MIKOSZKI

1388 or. Micoszevicze (Lek. 1 nr 435), 1391 Mikoczewice (Lek. 2 nr 1444), 1393 Mikuszevicze, Mikuszicz, Mikuszewo (Lek. 1 nr 1595, 1687), 1397 Mycuszewicz (Lek. 1 nr 2470), 1398 Mycoschewicz (Lek. 2 nr 2077), 1399 Micoszewicze (WR 3 nr 121), 1400 Micosszewicze, Michoszewicze, Michosszewicze, Micusszevo, Micuszewicze, Micoszewicz (Lek. 2 nr 2532, 2665, 2680, 2732), 1470 Mykuszki (PG 8, 91), 1471 Mykoszky (PG 8, 97v), 1580 Mikoski (KoścG 34, 350), 6,5 km na W od Czempinia.

1. 1445 n. pow. kośc. (PG 2, 108); 1581 n. par. Głuchowo [k. Czempinia] (ŹD 69).

2. 1420 zapowiedź → p. 3.

3. Własn. szlach. 1388 Piotrek Mikoszewski w sporze z Wincentym zw. Sierotą i jego braćmi przyrodnimi [?] z → Gowarzewa (Lek. 1 nr 309).

1388-1400 Michał Dzewicz [Zenwicz?, → Dzięczyna] z M. (Lek. 2 nr 1737): 1388 tenże pozwany przez Mścigniewa z Sędzina o poręczenie (Lek. 1 nr 435); 1400 tenże → niżej.

1391-1400 Jafroszka z M. i Karmina (Lek. 2 nr 1563): 1391-97 taż w sporze ze swoim bratem Bogusławem [Sasinem] z Karmina o 6 grz. i 50 grz. (Lek. 1 nr 1687, 2470; Lek. 2 nr 1444, 1462; WR 3 nr 63); 1393 taż w sporze ze swoimi [brak imion] pasierbami (privigni) o 40 grz. wiana, które ma zapisane na 1/4 M. (Lek. 1 nr 1595); 1393 taż przegrywa spór ze swoją siostrą Zuzką ż. Macieja z Grabowca [k. Kórnika, pow. pyzdr.] o 1/2 trzeciej cz. Karmina (Lek. 2 nr 1780); 1400 taż wd. po Bogusławie z M. oddala roszczenia swego szwagra Michała Dzewicza z M. o 40 grz. wiana, które ma zapisane na 1/4 M. oraz o długi u Żydów (Lek. 2 nr 2532).

1395-99 Szczepan (Stephanus) Mikoszewski z M. (Lek. 2 nr 1737; WR 3 nr 368): 1398-99 tenże wraz z s. Dziersławem w sporze z Tomisławem Łagwą z → Gorzyc [i Gorzyczek] o zastaw, który mają w Gorzycach za 1 grz. sumy głównej i o 1 grz., którą zapłacił za nich wspomn. Tomisław, oraz o kary sąd.; sąd wwiązuje wspomn. Tomisława w dobra Szczepana i Dziersława w Gorzycach (Lek. 2 nr 2077, 2272, 2273); 1400 tenże w sporze z Dobroszką z Gorzyczek o powierzony jej dok. (WR 3 nr 209; Lek. 2 nr 2650); 1400 Dobiesława z Gorzyc [c. Dobiesława i Dobiesławy Chlebowskiej] ż. tegoż Szczepana w sporze z Wyszakiem Gryżyńskim o cz. w Gorzycach (→ Gorzyce, p. 3B; Lek. 2 nr 2576, 2580, 2614, 2680).

1398-99 Dziersław z M. s. Szczepana Mikoszewskiego → wyżej.

1399-1411 Michał Gamno1W 1394 r. w Srocku Wielkim występują jako sołtysi Gamnowie – ojciec wraz z synami (Lek. 2 nr 1665, 1677). Nie udało się ustalić, skąd pochodził Sędziwój Gamen występujący w l. 1391-93 (Lek. 2 nr 1380, 1497, 1498, 1522) (Gamno, de Dampno!, Gampno, Gorinno!), 1400-11 Stan. Mikuszewski, 1400-29 Mik. Mikuszewski, Zaparciński, 1406-11 Wojciech oraz 1406-11 Zbigniew z N., h. Korab, bracia (WR 1 nr 739, 1004; WR 3 nr 160, 184, 200, 216, 227, 280, 326, 355, 413, 483, 588; KP 1904; KoścZ 3 k. 17v, 22; KoścZ 9, 221): 1399 tenże Michał (de Dampno) przegrywa spór z Janem (Januszem) Jarogniewskim o 1/4 M. i powinien go wprowadzić w posiadanie tej cz.; Janusz domaga się także od tegoż Michała zwrotu dok., który wystawił (Lek. 2 nr 2329, 2330, 2347; WR 3 nr 121); 1399 tenże Michał w sporze z kmieciem Święchem z Jasienia [k. Czempinia]; 1400-01 ciż Stanisław, Mik. Mikuszewski oraz Piotrek [Zeberlich] Piotrowski z Piotrowa [k. Czempinia] w sporze z Mik. Żegadło kmieciem z Kawczyna o pieniądze za łąkę i o zastaw wartości 3 grz. w Piotrowie (Lek. 2 nr 2524, 2593, 2631, 2665, 2732; WR 3 nr 172); 1403 tenże toczy proces z Kat. Szczepowską [ze Szczepowic, pow. kośc.], która dowodzi, że nie napadła na jego dom i zabrała (swych?) pościeli, rąb i pieniędzy (WR 3 nr 204); 1406 Agnieszka (Angnes) z M. w sporze z tymiż Zbigniewem i Mikołajem (KoścZ 3, 24v); 1406 tenże Michał pozwany przez brata Stanisława: a) o 7 grz. z części [w M.] po matce (WR 3 nr 296), b) o 3 1/2 grz. zastawu (WR 3 nr 303); 1406 tenże Stanisław w sporze ze Stanisławą ze Szczepowic o 10 grz. posagu [swojej ż. Katarzyny?] (KoścZ 3, 21); 1409 ciż bracia w sporze o 1 płosę pola [w M.?] (KoścZ 3, 134v); 1409 tenże Michał h. Korab świadczy, że Domasław Bodzewski jest jego współklejnotnikiem (MPH 94 i ZSW 1368 – Michał Gorinno!; KoścZ 3 k. 127v, 134v); 1410 tenże Michał wobec Stanisława i [pozostałych] swoich braci zobowiązuje się uwolnić M. od roszczeń osób trzecich (KoścZ 3, 140); 1411 żona tegoż Michała [?] (Gamnowa) w sporze z Koszelem sołtysem z Kawczyna (KoścZ 3 k. 176, 177v); 1411 ciż Zbigniew, Wojciech i Mik. Mikuszewscy w sporze z Pietraszem i Mik. Szczepowskimi dowodzą, że Szczepowscy nie dali temuż Staszkowi Mikuszewskiemu [ich bratu] 8 grz. posagu za swoją siostrę [Katarzynę?] i pozywają ich o 10 grz. wiana [!] (dotalicium – WR 3 nr 444; KoścZ 3, 164); 1415 tenże Mikołaj świadczy, że nie brał Stan. Żydówki [z Rogaczewa] za swego rękojmię przeciw Mik. Grzybowskiemu na 1/3 sumy z 50 grz. (jakom nie zastawił w rękojemstwo przeciw Mikołajewi Grzybowskiemu; WR 3 nr 526); 1416 tenże Mikołaj pozywa Elżbietę Zadorską o kradzież mięsa (WR 3 nr 627); 1420 tenże Mikołaj dowodzi przeciwko Mik. Kołaczkowi z Grabianowa, że nie dzierży innej cz. w M. niż ta, o której mówi dok. starosty [gen. wlkp.] (WR 3 nr 1411); 1427 tenże Mik. Zaparciński niegdyś Mikuszewski śwd. (WR 1 nr 1264); 1429 tenże Mik. Mikuszewski niegdyś z Zaparcina w sporze z Grzegorzem z Gorzyczek (KoścZ 9, 195).

zm. a. 1401 Bogusław z M. mąż Jafroszki → wyżej.

1405 śwd. Maciek (Maczek) Mikuszewski (WR 3 nr 263); 1406 śwd. Wojc. Mikuszewski (WR 3 nr 302); 1408 śwd. Jan Mikuszewski (WR 1 nr 636); 1416 śwd. Zbigniew Mikuszewski (WR 3 nr 571, 622); 1420 Piotr Jarogniewski s. Janusza zapowiada M. (Cieplucha s. 167, 208).

1406 Agnieszka z M. → wyżej.

1399-1476 Jarogniewscy w M.:

1399 Jan (Janusz) Jarogniewski → wyżej: Michał Gamno.

1426 Wojc. Jarogniewski i Paweł dziedzice z M. (Cieplucha 209).

1432-50 Synocha z M. c. Jarosława Jarogniewskiego: 1432 taż wniosła mężowi Maternie (Mac.) Łekieńskiemu [z Łekna, pow. kcyn.] 1450 [!] grz. posagu zapisanych na 1/2 Jarogniewic, M. i Piotrowa [k. Czempinia] (Cieplucha 167); 1450 taż wd. po Mac. Łekieńskim zeznaje, iż [teść] Trojan z Łekna sędzia kal. zaspokoił jej roszczenia co do posagu i wiana zapisanych na 1/2 Jarogniewic, M. i Piotrowa, które objął za nią jej zm. mąż (PG 4, 89).

1445-71 Jadwiga c. Jarosława Jarogniewskiego, ż. Mik. [Bnińskiego] ze Stęszewa i 1472-76 Jadwiga c. [Jana?] Jarogniewskiego, ż. Jana Starszego Rydzyńskiego, dziedziczki w M. i Jarogniewicach, zbywają swoje części w tychże wsiach na rzecz Wojc. Miechinińskiego [Żernickiego, Jarogniewskiego] i Jana Sędzińskiego [szczegółowe transakcje → Jarogniewice] (PG 2, 107v-108; PG 8 s. 91, 97v, 162v; PG 9, 62v; Cieplucha 168, 208-209, 266).

1470-76 Wojc. Jarogniewski m. in. z M. i Jarogniewic, niegdyś Żernicki [z Żernik, pow. pyzdr.] i Miechiniński [z Miechinina w pow. pyzdr., obecnie Mechlin], s. lub wnuk Michała Jarogniewskiego [z → Jarogniewic] (PG 8, 91, 97v; PG 9, 62v; Cieplucha 168, 209): 1476 tenże pozwany przez uczc. Jarosława [w haśle Jarogniewice określony błędnie jako Kusz] mieszcz. kośc. o to, że wspomn. Jarosław dostarczył temuż Jarogniewskiemu na wyprawę węg. 11/2 postawu sukna żytawskiego, wóz żelazny czyli [z kołami] okutymi, kuszę, 13 kóp ryb, sery, połeć [mięsa lub słoniny] i masło, wszystko o wartości 20 zł węg. i za dostarczone towary nie otrzymał zapłaty (KoścZ 16, 143- 143v; w → Jarogniewicach toż samo, ale niedokładnie); 1476 tenże → wyżej.

1472 Jan z Sędzina, niegdyś Jarogniewski [s. Jana Jarogniewskiego?] → wyżej: Jadwiga ż. Jana Starszego Rydzyńskiego.

1494 Tadrowie Sułoccy [z Sułocina w pow. kośc., obecnie Słocin] weszli w posiadanie [kupili od Wojc. Jarogniewskiego?] 1/2 Jarogniewic i 1/2 M. (Cieplucha 209).

1495-1518 Andrzej Tader Sułocki z Sułocina i Sworzyc [burgr. kośc. 1493-98; GUrz. C 756 – tutaj jako Solecki] przejmuje M. i dzierży je wraz z cz. Jarogniewic jeszcze 1518 (Cieplucha 209).

ok. 1486 [Anna, Róża i Beata] córki zm. Wojc. Jarogniewskiego zapisują Piotrowi Iłowieckiemu [z Iłowca Wielkiego] 225 grz. na M. i cz. Jarogniewic, ponieważ ich ojciec ręczył wspomn. Iłowieckiemu za braci Chełmskich [z Chełmna k. Pniew], a jeden z nich nie dotrzymał umowy (Cieplucha 209)2Poręczenie dotyczyło prawdop. transakcji z 1481, kiedy to Piotr Iłowiecki kupił od Jana pleb. w Pniewach, Andrzeja i Dobrogosta braci niedz. Chełmskich [Cieplucha 209 mówi o 4 braciach] ich części w m. Wolsztynie oraz wsiach Komorowo i Karpicko za 900 grz., sprzedając im równocześnie z zastrz. pr. wykupu wieś Racat za 200 grz. (→ Iłowiec Wielki, p. 3; PG 9, 135v).

1500-30 Wojc. Sułocki z M., [Sułocina i Sworzyc], s. Andrzeja Sułockiego: 1500 tenże zapisuje siostrze Dorocie Sułockiej 5 grz. szer. półgr czynszu m. in. na M. (PG 12, 83); 1525 tenże zapisuje ż. Agnieszce Krzyżanowskiej, wd. po Hieronimie Wronowskim, wiano na Grzybnie, Jarogniewicach i M. (Cieplucha 209); 1530 tenże wraz z ż. Agnieszką sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Dobrogostowi Jezierskiemu burgr. szamotulskiemu 10 grz. czynszu rocznego m. in. na M. za 200 grz. (PG 16, 341); 1564 tenże z powodu braku potomstwa przekazuje swoim siostrzeńcom Adamowi Tarnowskiemu i Piotrowi Baranowskiemu M., cz. Jarogniewic i Grzybno (Cieplucha 209).

1580 dziedzice w M.: Adam Tarnowski i Mik. Rybieński [z Rybna w pow. gnieźn., obecnie Rybno Wielkie] (KoścG 34 k. 20v, 350).

Areał: 1563 pobór od wielu zagr. (ASK I 4, 168); 1581 pobór od 1 ł., 3 zagr., 3 komor. (ŹD 69); 1610 → p. 5.

5. 1610 z M. do kościoła par. w Głuchowie 2 kmiecie płacą dzies. [z ł.?] po 3 korce pszenicy i po 2 korce owsa, a opust. są 2 [ł.?, czy może 2 kmieci siedzi na łanach opust.?]; wiard. [dzies.] z M. i dzies. snopowa z folw. w M. są płacone [dla pleb. w Głuchowie] (AV 4, 80v).

Uwaga: Nie wiadomo, czy z naszych M. pochodził Blizbor niegdyś Makuszewski, który 1414 występuje jako śwd. (WR 1 nr 701). Jan Mikuszewski mąż Agnieszki Głupońskiej, Lipnickiej pochodził z Mikuszewa w pow. pyzdr., a nie, jak podaje DwMat. 14412, 1180, z naszych M.

1 W 1394 r. w Srocku Wielkim występują jako sołtysi Gamnowie – ojciec wraz z synami (Lek. 2 nr 1665, 1677). Nie udało się ustalić, skąd pochodził Sędziwój Gamen występujący w l. 1391-93 (Lek. 2 nr 1380, 1497, 1498, 1522).

2 Poręczenie dotyczyło prawdop. transakcji z 1481, kiedy to Piotr Iłowiecki kupił od Jana pleb. w Pniewach, Andrzeja i Dobrogosta braci niedz. Chełmskich [Cieplucha 209 mówi o 4 braciach] ich części w m. Wolsztynie oraz wsiach Komorowo i Karpicko za 900 grz., sprzedając im równocześnie z zastrz. pr. wykupu wieś Racat za 200 grz. (→ Iłowiec Wielki, p. 3; PG 9, 135v).