KRZESTKOWICE

1388 or. Crzestcovicze, Crzestkovicze (Lek. 1 nr 402, 403), 1389 Krzisthkovicze (Lek. 1 nr 642), 1389 Crzecko[wo] (WR 1 nr 239), 1393 Crestkowo (Lek. 1 nr 1478), 1394, 1395 Krestkovicze, Crestcovicze (Lek. 1 nr 1926, 2045), 1396 Krzestkovo, Krzescovicze (Lek. 1 nr 2262, 2263), 1399 Krestcovyce (WR 2 nr 113), 1400 Krzestcowice (KP nr 211), 1403 Cestcouice (KP nr 1269), 1420 Krzeszkouicze (WR 1 nr 1073), 1422, 1423 Crzesthkouicze, Crzesthcowicze (WR 1 nr 1120, 1146), 1424 Crzesskowo (WR 1 nr 1173), 1429 Crzesttkouicze (WR 1 nr 1519), 1434 Chrzysthcowo, Chrzesthcowo (PZ 12, 111v), 1465 kop. XVIII w. Trzeszkowice! (CP 24, 75), 1502 Crzesche[wo] (PG 12, 220), 1508 Presthcowicze! (ASK I 3, 14), 1509 Trzesthakowycze! (ASK I 3, 52v), 1577 Krzistowice (ASK I 5, 697), 1580 Przestkowice! (ŹD 24; ASK I 6, 124), obecnie Krzeszkowice, 12,5 km na NEE od Pniew.

1. 1435 n. pow. pozn. (PG 1, 92v); 1413, 1510 par. Otorowo (Wp. 5 nr 222; LBP 177).

2. 1402 Gniewomir z K. w sporze z Wincentym z K. o podział K. oraz o granice między wsiami Buszewo [k. Pniew], Golęcino [niezident., zapewne k. Otorowa i K.] i K. (KP nr 965); 1406 rozgraniczenie przez ujazd wsi Buszewo i K.; Przezdrew i Gniewomir z K. oraz Tomasz Buszewski z Buszewa i jego ż. Wichna uznają tę granicę (KP nr 2570, 2653); 1408 Elżbieta, Jan i Wojciech dziedzice K. [rodzeństwo] toczą proces z Winc. Otorowskim o rozgraniczenie wsi K., Golęcino i Świączyno [k. Otorowa, obecnie nie istnieje] (PZ 3, 137); 1408 Gniewomir Krzestkowski w sporze z Wojciechem z K. o łąkę (WR 1 nr 635); 1412 Jakub z K. dowodzi, że nie wysiekł łąki [w K.] Święszka z K. (WR 1 nr 683); 1415 łąki w K. (WR 1 nr 901); 1417 Święszek z K. twierdzi, że kupił łąkę od Gniewomira, a ten mu ją zaorał (WR 1 nr 925); 1423 Jakub Krzestkowski z C. toczy proces ze Świętosławem z C.; dowodzi, że przez 6 lat posiadał role, łąki i ostrów [w K.] (WR 1 nr 1146); 1444 K. graniczą z wsiami → Dęborzyce [niezident.], Otorowo, Sokolniki [obecnie Sokolniki Wielkie], Pietrsko [obecnie Piersko] i Wierzchaczewo, Sarniewo [niezn.] i Sękowo oraz Szarokoźle [niezn.] (PZ 14, 271v).

3. Własn. szlach. 1388-1417 Gniewomir Krzestkowski1K 8, 53, błędnie uznał, ze tenże Gniewomir wspomn. w PyZ w 1399 (WR 2 nr 113) pochodził z obecnie niezn. Krzystkowic alias Krzyszkowic w pow. pyzdr z K., szwagier Elżbiety (Biety), stryj Andrzeja zw. Durma [s. Piotra] oraz Wojciecha, Jana i Elżbiety [ss. i c. Elżbiety, Biety], ojciec Wojciecha [prawdop. Wojciecha zw. Woszyk] (WR 1 nr 60, 249, 175, 198, 420, 421, 475, 493, 499, 564, 584, 674; Lek. 1 nr 1458; WR 2 nr 113; KP nr 10, 17, 424, 520, 582, 1219, 1732, 2628); tenże toczy procesy: 1388 z Mik. Sczekot [prawdop. Mikołaj, Mikosz Szczebiot, Sczebot z Pożarowa k. Wronek] o 60 grz. (Lek. 1 nr 403); 1393 tenże i Szymon [może z Łagiewnik k. Poznania] z Elżbietą Jakubową2Jest to jedyna wzm. źródłowa o Jakubie (bracie Gniewomira) zapewne już nieżyjącym, ponieważ Elżbieta i jej dzieci występowały samodzielnie w sądzie również i w latach następnych z C. (Lek. 1 nr 1478); 1393-94, 1396-97 ze wspomn. Elżbietą (Bietą) swą bratową (jątrew) i jej dziećmi (pueri); Elżbieta dowodzi, że zapłaciła Gniewomirowi 30 grz. za 1/2 folw. [w K.] (Lek. 1 nr 1926, 2263, 2384, 2385; WR 1 nr 172, 336; → niżej: 1403 i → Jan Krzestkowski 1407); 1397 tenże przegrywa proces z Katuszą c. Szymona z Łagiewnik o 5 grz. jej wiana (Lek. 1 nr 2312, 2544); tenże toczy procesy: 1400 ze swym bratankiem Andrzejem; dowodzi, że Piotr [ojciec Andrzeja] otrzymał od starosty dok. dot. przeniesienia własności (WR 1 nr 429; KP nr 65); 1402 → p. 2; 1402-03 z Elżbietą ze Świączyna i jej mężem Dziersławem (Dzierżkiem) Świąckim o 1/2 wsi Pończyno [niezident., zapewne k. Otorowa i K.] (KP nr 885, 1314); 1403 ze swymi bratankami Wojciechem, Janem i Elżbietą dziedzicami K. o 1/2 folw. [w K.] (KP nr 1218); 1403 z Przezdrewem [Krzestkowskim] o 2 1/2 ł. w C.; w imieniu Przezdrewa występuje w sądzie Jakub z Bytynia (KP nr 1269); 1403 temuż i Jadwidze z Sękowa [k. Pniew] przysądzono tę cz. wsi Pończyno, o którą procesował się Dziersław ze Świączyna (KP nr 1386); 1403 tenże przegrywa proces ze wspomn. Jadwigą o cz. wsi Pończyno (KP nr 1483, 1502); 1403 tenże wygrywa proces ze wspomn. Jadwigą sołtyską w Sękowie o 10 grz. szkody (KP nr 1570); 1403 tenże pozwany przez wspomn. Jadwigę o 12 grz. (KP nr 1635); 1405 tenże wygrywa proces ze swym bratankiem Andrzejem z K. o cz. K. (KP nr 2518); 1406, 1408 → p. 2; 1415 → niżej: Andrzej Krzestkowski 1395-1428; 1417 → p. 2.

1388-1432 Wincenty, Więcek Krzestkowski z K. alias Czarnocic z K. alias Wincenty zw. Czarnota z Szamotuł3Nie jest ident. z Winc. Świdwą z Szamotuł, późniejszym podczaszym kal. (1414-23), kaszt. międz., star. wsch. i ruskim, s. Sędziwoja wdy pozn. (UDR I/1, 199). Por. K. Górska-Gołaska, Dobra Nałęczów w Wielkopolsce w średniowieczu, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 15, 1984, zesz. 2 (30), s. 190 lub z K. alias Czarnota niegdyś dz. K. alias Winc. Czarnota, mąż Stronisławy (WR 1 nr 239, 90, 105, 212, 321, 364, 420, 421, 429, 493, 743, 904, 948, 949, 955, 1016, 1026, 1006, 1112, 1167, 1231, 1280, 1294, 1310, 1527, 1396; WR 3 nr 956, 1132; KP nr 10, 16, 17, 65, 520, 883, 885, 965, 1234, 1288, 1522, 1979; Lek. 1 nr 969): 1388 tenże w sporze z Mik. Szczebiotem [→ wyżej: 1388] o 100 grz. (Lek. 1 nr 402); 1396 [prawdop. tenże] Winc. Czarnocic przedtem dz. w Pawłowicach [k. Poznania] (Lek. 1 nr 2129); 1400 → niżej: Stronisława; 1402 → p. 2; 1402 → wyżej; 1402 → niżej: Przezdrew; tenże toczy procesy: 1402-03 z Dziersławem ze Świączyna; Dziersławowi przysądzono 1/2 wsi Pończyno (KP nr 885, 1288); 1403 tenże Wincenty z Szamotuł alias z K. z Jadwigą sołtyską w Sękowic o 1/4 cz. Pończyna (KP nr 1522); 1404 → niżej: Przezdrew; 1404-05 tenże Winc. Czarnota z Szamotuł alias z K. z Przezdrewem z K. o 8 grz. z tytułu poręczenia (KP nr 2020, 2189).

1389 Chwał 4Może być ident. z Chwałem wspomn. w l. 1392-94 w → Boruchowie z K. w sporze z Wichną z → Boruchowa oraz Piotrkiem sołtysem w Boruchowie (Lek. 1 nr 630, 642).

1391-1416 Mik. Kucz Krzestkowski z K., brat Jakuba i Święszka (WR 1 nr 90, 176, 223, 493, 498, 556, 623, 626, 726, 821, 745, 746, 761, 771; Lek. 1 nr 969, 1458; KP nr 520, 581, 582, 1230, 1467, 1493, 1666, 1667, 2022, 2132, 2181, 2304): 1402 tenże i Jakub bracia dziedzice K. toczą proces z Elżbietą ż. Dzierżka [ze Świączyna] (WR 1 nr 545; KP nr 1053); 1407 → niżej: Święszek; 1416 → niżej: Wojciech.

1391-1428, 1436, Piotr, Piotrek Krzestkowski z K., ojciec Andrzeja zw. Durma, brat Gniewomira (WR 1 nr 100, 172, 336, 455, 780, 848, 699, 852, 856, 953, 1002, 1006, 1052, 1230, 1280, 1281, 1310, 1474, 1475; WR 3 nr 554, 816; KP nr 258, 2448): 1400 → wyżej: Gniewomir; 1415 tenże w sporze z Parysem (Parziz) [prawdop. Parys z Izdebna k. Sierakowa, Sokolnik Małych i Wielkich k. Szamotuł, Pożarowa i Lubowa k. Wronek] (WR 1 nr 860); 1423 → niżej: Wojciech zw. Woszyk.

1393-97 Elżbieta, Bieta Krzestkowska z K. [wd.?] po Jakubie5→ przyp. 2 bracie Gniewomira, stryjna Andrzeja zw. Durma: 1393-95, 1396-97 → wyżej: Gniewomir; 1395-96 → niżej: Andrzej zw. Durma; 1397 taż toczy proces z Tomaszem Lipnickim (Lek. 1 nr 2439).

1395-1408 Jan Krzestkowski z K., s. Elżbiety (Biety), bratanek Gniewomira: 1395 → niżej: Andrzej zw. Durma; 1403 → wyżej: Gniewomir; 1407 temuż i [jego bratu] Wojciechowi dziedzicom K. sąd przysądza 1/2 folw. w K. z przyległościami (KP nr 2910); 1407 tenże w sporze z Bodzętą z Młodawska [k. Buku, obecnie Młodasko]; dowodzi, że nikogo nie zranił (WR 1 nr 632); 1408 → p. 2.

1395-1420 (1428?6→ przyp. 11) Wojc. Krzestkowski z K., s. Elżbiety (Biety), bratanek Gniewomira (WR 1 nr 700, 904, 1030, 1051): 1395 → niżej: Andrzej zw. Durma; 1403 → wyżej: Gniewomir; 1407 tenże toczy proces z Tomaszem Lipnickim o cz. Lubosiny; Tomasz twierdzi, że nabył tę cz. od babki Wojciecha (ZSW nr 1149); 1407 → wyżej; 1408 → p. 2; 1416 niżej: Andrzej zw. Durma; 1416 tenże twierdzi, że nie zranił Mikołaja [Kucza] (WR 1 nr 916).

1395-1428 Andrzej (Jędrzej) zw. Durma Krzestkowski z K., s. Piotra, bratanek Gniewomira (WR 1 nr 860, 950, 953, 994, 1006, 1073, 1082, 1120); tenże toczy procesy: 1395 ze swą stryjną (patrua) Elżbietą i swymi braćmi [stryj.] Janem i Wojciechem o podział dziedzictwa (Lek. 1 nr 2045); 1396 ze wspomn. Elżbietą i jej dziećmi (pueri) o podział 2 ł. w K. (Lek. 1 nr 2262); 1400, 1405 → wyżej: Gniewomir; 1415 ze Święszkiem z K.; dowodzi, że posiada na pr. dziedz. 1/3 tej części niwy [w K.], którą Święszek uzyskał od Gniewomira; Andrzej posiada też łąki położone blisko tej niwy (WR 1 nr 901); 1416 z Wojciechem z K.; dowodzi, że nie zadał Wojciechowi dwóch ran (WR 1 nr 906); 1417 z Pawłem, Dzierżką i Jadwigą z Bodzeporowic [k. Kłecka w pow. gnieźn., obecnie nie istnieją]; dowodzi, że nie ukradł im 5 oraz 10 grz. (WR 1 nr 929, 930); 1418 tenże z cc. Katarzyną i Ofemką dowodzą, że Andrzej nie ukradł dziedzicom z Bodzeporowic 22 grz. ale wziął pieniądze, które należą się jego dzieciom po matce (WR 1 nr 959); 1420 → p. 5; 1420 → niżej: Święszek; 1428 tenże wysłannikiem (nuntius) Dobrogosta i Mik. Zatomskich [z Zatomia Starego k. Sierakowa] w sądzie ziemskim (PZ 10, 32v).

1400 Stronisława7W KP nr 16, błędny odczyt: Stanisława [z Chalina] dz. K., ¿. Winc. Krzestkowskiego w sporze z Dobiesławem Kwileckim dz. Kwilcza: o 1/2 wsi Chalin (KP nr 16, 211); o posag swej matki Urszuli8KR 1, 52, cytując te same źródła błędnie podaje, że Urszula Krzestkowska (!) była siostrą (!) Dobiesława z Kwilcza i Chalina zapisany na tej wsi (WR 1 nr 444; KP nr 167).

1401-20 Dobiesław Krzestkowski z K. (WR 1 nr 493, 778, 779, 581, 785, 651, 793, 850, 852, 856, 977, 1065; WR 3 nr 496; KP nr 520, 1436, 1613, 2440, 2571, 2585; MHP 58).

1402-30 Przezdrzew Krzestkowski z K. [też ze Szczepankowa k. Szamotuł 1397-1400, Buszewa 1398 i Piaskowa k. Ostroroga 14039KR 10, 24, identyfikuje tegoż Przezdrewa również z Przezdrewem, który w 1393 zamienił z kl. w Trzemesznie wsie Ryszewo (k. Rogowa w pow. gnieźn.) i Skwarzyno (k. Trzemeszna, obecnie nie istn.) na Załakowo (k. Łabiszyna, obecnie Załachowo) i Brzyskorzystew (k. Żnina, obie wsie w pow. kcyn.). W Załakowie Przezdrew występuje do 1413 (Wp. 7 nr 707), w 1414 wspomn. jego s. Mikołaj student w Krakowie (AS 1 nr 37). Identyfikacja tego Przezdrewa z Krzestkowskim nie wydaje się słuszna] (KP nr 1321, 1387, 1436, 1443, 1743, 1979, 2444, 2571; WR 1 nr 779, 785, 635, 650, 892, 906, 959, 1004, 1006, 1519; WR 3 nr 548, 1049, 1235a, 1236; PZ 11, 21; KR 10, 24, cytowanego tam aktu nie odnaleziono): 1402 tenże ręczy [Dziersławowi ze Świączyna] za Wincentego z Szamotuł zw. Czarnota [Krzestkowskiego], który ma uwolnić od ciężarów 1/2 wsi Pończyno (KP nr 883, → niżej: 1404); 1403 → wyżej: Gniewomir; tenże toczy procesy: 1404 z Dziersławem Świąckim, który dowodzi, że Przezdrew ręczył mu za Winc. Czarnotę [z K.] (WR 1 nr 743; KP nr 1661); 1404 z Mikoszem z Rościegniewic [k. Buku, obecnie Roszczki] o 30 grz. z tytułu poręczenia (KP nr 1671); 1404-05 → wyżej: Wincenty; 1405 z Dobrogostem z Szamotuł o 8 grz. (KP nr 2169, 2260); 1406 → p. 2; 1416 tenże i Tomasz Buszewski zeznają, że ręczyli Więcoszce [niezident.] za Jakuba Bytyńskiego (WR 1 nr 806); 1430 Katarzyna ż. Przezdrewa niegdyś z K. w sporze z Broniszem z Imielna [k. Pobiedzisk w pow. gnieźn.] (PZ 11, 40v).

1402-36 Jakub Krzestkowski z K., brat Mik. Kucza i Święszka (KP nr 1493, 1667; WR 1 nr 626, 746, 848, 860, 1007, 1231, 1238, 1310, 1466, 1527; ACC 19, 187): 1402 → wyżej: Mik. Kucz; 1407 → niżej: Święszek; 1412, 1423 → 2.

1403-08 Elżbieta dz. K., c. Elżbiety (Biety): 1403 → wyżej: Gniewomir; 1408 → p. 2.

1405-27 Święszek, Świętosław Krzestkowski z K., brat Mik. Kucza i Jakuba (WR 1 nr 770, 778, 626, 634, 661, 663, 793, 673, 844, 850, 861, 909, 916, 919, 957, 1018, 1026, 992, 1006, 1051, 1073, 1120, 1230, 1239, 1251; WR 3 nr 608, 1225; KP nr 2297, 2440): 1407 tenże występuje w sądzie w imieniu swoich braci [Mik.] Kucza i Jakuba z K., których Jakub z Buszewa pozywa o 2 konie (KP nr 2905); 1412 → p. 2; 1415 → wyżej: Andrzej zw. Durma; 1417 → p. 2; 1420 tenże dowodzi, że jego ojciec otrzymał od starosty dok. dot. przeniesienia własności dot. tej cz. K., o którą toczy proces z Andrzejem; list ten mu ukradziono, ale posiada tę cz. K. 33 lata (WR 1 nr 993); 1423 → p. 2; 1424 tenże w sporze z Sędziwojem z K.; dowodzi, że podzielił dziedzictwo z bratem [Mikołajem] Kuczem i posiada cz. K. spokojnie od 3 lat (WR 1 nr 1167).

1405-34 Dziersław10Nie ma pewności, czy był jeden Dziersław (s. Andrzeja), czy dwóch. W 1418 Andrzej Krzestkowski wspomn. tylko z córkami Krzestkowski z K. [s. Andrzeja zw. Durma] (ZSW 965; WR 1 nr 916, 953, 1030): 1424 tenże zawiera ugodę z Januszem Korczbokiem z Zawady [k. Ponieca] dot. wiana (dotalicium) [chyba raczej posagu?] Eufemii i jej wyprawy ślubnej (expedicio); Dziersław ma dać swej siostrze Eufemii 6 grz. gr pras. wiana i zeznaje, że dał jej wyprawę taką samą jak i drugiej siostrze [Katarzynie] (WR 1 nr 1775); 1434 tenże toczy proces z dziedzicami Trzciela, → Jabłonki i in. dziedzin [zapewne jako jeden z wierzycieli zm. Mac. Trzcielskiego] (PZ 12, 111v).

1409-28 Sędziwój Krzestkowski z K. (PZ 3, 81; WR 1 nr 906, 930, 949, 957, 1030, 1251, 1293, 1310): 1424 → wyżej: Święszek.

1418 Tomisław Krzestkowski wygrywa proces z Małgorzatą z Sierakowa i jej dziećmi o 1/3 → Jaroszewa (PZ 5, 78).

1421-28, 1436 Wojciech zw. Woszyk z K., s. Gniewomira (WR 4 nr 715; WR 1 nr 1165, 1231, 1251, 1082, 1310; PZ 10, 122v11Nie można wykluczyć, że kilka wzm. źródłowych z l. 1423-28 (WR 4 nr 715; WR 1 nr 1165, 1231, 1251, 1310; PZ 10, 122v) o Wojc. Krzestkowskim (bez przydomka Woszyk) odnosi się do innego Wojciecha, może s. Elżbiety (Biety)); tenże toczy procesy: 1423 [prawdop. tenże] Wojciech z C. ze [swym stryjem] Piotrem z C.; świadkowie zeznają, że Jędrzej [s. Piotra] z Gniewomirem i jego s. Wojciechem podzielili K. zgodnie z prawem i Wojciech z ojcem posiadają [cz. K.] 9 lat; wśród świadków jest Dziersław z Ceradza [Starego] współrodowiec Wojciecha (WR 1 nr 1145; Koz. Nieznane nr 7); 1427 z Florianem i Piotrem z Witkowic [k. Szamotuł] (WR 1 nr 1240); 1427 z kmieciami z K. (WR 1 nr 1258); 1436 [tenże?] Wojc. Krzestkowski z K. zeznaje, że był ranny i chory, kiedy miał przysięgać Dobrogostowi Koleńskiemu (WR 1 nr 1465).

1435 Domarat wójt kostrz. sprzedaje Jarandowi [niezident.] 1/8 K. za 40 grz. (PG 1, 91).

1435-15 Florian niegdyś Witkowski [z Witkowic]: 1435 tenże kupuje od Mik. Imielińskiego [z Imielna i Imielenka k. Pobiedzisk w pow. gnieźn.] 1/8 K. za 100 grz. (PG 1, 92v); 1445 Przechna i jej s. Bartłomiej z C. zobowiązują się zapłacić, pod karą 7 grz., Adamowi pleb. z Otorowa pewną sumę pieniędzy za [tegoż?] Floriana Krzestkowskiego (AE I 101v).

1436 śwd. Wawrzyniec s. Wojciecha [którego?] z C. (WR 1 nr 1475).

1446-47 Mik. Kucz z K. [s. Mikołaja Kucza?]: 1446 [tenże?] Mikołaj dz. K. sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Jakubowi i Drogomirowi braciom niedz. z K. całą swą cz. K. za 50 grz. (PG 2, 167v); 1446 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Marcinowi Jarogniewskiemu cz. K. za 26 grz. (PZ 16, 74); 1447 tenże oddaje wspomn. Marcinowi swoją cz. K. wartości 40 grz. szer. gr, ponieważ nie ma pieniędzy na zwrot długu w tej kwocie; woźny sąd. ma wwiązać Marcina w tę cz. K. (PZ 16, 79).

1446-49 Jakub i Drogomir bracia niedz. z K.: 1446 → wyżej; 1449 [tenże?] Jakub Krzestkowski sprzedaje Marcinowi [prawdop. z Konina pod Pniewami] cz. K. za 80 grz. (PG 3, 71).

1450 Wincenty dz. K. zapisuje Annie ż. swego s. Tomisława po 30 grz. posagu i wiana na 1/2 K. (PG 4, 60v).

1450-75 Tomisław dz. K. (PG 9, 29v): 1450 → wyżej; 1462 [tenże?] Tomisław kupuje od swego brata Stefana z K. cz. K. za 40 grz. (PG 6, 115v); 1465 tenże zapisuje ż. Marcie po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr w K. (PG 7, 227).

1456 – zm. a. 1465 Jan Krzestkowski z C.: 1456 temuż winni są Mik. Sobiejucha pleb. z Lusowa [k. Buku] i Jakub pleb. z Sierakowa po 1 grz. (ACC 37, 59v); 1465 Piotr z Pniew prep. włocł. i kantor pozn. oraz Dobiesław dz. Posadowa [k. Lwówka] sprzedają z zastrz. pr. wykupu wikariuszom [kat.] pozn. 4 zł węg. czynszu rocznego na Posadowie za 50 zł węg., czynsz ten ma być płacony co roku na Boże Narodzenie Katarzynie z K. [może wd. po Przezdrewie Krzestkowskim] matce zm. Jana Krzestkowskiego wikariusza wieczystego w kat. pozn., a po jej śmierci, zgodnie z testamentem wspomn. Jana, wikariuszom kat. (CP 14 s. 618; CP 24, 75).

1470 – zm. 1487 Piotr [I] Krzestkowski dz. K. (PG 9, 29v): 1470 tenże zapisuje ż. Małgorzacie po 80 grz. posagu i wiana na cz. K. (PG 8, 64); 1475 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Piotra Pniewskiego prep. włocł. i jego bratanka Winc. Pniewskiego 1/4 wsi Chełmno [k. Pniew] (PG 9, 34, cena nie wymieniona); 1487 tenże [lub → Piotr II] sprzedaje Janowi Otorowskiemu cz. dziedz. w K. za 100 grz. (PG 10, 66v); 1487 tenże [lub Piotr II] kupuje z zastrz. pr. wykupu od Jakuba dz. Bytkowa 1/3 cz. Bytkowa za 100 grz. (PG 10, 66v); 1487 tenże wspomn. jako zm. (PG 10, 82).

1475 Świętosław dz. C. (PG 9, 29v).

1487-1519 zm. a. 1522 Piotr [II] Krzestkowski [po śmierci zw. też Bytkowskim; por. PG 15, 451v; PG 16, 355], bratanek Piotra [I]: 1487 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Janowi Chełmskiemu 1/3 [! por. wyżej: Piotr I 1475] wsi Chełmno za 160 grz.; cz. tę nabył za tę sumę od Pniewskich jego zm. stryj Piotr [I] Krzestkowski (PG 10, 82); 1491 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Jakuba Bytkowskiego wieś Bytkowo za 160 grz. (PG 10, 152v); 1502 tenże zapisuje ż. Elżbiecie Bytkowskiej [c. Jakuba?] po 60 grz. posagu i wiana na 1/2 folw., na całym dworze (curia), domu (domus) i 1/2 Bytkowa (PG 12, 220); 1508 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Sędziwoja Przystanowskiego [z Przystanek k. Pniew] jego cz. dziedz. w K. za 60 grz. (PG 14, 57); 1508 tenże zapisuje [swej drugiej] ż. Barbarze c. wspomn. Sędziwoja po 60 grz. posagu i wiana na tej cz. K., którą kupił od Sędziwoja za 60 grz. oraz na Bytkowie kupionym za 160 grz. (PG 14, 60); 1510 tenże właśc. Bytkowa (LBP 87); 1513 tenże kupuje od Andrzeja Jaktorowskiego [z Jaktorowa k. Szamocina w pow. kcyn.] dz. w Jankowicach [k. Buku] całą jego cz. dziedz. w K. za 50 grz. (PG 14, 398); 1519 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Wojc. Rozwarowskiego [z Rozwarowa k. Obornik, obecnie Rostworowo] wieś Myszkowo [k. Szamotuł] za 100 grz. i 30 zł węg. (PG 15, 262).

1508-30 Anna Bytkowska c. Piotra [II i prawdop. Elżbiety Bytkowskiej] → niżej: Winc. Otorowski 1508-30.

1521-25 Jan Krzestkowski: 1521 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Jana Wielżyńskiego [z Wielżyna k. Szamotuł] 3 ł. os. w Bytkowie za 40 grz. (PG 15, 376v); 1525 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Pawła Górskiego [z Góry k. Szamotuł] i Zofii Więckowskiej ż. Marcina Górskiego 4 ł. os. w Górze za 70 grz. (PG 16, 70); 1525 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Jana Chłapowskiego [z Chłapowa k. Środy w pow. pyzdr.] całą wieś Czasołtowo [k. Wrześni w pow. pyzdr., obecnie Zasutowo] za 55 grz. (PG 16, 70v).

1522 Dobrogost, Jan, Mikołaj, Andrzej i Katarzyna ss. i c. małoletni zm. Piotra [II] Bytkowskiego [i prawdop. Barbary Przystanowskiej] w asystencji stryja Sędziwoja Krzestkowskiego i wuja Abrahama Bukowieckiego [z Bukowca k. Międzyrzecza] sprzedają Andrzejowi Jaktorowskiemu swą cz. po ojcu w K. za 50 grz. (PG 15, 451v).

1522-24 Sędziwój Krzestkowski [brat Piotra II]: 1522 → wyżej; 1524 tenże sprzedaje Andrzejowi Jaktorowskiemu dz. w Jankowicach i tenutariuszowi śrem. oraz kcyn. swą cz. dziedz. w K. za 100 grz. (PG 16, 26v).

Inni posiadacze części w K.:

1446-49 Marcin Jarogniewski z Konina [pod Pniewami] i K. [też z Jarogniewic i Kozłowa]: 1446-47 → wyżej: Mik. Kucz 1446-47; 1449 → wyżej: Jakub 1446-49.

1472 Mikołaj i 1472-78 Michał Konińscy z Konina [pod Lwówkiem] i K., bracia niedz.: 1472 ciż sprzedają z zastrz. pr. wykupu Janowi, niegdyś Bylęckiemu [może z Bylęcina k. Zbąszynia, obecnie Belęcin] 5 ł. os. w C. za 200 grz. (PG 8, 160); 1475 Michał Koniński sprzedaje Jakubowi z Buszewa [i Otorowa] 2 części dziedz. i 2 ł. os. w C. za 150 grz. (PG 9, 29v); 1478 tenże sprzedaje Wojc. Grodzickiemu [z Grodziszczka k. Buku] 1/2 K. za 300 grz. szer. półgr (PG 9, 93v).

1475-1547 Otorowscy:

1475-80 Jakub [z Otorowa alias] Buszewski z Buszewa [i Świączyna]: 1475 → wyżej; 1480 tenże sprzedaje Wojciechowi dz. K. niegdyś Grodzickiemu cz. K. za 150 grz. (PG 9, 195v).

1487 Jan Otorowski [dz. Otorowa i Świączyna] → wyżej: Piotr [I] Krzestkowski.

1497 Hieronim Otorowski kupuje z zastrz. pr. wykupu od Sędziwoja Przystanowskiego 1 ł. os. w K. za 12 grz. (PG 7, 148).

1508-30 Winc. Otorowski dz. Otorowa: 1508 tenże zapisuje ż. Annie c. Piotra [II] Krzestkowskiego po 70 grz. posagu i wiana na części wsi Otorowo i K., posiadanych z działów z braćmi (PG 14, 68); 1530 tenże zapisuje wspomn. Annie Bytkowskiej po 100 kóp [gr] posagu i wiana na 1/4 swych części we wsiach Świączyno, Otorowo i K. oraz daje żonie w dożywocie 1/2 swych części we wspomn. wsiach wolnych od oprawy (PG 16, 355); 1530 tenże ze wspomn. ż. Anną sprzedają Janowi Wielżyńskiemu całe części dziedz. w K. za 70 grz. (PG 16, 360v).

1517 Piotr Otorowski sprzedaje swemu bratu rodzonemu Stan. Otorowskiemu całe części w Otorowie i K. za 80 grz. (PG 15, 111v).

1517-47 Stan. Otorowski: 1517 → wyżej; 1547 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Janowi Wielżyńskiemu dz. w K. swą cz. dziedz. w K. za 300 zł (PG 18, 350v).

1478-95 Grodziccy [z Grodziszczka k. Buku]:

1478-80 Wojc. Grodzicki z K.: 1478 → wyżej: Mikołaj Koniński; 1479 tenże zapisuje ż. Jadwidze [Słopanowskiej] po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr dziedz. w K. (PG 9, 111); 1479 tenże sprzedaje Andrzejowi Sarbskiemu [z Sarbi k. Buku] 1/3 Grodziszczka za 200 grz. (PG 9, 114v); 1479 temuż winny jest wspomn. Andrzej12KR 8, 21, cytując to samo źródło błędnie podaje, że Andrzej Sarbski miał w 1479 sprawy z Gerwardem Piekarskim. 20 grz. szer. półgr (PG 58, 87v); 1480 → wyżej: Jakub [z Otorowa].

1495 Dorota c. zm. Przybysława [Przybka] z Grodziszczka i ż. Mik. Rudzkiego [z Rudek k. Ostroroga] sprzedaje Sędziwojowi Przystanowskiemu za 70 zł węg. swą cz. dziedz. w K., którą ma po swym bracie [zapewne stryj.] Adamie s. Wojc. Grodzickiego i inną cz., która winna jej przypaść po Jadwidze Słopanowskiej pani wiennej wd. po wspomn. Wojciechu (PG 7, 84; PG 11, 108v).

1495-1522 Przystanowscy:

1495-1508 zm. a. 1512 Sędziwój Przystanowski dz. w Przystankach: 1495 → wyżej; 1497 → wyżej: Hieronim Otorowski; 1508 → wyżej: Piotr [II] Krzestkowski.

1508-22 Barbara Przystanowska c. Sędziwoja: 1508 → wyżej: Piotr [II] Krzestkowski; 1522 taż wd. po Piotrze [II] Bytkowskim [alias Krzestkowskim] obecnie ż. Tomasza Chraplewskiego [z Chraplewa] sprzedaje Andrzejowi Jaktorowskiemu dz. w Jankowicach całe swoje części w Przystankach i K. za 300 grz. (PG 15, 451v).

1512 Anna Przystanowska c. zm. Sędziwoja daje mężowi Janowi Izdbieńskiemu [z Izdebna k. Sierakowa] swoje części dziedz. w Przystankach i K., które ma po ojcu (PG 14, 363).

1512-22 Jan Izdbieński: 1512 → wyżej; 1522 tenże sprzedaje Andrzejowi Jaktorowskiemu części w Przystankach i K.13Jan Izdbieński mógł w 1522 sprzedać cz. K. już jako wdowiec po Annie Przystanowskiej. Jako wdowiec potwierdzony jest w 1523 (PG 15, 501). Córki jego i Anny (Dorota i Barbara) nie dziedziczyły w K. W 1523 otrzymały od ojca cz. Pierwoszewa (k. Wronek) w zamian za ich cz. Izdebna (PG 15, 501) za 300 grz. (PG 15, 431v).

1513-34 Andrzej Jaktorowski14Jaktorowski mógł wejść w posiadanie cz. K. poprzez ż. Annę Jankowską. Jej ojciec Grzegorz wraz z braćmi Janem i Benedyktem Zajączkowskimi kupili od swych krewnych pr. bliższości do szeregu wsi (np. → Grzybno k. Pniew, → Karmlino), w tym również od Mścicha Zajączkowskiego z → Durmowa i → Buszewa męża Doroty c. Jakuba Otorowskiego dz. Krzestkowic dz. Jankowic, tenut. kcyn. [1515-38] i śrem. [1523-37]: 1513 → Piotr [II] Krzestkowski; 1522 → wyżej; 1522 → wyżej: Barbara Przystanowska; 1522 → wyżej: Dobrogost s. Piotra [II]; 1524 → wyżej: Sędziwój Krzestkowski; 1534 tenże wydziela dobra ss. Łukaszowi i Andrzejowi; starszy Łukasz otrzymuje m. in. K. (PG 16, 676; Cieplucha 273: błędnie 1538).

1514-47 Jan Wielżyński dz. K. alias Krzestkowski z Wielżyna: 1514 tenże kupuje od Winc. Karczewskiego [z Karczewa k. Grodziska Wlkp.] pleb. w Kamieńcu, Katarzyny [c. Mac. Karczewskiego] wd. po Janie Gorzyckim obecnie ż. Andrzeja Pieskowskiego [z Piesków k. Międzyrzecza] i Małg. [Karczewskiej] ż. Jana Jeziorkowskiego [z Jeziorek k. Buku] ich część dziedz. w K. za 200 grz. (PG 15, 11v); 1518 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Mikołaja, Macieja i Andrzeja Wolikowskich [z Wolikowa k. Grodziska Wlkp., obecnie Wolkowo] braci 2 ł. os. w Wierzchaczewie [k. Szamotuł] za 24 grz. (PG 15, 200); 1520 tenże zapisuje ż. Małgorzacie c. zm. Jakuba Buszewskiego [alias Otorowskiego] po 100 grz. posagu i wiana na 1/4 K. (PG 15, 329); 1521 → wyżej: Jan Krzestkowski 1521-25; 1524 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Wojc. Bylińskiego i jego ż. Doroty 2 ł. os. w Bylinie za 30 grz. (PG 16, 10); 1525 tenże kupuje z zastrz. pr. wykupu od Macieja Zielątkowskiego [z Zielątkowa k. Obornik] i jego ż. Jadwigi Sepieńskiej [z Sepna k. Kościana] 6 ł. os. w Zielątkowie za 100 grz. (PG 16, 96); 1530 → wyżej: Winc. Otorowski; 1547 → wyżej: Stan. Otorowski.

Pobór w K.15Wymienione w rejestrach poborowych w par. Otorowo w l. 1508, 1509 i 1580 wsie (→ nagłówek) to Krzestkowice: 1508 od 6 ł., 6 gr od karczmy (ASK I 3, 14); 1509 od 6 ł., 3 gr od karczmy (ASK I 3, 52v); 1563 od 6 ł., 1 karczma dor. (ASK I 5, 228v); 1577 płatnik poboru [Piotr] Chodzieski [= Potulicki s. Mikołaja] wda [inowrocł., płocki, brzeski kuj.; PSB 28, 252; UDR I/2 s. 224] (ASK I 5, 697); 1580 Kasper Potulicki płaci od 10 półł., 4 zagr. i 1 kwarty (ŹD 24; ASK I 6, 124); 1583 tenże płaci pobór (Piotrkowska 2, 40).

Kmiecie z K.: 1407 Staszek (WR 1 nr 623); 1427 Jan, Bartosz, Wojciech, Marcin Dylak, Marzyjan (Marzygan), Mik. Przybyło (WR 1 nr 1258).

5. 1369 Jan [z Lutogniewa] bp pozn. nadaje altaryście altarii Ś. Stanisława w kat. pozn. dzies. z K. (Wp. 3 nr 1619); 1413 Adam pleb. z Otorowa pobiera w K. dzies. snop. z pól szlach., a z pól kmiecych po 1 miarze żyta i owsa z 1 ł. (Wp. 5 nr 222); 1420 tenże Adam i Błażej altarysta w kościele [kat.] pozn. toczą procesy z Andrzejem z C. o dzies. z C. (ACC 4 k. 155v, 163v); 1510 do uposażenia altarysty Ś. Stanisława w kat. pozn. należy m. in. dzies. snop. z C. (LBP 177); 1530 4 grz. czynszu rocznego od sumy 100 grz. z K. dla kapituły [kat.] pozn. (CP 5, 134).

Uwaga: Wspomn. w haśle → Gralewo pod 1510 Stanisław i pod 1546 Mikołaj Krzestkowscy to Krzyszkowscy pochodzący z → Krzyszkowa (Uwaga).

1 K 8, 53, błędnie uznał, ze tenże Gniewomir wspomn. w PyZ w 1399 (WR 2 nr 113) pochodził z obecnie niezn. Krzystkowic alias Krzyszkowic w pow. pyzdr.

2 Jest to jedyna wzm. źródłowa o Jakubie (bracie Gniewomira) zapewne już nieżyjącym, ponieważ Elżbieta i jej dzieci występowały samodzielnie w sądzie również i w latach następnych.

3 Nie jest ident. z Winc. Świdwą z Szamotuł, późniejszym podczaszym kal. (1414-23), kaszt. międz., star. wsch. i ruskim, s. Sędziwoja wdy pozn. (UDR I/1, 199). Por. K. Górska-Gołaska, Dobra Nałęczów w Wielkopolsce w średniowieczu, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 15, 1984, zesz. 2 (30), s. 190.

4 Może być ident. z Chwałem wspomn. w l. 1392-94 w → Boruchowie.

5 → przyp. 2.

6 → przyp. 11.

7 W KP nr 16, błędny odczyt: Stanisława.

8 KR 1, 52, cytując te same źródła błędnie podaje, że Urszula Krzestkowska (!) była siostrą (!) Dobiesława z Kwilcza i Chalina.

9 KR 10, 24, identyfikuje tegoż Przezdrewa również z Przezdrewem, który w 1393 zamienił z kl. w Trzemesznie wsie Ryszewo (k. Rogowa w pow. gnieźn.) i Skwarzyno (k. Trzemeszna, obecnie nie istn.) na Załakowo (k. Łabiszyna, obecnie Załachowo) i Brzyskorzystew (k. Żnina, obie wsie w pow. kcyn.). W Załakowie Przezdrew występuje do 1413 (Wp. 7 nr 707), w 1414 wspomn. jego s. Mikołaj student w Krakowie (AS 1 nr 37). Identyfikacja tego Przezdrewa z Krzestkowskim nie wydaje się słuszna.

10 Nie ma pewności, czy był jeden Dziersław (s. Andrzeja), czy dwóch. W 1418 Andrzej Krzestkowski wspomn. tylko z córkami.

11 Nie można wykluczyć, że kilka wzm. źródłowych z l. 1423-28 (WR 4 nr 715; WR 1 nr 1165, 1231, 1251, 1310; PZ 10, 122v) o Wojc. Krzestkowskim (bez przydomka Woszyk) odnosi się do innego Wojciecha, może s. Elżbiety (Biety).

12 KR 8, 21, cytując to samo źródło błędnie podaje, że Andrzej Sarbski miał w 1479 sprawy z Gerwardem Piekarskim.

13 Jan Izdbieński mógł w 1522 sprzedać cz. K. już jako wdowiec po Annie Przystanowskiej. Jako wdowiec potwierdzony jest w 1523 (PG 15, 501). Córki jego i Anny (Dorota i Barbara) nie dziedziczyły w K. W 1523 otrzymały od ojca cz. Pierwoszewa (k. Wronek) w zamian za ich cz. Izdebna (PG 15, 501).

14 Jaktorowski mógł wejść w posiadanie cz. K. poprzez ż. Annę Jankowską. Jej ojciec Grzegorz wraz z braćmi Janem i Benedyktem Zajączkowskimi kupili od swych krewnych pr. bliższości do szeregu wsi (np. → Grzybno k. Pniew, → Karmlino), w tym również od Mścicha Zajączkowskiego z → Durmowa i → Buszewa męża Doroty c. Jakuba Otorowskiego dz. Krzestkowic.

15 Wymienione w rejestrach poborowych w par. Otorowo w l. 1508, 1509 i 1580 wsie (→ nagłówek) to Krzestkowice.