1513 roztropny I. rektor szkoły w L. zapłacił 1 fl. raty z sumy 9 fl., która ma być zapłacona za pośrednictwem Jana młynarza z L. księdzu Marcinowi z Oświęcimia mansjonarzowi w kol. Ś. Michała w Krakowie za poranienie pewnego kleryka (Urban, Regesty → p. 7, 841); nauczyciel (magister scole) (ABMK 18 s. 246-7); 1514 rada miej. płaci 17 gr rektorowi szkoły (RL s. 333); 1516 Łukasz ze Słupczy [nie zid.] rektor szkoły (Urban, Regesty → p. 7, 842); rada płaci [Waw.] Kmicie cieśli za remont szkoły (RL s. 389-90); 1516 rada płaci 8 gr rektorowi szkoły za usługi pisarskie (RL s. 403); 1517 rada płaci 1 gr Maciejowi uczniowi za pomoc udzieloną szklarzowi w pracy nad szkleniem okien w kościele par. (RL s. 396); bakałarz Giszka (RL s. 396); 1518 rada płaci 8 gr rektorowi szkoły (RL s. 372); 1521 rada płaci Aleksandrowi za przywiezienie gliny na remont szkoły (RL s. 466); rada płaci 30 gr Marcinowi bakałarzowi rektorowi szkoły na zakup świec na dwa lata (RL s. 466); 1526 rada płaci 14 gr Grzegorzowi rektorowi szkoły (RL s. 532); 1527 nauczyciel (rector scole) (ABMK 18 s. 246-7); 1532 Jan rektor szkoły (Urban, Regesty → p. 7, 682); 1539 Stanisław obecny rektor szkoły pozwany przez Feliksa niegdyś rektora szkoły (Urban, Regesty → p. 7, 843); nauczyciel (magister scole) (ABMK 18 s. 246-7); 1598 nauczyciel posiada dom z ogrodem i wraz z kantorem pobiera 10 grz. (WR k. 344v).

Do par. należą: 1470-80 L. i Zbyczyce (DLb. 1 s. 23-4); 1511-2 Biała (ŁLB 1 s. 561); 1598 m. L. z przedmieściami, Biała i Zbyczyce (WR k. 344v).

Świętopietrze: 1373-4 1 1/2 grz. (MV 9 s. 9, 28).

5b. Klasztor Franciszkanów w L. 1335 Janisław arcbp gnieźn. w zarządzeniu skierowanym do proboszczów parafii w: Krakowie, Sandomierzu, Zawichoście, Sączu i L. zaświadcza o ważności spowiedzi i komunii w kościołach franciszkańskich i dominikańskich w tych miejscowościach (Archiwum OO Franciszkanów w Krakowie, dok. perg. G - I - 3 or.; K. Kantak, Franciszkanie polscy, Kr. 1937-8, t. 1, s. 214, 378 - reg.; Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2-3, Kr. 1989 - reg.); 1357 Kazimierz W. funduje i eryguje w m. król. L. siódmy kl. franciszkanów w diec. krak.26Do wcześniej fundowanych w diecezji krak. Jan Długosz zalicza, klasztory w: Krakowie, Zawichoście, Starym Sączu, Nowym Mieście Korczynie, Bytomiu i Nowym Sączu (DLb. 3 s. 462-7; Z. Zaborski, OO Franciszkanie → p. 7, s. 12-3) Kościół klaszt. i pozostałą część kl. buduje z kamienia i całe przedsięwzięcie byłoby ukończone, gdyby nie nagła śmierć króla [w 1370]; król sprowadza zakonników z kl., klasztor lel. nie posiada uposażenia, ale utrzymuje się z jałmużny i codziennych ofiar (DLb. 3 s. 467); 1415 → p. 5c; 1420 Więcesław zakonnik z kl. Ś. Franciszka w L. odstępuje Elżbiecie c. Żyry z Radkowa z racji jej posagu za 30 grz. cz. dziedziny w Sławniowie [par. Potok Złoty], którą posiadał od wspomnianego Żyry zmarły br. Więcesława Marcisz ze Sławniowa, a także za 16 grz. inną cz. dziedziny w Sławniowie zw. Pełczniska (ZK 312 s. 190); 1421 Jan Wiolej brat (OK 4 k. 216v); 1422 Jan brat (OK 4 k. 279v); 1423-26 Franciszek gwardian (OK 4 k. 302; ZK 312 s. 298); 1426 → p. 5a; 1430 w L. za prowincjalatu Jana Kmity odbywa się kapituła prowincji czesko-polskiej franciszkanów, na której zapada decyzja o włączeniu kustodii lwowskiej [konwentów ruskich] do wymienionej prowincji (Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1, Kr. 1983, s. 55; cz. 2-3, Kr. 1989, s. 38, 445, 458); 1437 Mikołaj gwardian i konwent oddalają pretensje Mikołaja wójta lel. o wzniesienie grobli i podniesienie wody k. ich sadzawki i wyrządzenie przez to szkody 20 grz. (ZK 313 s. 79-80); 1450 Jan Koczanek gwardian z L. (OK 1 s. 121); 1470-80 → wyżej 1357; 1478 Maciej brat (GK 20 s. 715); 1482 Michał gwardian kl., zm. Stanisław gwardian (Ep. 3 k. 209r); 1486 rada miej. daje 1 grz. gwardianowi kl. lel. (RL s. 44); 1494 sadzawka klaszt. → p. 4b; 1517 rada płaci Dubielowi cieśli 1 grz. za prace w klasztorze (in claustro) lel. (RL s. 389); 1537 zagroda kl. franciszkanów w pobliżu drogi z L. do Lelowa Starego → p. 3f; 1566 opuszczenie klasztoru i kościoła przez franciszkanów (Zaborski, Franciszkanie → p. 7, s. 14); 1598 sadzawka klaszt. zw. Nawąwoźna; rozpoczęcie odbudowy spalonego klasztoru (WR k. 344v; Zaborski, Franciszkanie → p. 7, s. 15).

5c. Szpital [schronisko dla ubogich] pod wezw. Ś. Krzyża w L.27Znajdował się 300 m na W od m. L. na wzniesieniu przy drodze z L. do Żarek (Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 234): 1415 na ratuszu w L. Mik. Dudek, Paweł Koszut, Szczepan Pluskwa i Mik. Trzeciak mieszcz. lel. fundują i uposażają szpital w L. Mik. Dudek główny fundator daje wolną jatkę rzezniczą w m. L., wolny łan roli w Lelowie Starym, 2 ogrody położone przy plebanii kościoła w Lelowie Starym, z których może korzystać do końca życia, ponadto daje po śmierci swej żony 2 grz. czynszu z domu leżącego w rynku w stronę klasztoru, ponadto daje w dożywocie klerykowi Stanisławowi s. Nikła ogród z sadzawką pod murem i basztą oraz jatkę rzezniczą, a po jego śmierci szpitalowi, wreszcie 15 sk. czynszu z jatki rzeźniczej. Paweł Koszut daje 1 1/2 ł. z ról leżących we wsi Zbyczyce, Szczepan krawiec wolną jatkę rzezniczą w m. L., Mik. Trzeciak role k. drogi z m. L. do Lelowa Starego (Zaborski, Z dziejów → p. 7, Aneksy 1, s. 290-92); 1427 pap. Marcin V poleca dziekanowi kol. BMV w Sandomierzu rozsądzenie sprawy o obsadzenie kościoła Ś. Krzyża za murami m. L. między mieszcz. Pawłem Koszutem, Mik. Dudkiem, Szczepanem krawcem, Mik. Trzeciakiem, Małgorzatą i Machną oraz kapłanem Stanisławem s. Świętosława z L. prezentowanym przez nich do tegoż kościoła po rezygnacji Pawła z Irządz, złożonej na ręce Zbig. Oleśnickiego bpa krak. a szl. Mikołajem i Janem z Brzezia oraz mieszcz.: Mik. Niklem, Walentym, Stan. Żarskim z Żarek, Mik. Polewką i Mikołajem z Kowali prezentowanym przez nich do tegoż kościoła. Wspomniany Mikołaj z Kowali wraz ze wspólnikami wtargnął do tegoż kościoła wyzuł z niego Stanisława i ograbił szpital na 100 fl., a mianowicie z koni, wołów, świń i ziarna (Bullarium 4, 1994); 1440 Stanisław prep. Ś. Krzyża w L. (OK 6 s. 33); 1471 szpital Ś. Krzyża w L. (Ep. 3 k. 47r); 1474-6 Jan Łysopałka z L. kapłan [prebendarz kaplicy Ś. Krzyża] (OK 2 s. 34, 40, 57, 373; 3 s. 168 - jako zm.); 1477-9 spór o pr. patr. i o obsadzenie kościoła szpitalnego Ś. Krzyża za murami L. między Zbigniewem z Wodzisławia, jego br. Łukaszem oraz Stanisławem i Janem z Brzezia i Lanckorony ss. Zbigniewa z Brzezia marszałka i ich kandydatem do prebendy Janem bakałarzem z Wodzisławia a Stan. Niklowicem mieszcz. z L. i jego kandydatem Stanisławem pleb. z Przyrowa (OK 3 s. 99, 101-3, 107-8, 110-2, 115, 118, 120, 122, 128-9, 133, 136, 145, 154); 1479 w sprawie o obsadzenie prebendy Ś. Krzyża w L. przedłożono przyw. spisany przez Tomasza s. Stanisława z L. [1415], przyw. spisany przez Marcina s. Piotra z Pabianic i przyw. spisany przez Jana s. Szymona z L. (OK 3 s. 150); spór o prawo patr. i obsadzenie prebendy Ś. Krzyża w L. po śmierci Jana Łysopałki między opatrznym Stan. Niklowicem mieszcz. z L. i jego kandydatem Stanisławem pleb. z Przyrowa a braćmi Łukaszem i Zbigniewem z Wodzisławia oraz Stanisławem i Janem z Lanckorony i ich kandydatem Janem z Bogucic oficjałem kurzelowskim zakończony przyznaniem pr. patr. prebendy Stan. Niklowicowi i Stanisławowi pleb. z Przyrowa (OK 3 s. 168); 1479-81 Stanisław prebendarz szpitala Ś. Krzyża za murami L. pleb. w Przyrowie 1477-90 (OK 3 s. 181, 207, 225, 231-2, 237, 301, 454-5; 2 s. 728, 742); 1481 rezygnacja ww. Stanisława z tej prebendy (OK 3 s. 237, 241); 1482 Jan Bogucki prebendarz [szpitala] Ś. Krzyża za murami L. (OK 3 s. 301); 1486 rada miej. daje 1 wiard., a następnie 6 gr na utrzymanie szpitala (RL s. 41, 44); 1494 łaźnia szpitalna nad [rz.] Wąwoźną → p. 3f; 1505 → p. 3f; 1513-39 Stanisław z Łęczeszyc i Warki [Mazowsze] prebendarz szpitala w L. (Zaborski, Z dziejów, s. 236; LR s. 200-1); 1515 rada miej. płaci kolejno 6 gr i 4gr za żyto dla szpitala (RL s. 350); 1519 rada przeznacza 1 wiard. na odnowienie kościoła szpitalnego [Ś. Krzyża] (RL s. 429); 1521 rada przeznacza 1 grz. dla prepozyta szpitala na odnowę organów (RL s. 468); 1522 wydatki rady miej. na szpital (RL s. 418); 1529 do prepozytury szpitalnej Ś. Krzyża w L. zw. prebendą, którą posiada Stanisław z Warki należą czynsze: 24 gr z 1 jatki rzeźniczej w m. L., 1 grz. z ogrodu w m. L., 1 grz. z 2 ogrodów w Lelowie Starym; prebenda szpitalna Ś. Krzyża w L., której posiadaczem jest tenże Stanisław z Łęczeszyc nie posiada czynszu, dziesięcin ani dochodów, lecz tylko role i ogrody, z których ma żywność na utrzymanie biednych, przebywających w szpitalu (LR s. 200-1, 343); 1536 szpital na przedmieściu L. → p. 3f; 1537 Wojciech prep. szpitala lel. przeciwko Pawłowi pleb. lel. o zabranie konia ciągnącego wóz na drodze publicznej i zadanie licznych uderzeń woźnicy (RL s. 605-6, 615-6); niwa szpitalna → Lelów Stary p. 5a; 1538 Wojciech prep. szpitala lel. zobowiązuje się zapłacić Kat. Szpikowej i jej s. Aleksemu 109 fl. Dług ten zabezpiecza na swoim domu przy ul. Krakowskiej [w L.] i na rzeczach złożonych u rajców lel., które zapisuje obojgu w ww. sumie (RL s. 601); 1543 role w Zbyczycach należące do szpitala → p. 3f; 1598 szpital z kaplicą Ś. Krzyża posiada 50 zagonów pod lasem Kamionką, ciągnące się od tego lasu w kierunku kościoła w Lelowie Starym, inne 24 zagony przy bagnach zw. Lgockie [pod Lgotą Błotną], 2 łąki i sadzawkę zw. Wąwoźna, 32 zagony na gruntach Zbyczyc i 3 ogrody tamże (WR k. 344v).

5d. 1530, 1568 funkcjonuje oficjalat foralny w L. (P. Hemperek, Oficjalaty okręgowe w Polsce, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1971, t. 18, z. 5, s. 59)28Według P. Hemperka w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach zachował się tom akt oficjała lel. z lat 1530 i 1568. .

5e. Dekanat: 1326-8 parafia w L. w dek. Irządze, od 1335 konsekwentnie dek. z siedzibą w L., w l. 1480-1510 utrata kilku parafii przez dek. lel. na rzecz nowopowstałego dek. Wolbrom. Wykaz parafii dek. lel. do 1530 r.: Biała Wielka, Częstochowa, Dłużec, Drochlin [w 1. 1470-80 w dek. Pałecznica-Słaboszów], Giebło [po 1480 w dek. Wolbrom], Goleniowy [w l. 1470-80 w dek. Pałecznica-Słaboszów], Gołaczowy [po 1480 w dek. Wolbrom], Irządze, Kidów, Kłobuck, Kroczyce, Kromołów, Lelów, Lelów Stary, Leśniów, Miedźno, Moskorzów [w l. 1337-74 w dek. Jędrzejów, 1470-80 w dek. Pałecznica-Słaboszów], Mrzygłód, Mstów [cz. na pr. brzegu Warty], Nakło, Niegowa, Obiechów [w 1. 1326-74 dek. Jędrzejów, 1470-80 dek. Pałecznica-Słaboszów], Ogrodzieniec, Pilica [po 1480 w dek. Wolbrom], Podlesie, Potok [Złoty], Przybynów, Przyłęk, Przyrów [Komorów], Przystań, Rokitno, Słupia [w l. 1326-74, 1529 w dek. Jędrzejów], Strzegowa [w 1529 w dek. Wolbrom], Szczekociny, Wilkowiecko, Włodowice, Zrębice, Żarki, Żarnowiec [w 1. 1470-80 w dek. Pałecznica-Słaboszów, po 1480 w dek. Wolbrom], Żuraw (MV 1-2, 9 wg ind.; DLb. 2 wg ind.; J. Laberschek, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie lelowskim do 1500 r., Księga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej [1883-1983], Kielce 1986, s. 231-46).

6. Treść punktu: -a. Wydarzenia i incydenty; -b. Klęski elementarne; -c. Pobyty monarchów w L; -d. Studenci Akademii Krak. z L.; -e. Osoby z L. promowane na bakałarza i magistra; -f. Duchowni pochodzący z L; -g. Inne osoby wywodzące się z L.; -h. Osoby z L. przyjęte do prawa miej. w innych miastach.

6a. Wydarzenia i incydenty: 1345 część wojsk czeskich cofających się spod Krakowa po jego nieudanym oblężeniu zostaje zaatakowana od tyłu, okrążona i pobita przez wojska polskie i węgierskie pod wsią Biała k. L. (MPH 2 s. 944 - spominki władysławskie; DH n. 9 s. 236)29Historycy wojskowości dowodzą, że zwycięstwo odniesione zostało dzięki atakowi załogi zamku lel. na tyły wojsk czeskich (K. Olejnik, Kazimierz Wielki 1310-1370, W. 1975; J. Laberschek, Rola → p. 7, s. 54); 1384 panowie polscy odłożyli wiec generalny, który miał się odbyć w L. i wyznaczyli inne miejsce dla zjazdu walnego, a mianowicie w Radomsku w oktawie środy popielcowej (MPH 2 s. 751 - kronika Janka z Czarnkowa); 1388 Szczepan z Żydowa i Wojciech z Karlina winni zapłacić Marcinowi z Tęgoborza z tytułu poręki za Sądka i Mikołaja z Grabowej oraz Pawła z Parcz 15 grz., z czego 8 grz. na Ś. Marcina [11 XI] a pozostałe 7 w wigilię Bożego Narodzenia w L. (SP 8, 4686); 1393 rada m. Krakowa wypłaca 3 gr posłańcowi z pismem król. w kierunku L.; rada m. Krakowa wypłaca 5 gr posłańcowi z pismem od królowej m.in. w kierunku L. (KRK 2 s. 244, 246); 1399 rada m. Krakowa wypłaca 1 kopę [gr] kusznikowi jadącemu do L. (KRK 2 s. 263); 1433 Mik. Sławniowski [ze Sławniowa par. Potok Zloty] oskarża Mikołaja z Turzyna o zabranie gwałtem 60 grz. w gospodzie w L. i 10 grz. szkody (GK 4 s. 863); 1455 kupcy krak. ograbieni za L. na sumę 1000 fl. przez zaciężnych, którzy nie otrzymali żołdu (Mp. 5 C 79); 1457 Przedbor z Koniecpola kaszt. sand. organizuje w L. straż z okolicznego rycerstwa i ludności w celu przeciwdziałania najazdom łupieżczym z terenów Śląska i napaściom nie opłacanych żołnierzy z wojny z Zakonem Krzyżackim (DH 5 s. 253); 1476 Tomasz z Trzcieńca oskarża Jakuba z Koniecpola star. przem. tenut. w L., o to że nie postawił w sądzie aresztowanego w L. młynarza Bartłomieja Ożoga zbiegłego z Kleszczowej do L. (ZK 261 s. 10).

6b. Klęski elementarne: 1366 9 VII-1367 13 IV pożar miasta przyczyną zubożenia mieszczan lel, (Mp. 3, 793; ZDM 4, 988); 1455 pożar miasta → p. 3c (Mp. 5 AB 121; MS 4 suppl. 81); 1546 pożar miasta → p. 3b (MS 4, 22638; A. Walawender, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1450-1586, t. 2, Lwów 1935, nr 1693; Wiśn. W. s. 146).

6c. Pobyty monarchów w L: Kazimierza W. 1341 n. → Lelów zamek i starostwo p. 3a.

6d. Studenci Akademii Krak z L.: 1400 Jan s. Macieja, 1401 Tomasz [s. Stanisława], 1419 Paweł, 1425 Jan s. Więcesława, 1427 Mikołaj s. Mikołaja, 1431 Maciej s. Pawła, 1435-6 Wojciech s. Stanisława, 1454 Paweł s. Mik. Klosza, 1456 Jan s. Mikołaja, 1457 Marcin s. Stanisława, 1462 Jan s. Mikołaja, Maciej s. Jakuba, 1465 Jan s. Szymona Kozieła, 1467 Jan s. Mikołaja, 1482 Wojciech s. Marcina, Stanisław s. Jakuba, 1490 Marcin s. Szczepana, 1492 Jan s. Mikołaja, 1498 Jakub s. Pawła (Ind. s. 7, 8, 50, 52, 107, 139, 143, 152, 157, 184, 189, 194, 226, 241-2, 281, 305); 1501 Marcin s. Mikołaja, Więcław s. Macieja, 1502 Stanisław s. Jana i Jakub s. Jana, 1506 Mikołaj s. Eliasza, 1507 Mikołaj s. Mikołaja, 1509 Grzegorz s. Marcina, 1520 Paweł s. Macieja, Jakub s. Jana, 1534 Jan s. Pawła, 1535 Jozef s. Piotra, 1545 Józef s. Walentego, 1546 Jan s. Mikołaja, 1548 Wawrzyniec s. Augustyna (Album 2 s. 72, 75-6, 98, 104, 119, 200, 203, 274, 278, 322, 326, 334).

6e. Osoby z L. promowane na bakałarza i magistra: 1427 Jan na bakałarza; 1430 tenże na magistra; 1437 Wojciech na bakałarza; 1467 Jan na bakałarza, Maciej na bakałarza; 1469 Jan na bakałarza (Liber promotionum, wg ind.).

6f. Duchowni pochodzący z L.: 1368-9, jako zm. w 1371, Tomasz z L. prep. kościoła Ś. Idziego we Wrocławiu (MV 9 s. 69; Bullarium 2, 1635, 1857); 1386-91 Aleksy s. zm. Wawrzyńca z L. kleryk diec. krak. i notariusz publiczny (KK 2, 330; DP 21, 23, 25; ZDK 1, 98, 104, 108)30S. Kuraś w ZDK 1 przyp. 20 na s. 160 i K. Ożóg w książce Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku, Kr. 1987, s. 153, podali że występuje od 1378 r, ale przytoczone przez nich źródła poświadczają jego występowanie dopiero od 1386 r; 1387-1410 Mikołaj s. Marcina z L. kleryk diec. krak., notariusz publiczny, kantor katedralny krak. w 1390, prokurator konsystorski, w tymże roku był obrońcą Jana Stornschaca rzeźnika krak. w sprawie z kl. Dominikanów w Krakowie, w 1400 był obrońcą Andrzeja pleb. z Żarnowca w sprawie o dzies. z kl. Ś. Andrzeja z Krakowa (ZDK 1, 96, 115, 125; KK 2, 368, 447; Tyn. 116; ZDM 5, 1207; Wp. 7, 646; OK 4k. 2v, 7v, 9r, 14r, 15r, 16r-v, 18r, 20r, 22r-v, 23v, 35v, 48v, 61r, 80v, 81r, 84r; K. Ożóg, Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku, Kr. 1987, s. 158 - tu pewne opuszczenia w biogramie); 1397-1411 Grzegorz s. Szczepana z L. kleryk diec. krak. notariusz publiczny, altarysta w kościele par. w Lelowie Starym (ZDM 1, 128, 149, 156, 158; KK 2, 447, 456; KMK 1, 92, 190; AGZ 4, 17, 18; Bullarium 3, 1174, 1189; OK 4 k. 10, 20v-21r, 24r, 25r, 71v, 160r, 167v); 1399 Bartłomiej z Jasła, przebywając w Pradze, promuje na bakałarza Mikołaja z L. (M. Kowalczyk, Odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego w świetle mów Bartłomieja z Jasła, SH [MSH] 6, 1963, z. 3-4, s. 24); 1401-12 Jan s. Macieja z L. student Ak. Krak. 1401, kleryk diec. krak. 1404, prokurator spraw konsystorza krak. 1410-12 (Ind. s. 139; Tyn. 135; OK k. 27r, 28r, 111v, 162r, 194v, 195r; Cracovia artificum suppl. 1410-12, 1421-24, nr 28, 34, 89, s. 28 przyp. 28); 1401-29 Tomasz zw. Głowienka z L. s. Stanisława br. Mik. Szawera wójta lel. z L. student Ak. Krak. 1401, kleryk diec. krak. 1407, prebendarz kaplicy Ś. Wojciecha w Krakowie 1417-20, kan. uniejowski 1420, archidiakon łęcz. 1420-27, kan. włocławski 1421, kan. wrocławski 1421-2, kan. kurzelowski 1426-9 1426-9 (Ind. s. 305; Bullarium 3, 1111, 1276; 4, 39, 122, 155, 226, 348, 555, 558, 581, 610, 674, 693, 704, 746, 751, 818, 873, 969, 1011, 1021, 1135, 1330, 1435, 1649, 1670, 1731, 1789, 2016; Zaborski, Z dziejów → p. 7, Aneksy 1, s. 290-3; OK 4 k. 274r; KUJ 1, 65; Cracovia artificum suppl. 1410-12, 1421-24, nr 168; Wp. 8, 1059, 1068; Repertorium Germanicum 4, s. 3580-82; K. Dola, Wrocławska kapituła katedralna, Lublin 1983, s. 366)31Tomasz mylony jest często w literaturze historycznej z Tomaszem Nowkiem, występującym w l. 1394-1409 notariuszem król. 1402 i podskarbim nadwornym 1407 (M. Kowalczykówna, Nowek, PSB 23 s. 308-9); 1411 Grzegorz z L. pleb. w Borzykowej [woj. sier.] (OK 4 k. 163v)32Być może tożsamy z Grzegorzem s. Szczepana z L. notariuszem publicznym, występującym w l. 1397-1411; 1411-12 Paweł kleryk, wikary i kaznodzieja (predicator) z L. kapłan w Krakowie (OK 4 k. 117r, 174 r, 188r, 192r, 196r, 204r, 210v, 211r, 216v); 1420-21 Paweł Omiecina z L. s. Klemensa kleryk diec. krak. (Bullarium 4, 609, 925); 1421 Wawrzyniec kleryk z L. (OK 4 k. 232r-v); 1437-41 Tomasz z L. pleb. w Sieradzu (ZK 146 s. 362, 418); 1443?-58 Jan z L. prep. kl. Bożogrobców gnieźn., prep. kościoła i kl. miech. 1458-9, bakałarz 1443?, mgr 1452-59 (Wp. 10, 1631; BCzart. Katalog 1, 555, 586; Z. Pęckowski, Miechów. Studia z dziejów miasta, Kr. 1967, s. 464); 1450 Jakub kleryk z L. (OK 1 s. 116, 162, 166, 170); 1456-82 Więc. Kwiatoń kapłan (presbiter) z L. od 1463 pleb. w Podlesiu (OK 9 s. 918; 12 s. 118, 168, 174, 243; 2 s. 350, 449, 728, 742; 3 s. 107-8, 110-11, 181, 236-7, 241, 301); 1467 Mikołaj z L. (Acta actorum 2 s. 33v); 1469 Mikołaj z L. kleryk (Acta rectoralia 1, 55); 1473 Marcin z L. notariusz publiczny (Acta rectoralia 1, 291); 1474 Jan kleryk z L. (OK 2 s. 6); 1475-95 mgr Marcin z L. prokurator w konsystorzu krak. (Acta rectoralia 1, 375; OK 2 s. 146, 208, 267, 335, 340, 344-5, 349, 354, 360, 365, 373, 389, 393, 398-400, 403, 423, 427, 432, 436, 438, 444, 455, 459, 473, 545, 547-8, 564, 566, 592, 597, 608, 630, 660, 664, 667-8, 685, 776, 796, 816, 824; 3 s. 32, 47, 51, 99, 101-2, 118, 132, 138, 155, 225, 259, 301, 306, 314, 434, 643, 646; 11 s. 33; 17 s. 26; 18 s. 13, 32, 42; Mog. s. 23; Wypisy 1440-1500, 137; AC 1, 748); 1476 mgr Stanisław z L. (OK 2 s. 481); 1477 Marcin s. Stanisława z L. wikary w Żarnowcu (OK 3 s. 114); 1478-81 Maciej s. Jana z L. notariusz publiczny (OK 2 s. 782, 796-7, 802-3; 3 s. 146, 190, 197, 237; K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997, s. 182, 234-5); 1478 Maciej kleryk z L. zastępca mgr Mikołaja z Poręby (OK 2 s. 667, 669); 1479 Grzegorz kleryk z L. (OK 3 s. 160); 1480 Jan Krzyżan kapłan z L. (OK 3 s. 181); 1485 Jan z L. prebendarz kaplicy Ś. Trójcy w kat. krak. (OK 3 s. 391); 1487 Stan. Lelowski psałterzysta w kościele kat. krak. (Wypisy 1440-1500, 136); 1488 Maciej Lelowita przeor paulinów na Jasnej Górze (J. Rajman, Pogranicze, s. 160); 1491 Marcin s. Szczepana z L. kleryk diec. krak. i notariusz publiczny (OK 3 s. 534); 1506 brat Jan z L. w klasztorze jędrz. (MPH 5 s. 792 - Liber mortuorum monasterii Andrzeoviensis); 1511 mgr Stanisław z L. rektor szkoły przy kościele Ś. Szczepana w Krakowie (Acta rectoralia 1, 2166); 1515-43 Jan z L. mansjonarz w kat. krak., notariusz publiczny 1528-37 (Wypisy 1501-15, nr 187; Wypisy 1530-33, nr 494, 805; Wypisy 1536-8, nr 265; Urban, Regesty → p. 7, 1103); 1516 Marcin Lelowita z L. bakałarz, sługa w Ak. Krak. (Acta rectoralia 1, 2392, 2395, 2400); 1523 Zygmunt I zgadza się na rezygnację przez Mikołaja z L. z probostwa w Potoku [Złotym] na rzecz Krzysztofa z Proszowic (MS 4, 4315); 1528-9 Stanisław z L. zakonnik kl. Ś. Ducha w Krakowie i kaznodzieja w kościele Ś. Krzyża w Krakowie (Nasza Przeszłość 23 s. 172; Wypisy 1526-9, nr 299); 1537 Marcin z L. notariusz publiczny prebendarz altarii Ś. Krzyża w Koziegłowach 1548 (Wypisy 1536-8, nr 238); 1561 Paweł z L. wikariusz Jana Giebułtowskiego prepozyta w Pilicy (H. Błażkiewicz, Pilica. Zarys dziejów miejscowości, Kr. 1992, s. 146).

6g. Inne osoby wywodzące się z L.: 1360 Mik. Kruczek pisarz dworu król. (Mp. 3, 787); 1370 Lasław z L. odstępuje Heinkowi z Preszowa [Słowacja] dom z otoczeniem i połową muru przy ul. Ś. Krzyża w Krakowie k. kamienicy Jana Vogla (Krzyż. 475); 1422-33 Jan Lelowski mieszcz. w Olkuszu (OK 4 k. 280v; 5 k. 16v; GK 4 s. 104, 118; Cracovia artificum suppl. cz. 1, 174); 1423-5 Jan Lelowski krawiec przyjął pr. miej. w Krakowie 1425 (GK 2 s. 67: Kacz. 3794); 1442 Jan z L. (Księga wójtowska krakowska 1442-1443, wyd. M. Niwiński, K. Jelonek-Litewka, A. Litewka, Kr. 1995, nr 2176); 1462 Jan Lelowski (APKr. Acta Scabinalia Crac. 8 s. 120); Kasper s. Zelczera Lelowskiego (APKr. Acta Scabinalia Crac. 8 s. 137); 1464 Jan Lelowski prasoł (salicida) (APKr. Rad. krak. 429 s. 349); 1503-26 Szczepan Lelowski mieszcz. w Książu Wielkim (ZK 264 s. 126; 267 s. 578); 1505 Szymon Lelowski w Krakowie (Cracovia artificum 1501-50, 1232); 1524-33 Maciej Lelowski stolarz w Krakowie (Cracovia artificum 1501-50, 751-2, 758, 1282; Wypisy 1526-9, 110-111); 1532 Jan z L. uczeń w kol. Ś. Floriana w Krakowie (Urban, Regesty → p. 7, 354); 1545 Jan z L. organista w kolegiacie Ś. Floriana w Krakowie (Acta rectoralia 2, 300); 1546 Kasper z L. postrzygacz sukna w Krakowie (Cracovia artificum 1501-50, 1160).

6h. Osoby z L. przyjęte do prawa miej. w innych miastach. W Krakowie: 1393 Machna, Stanisław, 1394 Piotr piekarz, 1395 0sanna, 1404 Tomasz Lelowski szewc, 1409 Jakusz szewc, 1410 Mik. Lelowski, 1417 Marcin, 1419 Jakub Piszno, 1425 Jan Lelowski krawiec, 1427 Mikołaj, 1435 Mik. Suchy, 1444 Maczek, 1453 Jan Boksa, 1455 Wojtek, 1458 Piotr krawiec i Jan Jabłonka, 1459 Stan. Maschz i Hannos Kulawy, 1463 Stan. Przyszyrek, 1467 Jan Koluszo, 1469 Maciej Pawełkowic, 1472 Maciej kuśnierz, 1474 Andrzej Golanka parchanista, 1476 Hanna Petrowa, 1489 Mikołaj wójt lel. (Kacz. 144, 164, 256, 456, 1523, 2016, 2051, 3030, 3174, 3794, 4000, 4686, 5496, 6113, 6284, 6426, 6429, 6466, 6484, 6715, 7057, 7139, 7391, 7532, 7694, 8484, 8487); 1514 Szczęsny szewc, 1530 Wojciech Leksander kupiec, 1549 Feliks Sałata (Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1507-1572, wyd. A. Kiełbicka i Z. Wojas, Kr. 1993, nr 427, 1410, 2580).

We Lwowie: 1418 Marcin s. Gloge, 1425 Mik. Twardy (Pomniki dziejowe Lwowa, t. 3, wyd. A. Czołowski, s. 43-4, 117); w Kazimierzu: 1424 Jan (BJ rps 1045/11 Księgi radzieckie kazimierskie, k. 124); w Czchowie: 1440 Piotr kleryk przyjęty z wielką życzliwością (APKr. AD 514 k. 56r); w Bochni: 1537 Mik. Zonka s. Wojc. Łyska i Agnieszki (Księga przyjęć do prawa miejskiego w Bochni 1531-1656, wyd. F. Kiryk, Wr. 1979, nr 130).

7. Źródła i literatura, -a. Dodatkowe skróty.

Decreta iuris - Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis. Band 1:1456-1481, Band 2: 1481-1511, wyd. L. Łysiak, K. Nehlsen-V. Stryk, Frankfurt am Main 1995, 1997.

KŁ - Księga ławnicza miasta Lelowa 1533-1593, APKr. IT 230b s. 639-726 i dalej nienumerowane strony33Informacja F. Kiryka z 14 IX 1968, zamieszczona na obwolucie księgi, jakoby był to fragment księgi m. Lelowa z lat 1512-93, jest w części błędna. Fragment zapisek z lat 1512-13 (s. 631-38), odnosi się w rzeczywistości do m. Proszowic, o czym przekonują wymienione obiekty fizjograficzne, znajdujące się w pobliżu tego miasta. Lelowa dotyczą zapiski z lat 1533-93. Sprawę drugiej księgi lel. o sygnaturze IT 230a, a właściwie księgi radzieckiej Proszowic z lat 1418-54 i dołączonej doń księgi radzieckiej Lelowa z lal 1547-98, wyjaśnił J. Wyrozumski.

RL - Rachunki miasta Lelowa 1482-1538, APKr. IT 230c.

Urban, Regesty - W. Urban, Regesty do dziejów szkolnictwa parafialnego w pierwszej połowie XVI w. z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie ABMK 66, 1966, s. 55-8, tablica 7.

7b. Literatura: M. Antoniewicz, Herby miast woj. częstochowskiego, Częstochowa 1984; A. Berdecka, Lokacje i zagospodarowanie miast królewskich w Małopolsce za Kazimierza Wielkiego (1333-1370), Wr. 1982 strony wg ind.; J. Laberschek, Najstarsze nobilitacje w Polsce na przykładzie Mikołaja wójta lelowskiego i Jana Służki z Mirowa, [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997, s. 159-170; J. Widawski, Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, W. 1973, s. 237-242; J. Wyrozumski, Tkactwo małopolskie w późnym średniowieczu, W. 1972; Z. Zaborski, Z dziejów parafii Lelów i Staromieście, Częstochowa 1998; inne pozycje → Lelów-Staromieście p. 7.

8. 1476 wspomniana pieczęć m. L. (sigillum civitatis leloviensis) (OK 2 s. 352); 1557 najstarszy zachowany odcisk pieczęci z herbu m. L. (M. Antoniewicz, Herby miast → p. 7, s. 58).

Kościół z przełomu XIV-XV w., gotycki o XVII-wiecznych i późniejszych przekształceniach, murowany z kamienia i cegły z kaplicą gotycką, prostokątną od południa (dawniej Matki Boskiej), przebudowaną. Kaplica płd.-wsch. przy nawie (dawniej Ś. Anny) z późnogotyckim sklepieniem gwiaździstym z drugiej poł. XV w.; w arkadzie wmurowana tarcza gotycka z herbem Leliwa z 1 poł. XV w. Nad arkadą wejściową z nawy do kaplicy płd.-zach. kamienna tarcza z herbem Pobóg, gotycka z XIV w. W ścianach wieży dwie tarcze kamienne z herbami Doliwa i Łabędź (KatZab. 3 z. 12 s. 30-31; Zaborski, Z dziejów, s. 107-32). Pozostałości obwarowań miej. z XIV w. w znacznej części rozebrane ok. 1870 r. (Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo częstochowskie 8, W. 1985, s. 66). Sondażowe badania archeol. przy murach miej., których wyników nie opublikowano.

1 Na MWK nazwą Biała vel Białka błędnie określono lewy dopływ Białki zwany Czyżówką (Mapa Obrębów; Zaborski, Z dziejów, s. 19-20, 206).

2 W świetle późniejszych źródeł sadzawka ta nosiła nazwę od potoku Rzepin, płynącego z Sokolnik, uchodzącego do Czyżówki. Dziś grunty Rzepin znajdują się przy tym potoku na N od zabudowań wsi Sokolniki (Zaborski, Z dziejów, s. 19-20; Mapa Obrębów).

3 Może Michała Forstka młynarza lel. w l. 1521-30.

4 Z nazwą Męczarnia baszta ta jest poświadczona w połowie XVIII wieku (Metryka altarii Danielowskiej w Lelowie, oprac. Z. Zaborski, Kr. 1993, s. 49).

5 W r. 1789 ten murowany ratusz był już opust. (LK z 1789 r. cz. 2, s. 520).

6 Zob. Grzegorzowice przyp. 2.

7 Nie należy go mylić z zięciem Mik. Turem sołtysem z → Kleszczowej 1403-9 i sołtysem z → Sokolnik 1416-29.

8 Nie może być mylony ze Szczepanem Pluskwą krawcem z L., występującym w l. 1410-27.

9 Być może tożsamy z Mik. Krzeczkiem rajcą lel. w 1425 r. (ZDM 2, 374).

10 Może tożsamy z Mik. Pruskim burgr. lel., występującym w 1442 r. i powtórnie w 1460 r. (ZK 313 s. 192-3; Mp. 5 G, 41-2; J. Laberschek, Rola średniowiecznego Lelowa → p. 7, s. 53).

11 Może tożsamy z Piotrem z → Bąkowca i Marcinowic h. Lis, procesującym się w 1399 r. o wieś Wysoką z Andrzejem z Bobolic (SP 8, 8182).

12 Już w 1454 r. ulica ta nosiła nazwę „Platea Columbarum” (E. Supranowicz, Nazwy ulic Krakowa, Kr. 1995, s. 55-6).

13 Dok. arcbpa Janisława z 1335 r. adresowany m.in. do plebana w L. i poświadczający obecność franciszkanów w L., → p. 5b, oraz wzmianki o melioracji miasta L. w dokumentach z l. 1341 i 1343 sugerują, iż translacja miasta miała miejsce w pierwszych latach panowania Kazimierza W. Zaborski, Z dziejów, s. 58, przypuszcza, że przeniesienie siedziby dziekana z Irządz do L. w 1335 r. być może ma związek z powstaniem nowego miasta L. i ze wzrostem jego znaczenia.

14 O bliskich związkach Wisława z Kazimierzem W. świadczy fakt odstąpienia mu przez króla w 1336 r. za 150 grz. kamienicy w Krakowie na rogu rynku i ul. Ś. Franciszka [Brackiej], skonfiskowanej niegdyś przez Władysława Łok. mieszczaninowi krak. Hermanowi z Raciborza [Śląsk] za udział w buncie przeciw księciu w l. 1311-12. W dok. tym Wisław określony jest jako „specialis senator” (KMK 1, 375). A. Berdecka, w Lokacje i zagospodarowanie miast → p. 7, s. 24, zajmując się problemem lokacji miast za Kazimierza W. błędnie połączyła osobę Wisława z mieszczaninem lel. Więckiem, zniekształcając w ten sposób najstarsze dzieje m. L.

15 Obiekty te niewątpliwie należały wcześniej do jednego niepodzielonego wójtostwa dziedz. lel.

16 Po sprzedaniu wójtostwa lel. Mik. Weimanowi mieszcz. z Olkusza w 1420 r. występuje w źródłach z określeniem „niegdyś wójt z L.” (ZK 312 s. 200-1, 231; 7 s. 123, 201, 241, 245, 288, 315, 391; 8 s. 57, 59-60; GK 1 s. 496, 506, 570, 573, 648, 672, 729; 2 s. 20, 23, 50, 59,125, 139, 179, 344; OK 4 k. 258v).

17 Marcin Kurzelowski poświadczony jest w 1343 r. (Mp. 1, 217).

18 Może tożsamy z Lasławem z L. występującym w 1370 r. przy okazji sprzedaży domu w Krakowie → p. 6g (Krzyż. 475).

19 W związku z niewywiązywaniem się Abrahama z płatności sąd ziemski krak. nakazał mu w 1423 r. wwiązanie Paszka w sumie 500 grz. do całej cz. dziedziny w Goszycach pod karą XV Paszkowi i sądowi (ZK 7 s. 241, 245), natomiast w rok później skazał na karę XV dla Paszka i sądu oraz LXX dla króla Hińczę brata Henryka podskarbiego kor. za niewwiązanie Paszka do Goszyc w sprawie z Abrahamem (ZK 7 s. 315). Spór toczył się jeszcze w 1425 r. (GK 2 s. 344). Sąd skazał również na podobne kary Magdalenę c. Abrahama z Goszyc za uniemożliwienie wwiązania Paszka do Goszyc (ZK 7 s. 328); W 1441 r. Katarzyna c. Paszka wójta lel. ż. Stanisława z Odunowa zeznała, że była gotowa odzyskać pieniądze od Abrahama Czarnego żupnika olkuskiego z tytułu pr. bliższości po swym bracie (GK 7 s. 572, 657).

20 Żoną Bienia z Sosnowic była od 1422 r. (ZK 7 s. 201, 391; 8 s. 57, 59-60).

21 Odznaczył się zapewne w walkach z Krzyżakami w 1433 r., w której obok czeskich taborytów zw. sierotkami, i Wielkopolan, wzięli udział także Małopolanie (M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521, Gdańsk 1993 s. 171-185.

22 Zapiska ta posłużyła A. Z. Helclowi (SP 2 s. 536), a następnie S. Kurasiowi i I. Sułkowskiej-Kurasiowej (ZDM 7 s. 422) do uznania Mikołaja wójta lel. za dziedzica Wilgoszczy, tymczasem wieś ta należała do dziedziców pobliskich Irządz.

23 Wzmianka w dok. o starym kościele pozwala na wysunięcie wniosku o istnieniu w tym czasie nowego parafialnego kościoła w mieście L. Jego usytuowanie w pewnym oddaleniu od rynku, w jednym ciągu z kościołem franciszkanów, ufundowanym w 1357 r. przez Kazimierza W. może sugerować, że jego początki przypadają na ten sam czas. Z. Zaborski, Z dziejów, s. 98-9, powątpiewa w jednoczesną budowę parafialnego kościoła i franciszkańskiego klasztoru, czyli w finansowanie i wznoszenie dwóch znacznej wielkości obiektów kultowych. Z faktu, iż budowa tego klasztoru jeszcze przed śmiercią Kazimierza W. nie była ukończona, wyciąga wniosek, iż kościół par. został wybudowany wcześniej od franciszkańskiego, tj. przed 1365 r.

24 Nie był s. Szymona brata Jana Taszki Koniecpolskiego i Przedbora Koniecpolskiego, jak sądzi F. Sikora, Testament Przedbora z Koniecpola z roku 1460, SH 26/1983 s. 304-5, 309. W tej sprawie por. A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998, s. 38-9.

25 To są tylko fragmenty uposażenia. Pełnego opisu brak.

26 Do wcześniej fundowanych w diecezji krak. Jan Długosz zalicza, klasztory w: Krakowie, Zawichoście, Starym Sączu, Nowym Mieście Korczynie, Bytomiu i Nowym Sączu (DLb. 3 s. 462-7; Z. Zaborski, OO Franciszkanie → p. 7, s. 12-3).

27 Znajdował się 300 m na W od m. L. na wzniesieniu przy drodze z L. do Żarek (Zaborski, Z dziejów → p. 7, s. 234).

28 Według P. Hemperka w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach zachował się tom akt oficjała lel. z lat 1530 i 1568.

29 Historycy wojskowości dowodzą, że zwycięstwo odniesione zostało dzięki atakowi załogi zamku lel. na tyły wojsk czeskich (K. Olejnik, Kazimierz Wielki 1310-1370, W. 1975; J. Laberschek, Rola → p. 7, s. 54).

30 S. Kuraś w ZDK 1 przyp. 20 na s. 160 i K. Ożóg w książce Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku, Kr. 1987, s. 153, podali że występuje od 1378 r, ale przytoczone przez nich źródła poświadczają jego występowanie dopiero od 1386 r.

31 Tomasz mylony jest często w literaturze historycznej z Tomaszem Nowkiem, występującym w l. 1394-1409 notariuszem król. 1402 i podskarbim nadwornym 1407 (M. Kowalczykówna, Nowek, PSB 23 s. 308-9).

32 Być może tożsamy z Grzegorzem s. Szczepana z L. notariuszem publicznym, występującym w l. 1397-1411.

33 Informacja F. Kiryka z 14 IX 1968, zamieszczona na obwolucie księgi, jakoby był to fragment księgi m. Lelowa z lat 1512-93, jest w części błędna. Fragment zapisek z lat 1512-13 (s. 631-38), odnosi się w rzeczywistości do m. Proszowic, o czym przekonują wymienione obiekty fizjograficzne, znajdujące się w pobliżu tego miasta. Lelowa dotyczą zapiski z lat 1533-93. Sprawę drugiej księgi lel. o sygnaturze IT 230a, a właściwie księgi radzieckiej Proszowic z lat 1418-54 i dołączonej doń księgi radzieckiej Lelowa z lal 1547-98, wyjaśnił J. Wyrozumski.